Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

(Frister mm.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 839 af 30. juni 2014 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning forestår vejledningen, skal skolens leder endvidere sikre, at oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og personlige forudsætninger og elevens ønske om ungdomsuddannelsesområde, jf. § 17, stk. 4, er afgivet, så oplysningerne er til rådighed for uddannelsesparathedsvurderingen i www.optagelse.dk senest den 1. december i skoleåret. På skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, jf. § 4 i vejledningsloven, sikrer skolens leder, at oplysningerne, jf. 1. pkt. er til rådighed, således at uddannelsesparathedsvurderingen er foretaget senest den 1. februar, jf. § 17, stk. 1, 2. pkt.«

2. I § 17, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, jf. § 4 i vejledningsloven, senest den 1. februar.«

3. I § 23, stk. 6, indsættes efter »første prioritet«: », jf. § 25, stk. 3«.

4. § 25, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skolens leder skal umiddelbart efter afgivelse af prøvekaraktererne i dansk og i skriftlig matematik for henholdsvis 9. - og 10. -klasseprøverne og senest den dato, som er sidste frist for afvikling af prøven i mundtlig dansk i prøveterminen maj/juni, jf. bekendtgørelse nr. 701 af 23. juni 2014 om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17, sende prøvekaraktererne for de to fag til www.optagelse.dk for elever, der har søgt en erhvervsuddannelse.«

5. I 38, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»For disse elever skal uddannelsesparathedsvurderingen være foretaget senest den 1. februar.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. november 2014.

Undervisningsministeriet, den 3. november 2014

P.M.V.
E.B.
Steffen Jensen

/ Lone Basse