Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Krav til målerinstallatører
Kapitel 4 Krav til målerinstallatører, der etablerer sig i Danmark
Kapitel 5 Tilsyn
Kapitel 6 Klageadgang
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Krav til certificerede målerinstallatørers kvalitetsstyringssystem
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere

I medfør af § 15, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 3:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på målerinstallatører, som ønsker at montere, skalere og servicere varmefordelingsmålere i henhold til bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Varmefordelingsmåler: Måler, som registrerer den forholdsmæssige varmeydelse fra radiatoroverflader i forbrugsenheder, og hvor målingen danner grundlag for fordeling af varmeudgifter.

2) Typegodkendelse: Afgørelse, som medfører anerkendelse af, at konstruktion og funktion af en varmefordelingsmåler opfylder kravene i § 3 i bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter.

3) Skalering: Det forhold, at aflæsning af den enkelte varmefordelingsmåler skal multipliceres med en dimensionsløs talværdi for at give en korrekt sammenhæng mellem målerens tælling og radiatorens varmeafgivelse.

4) Målerinstallatør: Virksomhed, der monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere.

5) Certificeret målerinstallatør: Virksomhed, der monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere, og som har et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til denne bekendtgørelse af et organ, der er akkrediteret hertil af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

Kapitel 3

Krav til målerinstallatører

§ 3. Målerinstallatører skal montere, skalere og servicere varmefordelingsmålere i henhold til typegodkendelsen og efter fabrikantens anvisninger.

Stk. 2. Målerinstallatører må kun montere varmefordelingsmålere, som er typegodkendte og produceret i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Målerinstallatører må montere varmefordelingsmålere, som ikke er typegodkendte, hvis der er behov for udskiftning eller supplering i eksisterende varmesystemer, hvor der har været anvendt ikke-typegodkendte varmefordelingsmålere. En væsentlig udvidelse af et eksisterende varmesystem betragtes som et nyt varmesystem og ikke som supplering.

§ 4. Ved udskiftning og supplering af varmefordelingsmålere må der kun anvendes målere af samme fabrikat og type, som de allerede opsatte varmefordelingsmålere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Målerinstallatører må montere varmefordelingsmålere af andet fabrikat eller anden type, som de allerede opsatte varmefordelingsmålere, hvis der er behov for udskiftning eller supplering i eksisterende varmesystemer, og hvis der ikke findes varmefordelingsmålere af samme fabrikat og type, der kan passe ind i systemet. Varmefordelingsmålerne skal have samme måletekniske egenskaber som de eksisterende varmefordelingsmålere.

§ 5. Målerinstallatører skal i forbindelse med montering af varmefordelingsmålere forsegle målerne og forsyne dem med årstal for montering og entydig identificering af målerinstallatøren.

Stk. 2. I forbindelse med nedtagning, reparation eller andre former for indgreb i varmefordelingsmålere skal målerne genforsegles og forsynes med årstal og entydig identificering af målerinstallatøren, før de igen tages i anvendelse.

§ 6. Målerinstallatører skal efter anmodning give Sikkerhedsstyrelsen generelle oplysninger om monterede varmefordelingsmålere, herunder oplysning om hvilke typer varmefordelingsmålere der er tale om.

Kapitel 4

Krav til målerinstallatører, der etablerer sig i Danmark

§ 7. En målerinstallatør, der etablerer sig i Danmark og ønsker at montere, skalere og servicere varmefordelingsmålere i henhold til bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter, skal have et kvalitetsstyringssystem, der omfatter montering, skalering og servicering af varmefordelingsmålere.

Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet nævnt i stk. 1 skal være certificeret til overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 og bilag 1 til denne bekendtgørelse af et organ, der er akkrediteret hertil af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse.

§ 8. Målerinstallatører, der etablerer sig i Danmark og ønsker at udføre opgaver efter denne bekendtgørelse, skal anmelde dette til Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde:

1) Dokumentation for certificering, jf. § 7.

2) Oplysning om hvilken entydig identificering virksomheden anvender på monterede varmefordelingsmålere, jf. § 5.

Stk. 3. Certificerede målerinstallatører opføres i Sikkerhedsstyrelsens register over certificerede målerinstallatører. Registret er offentligt tilgængeligt på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Ophører en målerinstallatør med at være certificeret, skal målerinstallatøren meddele dette til Sikkerhedsstyrelsen. Målerinstallatøren fjernes herefter fra Sikkerhedsstyrelsens register over certificerede målerinstallatører.

Kapitel 5

Tilsyn

§ 9. Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve meddelt alle oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelse af tilsynet.

Stk. 3. Efter § 15, stk. 3, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling har Sikkerhedsstyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet med måleteknisk kontrol.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 10. Efter § 17, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling kan Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-6, § 8 eller § 9, stk. 2.

§ 12. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme og måleteknisk direktiv (Vejledning) kontrolmanual, varmefordelingsmålere MDIR 07.21-01, udg. 2 af 6. maj 1999.

Stk. 3. Bemyndigede målerleveranderører, der er bemyndiget af Sikkerhedsstyrelsen efter bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme, skal inden den 1. september 2016 have et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Bemyndigede målerleverandører, der er bemyndiget af Sikkerhedsstyrelsen efter bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme, registreres af Sikkerhedsstyrelsen til at benytte deres tildelte kendingsnummer som entydig identificering på monterede varmefordelingsmålere, jf. § 8, stk. 2, nr. 2, indtil de giver Sikkerhedsstyrelsen besked om, at de anvender anden entydig identificering af virksomheden.

§ 14. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Sikkerhedsstyrelsen, den 3. november 2014

Lizzi Krarup Jakobsen

/ Mathilde Horsman Jensen


Bilag 1

Krav til certificerede målerinstallatørers kvalitetsstyringssystem

Certificerede målerinstallatørers kvalitetsstyringssystem skal indeholde procedurer, der sikrer:

1) At kravene i §§ 3 - 5 overholdes.

2) At der anvendes varmefordelingsmålere med et funktionsområde, der stemmer overens med radiatoranlæggets dimensionerede temperaturer, som defineret i DS/EN 834 eller DS/EN 835. Dette sikres på følgende måde:

a) Målere med en minimumsanvendelsestemperatur, tmin, på 35 °C eller derunder må anvendes på ethvert radiatoranlæg.

b) Målere med en minimumsanvendelsestemperatur, tmin, højere end 35 °C må anvendes på radiatoranlæg, for hvilke det gælder, at radiatorernes middeltemperatur ved den dimensionerende udetemperatur, tm,A, er højere end eller lig med målernes minimumsanvendelsestemperatur, tmin. Uligheden skal være opfyldt for alle lejligheder i afregningsenheden, idet tm,A skal beregnes på grundlag af lejlighedens dimensionerede varmetab og den samlede radiatorydelse i lejligheden.

3) At varmefordelingsmålere skaleres korrekt i forhold til radiatorernes varmeydelse, W, og varmeovergangen, c, mellem radiator og måler. Radiatorernes varmeydelse skal være dokumenteret ved katalogværdier eller testresultater og varmeovergangsforholdene skal være dokumenteret ved testresultater efter DS/EN 834 og DS/EN 835.

4) At varmefordelingsmålere monteres korrekt i henhold til typegodkendelsen.

5) At det i stillingsbeskrivelser er fastsat, at de personer, som er udpeget til at montere, skalere og servicere varmefordelingsmålere, har ansvar og kompetence til at sikre overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter.

6) At der gives et begrundet svar til varmeleverandører ved henvendelser vedrørende mistanke om fejl ved en måling.