Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007 om notarialforretninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 6. juli 2011 og bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013, foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2014.

Justitsministeriet, den 28. oktober 2014

Mette Frederiksen

/ Henrik Hjort Elmquist


Bilag 1

»Bilag 1

Genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed

 

(udfyldes af notaren)
Rettens journalnummer:
(udfyldes af notaren)
Dato for oprettelse:
Opretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Cpr.nr.
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende navn)
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
Medopretterens fulde navn og fødenavn:
Efternavn
Cpr.nr.
Fødenavn (hvis fødenavnet er et andet end det nuværende navn)
Samtlige fornavne
Tidligere fornavne (hvis de tidligere fornavne er forskellige fra de nuværende fornavne)
Bopæl
(sæt kryds
 
Testamente eller kodicil
 
Testamente eller kodicil indeholdende en tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamentarisk disposition)
 
Tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven (børnetestamente)
 
Annullation
(sæt kryds)
Successionsrækkefølge
Hvis ja, oplys cpr. - eller CVR. nr. på de enkelte arvinger/legatarer:
Ja: □
Nej: □
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
Tidligere testamente/kodicil/tilkendegivelse efter § 16 i forældreansvarsloven/annullation oprettet i
(by): _______________________________ eller ved Retten i (navnet på retten):
___________________________________
Den (dato): _________________________
Opretterens og medopretterens underskifter:

«