Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering af begravelseshjælp efter sundhedsloven for 2015

(Til samtlige kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.)

I medfør af § 160 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, yder kommunalbestyrelsen i afdødes bopælskommune efter ansøgning begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af afdødes formueforhold. Nærmere regler om begravelseshjælpen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Af bekendtgørelsens § 9 fremgår, at begravelseshjælp og formuegrænser reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 50 delelige beløb. Meddelelse om beløbenes størrelse og formuegrænserne inklusive reguleringer udsendes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

For 2015 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,5 pct., jf. bekendtgørelse nr. 942 af 25. august 2014 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2015.

Under henvisning hertil skal Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse herved meddele, at formuegrænser og satser for begravelseshjælp pr. 1. januar 2015 udgør følgende beløb:

 
   
Begravelseshjælp:
Børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personer på 18 år eller derover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.700 kr.
10.400 kr.
   
Formuegrænser:
Personer uden ægtefælle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personer med ægtefælle og / eller børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.450 kr.
34.800 kr.
   
 

Begravelseshjælpen efter personer på 18 år eller derover nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger ovennævnte formuegrænser, således at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis 27.850 kr. og 45.200 kr.

Begravelseshjælpen efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr., jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven. Dette beløb reguleres ikke.

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Cirkulæreskrivelse nr. 9563 af 16. oktober 2013 om regulering af begravelseshjælp efter sundhedsloven for 2014 ophæves.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 27. november 2014

Frederik Rechenback Enelund