Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Bestyrelsens medlemmer
Kapitel 3 Kompetence og opgaver
Kapitel 4 Bestyrelsens møder
Kapitel 5 Underudvalg og delegation
Kapitel 6 Andres deltagelse i bestyrelsesmøder eller ved sagsbehandling i bestyrelsen
Kapitel 7 Partshøring og foretræde
Kapitel 8 Årsrapport og budget for Finanstilsynet
Kapitel 9 Inhabilitet og begrænsning i bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv
Kapitel 10 Offentlighed, tavshedspligt m.v.
Kapitel 11 Afsluttende bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet

I medfør af § 345, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, og efter erhvervs- og vækstministerens godkendelse fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Denne forretningsorden har til formål at fastlægge de overordnede rammer for arbejdet i Finanstilsynets bestyrelse (bestyrelsen).

Kapitel 2

Bestyrelsens medlemmer

§ 2. Erhvervs- og vækstministeren udpeger medlemmer af bestyrelsen, herunder formand og næstformand, i henhold til § 345, stk. 1-6, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem nedlægger sit hverv eller har varigt forfald, udpeger erhvervs- og vækstministeren snarest muligt et nyt medlem.

Kapitel 3

Kompetence og opgaver

§ 3. Bestyrelsen skal

1) godkende tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse i Finanstilsynet,

2) fastlægge de strategiske mål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed,

3) godkende årsrapporten for Finanstilsynet,

4) træffe beslutning om reaktioner i sager af principiel karakter og i sager, der har videregående betydelige følger,

5) træffe afgørelser i sager om påbud efter § 347 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed (om uvildig undersøgelse),

6) træffe beslutning om at overgive sager omfattet af nr. 4 til politimæssig efterforskning,

7) godkende regler og vejledninger, der skal udstedes af Finanstilsynet,

8) fremsende forslag til Finanstilsynets budget til erhvervs- og vækstministeren,

9) løbende overvåge anvendelsen af Finanstilsynets bevillinger,

10) afgive høringssvar i forbindelse med erhvervs- og vækstministerens udpegning af direktør for Finanstilsynet, og

11) give Finanstilsynets direktion faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring.

§ 4. Bestyrelsen udgør en del af Finanstilsynet.

Stk. 2. Bestyrelsen kan til enhver tid, som led i sit hverv, forlange alle nødvendige oplysninger fra Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen udfører de af bestyrelsen trufne reaktioner.

§ 5. Bestyrelsen skal godkende retningslinjer, der fastsætter de overordnede rammer for adfærden for ansatte i Finanstilsynet (adfærdskodeks).

Finanstilsynets tilsynsvirksomhed

§ 6. Finanstilsynet forelægger udkast til strategiske mål og retningslinjer for Finanstilsynets tilrettelæggelse af tilsynsvirksomheden med henblik på bestyrelsens fastsættelse og godkendelse heraf, jf. § 345, stk. 7, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed. Retningslinjerne skal indeholde de overordnede rammer og principper for tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden.

Stk. 2. Tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden og fastlæggelse af de strategiske mål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, jf. § 345, stk. 7, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal ske i overensstemmelse med hensynene i § 344, stk. 3 og 4, i lov om finansiel virksomhed.

§ 7. Finanstilsynets direktion er ansvarlig for, at den konkrete udmøntning af tilsynsvirksomheden opfylder de strategiske mål og sker i henhold til retningslinjerne for Finanstilsynets tilrettelæggelse af tilsynsvirksomheden som fastsat og godkendt af bestyrelsen i medfør af § 6.

Stk. 2. På bestyrelsens møder orienterer Finanstilsynets direktion om

1) konkrete sager og forhold m.v. af interesse eller relevans for bestyrelsen, og

2) Finanstilsynets tilsyn med virksomheder under skærpet tilsyn.

Evaluering og Finanstilsynets direktørs resultatkontrakt

§ 8. Bestyrelsen skal en gang om året evaluere bestyrelsens og de enkelte medlemmers præstation herunder samarbejdet med direktionen.

§ 9. Bestyrelsens formand skal stå til rådighed for drøftelser med Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende udarbejdelse og opfyldelse af Finanstilsynets direktørs resultatkontrakt.

Kapitel 4

Bestyrelsens møder

Bestyrelsesmøders antal

§ 10. Bestyrelsen afholder møde, når formanden skønner det fornødent, og når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af Finanstilsynets direktør.

§ 11. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan med ca. 11 planlagte bestyrelsesmøder, der så vidt muligt placeres på faste mødedage fordelt jævnt ud over kalenderåret.

Stk. 2. Planlagte møder kan flyttes eller aflyses med formandens godkendelse.

Indkaldelse

§ 12. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med mindst 7 dages varsel ved brev, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle bestyrelsesmedlemmer og observatøren.

Stk. 2. Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden, der indeholder en angivelse af de sager, der kommer til behandling.

Stk. 3. Det materiale, der er nødvendigt til behandling af sagerne, skal vedlægges dagsordenen eller sendes separat men inden for samme frist ved brev, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle bestyrelsesmedlemmer og observatøren. Såfremt der er tale om materiale af særlig fortrolig karakter, kan formanden bestemme, at materialet eller dele heraf først omdeles på mødet, og at materialet skal tilbageleveres ved mødets slutning.

Stk. 4. Ved enkelte sager af hastende karakter kan formanden eller i hans fravær næstformanden tillade, at bestyrelsen indkaldes med kortere varsel, eller at dagsorden og materiale sendes senere end fristen for indkaldelsen.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give bestyrelsessekretariatet meddelelse herom hurtigst muligt.

Afholdelse af møder

§ 13. Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde.

Stk. 2. Formanden leder bestyrelsens møder.

Stk. 3. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Stk. 4. Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen forelægger sager for bestyrelsen.

§ 14. I det omfang det er i overensstemmelse med udførelsen af bestyrelsens opgaver, kan bestyrelsesmøder afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, herunder som telefon- eller videomøder. Et medlem af bestyrelsen eller Finanstilsynets direktion kan forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Stk. 2. For skriftlige bestyrelsesmøder skal det fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol, jf. § 18, stk. 1, hvornår mødet blev afsluttet. I det omfang en bestyrelsesbeslutning træffes skriftligt eller elektronisk, kræves en egentlig tilkendegivelse fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Sådanne tilkendegivelser skal protokolleres, jf. § 18, stk. 1. En undladelse af at reagere på fremsendt materiale er ikke tilstrækkelig tilkendegivelse.

Bestyrelsesbeslutninger m.v.

§ 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er repræsenteret. Alle bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have haft lejlighed til at deltage i behandlingen af sagen.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse med simpelt stemmeflertal, jf. § 345, stk. 12, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, jf. § 345, stk. 12, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage fysisk ved et bestyrelsesmøde, kan vedkommende undtagelsesvis med formandens tilladelse deltage ved telekommunikation.

§ 16. Formanden og i hans fravær næstformanden kan i særlige tilfælde afgøre eller træffe beslutning i en sag uden at forelægge denne for bestyrelsen, hvis sagen er af uopsættelig karakter, og hvis øjemedet ellers ville forspildes.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan Finanstilsynet endvidere afgøre eller træffe beslutning i en sag uden at forelægge denne for bestyrelsen, hvis sagen er af uopsættelig karakter, og hvis øjemedet ellers ville forspildes. Finanstilsynet drøfter så vidt muligt sagen med bestyrelsens formand eller næstformand forud for tilsynets afgørelse.

Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse eller beslutning efter stk. 1 og 2, skal afgørelsen, notat om afgørelsen eller beslutningen snarest muligt sendes til bestyrelsesmedlemmerne med brev, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel. Ved førstkommende bestyrelsesmøde, efter at en afgørelse er blevet truffet efter stk. 1 eller 2, skal formanden eller Finanstilsynet orientere bestyrelsen om afgørelsen, herunder de forhold der nødvendiggjorde, at afgørelsen blev truffet, uden at sagen blev forelagt for bestyrelsen.

Fuldmagt

§ 17. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller andre til at repræsentere førstnævnte på bestyrelsesmøder.

Protokol

§ 18. Bestyrelsessekretariatet sørger for, at der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, hvoraf følgende fremgår:

1) Hvilke medlemmer, der har været til stede på et møde eller deltaget på anden måde.

2) Andre personer, der har været til stede ved behandling af sager i bestyrelsen.

3) Et referat af bestyrelsens afgørelser og beslutninger.

4) Væsentlige synspunkter, der måtte være fremkommet under bestyrelsens forhandlinger.

5) Andre forhold, som et bestyrelsesmedlem eller Forbrugerombudsmanden ønsker indført i protokollatet, herunder angivelse af uenighed vedrørende en afgørelse eller beslutning.

Stk. 2. Bestyrelsessekretariatet udarbejder snarest muligt efter et møde udkast til protokollat, jf. stk. 1, og sender det efter formandens godkendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmerne skal fremsende deres eventuelle indsigelser skriftligt til sekretariatet inden 7 dage efter protokollatets modtagelse.

Stk. 3. Ved hvert møde skal samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrive protokollatet af seneste møde. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et møde, har pligt til at gøre sig bekendt med det i protokollatet i deres fravær indførte og underskrive protokollatet som læst.

Stk. 4. Medlemmer af ekspertpanelet og Forbrugerombudsmanden får kun tilsendt referatet af de dagsordenspunkter, de har deltaget i behandlingen af.

Kapitel 5

Underudvalg og delegation

Underudvalg

§ 19. Bestyrelsen kan vælge at lade sager forberede i underudvalg.

Stk. 2. Bestyrelsessekretariatet bistår ved underudvalgenes forberedelse af sager til behandling i bestyrelsen.

Delegation af kompetence

§ 20. Bestyrelsen kan ved instruks til Finanstilsynets direktion delegere sin kompetence vedrørende sager omfattet af § 3, nr. 4 og 6, til Finanstilsynet. I sager vedrørende regnskabskontrol af virksomheder omfattet af årsregnskabsloven træder Erhvervsstyrelsen i Finanstilsynets sted.

Stk. 2. Finanstilsynet skal føre en oversigt over, hvilke sagstyper der er delegeret, og oversigten skal gennemgås mindst en gang om året.

Stk. 3. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen skal orientere bestyrelsen senest ved førstkommende møde, når der er truffet en afgørelse eller en beslutning efter delegation.

Kapitel 6

Andres deltagelse i bestyrelsesmøder eller ved sagsbehandling i bestyrelsen

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen

§ 21. Finanstilsynets direktion, og hvem blandt Finanstilsynets ansatte denne bemyndiger dertil, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 2. På bestyrelsens møder, hvor der behandles sager omfattet af § 83, stk. 2 og 3, og § 83 b i lov om værdipapirhandel m.v., deltager uden stemmeret endvidere ved behandlingen af disse sager Erhvervsstyrelsens direktion, eller hvem blandt Erhvervsstyrelsens ansatte denne bemyndiger dertil.

Bestyrelsessekretariat

§ 22. Finanstilsynets direktion udpeger blandt Finanstilsynets ansatte et bestyrelsessekretariat.

Stk. 2. Bestyrelsessekretariatet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Observatør

§ 23. Erhvervs- og vækstministeren udpeger en observatør fra Erhvervs- og Vækstministeriet i bestyrelsen, jf. § 345, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Observatøren deltager i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren udpeger en fast suppleant for observatøren, som kan deltage i bestyrelsens møder ved observatørens forfald. Observatøren sikrer, at suppleanten får adgang til materialet til mødet via bestyrelsens iPad-løsning.

Ekspertpanel

§ 24. Bestyrelsen nedsætter et ekspertpanel bestående af op til 20 medlemmer, som samlet har særlig sagkundskab inden for det finansielle område, herunder pengeinstitutvirksomhed, realkreditvirksomhed, forsikrings- og pensionsvirksomhed, fondsmæglervirksomhed, forbrugerforhold, kapitalmarkedsforhold og værdipapirhandel samt regnskabsforhold og revision.

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter behov anmode om bistand fra et eller flere medlemmer af ekspertpanelet i forbindelse med behandling af konkrete tilsynssager, herunder vil medlemmer af ekspertpanelet efter formandens beslutning kunne deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. 345, stk. 8, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at lade medlemmer af ekspertpanelet deltage i forberedelsen af sager, herunder i underudvalg, jf. § 19.

Stk. 4. I det omfang bestyrelsen har anmodet medlemmer af ekspertpanelet om at bistå i forbindelse med sager, jf. stk. 2 og 3, kan bestyrelsesmedlemmer drøfte sagen herunder udleveret materiale med medlemmerne af ekspertpanelet, jf. dog 2. pkt. I sager, hvor bestyrelsen har anmodet medlemmer af ekspertpanelet om bistand, jf. stk. 2, kan formanden og Finanstilsynets direktør uanset 1. pkt. i forening i særlige tilfælde træffe beslutning om, at en sag, herunder udleveret materiale vedrørende sagen alene kan drøftes blandt bestyrelsens medlemmer. I sager omfattet af 2. pkt. forestår formanden og bestyrelsessekretariatet kontakten med de relevante medlemmer af ekspertpanelet.

Stk. 5. Bestyrelsessekretariatet sender det nødvendige materiale til medlemmerne i ekspertpanelet. Medlemmer af ekspertpanelet må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som de skal deltage i.

Stk. 6. En virksomhed, som afgiver oplysninger om forretnings- eller driftshemmeligheder til Finanstilsynet, kan over for bestyrelsens formand fremsætte begæring om, at oplysningerne ikke tilgår medlemmer af ekspertpanelet. Hvis bestyrelsen har truffet beslutning om at lade medlemmer af ekspertpanelet deltage i behandlingen af sager efter stk. 2 eller 3, afgør formanden herefter under hensyn til forholdenes beskaffenhed, i hvilket omfang og under hvilken form oplysningerne bør gives til medlemmer af ekspertpanelet.

§ 25. Forbrugerombudsmanden indkaldes ved bestyrelsens behandling af tilsynssager om redelig forretningsskik, god praksis og prisoplysning, jf. § 345, stk. 9, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Forbrugerombudsmanden har i sager omfattet af 1. pkt. samme beføjelser som medlemmer af bestyrelsen, jf. § 345, stk. 9, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

§ 26. Bestyrelsessekretariatet sender det nødvendige materiale til Forbrugerombudsmanden og medlemmer af ekspertpanelet, i hvilken forbindelse § 12 om indkaldelse finder anvendelse med de fornødne tilpasninger. Forbrugerombudsmanden og medlemmer af ekspertpanelet må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som de skal deltage i.

Særligt sagkyndige vedrørende færøske og grønlandske forhold

§ 27. Færøernes landsstyre og Grønlands selvstyre udpeger hver 1 særlig sagkyndig, der efter formandens beslutning kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. § 345, stk. 15, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Det vil alene være i sager om færøske eller grønlandske forhold, at formanden for bestyrelsen har mulighed for at indkalde henholdsvis den færøske eller den grønlandske sagkyndige.

Kapitel 7

Partshøring og foretræde

Partshøring

§ 28. I sager, hvor der skal foretages partshøring efter forvaltningsloven, foretager Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen partshøringen, inden sagen forelægges for bestyrelsen.

Stk. 2. I sager, hvor der foretages partshøring efter forvaltningsloven, jf. stk. 1, skal udkast til afgørelse eller beslutning sendes til parten samtidig med, at afgørelsen og det øvrige sagsmateriale sendes til bestyrelsesmedlemmerne, jf. § 12, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4. I sager omfattet af 1. pkt., hvor Finanstilsynet henholdsvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at sagen er omfattet af lovgivningens regler om offentliggørelse, vedlægges tillige et udkast til afgørelsen eller beslutningen, som den påtænkes offentliggjort. Parten har herefter mulighed for, inden sagen behandles i bestyrelsen, at afgive høringssvar vedrørende offentliggørelsen, herunder at angive hvilke oplysninger der efter partens opfattelse eventuelt bør fjernes fra udkastet til afgørelsen inden offentliggørelse.

Foretræde

§ 29. I de i § 3, stk. 1, nr. 4 og 6, nævnte sager, har parten ret til foretræde for bestyrelsen og til at fremkomme med et kort mundtligt indlæg, inden bestyrelsen træffer afgørelse.

Stk. 2. Varigheden af det mundtlige indlæg er begrænset til 10 minutter, medmindre formanden undtagelsesvis tillader indlæg af længere varighed.

Stk. 3. Formanden kan kun beslutte, at retten til foretræde bortfalder i sager af særlig hastende karakter, jf. § 345, stk. 10, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Desuden bortfalder retten til foretræde, såfremt der foreligger væsentlige efterforskningsmæssige hensyn, der taler imod, jf. § 345, stk. 10, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 4. Det mundtlige indlæg er et supplement til det skriftlige materiale i sagen. Den, der vil afgive et supplerende indlæg, skal senest 2 hverdage inden mødet skriftligt meddele sekretariatet, hvilke faktiske og retlige omstændigheder i indlægget, der vil blive fremlagt for bestyrelsen.

Stk. 5. Formanden kan afskære indlæg, der vedrører forhold, som er uden betydning for sagens afgørelse. Formanden kan give tilladelse til, at der kan stilles uddybende spørgsmål til den, som har foretræde.

Stk. 6. Formanden fastsætter tidspunkt for det mundtlige indlæg. Hvis den, der har ønsket foretræde, bliver forhindret i at møde eller ikke overholder tidspunktet for foretræde, fortabes retten til foretræde. I disse tilfælde afgør bestyrelsen sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 7. Den, der har ønsket foretræde, har alene ret til at være til stede under foretrædet og ved besvarelsen af eventuelle spørgsmål, ikke under bestyrelsens behandling af sagen.

Kapitel 8

Årsrapport og budget for Finanstilsynet

Årsrapport

§ 30. Finanstilsynets direktion forelægger årsrapporten for Finanstilsynet til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Årsrapporten godkendes af Finanstilsynets bestyrelse og underskrives og dateres af bestyrelsen og Finanstilsynets direktør i tilknytning til erklæringen i ledelsespåtegningen.

Stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller Finanstilsynets direktør er uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at årsrapporten godkendes med det indhold, der er besluttet, skal uenigheden eller indvendingerne fyldestgørende og konkret begrundet fremgå af påtegningen på årsrapporten og redegørelse gives i ledelsesberetningen. Den pågældende kan ikke undlade at underskrive årsrapporten.

§ 31. Finanstilsynets direktion forelægger udkast til budget for Finanstilsynet til bestyrelsens godkendelse.

Kapitel 9

Inhabilitet og begrænsning i bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv

Inhabilitet

§ 32. Bestyrelsesmedlemmer må ikke deltage eller være til stede under behandlingen af en sag, såfremt medlemmet er inhabilt efter forvaltningslovens regler.

Stk. 2. Et medlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes habilitet, skal snarest muligt og inden behandlingen af en sag begyndes underrette bestyrelsen herom.

Stk. 3. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende er inhabil.

Stk. 4. Såfremt bestyrelsen skønner, at udlevering af materiale vedrørende en sag til et inhabilt medlem ikke bør finde sted, kan bestyrelsen beslutte, at materialet ikke eller først på et nærmere angivet tidspunkt skal udleveres til det pågældende medlem. Bestyrelsen kan delegere denne kompetence til formanden.

Stk. 5. Spørgsmål om inhabilitet skal indgå som fast punkt på dagsordenen for bestyrelsens møder.

Stk. 6. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på observatøren, medlemmer af ekspertpanelet og Forbrugerombudsmanden.

Kapitel 10

Offentlighed, tavshedspligt m.v.

Offentlighed

§ 33. Møder i bestyrelsen er ikke offentlige.

§ 34. Hvis Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen vurderer, at en bestyrelsessag er omfattet af lovgivningens regler om offentliggørelse, herunder anonymisering i forbindelse med offentliggørelse, eller undtagelser fra offentliggørelse, skal materialet, der forelægges bestyrelsen, indeholde en indstilling vedrørende offentliggørelse. Samtidig med afgørelse af sagen træffer bestyrelsen herefter beslutning om, hvorvidt afgørelsen skal offentliggøres, anonymiseres, eller undtages fra offentliggørelse. Beslutning om offentliggørelse i henhold til 2. pkt. er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for bestyrelsens beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning.

Kommunikation og kontakt til offentligheden

§ 35. Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil. Et medlem af bestyrelsen, eller andre, der har deltaget i behandling af sager i bestyrelsen, må ikke uden formandens tilladelse udtale sig til massemedier eller rette henvendelse til offentligheden om bestyrelsens forhold og beslutninger vedrørende Finanstilsynet.

Tavshedspligt m.v.

§ 36. Medlemmer af bestyrelsen, observatøren, medlemmer af ekspertpanelet og Forbrugerombudsmanden er underlagt tavshedspligten i § 354, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og § 84 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 345, stk. 11, i lov om finansiel virksomhed og § 84, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v.

Materiale modtaget i forbindelse med bestyrelseshvervet

§ 37. Et bestyrelsesmedlem skal opbevare alt materiale, der i anledning af bestyrelseshvervet tilstilles denne, på forsvarlig måde. Ved fratræden skal et bestyrelsesmedlem aflevere alt udleveret materiale til bestyrelsessekretariatet.

Kapitel 11

Afsluttende bestemmelser

Tiltrædelse

§ 38. Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved førstkommende møde efter sin tiltrædelse underskrive et eksemplar af den gældende forretningsorden og ved sin underskrift af forretningsordenen tilkendegive, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser og de bestemmelser, der henvises til i forretningsordenen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer introduceres til Finanstilsynet på behørig vis.

Ændring og tillæg til forretningsordenen

§ 39. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Bestyrelsen skal løbende og mindst en gang årligt gennemgå og tage forretningsordenen op til eventuel revision med henblik på at sikre, at denne altid er tilpasset Finanstilsynets behov og afspejler Finanstilsynets aktiviteter.

Ikrafttræden

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 355 af 4. april 2013 om Forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd bortfaldt den 1. juli 2014.

Finanstilsynet, den 24. november 2014

Mads Bryde Andersen

/ Ulrik Nødgaard