Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 835 af 4. september 2009 om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1190 af 14. oktober 2010, bekendtgørelse nr. 215 af 15. marts 2011, bekendtgørelse nr. 667 af 11. juni 2013 og bekendtgørelse nr. 1357 af 3. december 2013, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den digitale signatur skal endvidere anvendes ved adgang til oplysninger om tidligere foretagne tinglysninger, anmeldelser, opslag mv. (funktionen ”mine tinglysninger”), ved opslag i tingbogen og andelsboligbogen samt ved forespørgsel med personnummer og navn i personbogen. Uanset 1. pkt. kan der opnås adgang til udvalgte summariske oplysninger i tingbogen og andelsboligbogen uden anvendelse af digital signatur.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. december 2014.

Justitsministeriet, den 2. december 2014

Mette Frederiksen

/ Thomas Klyver