Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Ikke force majeure trods sygdom

Resumé

NaturErhvervstyrelsens afgørelse om inddragelse af betalingsrettigheder, der ikke har været udnyttet i 2 på hinanden følgende år.

Hvis en ansøger ikke har søgt om eller har fået afslag på enkeltbetaling i 2 på hinanden følgende år inddrages den pågældende betalingsrettigheder til den nationale reserve, medmindre der foreligger force majeure og usædvanlige omstændigheder.

Klager havde nogle år tidligere fået stillet diagnosen Parkinsons sygdom. Klager mente, at der var søgt enkeltbetaling i år 2012, men at ansøgningen for år 2013 var indgivet for sent. I november 2012 fik klager, ifølge det af ham oplyste, et kraftigt ”head drop”, der bevirkede, at hans hoved stod ud fra kroppen i en ret vinkel på 90 grader. Der forelå i sagen en lægeerklæring på, at klager i perioden januar til maj 2013 var til kontroller på neurologisk afdeling for sin Parkinsons sygdom.

Klagecenteret fandt, at klager ikke havde været akut syg i år 2012, og at der derfor ikke forelå force majeure som grundlag for den manglende ansøgning for dette år. Ved ikke at have søgt enkeltbetaling for år 2012 havde klager udsat sig selv for en større risiko end nødvendigt for at få inddraget betalingsrettighederne.

Fødevareministeriets Klagecenter fastholdt afgørelsen med ovenfor beskrevne begrundelse.

NN
Den 17. september 2014
Sagsnr. : XXXXX
Ref. : KRDR
Tlf. :

Afgørelse om inddragelse af betalingsrettigheder 2012 og 2013

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 9. april 2014. Det betyder, at betalingsrettighederne med nr. (-), (-), (-), (-), (-), (-), og (-) er inddraget.

Du har den (dato) (måned) 2014 klaget over styrelsens afgørelse om inddragelse af rettighederne.

Begrundelse for afgørelsen

Betalingsrettighederne nr. (-), (-), (-), (-), (-), (-), og (-) på i alt 6,20 ha er inddraget. Det skyldes, at betalingsrettighederne ikke har været udnyttet i en 2-årig periode.

Klagecentret har lagt til grund, at du ikke søgte enkeltbetaling i år 2012 og 2013, og at betalingsrettighederne derfor ikke er blevet udnyttet i ansøgningsårene.

Du oplyser, at du er overbevist om, at du ansøgte om enkeltbetaling i år 2012, men at indberetningen blev indgivet for sent i år 2013, fordi du i slutningen af år 2012 fik en meget alvorlig diagnose. Du var i perioden frem til november 2013 til et utal af hospitalsundersøgelser. Du har endvidere vedlagt en lægeerklæring til dokumentation herfor. Det fremgår af lægeerklæringen, at du i perioden fra januar 2013 til slutningen af maj 2013 var til løbende kontrol på neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital for din Parkinsons sygdom.

Styrelsen har ikke modtaget en ansøgning om enkeltbetaling fra dig i år 2012. Det bemærkes, at det fremgår af NaturErhvervstyrelsens register over betalingsrettigheder, at du ikke har udnyttet betalingsrettighederne i år 2012 og 2013.

Du har supplerende oplyst, at du fik stillet diagnosen Parkinson for nogle år siden, og at du i november 2012 fik et kraftigt ”head drop”, hvorved dit hoved stod ud fra kroppen i en ret vinkel på 90 grader. Du kunne derfor ikke holde ud at side ved en computer, og derfor blev ansøgningen om enkeltbetaling for år 2013 ikke indsendt. Du var til et større antal undersøgelser og modtog over 200 fysioterapeutiske behandlinger, og du har derfor genvundet normal hovedstilling.

Klagecentret finder ikke, at det pågældende sygdomsforløb kan henføres under force majeure eller usædvanlige omstændigheder1), ligesom de pågældende omstændigheder ikke har gjort sig gældende for hele perioden. Det kan derfor ikke begrunde, at dine betalingsrettigheder ikke inddrages.

Force majeure er en undtagelse fra de almindelige regler om, at betalingsrettigheder inddrages til de nationale reserver, hvis de ikke har været udnyttet i 2 på hinanden følgende år2), og begrebet fortolkes og anvendes derfor restriktivt.

Vi finder ikke, at dit sygdomsforløb har haft afgørende indvirkning på din mulighed for at opfylde udnyttelseskravet for betalingsrettigheder i år 2012 og 2013.

Du fik stillet diagnosen Parkinson for et par år siden. Du var ikke akut syg i år 2012, men du undlod at søge enkeltbetaling i det pågældende år. Ved ikke at have søgt enkeltbetaling i år 2012 har du således udsat dig selv for en større risiko end nødvendigt for at få inddraget betalingsrettighederne. Betalingsrettigheder inddrages først til de nationale reserver, hvis de ikke har været udnyttet i 2 på hinanden følgende år, medmindre der foreligger force majeure eller usædvanlig omstændigheder, som er direkte årsag til de manglende ansøgninger. Der forelå således ikke force majeure til grund for din manglende ansøgning i år 2012.

Det bemærkes endvidere, at du alene har indsendt dokumentation for, at du i perioden fra januar 2013 til ultimo maj 2013 var til kontroller for din Parkinsons sygdom på Bispebjerg Hospital.

Det er rettighedsindehavers ansvar at indgive korrekt ansøgning om enkeltbetaling for derigennem at sikre, at betalingsrettighederne bliver udnyttet indenfor en 2-årig periode3). Ved uudnyttet betalingsrettighed forstås, at der ikke er bevilget nogen betaling (ej heller delvist) for den pågældende rettighed4). Betalingsrettigheder, der ikke er udbetalt støtte for i 2 år, inddrages til den nationale reserve uden varsel, medmindre der foreligger force majeure eller usædvanlige omstændigheder5). Eksempler på disse begivenheder er dødsfald, alvorlig sygdom, naturkatastrofer eller brand. Dette fremgår også af NaturErhvervstyrelsens årlige Vejledninger om Enkeltbetaling. Det er Klagecentrets vurdering, at din situation ikke kan sidestilles med nogen af disse eksempler.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af (dato) (måned) 2014 om inddragelse af betalingsrettigheder.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Din klage af (dato) (måned) 2014 og lægeerklæring af (dato) (måned) 2014.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af (dato) (måned) 2014.

Dit høringssvar af (dato) (måned) 2014.

***

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Katrin Ran Dragsted

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Artikel 42 i Rådets forordning (EF) nr.73/2009 af 19. januar 2009.

2) Artikel 28, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr.73/2009 af 19. januar 2009.

3) Artikel 19, stk.1 og artikel 34, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

4) Artikel 15, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009.

5) Artikel 42, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

Redaktionel note
  • Afgørelsen er den 7. september 2018 blevet redigeret med henblik på yderligere styrkelse af pseudonymiseringen.