Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Krav til varmefordelingsmålere
Kapitel 4 Krav til varmeleverandører
Kapitel 5 Krav til varmeforbrugere
Kapitel 6 Tilsyn
Kapitel 7 Klageadgang
Kapitel 8 Straffebestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Sammenhæng mellem målerens t
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter1)

I medfør af § 15, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 3:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter, og som er omfattet af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, skal opfylde de krav, der er fastsat i nærværende bekendtgørelse.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Varmefordelingsmåler: Måler, som registrerer den forholdsmæssige varmeydelse fra radiatoroverflader i forbrugsenheder, og hvor målingen danner grundlag for fordeling af varmeudgifter.

2) Afregningsenhed: Ejendom, der består af flere bolig- eller erhvervsenheder, og hvor varmeudgifterne fordeles mellem de enkelte bolig- eller erhvervsenheder på grundlag af varmefordelingsmålere.

3) Fordelingsmåling: Fordeling af forbruget mellem de enkelte bolig- og erhvervsenheder i afregningsenheden ved hjælp af varmefordelingsmålere.

4) Typegodkendelse: Afgørelse, som medfører anerkendelse af, at konstruktion og funktion af en varmefordelingsmåler opfylder kravene i § 3.

5) Typeprøvning: Undersøgelse af konstruktionen af en varmefordelingsmåler og varmefordelingsmålerens anvendelse på udvalgte radiatorer, som udføres med henblik på typegodkendelse af varmefordelingsmåleren. Undersøgelsen omfatter prøvning af et eller flere eksemplarer af konstruktionen samt en vurdering af den tekniske dokumentation.

6) Målerinstallatør: Virksomhed, der monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere.

7) Certificeret målerinstallatør: Målerinstallatør, som har et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere, af et organ, der er akkrediteret hertil af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

8) Varmeleverandør: Privat eller offentlig udlejer, udlejer af almene boliger, privat andelsboligforening og ejerlejlighedsforening, som leverer varme til varmeforbrugere mod betaling, og som anvender varmefordelingsmålere som grundlag for fordeling af varmeudgifter.

9) Varmeforbruger: Aftager af varme, der betaler varmeudgifter, som er fordelt på grundlag af varmefordelingsmålere.

10) Skalafaktor: Dimensionsløs talværdi, som skal multipliceres med den enkelte varmefordelingsmålers tælling for at give korrekt sammenhæng mellem målerens tælling og radiatorens varmafgivelse.

Kapitel 3

Krav til varmefordelingsmålere

§ 3. Varmefordelingsmålere med elektrisk energitilførsel skal opfylde DS/EN 834 eller tilsvarende krav til sikkerhed og funktion. Varmefordelingsmålere baseret på fordampningsprincippet skal opfylde DS/EN 835 eller tilsvarende krav til sikkerhed og funktion.

Stk. 2. For varmefordelingsmålere med elektrisk energitilførsel, som fungerer efter to-følerprincippet, gælder, at der mellem målerens tmin, monteringspunkt og startforhold skal være den sammenhæng, som er angivet i bilag 1, eller en sammenhæng eller funktionalitet, som giver tilsvarende sikkerhed for målenøjagtighed.

§ 4. Varmefordelingsmålere skal være produceret af en virksomhed, der har et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret efter DS/EN ISO 9001 for produktion og slutkontrol. Certificeringsorganet skal være akkrediteret af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

§ 5. Varmefordelingsmålere skal være typegodkendte i henhold til § 6, inden de markedsføres.

§ 6. Typegodkendelse af en varmefordelingsmåler meddeles af Sikkerhedsstyrelsen, når ansøgeren har dokumenteret, at varmefordelingsmåleren overholder kravene i § 3. Dokumentation herfor vedlægges i form af en akkrediteret typeprøvningsrapport samt et udkast til typegodkendelsesattest fra et laboratorium, som er akkrediteret hertil af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller ILAC multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse eller fra kompetente myndigheder i andre EØS-lande.

Stk. 2. Hvis der ikke findes laboratorier med den fornødne akkreditering til at foretage de typeprøvninger, der er krævet for en given varmefordelingsmåler, kan Sikkerhedsstyrelsen godkende andre egnede laboratorier.

Kapitel 4

Krav til varmeleverandører

§ 7. Varmeleverandører må kun få monteret varmefordelingsmålere, som opfylder kravene i kapitel 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Varmeleverandører må få monteret varmefordelingsmålere, der ikke opfylder kravene i kapitel 3, hvis der er behov for udskiftning eller supplering i eksisterende varmesystemer. Varmefordelingsmålerne skal være af samme type som de eksisterende eller have samme måletekniske egenskaber. En væsentlig udvidelse af et eksisterende varmesystem betragtes som et nyt varmesystem og ikke som supplering.

§ 8. Varmeleverandører skal til montering, skalering og servicering af varmefordelingsmålere benytte certificerede målerinstallatører eller målerinstallatører, der er etableret i et andet EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis monterer, skalerer eller servicerer varmefordelingsmålere i Danmark.

§ 9. Varmeleverandører skal sikre sig, at følgende oplysninger om bolig- og erhvervsenheder omfattet af afregningsenheden til enhver tid kan stilles til rådighed for varmeforbrugere, der anmoder herom, jf. dog stk. 2:

1) Fabrikat og type for de anvendte varmefordelingsmålere.

2) Radiatorfabrikat og radiatormodel.

3) Radiatorstørrelse ved angivelse af længde, højde og dybde.

4) Radiatorernes varmeydelse.

5) Monteringspunktet for de anvendte varmefordelingsmålere.

6) De anvendte skalafaktorer uden indregnet korrektion for udsat beliggenhed.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for bolig- og erhvervsenheder, hvor der anvendes varmefordelingsmålere, der ikke er typegodkendte, fordi de er taget i anvendelse før 1. august 1998 eller er opsat i henhold til § 7, stk. 2.

§ 10. Varmeleverandører skal sikre, at varmefordelingsmålerne vedligeholdes efter fabrikantens anvisninger.

Stk. 2. Varmeleverandører skal kontakte en certificeret målerinstallatør eller en målerinstallatør, der er etableret i et andet EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvist monterer, skalerer eller servicerer varmefordelingsmålere i Danmark, ved forhold, der har betydning for det måletekniske grundlag, herunder

1) hvis en varmefordelingsmåler går i stykker,

2) hvis der er foretaget indgreb i en varmefordelingsmåler,

3) ved udskiftning af radiatorer,

4) ved udskiftning af varmefordelingsmålere, eller

5) ved supplering af varmefordelingsmålere.

§ 11. Ved klager fra varmeforbrugere, der giver anledning til konkret mistanke om fejl ved målingen, skal varmeleverandøren give varmeforbrugeren et begrundet svar på klagen. Varmeleverandøren skal kontakte målerinstallatøren, hvis det er nødvendigt for at kunne give et begrundet svar.

Kapitel 5

Krav til varmeforbrugere

§ 12. Varmeforbrugere må ikke fjerne eller foretage indgreb i varmefordelingsmåleren eller på anden måde påvirke varmefordelingsmålerens funktion.

Kapitel 6

Tilsyn

§ 13. Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve meddelt alle oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af tilsynet.

Stk. 3. Efter § 15, stk. 3, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling har Sikkerhedsstyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet med måleteknisk kontrol.

Kapitel 7

Klageadgang

§ 14. Efter § 17, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling kan Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 7 - 12 og 13, stk. 2, eller

2) monterer, skalerer eller servicerer varmefordelingsmålere uden at have et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere eller uden at være etableret i et andet EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerende erhverv.

§ 16. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.

§ 18. Varmefordelingsmålere, der inden bekendtgørelsens ikrafttræden er typegodkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme, kan fortsat monteres.

Stk. 2. Typegodkendte varmefordelingsmålere, der inden bekendtgørelsens ikrafttræden er overensstemmelseserklærende og monteret af en målerleverandør, der er bemyndiget efter bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes om grundlag for fordeling af forbrug af varme, kan fortsat anvendes.

Stk. 3. Varmefordelingsmålere, som er taget i anvendelse før den 1. august 1998 eller er opsat i henhold til § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varme, kan fortsat anvendes uanset, at de ikke er typegodkendte.

§ 19. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Sikkerhedsstyrelsen, den 3. november 2014

Lizzi Krarup Jakobsen

/ Mathilde Horsman Jensen


Bilag 1

Sammenhæng mellem målerens tmin, monteringspunkt og startforhold for varmefordelingsmålere med elektrisk energitilførsel, som fungerer efter to-følerprincippet

Varmefordelingsmålere med elektrisk energitilførsel, som fungerer efter to-følerprincippet, skal have følgende sammenhæng mellem målerens tmin, monteringspunkt og startforhold:

h/H = 75 %:

tmin ≥ 45 °C med z ≤ 5 K

tmin ≥ 35 °C med z ≤ 3 K

tmin ≥ 30 °C for målere uden startdifferens

h/H = 66 %:

tmin ≥ 40 °C med z ≤ 3 K

tmin ≥ 35 °C for målere uden startdifferens

hvor

tmin er en teknisk specifikation, som er angivet i målerens typegodkendelse,

h er monteringshøjden målt fra underkanten af radiatoren til et af målerinstallatøren udpeget punkt på måleren,

H er radiatorens højde, og

z er forskellen mellem radiatorens middeltemperatur defineret efter vandtemperaturerne og rumtemperaturen.

Det er tilladt at interpolere til andre monteringshøjder mellem 66 % og 75 %.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.