Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0056
 
32000L0029
 
32001L0032
 
Links til øvrige EU dokumenter
32007D0201
 
32007D0365
 
32007D0410
 
32007D0433
 
32012D0138
 
32012D0270
 
32012D0697
 
32012D0756
 
32014D0237
 
32014D0422
 
32014D0497
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Fortegnelse over bilag
Bilag 1 Planteskadegørere, der ikke må forekomme
Bilag 2 Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter
Bilag 3 Planter m.m., der ikke må importeres, hvis de har oprindelse i de nævnte lande eller områder
Bilag 4 Særlige krav, der skal være opfyldt ved import
Bilag 5 Planter m.m., der ved import skal være ledsaget af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat
Bilag 6 Forpligtelser for importører
Bilag 7 Betingelser for tilladelsen til at få identitets- og plantesundhedskontrollen udført på forsendelsens bestemmelsessted
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.1)

I medfør af § 1, § 2, nr. 1, og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at beskytte mod indslæbning af visse planteskadegørere fra områder, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, og mod spredning af visse planteskadegørere.

Stk. 2. For at forebygge indslæbning og spredning af planteskadegørere er det ikke tilladt at importere følgende:

1) Planteskadegørere nævnt i bilag 1.

2) Planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 2, hvis de er angrebet af planteskadegørere nævnt i bilaget.

3) Planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 3 med oprindelse i lande nævnt i bilaget.

4) Planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 4, der ikke opfylder de særlige krav i bilaget.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Planter: Levende planter og plantedele, herunder frø.

2) Levende plantedele:

a) frugt i botanisk forstand, dog ikke dybfrossen,

b) grønsager, dog ikke dybfrosne,

c) rod- og stængelknolde, løg og jordstængler,

d) afskårne blomster,

e) grene og fældede træer med løv eller

f) plantevævskultur mv.

3) Frø: Frø i botanisk betydning, der er bestemt til plantning.

4) Planter til plantning:

a) planter, der er plantet og skal forblive plantet eller skal genplantes eller

b) planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.

5) Plantning: Enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.

6) Træ:

a) træ, der helt eller delvist har bevaret den naturlige, runde overflade, med eller under bark, eller i form af flis, spåner, savsmuld, træaffald eller skrot af træ,

b) træ i form af garneringstræ, afstandsklodser, paller eller emballeringsmateriale, som anvendes ved transport af genstande af enhver art, hvis det udgør en plantesundhedsrisiko eller

c) træ, der er omfattet af bilag 5, pkt. 6.

7) Forsendelse: En mængde varer der er omfattet af et enkelt plantesundhedscertifikat.

8) Parti: Et antal enheder af samme vare, som er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse, og som indgår i en forsendelse.

9) Importkontrol: dokumentkontrol, identitetskontrol og plantesundhedskontrol ved import af planter og planteprodukter.

10) Certifikat: plantesundheds- eller re-eksportcertifikat og EU-informationsdokument.

11) Attest: kontrolattest for friske frugter og grønsager.

Registrering af virksomhed

§ 3. Importører af planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 5 skal være registreret i NaturErhvervstyrelsen. Undtaget herfra er personer, der alene importerer små mængder planter og planteprodukter til egen brug og ikke-kommercielle formål.

Stk. 2. Anmodning om registrering med de på registreringsformularen krævede oplysninger, herunder virksomhedens CVR-nummer, indsendes til NaturErhvervstyrelsen, der på baggrund heraf tildeler virksomheden et registreringsnummer.

Stk. 3. Skifter en registreret importvirksomhed ejer, eller ophører den med import, oplagring m.m. af planter og planteprodukter m.m., skal NaturErhvervstyrelsen underrettes skriftligt herom.

Stk. 4. Importører af planter og planteprodukter m.m skal til stadighed opfylde bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan tilbagekalde en registrering, hvis det konstateres, at importøren ikke overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Kontrol og dokumentation

§ 4. Importøren skal anmelde forsendelsens ankomst til indførselsstedet til NaturErhvervstyrelsen med henblik på kontrol. Anmeldelse skal ske inden for fristerne nævnt i bilag 6, nr. 6, 6a og 6b.

§ 5. Planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 5 skal, til dokumentation for at betingelserne i bilag 1-5 er overholdt, ved import være ledsaget af:

1) et originalt plantesundhedscertifikat udstedt i oprindelseslandet eller

2) et originalt reeksportcertifikat udstedt i afsenderlandet og en bekræftet kopi af det originale plantesundhedscertifikat og eventuelle reeksportcertifikater.

Stk. 2. Planter og planteprodukter m.m., der ikke skal opfylde særlige krav, eller hvor de relevante særlige krav også kan opfyldes på andre steder end oprindelsesstedet, kan importeres efter bestemmelserne i stk. 1 eller ledsaget af et originalt plantesundhedscertifikat, der er udstedt i afsenderlandet og angiver oprindelseslandet.

Stk. 3. Hvor der for planter og planteprodukter m.m. i bilag 4 er anført alternative særlige krav, skal det i plantesundhedscerifikatet specificeres som tillægserklæring, hvilke af disse særlige alternative krav der er opfyldt. En sådan specifikation anføres ved henvisning til det relevante punkt i bilag 4.

Stk. 4. Et originalt certifikat skal være udstedt af det pågældende lands ansvarlige myndighed på grundlag af en officiel konstatering af, at de planter m.m., der er omfattet af certifikaterne, overholder de særlige krav i bilag 4, og tidligst 14 dage før dagen for afsendelsen.

Stk. 5. Et originalt certifikat skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i modellen i bilaget til den internationale Plantebeskyttelseskonvention, og skal være affattet på dansk, engelsk, fransk, norsk, spansk, svensk eller tysk. Certifikatet skal være stemplet, underskrevet og udfyldt klart og letlæseligt. Der må ikke være foretaget rettelser eller overstregninger.

Stk. 6. Kopier af et originalcertifikat skal tydeligt være mærket som sådanne.

Stk. 7. NaturErhvervstyrelsen kan godkende anden dokumentation end de i stk. 1 nævnte certifikater.

§ 6. Udover de i § 4 anførte krav til dokumentation skal der på mindst et af de dokumenter, der kræves for toldbehandlingen, være angivet følgende:

1) Typen af planter og planteprodukter m.m. ved angivelse af koden i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (Taric).

2) Følgende erklæring: ”Denne forsendelse indeholder produkter af plantesundhedsmæssig relevans”. Erklæringen kan affattes på et andet af den Europæiske Unions officielle sprog eller på norsk.

3) Numrene på plantesundhedscertifikaterne.

4) Importørens officielle registreringsnummer.

§ 7. Bestemmelserne i §§ 5 og 6 skal tillige være opfyldt for forsendelser af planter og planteprodukter m.m. der skal underlægges en toldprocedure som angivet i artikel 4, stk. 16, litra d, e, f eller g i Rådets forordning 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførsel af et EF-toldkodeks.

Importkontrol

§ 8. NaturErhvervstyrelsen fører kontrol med at importbestemmelserne er overholdt. Kontrollen omfatter dokumentkontrol, identitetskontrol og plantesundhedskontrol. SKAT kan foretage dokumentkontrollen.

Stk. 2. Betaling for omkostninger forbundet med kontrollen opkræves efter bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

Stk. 3. I forbindelse med plantesundhedskontrollen kan NaturErhvervstyrelsen vederlagsfrit udtage prøver af planter, planteprodukter, jord og andre vækstmedier til undersøgelse for forekomst af planteskadegørere.

§ 9. Import skal ske over indførselsstederne i:

1) Billund Lufthavn,

2) Københavns Lufthavn, Kastrup eller

3) postcentrene Fredericia og København.

Stk. 2. For træ omfattet af bilag 5, nr. 6 kan indførsel tillige ske over indførelsstederne i havne, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen (toldhavne).

Stk. 3. Import til kontrol på et godkendt bestemmelsessted efter bestemmelserne i § 10 kan tillige ske over ethvert toldmæssigt indførselssted, forudsat at importøren er registreret som godkendt modtager hos SKAT.

§ 10. NaturErhvervstyrelsen kan efter aftale med SKAT og med plantesundhedsmyndighederne for første indgangssted i Den Europæiske Union samt efter ansøgning meddele tilladelse til at identitets- og plantesundhedskontrol foretages på et af NaturErhvervstyrelsen godkendt bestemmelsessted, hvis told- eller plantesundhedsmyndigheden for første indgangssted i Den Europæiske Union har foretaget dokumentkontrol af forsendelsen. Ansøgning indgives på et skema udfærdiget af NaturErhvervstyrelsen. Det er en betingelse, at kravene i bilag 7 opfyldes.

Stk. 2. Forsendelsen skal være ledsaget af et plantesundhedstransportdokument. Dokumentet skal være stemplet, udfyldt klart og letlæseligt og være underskrevet af den myndighed ved første indgangssted i Den Europæiske Union, som har foretaget dokumentkontrollen samt af forsendelsens importør.

§ 11. Importøren må ikke disponere over planter og planteprodukter m.m., før NaturErhvervstyrelsen gennem identitets- og plantesundhedskontrol af forsendelsen samt af emballagen og de benyttede transportmidler har konstateret, at betingelserne for import er overholdt.

Stk. 2. Importøren skal yde styrelsen fornøden bistand til gennemførelse af kontrollen.

Stk. 3. Kontrollen kan udelades, hvis det ved en officiel undersøgelse gennemført i afsenderlandet i henhold til en officiel aftale med afsenderlandet er konstateret, at betingelserne for import er opfyldt.

Afgørelse om import

§ 12. Konstaterer NaturErhvervstyrelsen at betingelserne for import af planter eller planteprodukter m.m. er overholdt, godkendes de til import og NaturErhvervstyrelsen forsyner originalcertifikatet med et godkendelsesstempel

§ 13. Konstaterer NaturErhvervstyrelsen, at betingelserne for import af planter eller planteprodukter m.m. ikke er overholdt og kan planterne eller planteprodukterne m.m. ved en behandling bringes til at opfylde betingelserne for importen, kan NaturErhvervstyrelsen tillade importøren at foretage en sådan behandling med henblik på fornyet anmeldelse af den pågældende forsendelse.

Stk. 2. Er en del af en forsendelse angrebet af planteskadegørere nævnt i bilag 1 eller 2, og kan forsendelsen opdeles uden fare for indslæbning eller udbredelse af planteskadegørerne, kan NaturErhvervstyrelsen fastsætte en frist til gennemførelse af opdelingen med henblik på fornyet anmeldelse af en delforsendelse.

Afvisning af import

§ 14. Er betingelserne for import ikke overholdt afvises forsendelsen, og NaturErhvervstyrelsen forsyner originalcertifikatet med et afvisningsstempel og giver udstederen af certifikatet og importøren meddelelse om afvisningen og begrundelsen herfor.

Stk. 2. Afvises en forsendelse, skal den inden for en frist fastsat af NaturErhvervstyrelsen føres ud af Den Europæiske Union. NaturErhvervstyrelsen kan, når omstændighederne taler herfor, tillade, at importøren i stedet lader forsendelsen tilintetgøre. Tilintetgørelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om affald.

Stk. 3. Udgør den afviste forsendelse en umiddelbar plantesundhedsrisiko, kan NaturErhvervstyrelsen påbyde importøren at iværksætte foranstaltninger til imødegåelse heraf.

§ 15. Er planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 5 ikke ledsaget af de foreskrevne certifikater, eller kan forsendelsens identitet ikke fastslås på grundlag af de medfølgende certifikater og andre dokumenter, kan NaturErhvervstyrelsen afvise forsendelsen eller fastsætte en frist for importøren til at fremskaffe de foreskrevne certifikater. Forelægges de foreskrevne certifikater ikke inden fristens udløb, afvises sendingen.

§ 16. Finder NaturErhvervstyrelsen, at der er begrundet formodning for indslæbning eller udbredelse af planteskadegørere, herunder af andre planteskadegørere end nævnt i bilag 1 og 2, kan NaturErhvervstyrelsen midlertidigt påbyde de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse mod denne fare.

Undtagelsesbestemmelser

§ 17. Er der ingen risiko for udbredelse af planteskadegørere, finder bestemmelserne i § 1, nr. 4, § 3, stk. 1-4, og §§ 4-12 ikke anvendelse på import af små mængder planter og planteprodukter m.m, der er bestemt til ejerens brug til ikke-industrielle og ikke-kommercielle formål eller til konsum under transporten.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan, i medfør af bekendtgørelse om indførsel og om flytning af planteskadegørere m.m. til brug ved forsøg, forskning og planteforædling, tillade import af planteskadegørere, planter, planteprodukter m.m., der ikke opfylder betingelserne i nærværende bekendtgørelse.

Straf

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 1, §§ 3-4, §§ 6-7, § 11, stk. 1 og § 14, stk. 2,

2) afgiver urigtige oplysninger i de i §§ 5-7 og § 10 anførte dokumenter, eller

3) undlader at efterkomme påbudte foranstaltninger i medfør af § 14, stk. 3 og § 16

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. november 2014.

Stk. 2. For så vidt angår § 4 om anmeldefrister ved import af planter og planteprodukter m.m., finder denne anvendelse fra 1. januar 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1034 af 26. september 2014 om import af planter og planteprodukter m.m. ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 6. november 2014

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag

Fortegnelse over bilag

Bilag 1
Planteskadegørere, der ikke må forekomme
I
Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
II
Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
   
Bilag 2
Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter m.m.
I
Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
II
Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
   
Bilag 3
Planter m.m., der ikke må importeres, hvis de har oprindelse i visse stater eller områder
   
Bilag 4
Særlige krav, der skal være opfyldt ved import
   
Bilag 5
Planter m.m., der ved import skal være ledsaget af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat
   
Bilag 6
Forpligtelser for importører
   
Bilag 7
Betingelser for tilladelsen til at få identitets og plantesundhedskontrollen udført på forsendelsens bestemmelsessted


Bilag 1

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

 
(til § 1, stk. 2, nr. 1)
 
I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
 
a.
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
1.
Acleris spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 
1.1.
Agrilus anxius Gory, en pragtbille
 
1.2.
Agrilus planipennis Fairmaire, asiatisk askepragtbille
 
1.3.
Anthonomus eugenii Cano, en snudebille
 
2.
Amauromyza maculosa (Malloch), en minérflue
 
3.
Anomala orientalis Waterhouse, orientalsk oldenborre
 
4.
Anoplophora chinensis (Thomson), asiatisk citrustræbuk
 
4.1.
Anoplophora glabripennis (Motschulsky), asiatisk træbuk
 
5.
Anoplophora malasiaca (Forster), en træbuk
 
6.
Arrhenodes minutus Drury, en barkbille
 
7.
Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmellus, vektor for virus som f.eks.
   
a)
Bean golden mosaic virus
   
b)
Cowpea mild mottle virus
   
c)
Lettuce infectious yellows virus
   
d)
Pepper mild tigré virus
   
e)
Squash leaf curl virus
   
f)
Euphorbia mosaic virus
   
g)
Florida tomato virus
 
8.
Cicadellidae (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af Xylella fastidiosa), f.eks.
   
a)
Carneocephala fulgida Nottingham
   
b)
Draeculacephala minerva Bali
   
c)
Graphocephala atropunctata (Signoret)
 
9.
Choristoneura spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 
10.
Conotrachelus spp. (Herbst), arter af snudebiller
 
10.0.
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, sibirisk nåletræspinder
 
10.1.
Diabrotica barberi Smith & Lawrence
 
10.2.
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
 
10.3.
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
 
10.4.
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, majsrodbille
 
10.5.
Diaphorina citri Kuway, en bladloppe
 
11.
Heliothis zea (Boddie), en ugle
 
11.1.
Hirschmaniella spp., dog ikke H. gracilis (de Man) Luc & Goodey, arter af nematoder
 
12.
Liriomyza sativae Blanchard, en minérflue
 
13.
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen, en nematod
 
14.
Monochamus spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke
 
15.
Myndus crudus Van Duzee, en cikade
 
16.
Nacobbus aberrans (Thorbe) Thorne et Allen, en nematod
 
16.1.
Naupactus leucoloma Boheman
 
17.
Premnotrypes spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller
 
18.
Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann), en barkbille
 
19.
Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff), en barkbille
 
19.1.
Rhynchophorus palmarum (L.), sort palmesnudebille
 
20.
Scaphoideus luteolus (Van Duzee), en småcikade
 
21.
Spodoptera eridania (Cramer), en ugle
 
22.
Spodoptera frugiperda (Smith), en ugle
 
23.
Spodoptera litura (Fabricius), asiatisk bomuldsugle
 
24.
Thrips palmi Karny, palmetrips
 
25.
Tephritidae (ikke-europæiske), båndfluer, f.eks.
   
a)
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
   
b)
Anastrepha ludens (Loew), mexikansk frugtflue
   
c)
Anastrepha obliqua Macquart
   
d)
Anastrepha suspensa (Loew)
   
e)
Dacus ciliatus (Loew)
   
f)
Dacus cucurbitae Coquillett
   
g)
Dacus dorsalis Hendel
   
h)
Dacus tryoni (Froggatt)
   
i)
Dacus tsuneonis Miyake
   
j)
Dacus zonatus Saund
   
k)
Epochra canadensis (Loew)
   
l)
Pardalaspis cyanescens Bezzi
   
m)
Pardalaspis quinaria Bezzi
   
n)
Pterandrus rosa (Karsch)
   
o)
Rhacochlaena japonica Ito
   
p)
Rhagoletis cingulata (Loew), hvidbåndet kirsebærflue
   
q)
Rhagoletis completa Cresson
   
r)
Rhagoletis fausta (Östen-Sacken), mørk kirsebærflue
   
s)
Rhagoletis indifferens Curran
   
t)
Rhagoletis mendax Curran
   
u)
Rhagoletis pomonella Walsh
   
v)
Rhagoletis ribicola Doane
   
w)
Rhagoletis suavis (Loew)
 
26.
Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematod
 
27.
Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo, en nematod
     
b)
Bakterier
 
0.1.
Candidatus Liberibacter spp., det agens, der forårsager gul bladmarmorering (citrus greening) hos citrustræer
 
1.
Xylella fastidiosa Well et al.
       
c)
Svampe
 
1.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, egevisnesyge
 
2.
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel, melbærrisgyldenrust
 
3.
Cronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
4.
Endocronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
5.
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge
 
6.
Gymnosporangium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
7.
Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd
 
8.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis, Tsuga-koglerust
 
9.
Udgået
 
10.
Mycosphaerella larici-leptolepsis Ito et al., Phyllosticta-nålefald
 
11.
Mycosphaerella populorum G. E. Thompson, Septoria-poppelkræft
 
12.
Phoma andina Turkensteen, Phoma-bladplet
 
13.
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., æblestråleplet
 
13.1.
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t veld (ikke-europæiske isolater), californisk visneskimmel
 
14.
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema, Septoria-bladplet
 
15.
Thecaphora solani Barrus, kartoffelbrand
 
15.1.
Tilletia indica Mitra
 
16.
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers, Texas rodråd
       
d)
Virus og viruslignende organismer
 
1.
Elm phloem necrosis mycoplasm, elmesivævsnekrosevirus
 
2.
Kartoffelvirus og viruslignende organismer, f.eks.
   
a)
Andean potato latent virus, stamme af ægplantemosaikvirus
   
b)
Andean potato mottle virus, sydamerikansk kartoffelspætningvirus
   
c)
Arracacha virus B, oca strain, arracacia-virus B
   
d)
Potato black ringspot virus, kartoffelringpletvirus
   
e)
Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid
   
f)
Potato virus T, kartoffelvirus T
   
g)
Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og potato leaf roll virus (kartoffelbladrullevirus).
 
3.
Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus
 
4.
Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus
 
5.
Virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., f.eks.
   
a)
Blueberry leaf mottle virus, blåbærspætningvirus
   
b)
Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærraspbladvirus
   
c)
Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus
   
d)
Peach phony rickettsia, ferskenphonyrickettsia
   
e)
Peach rosette mosaic virus, ferskenbladrosetvirus
   
f)
Peach rosette mycoplasm, ferskenrosetmykoplasma
   
g)
Peach X-disease mycoplasm, stenfrugt-X-syge mykoplasma
   
h)
Peach yellows mycoplasm, ferskengulsotmykoplasma
   
i)
Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus
   
j)
Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus
   
k)
Strawberry latent 'C' virus, latent jordbær-C-virus
   
l)
Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus
   
m)
Strawberry witches' broom mycoplasm, jordbærheksekostmykoplasma
   
n)
Ikke-europæiske virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L.
 
6.
Virus overført af Bemisia tabaci Genn., bomuldsmellus, som f.eks.
   
a)
Bean golden mosaic virus, bønnegyldenmosaikvirus
   
b)
Cowpea mild mottle virus, mild vignabønnespætningvirus
   
c)
Lettuce infectious yellows virus, salatgulsotvirus
   
d)
Pepper mild tigré virus
   
e)
Squash leaf curl virus, squash-bladkrøllevirus
   
f)
Euphorbia mosaic virus, Euphorbia-mosaikvirus
   
g)
Florida tomato virus
       
e)
Snylteplanter
 
1.
Arceuthobium spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten
       
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
       
a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
0.01.
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., fyrrevednematod
 
0.1.
Udgået
 
0.a.
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)
 
1.
Globodera pallida (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematod
 
2.
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematod
 
3.
Udgået
 
4.
Udgået
 
5.
Udgået
 
6.
Udgået
 
6.1.
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer), en rodgallenematod
 
6.2.
Meloidogyne fallax Karssen, en rodgallenematod
 
7.
Opogona sacchari (Bojer), bananmøl
 
8.
Popillia japonica Newman, japanbille
 
8.a.
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), rød palmesnudebille
 
8.1.
Rizoecus hibisci Kawai et Takagi, en uldlus
 
9.
Spodoptera littoralis (Boisduval), afrikansk bomuldsugle
 
10.
Trioza erytreae Del Guercio, en bladloppe
       
b)
Bakterier
 
1.
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., kartoffelringbakteriose
 
2.
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., kartoffelbrunbakteriose
 
2.b
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
       
c)
Svampe
 
1.
Melampsora medusae Thümen, poppelrust
 
1.a.
Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnel, fyrreharpikskræft
 
2.
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok
       
d)
Virus og viruslignende organismer
 
1.
Apple proliferation mycoplasma, æbleheksekostmykoplasma
 
2.
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma
 
3.
Pear decline mycoplasma, pæremoriamykoplasma
       
e)
Fladorme og bløddyr
 
1.
Arthioposthia triangulata (Dendy), new zealandsk fladorm
 
2.
Slægten Pomacea (Perry), arter af snegle
       


Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

(Til § 1, stk. 2, nr. 2)
 
I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
Planteskadegørere
 
Planter
     
a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
1.
Aculops fuchsiae Keifer, en galmide
 
Planter af Fuchsia L. til plantning, dog ikke frø
1.1
Udgået
   
2.
Aleurocanthus spp., arter af mellus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3.
Anthonomus bisignifer (Schenkling), en snudebille
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
4.
Anthonomus signatus (Say), en snudebille
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
5.
Aonidiella citrina Coquillet, en skjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Aphelenchoides besseyi Christie, en bladnematod
 
Frø af Oryza spp.
7.
Aschistonyx eppoi Inouye, en galmyg
 
Planter af Juniperus L., dog ikke kogler og frø
8.
Udgået
   
9.
Carposina niponensis Walsingham, et møl
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
10.
Udgået
   
10.a.
Udgået
   
11.
Enarmonia packardi (Zeller), en vikler
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
12.
Enarmonia prunivora Walsh, en vikler
 
Planter af Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. og Rosa L., til plantning, dog ikke frø, og frugter af Malus Mill. og Prunus L., med oprindelse i ikke-europæiske lande
13.
Eotetranychus lewisi McGregor, en spindemide
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.
Udgået
   
15.
Grapholita inopinata Heinrich, en vikler
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
16.
Hishomonus phycitis (Dist.), en cikade
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
17.
Leucaspis japonica Ckll., en skjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
18.
Listronotus bonariensis Kuschel, en snudebille
 
Frø af Cruciferae, Gramineae og Trifolium L. med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay
19.
Margarodes spp., ikke-europæiske arter af skjoldlus, fx:
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
 
a)
Margarodes vitis (Phillipi)
   
 
b)
Margarodes vredendalensis de Klerk
   
 
c)
Margarodes prieskaensis Jakubski
   
20.
Numonia pyrivorella (Matsumura) et halvmøl
 
Planter af Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
21.
Oligonychus perditus Pritchard et Baker, en spindemide
 
Planter af Juniperus L., dog ikke kogler og frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
22.
Pissodes spp. (ikke-europæiske), arter af fyrresnudebiller
 
Planter af nåletræer (Coniferales), dog ikke kogler og frø, samt uafbarket træ af nåletræer (Coniferales) og isoleret bark af nåletræer (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande.
23.
Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan, en nematod
 
Planter af Citrus L., og Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
24.
Udgået
   
25.
Scirtothrips aurantii Faure, en trips
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
26.
Scirtothrips dorsalis Hood, en trips
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
27.
Scirtothrips citri (Moultex), en trips
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
28.
Scolytidae spp. (ikke-europæisk), arter af barkbiller
 
Planter af nåletræer (Coniferales) af over 3 m højde, dog ikke kogler og frø, samt uafbarket træ af nåletræer (Coniferales) og isoleret bark af nåletræer (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande
28.1
Scrobipalpopsis solanivora Povolny, Guatamala-kartoffeljordmøl
 
Knolde af Solanum tuberosum L.
29.
Tachypterellus quadrigibbus Say, en snudebille
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
30.
Toxoptera citricida Kirk., en bladlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
31.
Udgået
   
32.
Unaspis citri Comstock, en skjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
       
b) Bakterier
1.
Udgået
   
2.
Citrus variegated chlorosis
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3.
Erwinia stewartii (Smith) Dye, majsbakteriose
 
Frø af Zea mays L.
4.
Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus)
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
5.
Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye og pv. orizicola (Fang et al.) Dye
 
Frø af Oryza spp.
       
c) Svampe
1.
Alternaria alternata (FR.) Keissler (ikke-europæiske patogene isolater), sortskimmel
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill. og Pyrus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
1.1.
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, nordamerikansk hasselkræft
 
Planter af Corylus L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i Canada og USA
2.
Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx, sort knudekræft
 
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
3.
Atropellis spp., arter af nåletrækræftsvampe
 
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø, samt isoleret bark og træ af Pinus L.
4.
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
 
Planter af Acer saccharum Marsh., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i USA og Canada, samt træ af Acer saccharum Marsh med oprindelse i USA og Canada., herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige rundhed
5.
Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton, nålefald
 
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø, samt træ af Pinus L.
6.
Cercospora angolensis Carv. et Mendes, Citrus-bladplet
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.
Udgået
   
8.
Diaporthe vaccinii Shaer, blåbærkræft
 
Planter af Vaccinium L. til plantning, dog ikke frø
9.
Elsinoe spp. Bitanc. Et Jenk. Mendes, arter af skurvsvampe
 
Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, og planter af Citrus L. og hybrider heraf, dog ikke frø og andre frugter end frugter af Citrus reticulata Blanco og Citrus sinensis (L.) Osbeck, med oprindelse i Sydamerika
10.
Fusarium oxysporum f.sp. albedines (Kilian et Marie) Gordon
 
Planter af Phoenix L., dog ikke frugter og frø
11.
Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus), citrusfrugtsortplet
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
12.
Guignardia piricola (Nose) Yamamoto, brunbarkkræft
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
13.
Puccinia pittieriana Hennings, kartoffelrust
 
Planter af Solanaceae, dog ikke frugter og frø
14.
Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers, brunpletnålefald hos fyr
 
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø
14.1
Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries)
Sydow & Sydow, elmesortplet
 
Planter af Ulmus L. og Zelkova L. til plantning, dog ikke frø
15.
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto, japansk pæreskurv
 
Planter af Pyrus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
       
d) Virus og viruslignende organismer
1.
Beet curly top virus (ikke-europæiske isolater), bedebladkrøllevirus
 
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
2.
Black raspberry latentvirus, latent sorthindbærvirus
 
Planter af Rubus L. til plantning
3.
Blight and blight-like
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
4.
Cadang-cadang viroid
 
Planter af Palmae til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
5.
Cherry leaf roll virus, kirsebærbladrullevirus
 
Planter af Rubus L. til plantning
5.1.
Chrysanthemum stem necrosis virus, krysantemumstængelnekrosevirus
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. og Solanum lycopersicum L. til plantning, dog ikke frø
6.
Citrus mosaic virus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7.
Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater), Citrus-tristezavirus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
8.
Leprosis
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
9.
Little cherry pathogen (ikke-europæiske isolater)
 
Planter af Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl. Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq. og Prunus yedoensis Matsum samt hybrider og kultivarer heraf til plantning, dog ikke frø
10.
Naturally spreading psorosis, citrusskælbark
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.
Palm lethal yellowing mycoplasm, kokos letal gulningsmykoplasma
 
Planter af Palmae til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
12.
Prunus necrotic ringspot virus3), Prunus-ringpletvirus
 
Planter af Rubus L. til plantning
13.
Satsuma dwarf virus, satsuma-dværgsygevirus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.
Tatter leaf virus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
15.
Witches' broom (MLO)
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
       
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
       
a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
1.
Aphelenchoides besseyi Christie, en bladnematod
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
2.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
vindværgbladlus
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
3.
Udgået
   
4.
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, stængelnematod
 
Frø og løg af Allium cepa L. var. ascalonicum Backer, Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L., planter af Allium porrum L., blomsterløg af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. og Tulipa L. til plantning samt frø af Medicago sativa L.
5.
Circulifer haematoceps, en cikade
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Circulifer tenellus, en cikade
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.1.
Eotetranychus orientalis Klein, en spindemide
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.2.
Helicoverpa armigera (Hübner)
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. og af familien Solanaceae til plantning, dog ikke frø.
6.3.
Parasaissetia nigra (Nietner), nigraskjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7.
Radopholus similis (Cobb) Thorne, en migrerende rodnematod
 
Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. Mill. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
8.
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
 
Afskårne blomster, bladgrønsager af Apium graveolens L. og planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Poaceae (syn. Gramineae) jordstængler og frø
9.
Liriomyza trifolii (Burgess)
 
Afskårne blomster, bladgrønsager af Apium graveolens L. og planter af urteagtige arter til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Poaceae (syn. Gramineae) jordstængler og frø
10.
Paysandisia archon (Burmeister), palme-
borer
 
Planter af Palmae til plantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. og Washingtonia Raf
       
b) Bakterier
1.
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.
 
Frø af Medicago sativa L.
2.
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., tomatgulbakteriose
 
Planter af Solanum lycopersicum L. til plantning
3.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ildsot
 
Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. til plantning, dog ikke frø
4.
Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey, nellikekortskudbakteriose
 
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
5.
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, nellikesprækkebakteriose
 
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
6.
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
 
Planter af Prunus persica (L.) Batsch og Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim til plantning, dog ikke frø
7.
Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye
 
Frø af Phaseolus L.
8.
Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye
 
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
9.
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, tomatpletbakteriose
 
Planter af Solanum lycopersicum L. og Capsicum L. til plantning
10.
Xanthomonas fragariae Kennedy et King, jordbærbladpletbakteriose
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
11.
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., bakterievisnesyge
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
       
c) Svampe
1.
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., platanvisnesyge
 
Planter af Platanus L. til plantning, dog ikke frø, og træ af Platanus L. herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige rundhed
2.
Udgået
   
3.
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, kastanjekræft
 
Planter af Castanea Mill. og Quercus L. til plantning, dog ikke frø, samt træ, dog ikke barkfrit træ, og isoleret bark af Castanea Mill.
4.
Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, krysantemumsortråd
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
5.
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma, vifteskimmel
 
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
6.
Phoma tracheiphila (Petri) Kanahaveli et Gikashvili, Citrus-tørresyge
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, jordbærrødmarv
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
7.1.
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld (europæiske isolater), europæisk visneskimmel
 
Planter af Camellia L. Rhododendron L., bortset fra Rhododendron simsii Planch., og Viburnum L. til plantning, dog ikke frø
8.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni, solsikkeskimmel
 
Frø af Helianthus annuus L.
9.
Puccinia horiana Hennings, hvid krysantemumrust
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
10.
Scirrhia pini Funk et Parker, rød nåleringplet
 
Planter af Pinus L. til plantning, dog ikke frø
11.
Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold, en kransskimmel
 
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
12.
Verticillium dahliae Klebahn, en kransskimmel
 
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
       
d) Virus og viruslignende organismer
1.
Arabis mosaic virus, Arabis-mosaikvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
2.
Beet leaf curl virus, bedebladkrøllesygevirus
 
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
3.
Chrysanthemum stunt viroid, krysantemum dværgsygeviroid
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
4.
Citrus tristeza virus (europæiske isolater), Citrus-tristezavirus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
5.
Udgået
   
6.
Grapevine flavescence dorée MLO, gylden skørbladmykoplasma
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
6.a.
Pepino mosaic virus
 
Frø af Solanum lycopersicum L.
7.
Plum pox virus, blommepoxvirus
 
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
8.
Potato stolbur mycoplasm, stolburmykoplasma
 
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø
9.
Raspberry ringspot virus, hindbærring-
pletvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
10.
Spiroplasma citri Saglio et al.
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.
Strawberry crinkle virus, jordbærkrusesygevirus
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
12.
Strawberry latent ringspot virus, latent jordbærringpletvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
13.
Strawberry mild yellow edge virus, mild jordbærgulrandvirus
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
14.
Tomato black ring virus, tomatsortringvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
15.
Tomato spotted wilt virus, tomatbronzetopvirus
 
Planter af Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., alle sorter af New Guinea hybrider af Impatiens L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L. og Nicotiana tabacum L., for hvilke det er godtgjort, at planterne er beregnet til salg til erhvervsproduktion af tobak, Solanum melongena L. og Solanum tuberosum L. til plantning, dog ikke frø
16.
Tomato yellow leaf curl virus
 
Planter af Solanum lycopersicum L. til plantning, dog ikke frø


Bilag 3

Planter m.m., der ikke må importeres, hvis de har oprindelse i de nævnte lande eller områder1)

(Til § 1, stk. 2, nr. 3)
   
Planter m.m.
Oprindelsesland
1.
Planter af Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr., dog ikke frugter og frø.
 
Ikke-europæiske lande
2.
Planter af Castanea Mill. og Quercus L. med løv, dog ikke frugter og frø.
 
Ikke-europæiske lande
3.
Planter af Populus L. med løv, dog ikke frugter og frø.
 
Nordamerikanske lande
4.
Udgået
   
5.
Isoleret bark af Castanea Mill.
 
Tredjelande
5.a.
Isoleret bark af Acer macrophyllum Pursh,
Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn) Rehd., Quercus spp. L. og Taxus brevifolia Nutt.
 
USA
6.
Isoleret bark af Quercus L., dog ikke Quercus suber L.
 
Nordamerikanske lande
7.
Isoleret bark af Acer saccharum Marsh.
 
Nordamerikanske lande
8.
Isoleret bark af Populus L.
 
Lande på det amerikanske kontinent.
9.
Planter af Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. Pyrus og Rosa L. til plantning, dog ikke planter i hvile uden blade, blomster og frugt.
 
Ikke-europæiske lande
9.1.
Planter af Photinia davidiane (Dcne.) Cardot til plantning, dog ikke planter i hvile fri for blade, blomster og frugter.
 
USA, Kina, Japan, Republikken Korea og Den Demokratiske Folkerepublik Korea
10.
Knolde af Solanum tuberosum L. læggekartofler.
 
Tredjelande, bortset fra Schweiz
11.
Planter af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider heraf til plantning, dog ikke knolde af Solanum tuberosum L., jf. nr. 10.
 
Tredjelande
12.
Knolde af Solanum L. og hybrider heraf, dog
ikke knolde nævnt i nr. 10 og 11.
 
Tredjelande, dog ikke Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet samt europæiske tredjelande, der enten er anerkendt som værende fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (kartoffelringbakteriose) eller hvor bestemmelser er opfyldt, der svarer til Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 93/85/EØF om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose
13.
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø, samt planter og knolde nævnt i nr. 10, 11
eller 12.
 
Tredjelande bortset fra europæiske lande og Middelhavslande
14.
Jord og egentligt vækstmedium, der helt eller delvis består af jord eller faste organiske stoffer som plantedele og humus, herunder tørv og bark, dog ikke sådant der udelukkende består af tørv.
 
Hviderusland, Moldova, Rusland, Tyrkiet, Ukraine og tredjelande, der ikke hører til det kontinentale Europa, bortset fra Egypten, Israel, Libyen, Marokko og Tunesien
15.
Planter af Vitis L., dog ikke frugter.
 
Tredjelande, dog ikke Schweiz
16.
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø.
 
Tredjelande
17.
Planter af Phoenix spp., dog ikke frugter og frø.
 
Algeriet, Marokko
18.
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L. og hybrider heraf samt Fragaria L. til plantning, dog ikke frø.
 
Udover bestemmelserne i nr. 9, ikke-europæiske lande, bortset fra Middelhavslande, Australien, Canada, New Zealand og de kontinentale stater i USA
19.
Planter af Poaceae (syn. Gramineae), dog ikke planter af stedsegrønne prydgræsser af under-
familierne Bambusoideae, Panicoideae og af slægterne Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br. Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. og Uniola L. til plantning, dog ikke frø.
 
Tredjelande, bortset fra europæiske lande og Middelhavslande
20.
Planter af Colocasia Schott undtagen frø og rødder, samt planter af Mangifera L., Momordica L., Solanum melongena L. og Trichosanthes L. undtagen frø.
 
Indien

1) Undtagelse fra importforud er beskrevet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside


Bilag 4

Særlige krav, der skal være opfyldt ved import

 
(Til § 1, stk. 2, nr. 4)
     
Planter m.m.
 
Særlige krav
       
1.1.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), bortset fra Thuja L. og Taxus L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet har undergået passende:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
 
a)
varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet.
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
b)
kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).
 
-
træ af Libocedrus decurrens Torr., såfremt der foreligger bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet til blyanter ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 82 °C i en periode på 7-8 dage,
 
og
 
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme.
 
det er officielt konstateret, at træet efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvesæson, indtil det forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvesæson, eller, bortset fra træ, der er helt frit for bark, med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.
       
1.2.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet har undergået passende:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
 
varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet
 
med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
 
og
det er officielt konstateret, at træet efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvesæson, indtil det forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvesæson, eller, bortset fra træ, der er helt frit for bark, med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.
       
1.3.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Thuja L. og Taxus L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
 
a)
er afbarket
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
       
b)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme.
 
eller
       
c)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet
       
eller
       
d)
har undergået passende kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet, er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).
       
1.4.
Udgået
 
       
1.5.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
 
a)
har oprindelse i områder, der vides at være fri for:
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
   
-
Monochamus spp. (ikke- europæisk)
         
-
Pissodes spp. (ikke- europæisk)
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet.
   
-
Scolytidae spp. (ikke- europæisk)
         
Området anføres på plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Oprindelsessted«
       
eller
       
b)
er afbarket og frit for larvehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæisk); ved larvehuller forstås her huller med en diameter på over 3 mm
       
eller
       
c)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane
       
eller
       
d)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet
       
eller
       
e)
har undergået passende kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet, er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).
       
1.6.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
 
a)
er afbarket og frit for larvehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæisk); ved larvehuller forstås her huller med en diameter på over 3 mm
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
     
b)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i andre tredjelande end:
 
eller
 
-
Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet
 
c)
har undergået passende kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet, er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%)
 
-
europæiske tredjelande
 
eller
 
-
Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
 
d)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet.
       
1.7.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald som helt eller delvist kommer fra nåletræer (Coniferales), med oprindelse i
 
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
Rusland, Kasakhstan og Tyrkiet
 
a)
har oprindelse i områder, der vides at være fri for:
 
-
Andre ikke-europæiske lande end Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
   
-
Monochamus spp. (ikke-europæisk)
   
-
Pissodes spp. (ikke-europæisk)
   
-
Scolytidae spp. (ikke-europæisk)
       
Området anføres på plantesundhedscertifikatet
       
eller
       
b)
er fremstillet af afbarket rundtræ
       
eller
       
c)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstof ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
d)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet.
       
2.
Træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, bortset fra råtræ af tykkelse 6 mm og derunder, forarbejdet træ fremstillet ved hjælp af lim, varme og tryk eller en kombination deraf, og garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen, fra tredjelande, bortset fra Schweiz
 
Træemballeringsmaterialet skal:
 
-
være underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til FAO's 'International Standard for Phytosanitary Measures' (ISPM) nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel, og
 
-
fremvise et mærke som specificeret i bilag II til nævnte internationale standard, med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling i overensstemmelse med denne standard.
       
2.1.
Træ af Acer saccharum Marsh., inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, dog ikke træ i form af
 
En officiel erklæring om, at træet er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.
 
-
træ til fremstilling af finér
     
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald
     
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
     
 
med oprindelse i USA og Canada.
     
       
2.2.
Træ af Acer saccharum Marsh., beregnet til fremstilling af finér, med oprindelse i USA og Canada.
 
En officiel erklæring om, at træet har oprindelse i områder, der vides at være fri for Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau, og er beregnet til fremstilling af finér.
       
2.3.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at:
 
a)
træet har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra disse træer
   
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
b)
barken og mindst 2,5 cm af det ydre splintved er fjernet på et anlæg, som er godkendt og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, samt møbler og andre genstande fremstillet af ubehandlet træ
 
eller
 
med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA
 
træet har undergået ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.
       
2.4.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA
 
En officiel erklæring om, at træet har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet.
     
   
       
2.5.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, isoleret bark og genstande fremstillet af bark af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA
 
En officiel erklæring om, at barken har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet.
       
3.
Træ af Quercus L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald
 
a)
er firhugget, således at den runde overflade er hel forsvundet
 
-
fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, herunder tøndestaver, såfremt der foreligger dokumentarisk bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 176 °C i 20 minutter
 
eller
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
b)
er barkfrit, og at dets vandindhold ikke overstiger 20 % i tørstoffet
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA
 
eller
       
c)
er barkfrit og desinficeret ved en passende behandling med varm luft eller varmt vand
       
eller
       
d)
for savskåret træs vedkommende med eller uden barkrester, er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.
         
4.
Udgået
   
         
4.1.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ af Betula L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra disse træer
 
a)
barken og mindst 2,5 cm af det ydre splintved er fjernet på et anlæg, som er godkendt og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, samt møbler og andre genstande fremstillet af ubehandlet træ, med oprindelse i Canada og USA, hvor Agrilus anxius Gory vides at forekomme
 
b)
træet har undergået ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.
       
4.2.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Betula L.
 
En officiel erklæring om, at træet har oprindelse i et land, der vides at være fri for Agrilus anxius Gory.
       
4.3.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B, eller ej, bark og genstande fremstillet af bark af Betula L. med oprindelse i Canada og USA, hvor Agrilus anxius Gory vides at forekomme
 
En officiel erklæring om, at barken er fri for træ.
       
5.
Træ af Platanus L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane.
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald
   
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Armenien, Schweiz og USA. .
   
       
6.
Træ af Populus L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald
 
-
er afbarket
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent.
 
-
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.
       
7.1.1.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra:
 
Det er officielt konstateret, at træet:
 
-
Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og Canada
 
a)
er fremstillet af afbarket rundtræ
       
eller
 
-
Populus L., med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent.
 
b)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
c)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 0C i mindst 30 minutter i træk i hele træets profil (også i dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)
       
7.1.2.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag V, del B eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra:
     
 
-
Platanus L. med oprindelse i Armenien, Schweiz eller USA.
 
Det er officielt konstateret, at træet:
       
a)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
b)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 0C i mindst 30 minutter i træk i hele træets profil (også i dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)
       
7.2.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Quercus L., med oprindelse i USA
 
En officiel erklæring om, at træet:
       
a)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
b)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet.
       
7.3.
Isoleret bark af nåletræ (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande
 
En officiel erklæring om, at den isolerede bark:
       
a)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele barkens profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet
     
og
 
     
b)
det er officielt konstateret, at barken efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus' flyvesæson, indtil den forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvesæson, eller med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.
         
7.a.
Træ af Acer macrophyllum Purch, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. og Taxus brevifolia Nutt med oprindelse i USA.
 
a)
Træet har oprindelse i områder, hvor ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld ikke vides at forekomme. Områdets navn skal anføres i rubrikken »Oprindelsessted« på plantesundhedscertifikatet,
       
eller
       
b)
det er officielt bekræftet, at træet er afbarket,
       
og
         
i)
at træet er hugget eller skåret på fire sider, således at den runde overflade er helt forsvundet,
         
eller
         
ii)
at træets vandindhold ikke overstiger 20 % i tørstoffet
         
eller
         
iii)
at træet er blevet desinficeret ved en passende behandling med varm luft eller varmt vand,
       
eller
       
c)
for savskåret træs vedkommende, også træ med påsiddende bark, hvis det ved mærkningen ”Kiln-dried”, ”KD” eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overenstemmelse med handelssædvane er godtgjort, at træet har gennemgået ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet på fremstillingstidspunktet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
8.
Udgået
 
       
8.1.
Planter af Coniferales, dog ikke kogler og frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1 tilsidesættes, at planterne er tiltrukket på planteskoler, og at dyrkningsstedet er fri for Pissodes spp. (ikke-europæiske).
       
8.2.
Planter af Coniferales, dog ikke kogler og frø, af over 3 meters højde, med oprindelse i ikke-europæiske lande.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, og i bilag 4, nr. 8.1 tilsidesættes, at planterne er tiltrukket på planteskoler, og at dyrkningsstedet er fri for Scolytidae spp. (ikke-europæiske).
       
9.
Planter af Pinus L. til plantning dog ikke frø.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, og i bilag 4, nr. 8.1 og 8.2 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers eller Scirrhia pini Funk et Parker på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
10.a.
Planter af slægten Pinus L. og arten Pseudotsuga menziesii til plantning, herunder frø og kogler til opformeringsformål
 
Uden at bilag 3, punkt 1 tilsidesættes, og udover kravene i bilag 4, nr. 8.1, 8.2, 9 og 10, en officiel erklæring, hvor det i rubrikken ”Tillægserklæring” er angivet, at planterne har oprindelse på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet, og
       
a)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, hvor Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnel ikke vides at forekomme,
       
eller
       
b)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren, fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i plantesundhedcertifikatet i rubrikken ”Oprindelsessted”,
       
eller
       
c)
har oprindelse på et produktionssted, hvor der ved officielle inspektioner i to år forud for eksporten ikke er konstateret tegn på skadegøreren, og er blevet undersøgt umiddelbart inden eksporten.
       
Ved ”produktionssted” forstås i ovenstående:
       
-
bygninger eller arealer, der drives som en enkelt planteproduktionsenhed; dette kan omfatte produktionssteder, der drives separat af plantesundhedshensyn, eller
       
-
et afgrænset skovområde.
       
10.b.
Planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø,
af Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. og Ulmus spp.
 
A. Import af planter med oprindelse i tredjelande, bortset fra Kina
1)
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9, 16 og 18, og bilag 4, nr. 14, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34,36.1, 39, 40, 43, 44 og 46 tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, med undtagelse af Kina, af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "tillægserklæring" angives, at:
 
a)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken "Oprindelsessted", eller
b)
planterne i mindst to år forud for eksporten eller – for planter på under to år – i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med ’International Standards for Phytosanitary Measures’, og:
 
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og
 
ii)
som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og
 
iii)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted:
           
-
der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller
           
-
hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelses-foranstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og
         
iv)
hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol for forekomst af skadegøreren, særlig i planternes rødder og stængler. Denne kontrol skal omfatte målrettet, destruktiv prøveudtagning. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, eller
       
c)
planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:
         
i)
De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
         
ii)
De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse
med litra b), nr. iv).
     
2)
Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med § 10.
De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på skadegøreren, særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Denne kontrol skal omfatte målrettet, destruktiv prøveudtagning. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.
     
B. Import af planter med oprindelse i Kina
     
1)
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9, 16 og 18, og bilag 4, nr. 14, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 og 46 tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i Kina af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "tillægserklæring" angives, at:
       
a)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken "Oprindelsessted",
       
eller
 
       
b)
planterne i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med ’International Standards for Phytosanitary Measures’, og:
         
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina, og
         
ii)
som årligt er blevet underkastet mindst to officielle kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og
         
iii)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted:
           
-
der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller
           
-
hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages officielle undersøgelser af forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og
         
iv)
hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol, herunder målrettet, destruktiv prøveudtagning af hvert parti, for forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler.
           
Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %,
         
eller
       
c)
planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:
         
i)
De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
         
ii)
De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. iv)
       
d)
produktionsstedets registreringsnummer.
     
2)
Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i § 10. De anvendte kontrolmetoder, herunder målrettet, destruktiv prøveudtagning af hvert parti, skal sikre, at ethvert tegn på Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.
       
Antallet af planter der skal gennemskæres ved den destruktive prøveudtagning, jf. stk. 1, skal udgøre 10 % af hvert parti, dog kun 450 planter for partier med flere end 4500 planter.
       
11.
Planter af Quercus L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i USA
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 6 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
       
11.1.
Planter af Castanea Mill. og Quercus L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 2, 5 og 6 og bilag 4, nr. 11. tilsidesættes, en officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på Cronartium spp (ikke-europæisk) på dyrkningsstedet eller dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode
       
11.2.
Planter af Castanea Mill. og Quercus L., dog ikke frø
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3 nr. 2, 5 og 6 og bilag 4, nr. 11 og 11.1 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at
       
a)
planterne kommer fra områder, der vides at være fri for Cryphonectria parasitica (Murill) Barr.,
       
eller
       
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Cryphonectria parasitica (Murill) Barr på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
11.2.a.
Udgået
   
       
11.3.
Planter af Corylus L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i Canada og USA
 
En officiel erklæring om, at planterne er tiltrukket på planteskoler og
       
a)
har oprindelse i et område, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Anisogramma anomala (Peck) E. Müller i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures', og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«,
       
eller
       
b)
har oprindelse på et produktionssted, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet ved officielle undersøgelser på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre komplette vækstcykler har fastslået, at det er fri for Anisogramma anomala (Peck) E. Müller i overensstemmelse med relevante 'Intenational Standards for Phytosanitary Measures' og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«.
       
11.4.
Planter af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dog ikke frugter og frø, men inklusive afskårne grene med eller uden løv, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA
 
En officiel erklæring om, at planterne har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet.
 
       
11.5.
Planter af Betula L., dog ikke frugter og frø, men inklusive afskårne grene af Betula L. med eller uden løv
 
En officiel erklæring om, at planterne har oprindelse i et land, der vides at være fri for Agrilus anxius Gory.
       
12.
Planter af Platanus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i Armenien, Schweiz eller USA.
 
Det er officielt, at der ikke er iagttaget symptomer på Ceratocystis plantani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
13.1.
Planter af Populus L. til udplantning, dog ikke frø med oprindelse i tredjelande.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 3 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Melampsora medusae Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
13.2.
Planter af Populus L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 3, og i bilag 4, nr. 13.1 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Mycosphaerella populorum G. E. Thompson på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
14.
Planter af Ulmus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i nordamerikanske lande.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 4, nr. 11.4 tilsidesættes, En officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på Elm phloem necrosis mycoplasm på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
15.
Udgået
 
       
16.
Udgået
 
       
16.1.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande
 
Frugterne skal være fri for stilke og blade, og emballagen skal være forsynet med et passende oprindelsesmærke.
       
16.2.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande
 
Ud over kravene som anført i bilag 4, nr. 16.1, 16.3, 16.4 og 16.5, er det officielt konstateret,
       
a)
at frugterne har oprindelse i et land, anerkendt som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, patogene for Citrus),
       
eller
       
b)
at frugterne har oprindelse i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren og nævnt i plantesundhedscertifikatet,
       
eller
       
c)
enten
         
1o)
 
           
-
at der ifølge det officielle kontrolsystem ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på den mark, hvor frugterne er dyrket, eller i dens umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
           
-
at ingen af frugterne, høstet på den pågældende mark, har vist symptomer på skadegøreren,
           
-
at frugterne er blevet behandlet med stoffer såsom natriumortofenylfenat, nævnt i plantesundhedscertifikatet og
           
-
at frugterne er pakket i virksomheder eller forsendelsescentre, registreret til formålet,
         
eller
         
2°)
at en certificeringsordning, anerkendt som ligestillet med ovennævnte bestemmelser er overholdt.
       
16.4.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, dog ikke frugter af Citrus aurantium L. med oprindelse i tredjelande
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 16.1, 16.2, 16.3 og 16.5, en officiel erklæring om:
       
a)
at frugterne har oprindelse i et land, anerkendt som værende fri for Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, patogene for Citrus),
       
eller
       
b)
at frugterne har oprindelse i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren og nævnt i plantesundhedscertifikatet,
       
eller
       
c)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på den mark, hvor frugterne er dyrket, eller i dens umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste vækstperiode, og at ingen af frugterne, høstet på den pågældende mark, ved passende officiel undersøgelse har vist symptomer på skadegøreren,
       
eller
       
d)
at frugterne har oprindelse på en mark, der er underkastet passende behandlinger for skadegøreren, og at ingen af de frugter, der er høstet på den pågældende mark, ved passende officiel undersøgelse har vist symptomer på skadegøreren.
16.4.a.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Sydafrika
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 16.1, 16.2, 16.3 og 16.4,
     
a)
at frugterne er et ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvor følgende er anført i rubrikken »tillægserklæring«:
       
1)
Frugterne har oprindelse på en produktionsmark, der har været underkastet behandlinger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (syn. Guignardia citrikarpa Kiely) på passende tidspunkter siden starten på den sidste vækstperiode.
       
2)
Der er foretaget en officiel inspektion på produktionsmarken i vækstsæsonen, og der er ikke påvist symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa på de pågældende frugter siden starten på den sidste vækstperiode.
       
3)
Der er mellem ankomst og emballering i emballeringsfaciliteterne udtaget prøver af mindst 600 frugter af hver art pr. 30 ton, eller en del heraf, som så vidt muligt er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa . Alle frugter, der indgår i prøven, og som viser symptomer, er blevet undersøgt og fundet fri for Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
     
b)
Hvad angår Citrus sinensis (L.) Osbeck »Valencia«, skal det i rubrikken »tillægserklæring« også være anført, at en prøve pr. 30 ton, eller dele heraf, er blevet undersøgt for latent smitte og fundet fri for Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
       
16.5.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i ikke-europæiske tredjelande, hvor Tephritidae (ikke-europæiske) vides at forekomme på disse frugter
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 16.1, 16.2, 16.3 og 16.4,
       
a)
at frugterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for de relevante skadegørere, eller, hvis dette krav ikke kan opfyldes,
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på de relevante skadegørere på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode ved officielle inspektioner foretaget mindst hver måned i de sidste tre måneder inden høst, og ingen af frugterne, høstet på dyrkningsstedet, ved passende officiel undersøgelse har vist symptomer på de relevante skadegørere, eller, hvis heller ikke dette krav kan opfyldes,
       
c)
at frugterne ved passende officiel undersøgelse af repræsentative prøver har vist sig fri for de relevante skadegørere på alle udviklingsstadier, eller, hvis heller ikke dette krav kan opfyldes,
       
d)
at frugterne har været underkastet egnet behandling, dvs. acceptabel dampbehandling, kuldebehandling eller lynfrysning, der har vist sig effektiv mod de relevante skadegørere uden at beskadige frugterne, eller, hvis der ikke er adgang hertil, anerkendt kemisk behandling.
       
16.a.
Planter af Brugmansia spp. og Solanum jasminoides til plantning
 
Uden at bilag 3, punkt 13 tilsidesættes, en officiel erklæring, hvor det i rubrikken ”Tillægserklæring” er angivet at planterne har oprindelse i og i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted som defineret i FAO’s 'International Standard for Phytosanitary Measures' nr. 5, som er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet,
       
a)
i et land, hvor Potato spindle tuber viroid (PSTVd) vides ikke at forekomme,
       
eller
       
b)
i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren, fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i plantesundhedscertifkatet i rubrikken ”Oprindelsessted”,
       
eller
       
c)
at alle partier af de pågældende planter er blevet testet og fundet fri for PSTVd inden flytning,
       
eller
       
d)
at de pågældende planter, hvis alle de pågældende planters tilknyttede moderplanter er blevet testet og fundet fri for PSTVd inden flytning af de pågældende planter. Efter testen skal vækstbetingelserne være sådan, at tilknyttede moderplanter og de pågældende planter forbliver fri for PSTVd inden flytning.
       
17.
Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L. til plantning, dog ikke frø.
 
En officiel erklæring om, at
       
a)
at planterne har oprindelse i lande, der er anerkendt som fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
       
eller
       
b)
planterne har oprindelse i områder, der er anerkendt som fri for skadegøreren,
       
eller
       
c)
at planter på dyrkningsstedet og i dets umiddelbare nærhed, der har vist symptomer på skadegøreren, er blevet bortryddet.
       
18.
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medfølgende vækstmedium.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 16 tilsidesættes,
       
a)
at planterne har oprindelse i lande, der vides at være fri for Radopholus citrophilus Huettel et al. og Radopholus similis (Cobb) Thorne,
       
eller
       
b)
at repræsentative prøver af jord og rødder fra dyrkningsstedet har været underkastet officielle nematodeprøver siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode for i hvert fald de nævnte skadegørere og ved sådanne prøver er fundet fri for disse.
       
18.1.
Planter af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. og Vepris Comm., dog ikke frugter (men inklusive frø); og frø af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande
 
Ud over kravene som anført i bilag 4, nr. 18.2 og 18.3, er det officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område, der er anerkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures', som værende fri for Candidatus Liberibacter spp., det agens, der forårsager gul bladmarmorering (citrus greening) hos citrustræer.
       
18.2.
Planter af Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i tredjelande
 
Ud over kravene som anført i bilag 4, nr. 18.1 og 18.3, er det officielt konstateret, at:
     
a)
planterne har oprindelse i et land, hvor Trioza erytreae Del Guercio vides ikke at forekomme
     
eller
     
b)
planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Trioza erytreae Del Guercio af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet, i rubrikken »tillægserklæring«.
       
18.3.
Planter af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f.,
Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i tredjelande
 
Ud over kravene som anført i bilag 4, nr. 18.1 og 18.2, er det officielt konstateret, at:
     
a)
planterne har oprindelse i et land, hvor Diaphorina citri Kuway vides ikke at forekomme
     
eller
     
b)
planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Diaphorina citri Kuway af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet, i rubrikken »tillægserklæring«.
       
19.1.
Planter af Crataegus L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Phyllosticta solitara Ell. et Ev. vides at forekomme.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9, og bilag 4, nr. 17 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Phyllosticta solitara Ell. et Ev. hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
19.2.
Planter af Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme hos de pågældende slægter:
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18, og i bilag 4, nr. 15 og 17 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
 
a)
hos Fragaria L. :
     
   
-
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
     
   
-
Arabis mosaic virus
     
   
-
Rasperry ringspot virus
     
   
-
Strawberry crinkle virus
     
   
-
Strawberry latent ringspot virus
     
   
-
Strawberry mild yellow edge virus
     
   
-
Tomato black ring virus
     
   
-
Xanthomonas fragariae Kennedy et King
     
 
b)
hos Malus Mill. :
     
   
-
Phyllosticta solitaria Ell. Et Ev.
     
 
c)
hos Prunus L:
     
   
-
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
     
   
-
Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.
     
 
d)
hos Prunus persica (L.) Batsch:
     
   
-
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
     
 
e)
hos Pyrus L. :
     
   
-
Phyllosticta solitaria Ell. Et Ev.
     
 
f)
hos Rubus L. :
     
   
-
Arabis mosaic virus
     
   
-
Raspberry ringspot virus
     
   
-
Strawberry latent ring-spot virus
     
   
-
Tomato black ring virus
     
 
g)
hos alle arter:
     
   
-
andre ikke-europæiske virus og viruslignende organismer
     
       
20.
Planter af Cydonia Mill. og Pyrus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Pear decline mycoplasm vides at forekomme.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18, og i bilag 4, nr. 17 og 19.2 tilsidesættes, at planter på dyrkningsstedet og i dets umiddelbare nærhed, der har vist symptomer, der gav anledning til mistanke om smitte med Pear decline mycoplasm, er blevet bortryddet inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
       
21.1.
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme:
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr.18 og i bilag 4, nr. 19.2 tilsidesættes,
 
-
Strawberry latent ”C” virus
     
 
-
Strawberry vein banding virus
     
 
-
Strawberry witches' broom mycoplasm
     
       
a)
at planterne, bortset fra planter tiltrukket af frø,
         
1°)
er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
         
eller
         
2°)
nedstammer i linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst een gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
         
og
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
21.2.
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Aphelenchoides besseyi Christie vides at forekomme.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr.18 og i bilag 4, nr. 19.2 og 21.1 tilsidesættes,
       
a)
at der ikke er iagttaget symptomer på Aphelenchoides besseyi Christie hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af sidste, afsluttede vækstperiode,
       
eller
       
b)
at planter i vævskultur stammer fra planter, der overholdt kravene i litra a, eller som er blevet officielt prøvet ved egnede nematodeprøver og fundet fri for Aphelenchoides besseyi Christie.
       
21.3.
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 18 og i bilag 4, nr. 19.2, 21.1 og 21.2 tilsidesættes, at planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for Anthonomus signatus Say og Anthonomus bisignifer (Schenkling).
       
22.1.
Planter af Malus Mill. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme hos Malus Mill. :
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18 og i bilag 4, nr. 17 og 19.2 tilsidesættes,
 
-
Cherry rasp leaf virus (American)
     
 
-
Tomato ringspot virus
     
       
a)
at planterne
         
1°)
er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
         
eller
         
2°)
nedstammer i lige linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst én gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
         
og
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
       
22.2.
Planter af Malus Mill. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Apple proliferation mycoplasm vides at forekomme
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18 og i bilag 4, nr. 17, 19.2 og 22.1 tilsidesættes,
       
a)
at planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Apple proliferation mycoplasm, eller
       
b)
 
         
1°)
at planterne, bortset fra sådanne som er tiltrukket af frø,
           
a)
er blevet officielt certificeret under en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officiel prøve for i hvert fald Apple proliferation mycoplasm ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og ved sådanne prøver er fundet fri for denne skadegører,
           
eller
           
b)
nedstammer i lige linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste seks afsluttede vækstperioder mindst én gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald Apple proliferation mycoplasm ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for denne skadegører,
           
og
         
2°)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdom forårsaget af Apple proliferation mycoplasm hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
       
23.1.
Planter af nedenstående arter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø med oprindelse i lande, hvor Plum pox virus vides at forekomme:
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18 og i bilag 4, nr. 19.2 tilsidesættes,
       
a)
at planterne, bortset fra sådanne som er tiltrukket af frø
 
-
Prunus amygdalus Batsch
   
1°)
er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald Plum pox virus ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og ved sådanne prøver er fundet fri for denne skadegører,
-
Prunus armeniaca L.
 
-
Prunus blireiana Andre
 
-
Prunus brigantina Vill.
 
-
Prunus cerasifera Ehrh.
 
-
Prunus cistena Hansen
 
-
Prunus crudica Fenzl et Fritsch.
 
-
Prunus domestica ssp. domestica L.
 
-
Prunus domestica spp. insititia
 
-
Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi
 
-
Prunus glandulosa Thunb
 
-
Prunus holosericea Batal.
 
-
Prunus hortulana Bailey
 
-
Prunus japonica Thunb.
 
-
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
 
-
Prunus maritima Marsh.
 
 
-
Prunus mume Sieb. et Zucc.
   
eller
-
Prunus nigra Ait.
 
-
Prunus persica (L.) Batsch
 
-
Prunus salicina L.
 
-
Prunus sibirica L.
 
 
-
Prunus simonii Carr.
   
2°)
nedstammer i lige linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst én gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald Plum pox virus ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for denne skadegører,
-
Prunus spinosa L.
 
-
Prunus tomentosa Thunb.
 
-
Prunus triloba Lindl. andre arter af Prunus L., modtagelige for Plum pox virus
 
     
     
     
     
     
     
       
b)
der ikke er iagttaget symptomer på sygdom forårsaget af Plum pox virus på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre afsluttede vækstperioder,
       
og
       
c)
planter på dyrkningsstedet, der har vist symptomer på sygdom forårsaget af andre virus eller viruslignende organismer er blevet bortryddet.
       
23.2.
Planter af Prunus L. til plantning.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18 og i bilag 4, nr. 19.2 og 23.1 tilsidesættes,
 
a)
med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme hos Prunus L. :
- Tomato ringspot virus
 
a)
at planterne
           
 
b)
dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme:
- Cherry rasp leaf virus (American)
- Peach mosaic virus (American)
- Peach phony rickettsia
- Peach rosette mycoplasm
- Peach yellows mycoplasm
- Plum line pattern virus (American)
- Peach X-disease mycoplasm
   
1°)
er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
       
eller
 
c)
dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande, hvor følgende skadegører vides af forekomme:
- Little cherry pathogen
   
2°)
nedstammer i lige linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst én gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
       
og
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
       
24.
Planter af Rubus til plantning
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 19.2.
 
a)
med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme hos Rubus L. :
– Tomato ringspot virus
– Black raspberry latent virus
– Cherry leafroll virus
– Prunus necrotic ringspot virus
   
       
a)
at planterne er fri for lus, herunder luseæg
       
b)
at planterne
         
1°)
er blevet officielt certificeret efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er blevet vedligeholdt under egnede betingelser og underkastet officielle prøver for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for sådanne skadegørere,
         
eller
         
2°)
nedstammer i lige linje fra materiale, der bliver vedligeholdt under egnede betingelser og inden for de sidste tre, afsluttede vækstperioder mindst een gang har været underkastet officiel prøve for i hvert fald de relevante skadegørere ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere,
         
og
         
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder
       
25.1.
Knolde af Solanum tuberosum L. med oprindelse i lande, hvor Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival vides at forekomme
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 10, 11 og 12 tilsidesættes,
       
a)
at knoldene har oprindelse i områder, der vides at være fri for Synchytrium endobioticum (alle andre racer end race 1, den almindelige europæiske race), og der ikke er symptomer på skadegøreren hverken på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af en passende periode,
       
eller
       
b)
at bestemmelser, anerkendt som svarende til bestemmelserne i bekendtgørelsen om bekæmpelse af kartoffelbrok er overholdt i oprindelseslandet.
       
25.2.
Knolde af Solanum tuberosum L
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr.10, 11 og 12, og i 25.1 tilsidesættes,
       
a)
at knoldene har oprindelse i lande, der vides at være fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
       
eller
       
b)
at bestemmelser, anerkendt som svarende til bestemmelserne i bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose, er overholdt i oprindelseslandet.
       
25.3.
Knolde af Solanum tuberosum L., dog ikke tidlige kartofler, med oprindelse i lande, hvor Potato spindle tuber viroid vides at forekomme
 
Ud over kravene i bilag 3, nr. 10, 11 og 12 og i bilag 4, nr. 25.1 og 25.2 ovenfor, spirehæmmende behandling.
       
25.4.
Knolde af Solanum tuberosum L. til plantning
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 10, 11 og 12, og i nr. 25.1, 25.2 og 25.3 tilsidesættes, at knoldene har oprindelse i en mark, der vides at være fri for Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens og Globodera pallida (Stone) Behrens,
       
og
       
a)
knoldene enten har oprindelse i områder hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.vides ikke at forekomme,
       
eller
       
b)
i områder hvor denne skadegører vides at forekomme, har knoldene oprindelse på et dyrkningssted, der er fundet fri for skadegøreren eller betragtes som værende fri derfor som følge af gennemførsel af en passende foranstaltning med henblik på udryddelse af skadegøreren,
       
og
       
c)
knoldene har enten oprindelse i områder, hvor Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og Meloidogyne fallax Karssen vides ikke at forekomme,
       
eller
       
d)
i områder, hvor skadegørerne, vides at forekomme:
         
1)
knoldene kommer fra et dyrkningssted, der er fundet fri for skadegørerne på grundlag af en årlig undersøgelse af værtsplanter ved visuel inspektion af værtsplanter på relevante tidspunkter og ved visuel inspektion såvel udvendig som ved en gennemskæring efter høst af knolde fra kartoffelplanter dyrket på dyrkningsstedet,
         
eller
         
2)
der er efter høst udtaget prøver af knoldene, der enten er kontrolleret for tilstedeværelse af symptomer efter en passende metode til at inducere symptomer, eller de er laboratoriemæssigt undersøgt såvel som visuelt inspiceret både udvendigt og ved gennemskæring af knoldene på relevante tidspunkter og senest ved lukning af emballage eller containere før afsætning efter bestemmelserne om lukning i Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 2002/56/EF om kartofler, og der er ikke fundet symptomer på skadegørerne.
       
25.4.a.
Knolde af Solanum tuberosum L.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 10, 11 og 12 tilsidesættes, og ud over kravene i bilag 4, nr. 25.1, 25.2, 25.3 og 25.4,
       
1)
at kartoffelknolde med oprindelse i tredjelande, hvor en eller flere af skadegørerne Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) vides at forekomme, ledsages af et plantesundhedscertifikat, hvor rubrikken »tillægserklæring« indeholder oplysninger om, at
         
a)
kartoffelknoldene er dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’
         
eller
         
b)
kartoffelknoldene er blevet vasket eller børstet, således at der højst er 0,1 % jord tilbage, eller har gennemgået en tilsvarende behandling specifikt med henblik på at opnå samme resultat og fjerne de pågældende skadegørere for at sikre, at der ikke er risiko for spredning af skadegørerne.
       
2)
Certifikatet skal indeholde følgende:
         
a)
oplysning om, at kartoffelknoldene er fundet frie for de pågældende skadegørere og for symptomer på disse og ikke indeholder mere end 0,1 % jord som led i en officiel undersøgelse udført umiddelbart inden eksport
         
og
         
b)
oplysning om, at emballagematerialet, som kartoffelknoldene importeres i, er rent.
       
3)
Efter angivelse af oplysningerne i punkt 1, litra a) anføres navnet på det skadegørerfrie område under rubrikken »Oprindelsessted«.
       
25.4.1.
Knolde af Solanum tuberosum L., ikke til plantning
 
Uden at bestemmelserne anført i bilag 3 nr. 12, og bilag 4, nr. 25.1, 25.2 og 25.3 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at knoldene har oprindelse i områder, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ikke vides at forekomme.
       
25.4.2.
Knolde af Solanum tuberosum L.
 
Uden at bestemmelserne anført i bilag 3, nr. 10, 11 og 12, og bilag 4, nr. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 og 25.4.1 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at
       
a)
knoldene har oprindelse i et land, hvor Scrobipalpopsis solanivora Povolny ikke vides at forekomme,
       
eller
       
b)
knoldene har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Scrobipalpopsis solanivora Povolny af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'
       
25.5.
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Potato stolbur mycoplasm vides at forekomme.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 10, 11, 12 og 13 og i bilag 4, nr. 25.1, 25.2, 25.3 og 25.4 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Potato stolbur mycoplasm hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
25.6.
Planter af Solanaceae til udplantning, dog ikke knolde af Solanum tuberosum L. og frø af Solanum lycopersicum L., med oprindelse i lande, hvor Potato spindle tuber viroid vides at forekomme.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 11 og 13 og i bilag 4, nr. 25.5 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Potato spindle tuber viroid hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
25.7.
Planter af Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. og Solanum melongena L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vides at forekomme
 
Ud over kravene som anført i bilag 4, nr. 25.5 og 25.6, er det officielt konstateret, at
       
a)
planterne har oprindelse i områder, der er fundet fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
       
eller
       
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. hos planterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
26.
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
 
At der ikke er iagttaget symptomer på Verticillium dahliae Klebahn hos humle på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
         
27.1.
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Hérit. ex Ait. til plantning, dog ikke frø
 
En officiel erklæring om, at
       
a)
planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Helicoverpa armigera (Hübner) og Spodoptera littoralis (Boisd.) af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures',
     
eller
     
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
     
eller
     
c)
planterne har gennemgået egnet behandling til at beskytte dem mod nævnte skadegørere.
       
27.2.
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Hérit. ex Ait., dog ikke frø
 
Ud over kravene som anført i bilag 4, nr. 27.1., er det officielt konstateret, at
       
a)
planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith og Spodoptera litura (Fabricius) af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures',
       
eller
       
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith eller Spodoptera litura (Fabricius) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
     
eller
     
c)
planterne har gennemgået egnet behandling til at beskytte dem mod nævnte skadegørere.
       
28.
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 27.1 og 27.2
       
a)
at planterne er af højst tredje generation, der nedstammer fra materiale, der er fri for Chrysanthemum stunt viroid ved virologiske prøver eller som nedstammer i lige linje fra materiale, hvoraf en repræsentativ prøve på mindst 10% er fundet fri for skadegørere ved en officiel inspektion foretaget på blomstringstidspunktet,
           
       
b)
at planterne eller stiklingerne
         
1°)
kommer fra et dyrkningssted, der er blevet officielt undersøgt mindst en gang om måneden i de sidste tre måneder inden afsendelse, hvor der i den pågældende periode ikke er blevet iagttaget symptomer på Puccinia horiana Hennings, og i hvis umiddelbare nærhed, der ikke vides at være forekommet symptomer på denne skadegører i de sidste tre måneder inden udførsel,
         
eller
         
2°)
har gennemgået egnet behandling mod skadegøreren,
       
og
 
       
c)
at der ikke for urodede stiklingers vedkommende er iagttaget symptomer på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx hverken hos stiklingerne eller hos de planter, hvorfra stiklingerne er taget, eller at der ikke for rodede stiklingers vedkommende er iagttaget på skadegøreren hverken hos stiklingerne eller i rodningsbedet.
       
28.1.
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. og Solanum lycopersicum L. til plantning, dog ikke frø
 
Uden at bestemmelserne anført i bilag 3, nr.13 og bilag 4, nr. 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 og 28 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at
       
a)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, der er fri for Chrysanthemum stem necrosis virus,
       
eller
       
b)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket i et område fastlagt som værende fri for Chrysanthemum stem necrosis virus af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures',
       
eller
       
c)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er fastlagt som værende fri for Chrysanthemum stem necrosis virus, hvilket er verificeret ved officielle undersøgelser og, hvis det er relevant, ved laboratorietests.
           
29.
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø.
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 27.1 og 27.2,
       
a)
at planterne nedstammer i lige linje fra moderplanter, der er fundet fri for Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder og Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma ved officielt godkendte prøver udført mindst én gang i løbet af de sidste to år,
       
og
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på de nævnte skadegørere hos planterne.
       
30.
Løg af Tulipa L. og Narcissus L., dog ikke, for hvilke det ved deres emballering eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktionen af afskårne blomster.
 
Det er konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev hos planterne siden begyndelsen af den
sidste, afsluttede vækstperiode.
       
31.
Planter af Pelargonium l'Herit. ex Ait. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Tomato ringspot virus vides at forekomme:
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 27.1 og 27.2,
 
a)
hvor Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke - europæiske populationer) eller andre vektorer for Tomato ringspot virus ikke vides at forekomme:
 
at planterne
       
a)
kommer direkte fra dyrkningssteder, der vides at være fri for Tomato ringspot virus,
       
eller
       
b)
er af højst fjerde generation efter moderplanter, der er fundet fri for Tomato ringspot virus ved en officielt godkendt virologisk prøvemetode
 
b)
hvor Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer) eller andre vektorer for Tomato ringspot virus vides at forekomme:
 
at planterne
       
a)
kommer direkte fra dyrkningssteder der vides at være fri for Tomato ringspot virus i jord og hos planter,
       
eller
       
b)
er af højst anden generation efter moderplanter, der er fundet fri for Tomato ringspot virus ved en officielt godkendt virologisk prøvemetode.
       
32.1.
Planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 27.1, 27.2, 28 og 29 ovenfor, en officiel erklæring om, at planterne er tiltrukket på planteskoler og:
 
-
løg
     
 
-
stængelknolde,
 
a)
har oprindelse i et område, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitory Measures', og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«,
-
planter af Poaceae (syn. Gramineae),
 
-
jordstængler,
 
-
frø
 
-
rodknolde
 
med oprindelse i tredjelande hvor Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) vides at forekomme.
 
       
eller
       
b)
har oprindelse på et produktionssted, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitory Measures', og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatet, og er erklæret fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) ved officielle undersøgelser, som mindst er gennemført en gang om måneden i de sidste tre måneder inden udførsel,
       
eller
       
c)
umiddelbart inden udførsel har undergået en passende behandling mod Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch) og er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch). Der skal gives nærmere oplysninger om behandlingen i plantesundhedscertifikatet.
       
eller
       
d)
stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.
       
32.2.
Afskårne blomster af Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. og Solidago L., og bladgrønsager af Apium graveolens L. og Ocimum L.
 
En officiel erklæring om, at de afskårne blomster og bladgrønsager har oprindelse i et land, der er fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch), eller umiddelbart inden udførsel er blevet officielt undersøgt og fundet fri for Liriomyza sativae (Blanchard) og Amauromyza maculosa (Malloch).
       
32.3.
Planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg,
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 27.1, 27.2, 28, 29 og 32.1 ovenfor, en officiel erklæring om:
 
-
stængelknolde,
 
a)
at planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess),
-
planter af Poaceae (syn. Gramineae),
 
-
jordstængler,
 
 
og
 
-
rodknolde med oprindelse i tredjelande
 
       
eller
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess) på produktionsstedet ved officielle undersøgelser, gennemført mindst en gang om måneden i de sidste tre måneder inden høst,
       
eller
       
c)
at planterne umiddelbart inden udførsel er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess) og har undergået en passende behandling mod Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess)
       
eller
       
d)
at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.
       
32.a.
Planter, bortset fra frugt og frø, af følgende arter med en diameter nederst på stammen på over 5 cm: Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei og Washingtonia spp.
 
Uden at bilag 3, punkt 17 tilsidesættes og udover kravene i bilag 4, punkt 37, en officiel erklæring, hvor det i rubrikken ’Tillægserklæring’ er angivet, at planterne, herunder planter indsamlet på deres naturlige levesteder:
a)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, hvor Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ikke vides at forekomme
eller
b)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et område fastlagt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures' som værende fri for Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i rubrikken ”Oprindelsessted”,
eller
c)
i mindst et år umiddelbart forud for eksporten har været dyrket på et produktionssted:
 
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet, og
 
ii)
hvor planterne har været placeret på et sted med fuldstændig beskyttelse mod indslæbning af skadegørere, eller hvor der har været anvendt passende forebyggende behandlinger, og
 
iii)
hvor der ved officielle undersøgelser foretaget mindst hver 3. måned og umiddelbart inden eksporten ikke har været observeret tegn på Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
       
33.
Frilandsplanter, rodede, plantede eller til udplantning
 
En officiel erklæring om, at
     
a)
dyrkningsstedet er fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
     
og
     
b)
planterne kommer fra en mark, der vides at være fri for Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
       
33.1.
Planter til plantning, undtagen frø, der kun kan gro i vand eller permanent vandmættet jord, med oprindelse i tredjelande
 
En officiel erklæring om, at planterne er konstateret fri for snegle af slægten Pomaceae, umiddelbart inden eksporten. Dette skal være angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »tillægserklæring«
         
33.2
Levende pollen og planer til plantning, bortset fra frø, af Actinidia Lindl.
 
1)
Levende pollen og planter skal ledsages af et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 13, stk. 1, nr. ii), første afsnit, i direktiv 2000/29/EF (i det følgende benævnt "certifikatet"), som i rubrikken "Tillægserklæring" indeholder de i punkt 2 og 3 omhandlede oplysninger.
     
2)
Certifikatet skal indeholde oplysningen om, at betingelserne i et af følgende litraer er opfyldt:
       
a)
at planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i et land, hvor Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ikke vides at forekomme
       
eller
       
b)
at planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med FAO's 'International Standard for Phytosanitary Measures' (ISPM) nr. 4
       
eller
       
c)
at planterne er produceret på et/en skadegørerfri(t) produktionssted/lokalitet, fastlagt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10, Planterne er blevet dyrket i et system med en vis grad af isolering og beskyttelse mod det omgivende miljø, som effektivt holder skadegøreren ude. Planterne er på dette sted blevet officielt kontrolleret to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for eksport og er fundet fri for skadegøreren.
Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på mindst 500 m, hvor der er foretaget officielle inspektioner to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for eksport, og alle planter med symptomer på infektion, der er fundet under disse inspektioner, og alle tilstødende planter inden for en afstand af 5 m er straks blevet destrueret,
       
eller
       
d)
at planterne er produceret på et skadegørerfrit produktionssted, fastlagt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10.
Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på 4500 m. Der er gennemført officiel kontrol, prøveudtagning og testning på produktionsstedet og i hele den pågældende zone to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for eksport. Skadegøreren er ikke fundet under den officielle kontrol, prøveudtagning og laboratorietests.
     
3)
Hvis der fremlægges oplysninger som omhandlet i punkt 2, litra c) eller d), skal certifikatet desuden indeholde oplysningen om, at betingelserne i et af følgende litraer er opfyldt:
       
a)
planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er dyrket under betingelser, som opfylder kravene i punkt 2, litra a), b) eller c)
       
b)
planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er underkastet forudgående individuel laboratorietests, som har bekræftet, at de er fri for skadegøreren
       
c)
planterne er blevet testet efter en prøveudtagningsmetode, der gør det muligt med 99 % sikkerhed at bekræfte, at forekomsten af skadegøreren i planterne er på under 0,1 %
     
4)
Hvis der fremlægges oplysninger som omhandlet i punkt 2, litra b), angives navnet på det skadegørerfrie område i rubrikken "Oprindelsessted" i certifikatet.
         
34.
Jord og vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, og som helt eller delvis består af jord eller faste, organiske stoffer såsom plantedele og humus, herunder tørv og bark, eller delvis består af et fast, uorganisk stof, der er bestemt til at styrke planternes livskraft, med oprindelse i:
 
a)
At vækstmediet på tidspunktet for udplantning
 
-
Tyrkiet, Hviderusland, Georgien, Moldova, Rusland, Ukraine
   
1°)
var fri for jord og organiske stoffer
         
eller
 
-
ikke-europæiske lande, dog ikke Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko og Tunesien
   
2°)
var fri for insekter og skadelige nematoder og blev underkastet egnet undersøgelse eller varmebehandling eller desinfektion for at sikre, at det var fri for andre skadegørere
         
eller
         
3°)
blev underkastet egnet varmebehandling eller desinfektion til at sikre frihed for skadegørere
       
og
 
       
b)
At der siden plantning
         
1°)
har været truffet passende foranstaltninger til at sikre, at vækstmediet er holdt fri for skadegørere,
         
eller
         
2°)
planterne indenfor to uger inden afsendelse er blevet rystet fri af vækstmediet, så der kun var så meget tilbage, som var nødvendigt for at holde planterne i live under transporten, og hvis planterne omplantes, at vækstmediet benyttet hertil opfylder kravene i litra a)
       
35.1.
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
 
At der ikke er iagttaget symptomer på Beet curly top virus (ikke-europæiske isolater) på dyrkningsstedet siden den sidste, afsluttede vækstperiode
       
35.2.
Planter af Beta vulgaris L til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Beet leaf curl virus vides at forekomme
 
Ud over kravet i bilag 4, nr. 35.1
       
a)
at Beet leaf curl virus ikke vides at være forekommet i dyrkningsområdet,
       
og
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
       
36.1.
Planter til plantning, dog ikke
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 og 32.3, en officiel erklæring om, at planterne er tiltrukket på planteskoler
 
-
løg
 
og
-
stængelknolde
 
-
rodstængler
 
-
frø
 
-
rodknolde
 
 
med oprindelse i tredjelande
     
       
a)
har oprindelse i et område, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har fastslået, at det er fri for Thrips palmi Karny i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitory Measures', og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«
       
eller
       
b)
har oprindelse på et produktionssted, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har fastslået, at det er fri for Thrips palmi Karny i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitory Measures', og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatet, og er erklæret fri for Thrips palmi Karny ved officielle undersøgelser, som mindst er gennemført en gang om måneden i de sidste tre måneder inden udførsel
       
eller
       
c)
umiddelbart inden udførsel har undergået en passende behandling mod Thrips palmi Karny og er blevet officielt undersøgt og fundet fri for Thrips palmi Karny. Der skal gives nærmere oplysninger om behandlingen i plantesundhedscertifikatet.
       
eller
       
d)
stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Thrips palmi Karny, er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Thrips palmi Karny, og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.
       
36.2.
Afskårne blomster af Orchidaceae og frugter af Momordica L. og Solanum melongena L., med oprindelse i tredjelande
 
En officiel erklæring om, at de afskårne blomster og frugterne
       
a)
har oprindelse i et land, der er fri for Thrips palmi Karny,
       
eller
       
b)
umiddelbart inden udførsel er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Thrips palmi Karny.
       
36.3.
Frugter af Capsicum L. med oprindelse i Belize, Costa Rica, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Fransk Polynesien, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico og USA, hvor Anthonomus eugenii Cano vides at forekomme.
 
En officiel erklæring om, at frugterne
     
a)
har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Anthonomus eugenii Cano af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet, i rubrikken »tillægserklæring«.
     
eller
     
b)
har oprindelse på et produktionssted, hvorom den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i eksportlandet har fastslået, at det er fri for Anthonomus eugenii Cano i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures', og som er anført i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«, og som desuden er erklæret fri for Anthonomus eugenii Cano ved officielle undersøgelser, som mindst er gennemført en gang om måneden i de sidste to måneder inden udførsel på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed.
       
37.
Planter af Palmae til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
 
Ud over kravet i bilag 43 nr. 17,
       
a)
at planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for Palm lethal yellowing mycoplasm og Cadang-cadang viroid, og at der ikke har været iagttaget symptomer på skadegørerne på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
       
eller
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegørerne hos planterne siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, og at planter på dyrkningsstedet, som har vist symptomer, der gav anledning til mistanke om smitte med organismerne, er blevet bortryddet, og at planterne har været underkastet egnet behandling til at befri dem for Myndus crudus van Duzee,
       
og
       
c)
at planter i vævskultur kommer fra planter, som opfyldte kravene i litra a) eller b).
       
37.1.
Planter af Palmae til plantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf
 
Ud over kravene i bilag 3, nr. 17 og bilag 4 nr. 37, en officiel erklæring om, at planterne:
 
a)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, hvor Paysandisia archon (Burmeister) ikke vides at forekomme,
 
eller
 
b)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et område, der er fastlagt som værende fri for Paysandisia archon (Burmeister) af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'
       
eller
       
c)
i mindst to år forud for eksporten har været dyrket på et produktionssted:
         
-
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og
         
-
hvor planterne har befundet sig på et sted, der er fuldstændig fysisk beskyttet mod indslæbning af Paysandisia archon (Burmeister) eller hvor der anvendes passende forebyggende behandlinger, og
         
-
hvor der ved 3 årlige officielle undersøgelser foretaget på passende tidspunkter, herunder umiddelbart inden eksporten, ikke er konstateret tegn på Paysandisia archon (Burmeister).
         
38.1.
Udgået
   
       
38.2.
Planter af Fuchsia L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i USA eller Brasilien
 
At der ikke er iagttaget symptomer på Aculops fuchsiae Keifer på dyrkningsstedet, og at planterne lige inden udførsel er undersøgt og fundet fri for skadegøreren
       
39.
Træer og buske til plantning, dog ikke frø og planter i vævskultur, med oprindelse i andre tredjelande end europæiske lande og Middelhavslande
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 og 18 og i bilag 4, nr. 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36,1, 36,2, 37, 38.1 og 38.2 tilsidesættes, at planterne
       
a)
er rene (dvs. fri for planteaffald) og fri for blomster og frugter,
       
b)
har oprindelse på et produktionssted,
       
og
       
c)
er undersøgt på passende tidspunkter og inden udførsel og er fundet fri for symptomer på skadelige bakterier, virus og viruslignende organismer, og enten er fundet fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller har gennemgået egnet behandling til at fjerne sådanne skadegørere
       
40.
Løvfældende træer og buske til plantning, dog ikke frø og planter i vævskultur, med oprindelse i andre tredjelande end europæiske lande og Middelhavslande
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 2, 3, 9, 15, 16, 17 og 18 og i bilag 4, nr. 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 og 45.1 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at planterne er i en hvileperiode og fri for løv.
       
41.
En- og toårige planter, dog ikke Poaceae (syn. Gramineae), til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i andre lande end europæiske lande og Middelhavslande.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 11 og 13, og i nr. 25.5, 25.6, 32.1 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 og 36 tilsidesættes, at planterne
       
a)
har oprindelse på et produktionssted,
       
b)
er fri for planteaffald, blomster og frugter,
       
og
       
c)
er blevet undersøgt på passende tidspunkter og inden udførsel,
         
1)
fundet fri for symptomer på skadelige bakterier, virus og viruslignende organismer
         
og
         
2)
fundet fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller har gennemgået egnet behandling til at fjerne sådanne skadegørere.
       
42.
Planter af Poaceae (syn. Gramineae), af stedsegrønne prydgræsser af underfamilierne Bambusoideae, Panicoideae og af slægterne Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Max. ex Honda, Hystrix Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. og Uniola L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i andre lande end europæiske lande og Middelhavslande
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 33 og 34, at planterne
       
a)
har oprindelse på et produktionssted
       
b)
er fri for planteaffald, blomster og frugter,
       
og
       
c)
er blevet undersøgt på passende tidspunkter og inden udførsel,
         
1)
er fundet fri for symptomer på skadelige bakterier, virus og virus lignende organismer,
         
og
         
2)
er fundet fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller har gennemgået egnet behandling til at fjerne sådanne skadegørere
       
43.
Naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 og 18, og i bilag 4, nr. 8.1, 8.2, 9.1, 9.2,10, 11.1, 11.2 12, 13.1, 13.2, 14, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 og 42 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at
       
a)
planterne, herunder dem, der er indsamlet direkte fra naturlige voksesteder, i mindst to år i træk inden afsendelsen har været dyrket, opbevaret og tiltrukket på officielt godkendte planteskoler, der er underkastet en kontrolordning under officielt tilsyn,
       
b)
planterne på de i litra a) nævnte planteskoler
         
1)
i mindst to år inden afsendelsen
           
aa)
er blevet pottet i potter anbragt på hylder mindst 50 cm over underlaget,
           
ab)
har været underkastet egnede behandlinger til at sikre frihed for ikke-europæiske rustsvampe; det aktive stof, koncentrationen og datoen for disse behandlinger skal være nævnt på plantesundhedscertifikatet,
           
ac)
er blevet officielt inspiceret mindst seks gange om året, med passende intervaller, for tilstedeværelse af skadegørere i bilagene til denne bekendtgørelse. Disse inspektioner, der også foretages af planter i umiddelbar nærhed af de i litra a nævnte planteskoler, foretages i det mindste som visuel undersøgelse af de enkelte rækker i marken eller på planteskolen og som visuel undersøgelse af alle plantedele over vækstmediet ved stikprøver på mindst 300 planter af en slægt, hvis slægten omfatter højst 3.000 planter, eller 10 % af planterne, hvis slægten omfatter over 3.000 planter
           
ad)
ved disse inspektioner er fundet fri for de relevante skadegørere af betydning som nævnt i foregående led. Inficerede planter fjernes. De resterende planter behandles effektivt efter behov, og desuden opbevares de i en passende periode og inspiceres for at sikre, at de er fri for sådanne skadegørere af betydning
           
ae)
er blevet plantet i enten et ubrugt kunstigt vækstmedium, der er behandlet ved rygning eller passende varmebehandling, og er bagefter blevet undersøgt og fundet fri for planteskadegørere
           
af)
er blevet opbevaret under betingelser, der sikrer, at vækstmediet er blevet holdt fri for skadegørere, og indenfor to uger inden afsendelsen
             
-
blevet rystet og vasket med rent vand for at fjerne det oprindelige vækstmedium og holdt barrodet,
             
eller
             
-
blevet rystet og vasket med rent vand for at fjerne det oprindelige vækstmedium og omplantet i vækstmedium, der opfylder betingelserne i litra ae,
             
eller
             
-
blevet underkastet egnede behandlinger for at sikre, at vækstmediet er fri for skadegørere; det aktive stof, koncentrationen og datoen for disse behandlinger skal være nævnt på plantesundhedscertifikatet
           
og
         
2)
pakkes i lukkede containere, der er officielt forseglet og forsynet med den godkendte planteskoles godkendelsesnummer; dette nummer skal være anført i rubrikken »Tillægserklæring« i plantesundhedscertifikatet, så sendingen kan identificeres
       
44.
Urteagtige, stedsegrønne planter til plantning, dog ikke frø, af familierne Caryophyllaceae (undtagen Dianthus L.), Asteraceae (Compositae) (undtagen Dendranthema (DC.) Des Moul.), Brassicaceae (Cruciferae), Fabaceae (Leguminosae) og Rosaceae, (undtagen Fragaria L.), med oprindelse i andre tredjelande end europæiske lande og Middelhavslande
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 32.1, 32.2, 32.3, 33 og 34, at planterne
       
a)
har oprindelse på et produktionssted,
       
eller
       
b)
er fri for planteaffald, blomster og frugter,
       
eller
       
c)
er blevet undersøgt på passende tidspunkter og inden udførsel og
         
1)
fundet fri for symptomer på skadelige bakterier, virus og viruslignende organismer
         
og
         
2)
fundet fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, mider og svampe eller har gennemgået egnet behandling til at fjerne sådanne skadegørere
       
45.1.
Planter af urteagtige arter og planter af Ficus L. og Hibiscus L. til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, jordstængler, frø og rodknolde, med oprindelse i ikke-europæiske lande
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 og 36.1, en officiel erklæring om:
       
a)
at planterne har oprindelse i et område, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitory Measures', og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«,
       
eller
       
b)
at planterne har oprindelse på et produktionssted, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitory Measures', og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatet, og er erklæret fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) ved officielle undersøgelser, som mindst er gennemført en gang hver tredje uge i de sidste ni uger inden udførsel,
       
eller
       
c)
i tilfælde, hvor der er konstateret Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) på produktionsstedet, at planterne, der opbevares eller produceres på dette produktionssted, har undergået en passende behandling til at sikre, at de er fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og at dette produktionssted derefter er fundet fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) ved hjælp af egnede procedurer, iværksat med henblik på udryddelse af Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), både ved officielle undersøgelser, som er gennemført en gang om ugen i de sidste ni uger inden udførsel, og ved overvågning i hele den nævnte periode. Der skal gives nærmere oplysninger om behandlingen i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«.
       
eller
       
d)
at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.
       
45.2.
Afskårne blomster af Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., og Trachelium L. og bladgrønsager af Ocimum L., med oprindelse i ikke-europæiske lande
 
En officiel erklæring om, at de afskårne blomster og bladgrønsagerne
       
a)
har oprindelse i et land, der er fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer),
       
eller
       
b)
umiddelbart inden udførsel er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer).
       
45.3.
Planter af Solanum lycopersicum L. til plantning, dog ikke frø med oprindelse i lande hvor Tomato yellow leaf curl virus vides at forekomme
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr.13, og i bilag 4, nr. 25.5, 25.6 og 25.7 tilsidesættes
 
a)
Hvor Bemisia tabaci Genn. ikke vides at forekomme
 
en officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på planterne,
           
 
b)
Hvor Bemisia tabaci Genn. vides at forekomme.
 
en officiel erklkæring om, at der:
       
a)
ikke er iagttaget symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på planterne,
       
og
         
aa)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Bemisia tabaci,
         
eller
         
ab)
dyrkningsstedet er fundet fri for Bemisia tabaci ved officielle inspektioner foretaget mindst en gang hver måned i de sidste tre måneder inden udførsel,
         
eller
       
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Tomato yellow leaf curl virus på dyrkningsstedet og dyrkningsstedet har været omfattet af en behørig behandlings- og overvågningsordning med henblik på at sikre, at det er frit for Bemesia tabaci.
       
46.
Planter til plantning, dog ikke frø, løg, knolde og rødder, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme:
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 13 og i bilag 4, nr. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44, 45.1, 45.2 og 45.3 tilsidesættes,
   
-
Bean golden mosaic virus
     
-
Cowpea mild mottle virus
 
-
Lettuce infectious yellows virus
 
-
Pepper mild tigre virus
 
-
Squash leaf curl virus og andre virus, der overføres af Bemisia tabaci Genn.
 
   
a)
Hvor Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) eller andre vektorer af de relevante skadegørere ikke vides at forekomme
 
en officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på de relevante skadegørere hos planterne i løbet af den afsluttede vækstperiode
   
b)
Hvor Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer) eller andre vektorer for de relevante skadegørere vides at forekomme.
 
en officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på de relevante skadegørere hos planterne i en tilstrækkelig periode,
       
og
 
       
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Bemisia tabaci Genn. og andre vektorer for de relevante skadegørere,
       
eller
       
b)
dyrkningsstedet er fundet fri for skadegøreren og andre vektorer for de relevante skadegørere ved officielle inspektioner foretaget på passende tidspunkter,
       
eller
       
c)
planterne har gennemgået egnet behandling med henblik på at udrydde skadegøreren.
       
eller
       
d)
at planterne stammer fra plantemateriale (eksplantat), der er fri for Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og som ikke har vist symptomer på de pågældende skadegørere, er dyrket in vitro på et sterilt substrat under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), og er sendt i transparente beholdere under sterile forhold.
           
46.a.
Planter, dog ikke frugter og frø, af Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris,
Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch. -Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C. A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., dog ikke Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh og Viburnum spp. L., med oprindelse i USA
 
a)
i)
Planterne har oprindelse i områder hvor ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Mann in’t Veld vides ikke at forekomme. Områdets navn skal anføres i rubrikken ”oprindelsessted”, i plantesundhedscertifikatet,
eller
 
ii)
Det er officielt bekræftet, at der ikke er observeret tegn på ikke-europæiske isolater af Phytopththora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld på modtagelige planter på produktionsstedet ved officielle undersøgelser (herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer) foretaget siden begyndelsen af den sidste afsluttende vækstperiode,
og
b)
der er inden afsendelse taget repræsentative stikprøver af planterne, som herefter er blevet undersøgt og fundet fri for ikke-europæiske isolater af skadegøreren. Dette skal være angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik ”Tillægserklæring” som ”fundet fri for ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld. ”
         
eller
         
2)
det er officielt bekræftet, at der ikke er observeret tegn på ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld på modtagelige planter på produktionsstedet ved officielle undersøgelser (herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer) foretaget siden begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode,
       
og
       
b)
der er inden afsendelse taget repræsentative stikprøver af planterne, som herefter er blevet undersøgt og fundet fri for ikke-europæiske isolater af skadegøreren. Dette skal være angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik ”Tillægserklæring” som ”fundet fri for ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld. ”
         
46.b.
Planter til plantning, dog ikke frø, af Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. og Sorghum L.
 
a)
at planterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken »tillægserklæring« er anført, at planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i et område, der er fri for Xylella fastidiosa (Well et Raju) fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«.
     
eller
     
b)
at planterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvor der i rubrikken »tillægserklæring« er anført følgende erklæringer:
       
1)
Planterne har i hele deres levetid kun været dyrket på et produktionssted, der opfylder følgende betingelser:
         
i)
Det er konstateret frit for Xylella fastidiosa (Well et Raju) og dens vektorer i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'.
         
ii)
Det er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet.
         
iii)
Det er fysisk fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Xylella fastidiosa (Well et Raju) via dens vektorer.
         
iv)
Det er underlagt passende plantesundhedsmæssig behandling for at sikre, at det holdes frit for skadegørerens vektorer.
         
v)
Det underkastes mindst to officielle kontroller årligt, der foretages på passende tidspunkter. Der er ved tidligere kontroller ikke fundet hverken symptomer på Xylella fastidiosa (Well et Raju) eller dens vektorer, eller, hvis der blev konstateret mistænkelige symptomer, er der gennemført test, og det er bekræftet, at Xylella fastidiosa (Well et Raju) ikke er til stede.
       
2)
Plantesundhedsmæssige behandlinger mod skadegørerens vektorer foretages tæt på produktionsstedet.
       
3)
Plantepartierne er blevet underkastet årlige test på grundlag af stikprøver, og asymptomatisk forekomst af Xylella fastidiosa (Well et Raju) er udelukket.
       
4)
Planterne er blevet transporteret uden for flyvesæsonerne for skadegørerens kendte vektorer eller i lukkede beholdere eller emballering, der sikrer, at der ikke kan forekomme infektion med Xylella fastidiosa (Well et Raju) eller dens kendte vektorer.
       
5)
Umiddelbart forud for udførslen blev plantepartierne underkastet officiel visuel undersøgelse, stikprøveudtagning og test ved brug af en prøveudtagningsplan, der gør det muligt med 99 % konfidens at bekræfte, at forekomst af Xylella fastidiosa (Well et Raju) i planterne er under 1 %, og som særligt er rettet mod planter med mistænkelige symptomer på Xylella fastidiosa (Well et Raju).
     
c)
Punkt a) og b) finder tilsvarende anvendelse på planter, der er dyrket både på et skadegørerfrit område og uden for et skadegørerfrit område.
         
47.
Frø af Helianthus annuus L.
 
a)
At frøene har oprindelse i områder, der vides at være fri for Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni,
       
eller
       
b)
at frøene, dog ikke frø dyrket på sorter, der er resistente mod alle racer i dyrkningsområdet af skadegøreren, har gennemgået egnet behandling mod skadegøreren.
       
48.
Frø af Solanum lycopersicum L.
 
At frøene er udvundet ved en passende syreekstrationsmetode eller en tilsvarende godkendt metode,
       
og
       
a)
at frøene har oprindelse i områder, hvor Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye og Potato spindle tuber viroid ikke vides at forekomme,
       
eller
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af disse skadegørere hos planter på dyrkningsstedet i deres afsluttede vækstperiode,
       
eller
       
c)
at frøene har været underkastet officiel prøve for i hvert fald disse skadegørere ved en repræsentativ prøve og benyttelse af egnede metoder og ved sådanne prøver er fundet fri for disse skadegørere.
       
48.a.
Frø af Solanum lycopersicum (L.) med oprindelse i tredjelande.
 
At frøet er produceret ved hjælp af en passende syreekstraktionsmetode, hvilket skal fremgå af det medfølgende Plantesundhedscertifikat, og
a)
at det enten har oprindelse i områder, hvor Pepino mosaic virus ikke vides at forekomme,
eller
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på Pepino mosaic virus på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode,
eller
c)
at der er blevet officielt undersøgt for Pepino mosaic virus på en repræsentativ prøve efter relevante metoder og ved disse undersøgelser er fundet fri for sygdommen.
         
49.1.
Frø af Medicago sativa L.
 
a)
At der ikke er iagttaget symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, og at skadegøreren ikke er påvist ved laboratorieundersøgelser af en repræsentativ prøve,
       
eller
       
b)
at der er foretaget desinfektion inden udførsel.
       
eller
       
c)
frøene har gennemgået egnet fysisk behandling mod Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev og er fundet fri for denne skadegører ved laboratorieundersøgelser af en repræsentativ prøve.
       
49.2.
Frø af Medicago sativa L. med oprindelse i lande hvor Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. vides at forekomme.
 
Udover kravene i bilag 4, nr. 49.1
       
a)
at Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al ikke vides at være forekommet på bedriften eller i dens umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den forudgående tiårsperiode,
       
og
       
b)
1)
at afgrøden tilhører en sort, der anerkendes som meget resistent mod skadegøreren,
         
eller
         
2)
at afgrøden ved høst endnu ikke var inde i sin fjerde, afsluttede vækstperiode siden udsåning, og at der højst havde været en frøhøst af afgrøden,
         
eller
         
3)
at indholdet af affald som bestemt efter bekendtgørelse om markfrø, ikke overstiger 0,1 vægtprocent
       
c)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på dyrkningsstedet eller hos nogen afgrøde af Medicago sativa L., der støder op til det, i løbet af den sidste, afsluttede vækstperiode eller om fornødent, i de to sidste vækstperioder,
       
og
       
d)
at afgrøden er dyrket på jord, hvor der ikke har været nogen afgrøde af Medicago sativa L. i de sidste tre år inden dens udsåning.
         
50.
Frø af Oryza sativa L.
 
a)
At frøene er blevet officielt undersøgt ved egnede nematodeprøver og fundet fri for Aphelenchoides besseyi Christie,
       
eller
       
b)
at frøene har gennemgået egnet varmtvandsbehandling eller anden egnet behandling mod skadegøreren.
         
51.
Frø af Phaseolus L.
 
a)
At frøene har oprindelse i områder, der vides at være fri for Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye,
       
eller
       
b)
at en repræsentativ frøprøve er blevet undersøgt og ved sådanne prøver fundet fri for skadegøreren.
         
52.
Frø af Zea mays L
 
a)
At frøene har oprindelse i områder, der vides at være fri for Erwinia stewartii (Smith) Dye,
       
eller
       
b)
at en repræsentativ frøprøve er blevet undersøgt og ved denne prøve fundet fri for skadegøreren.
       
53.
Frø af slægterne Triticum, Secale, og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika og USA, hvor Tilletia indica Mitra vides at forekomme.
 
En officiel erklæring om, at frøene har oprindelse i et område, hvor Tilletia indica Mitra ikke vides at forekomme. Områdets navn angives på plantesundhedscertifikatet.
       
54.
Kerner af slægterne Triticum, Secale, og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika og USA, hvor Tilletia indica Mitra vides at forekomme.
 
En officiel erklæring om:
       
i)
at kernerne har oprindelse i et område, hvor Tilletia indica Mitra ikke vides at forekomme. Områdets eller områdernes navn skal angives i plantesundhedscertifikatets rubrik »Oprindelsessted«,
         
       
ii)
at der ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren på planterne på produktionsstedet i løbet af den sidste, afsluttede vækstperiode, og at der er udtaget repræsentative prøver af kernerne både på høsttidspunktet og inden afsendelse, og prøverne er blevet testet og fundet fri for skadegøreren ved disse test. Sidstnævnte skal angives på plantesundhedscertifikatet i rubrikken »varebeskrivelse« som: »Testet og fundet fri for Tilletia indica Mitra.«


Bilag 5

Planter m.m., der ved import skal være ledsaget af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat

1)
Planter til plantning, bortset fra frø, dog også frø af Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay, slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale fra Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika og USA, Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. og Phaseolus L.
2)
Dele af planter, bortset fra frugter og frø, af:
 
-
Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. og afskårne blomster af Orchidaceae
 
-
nåletræer (Coniferales).
 
-
Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og Canada.
 
-
Prunus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande
 
-
afskårne blomster af Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. og Trachelium L., med oprindelse i ikke-europæiske lande.
 
-
bladgrønsager af Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. og Eryngium L.
 
-
blade af Manihot esculenta Crantz
 
-
afskårne grene af Betula L. med eller uden løv
 
-
afskårne grene af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med eller uden løv, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA
 
-
Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. og Zanthoxylum L.
2.1.)
Dele af planter, dog ikke frugter, men inklusive frø, af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. og Vepris Comm.
2.2.)
Plantedele, dog ikke frugter og frø, af:
Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch. -Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C. A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., dog ikke Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh og Viburnum spp. L., med oprindelse i USA.
3)
Frugter af:
 
-
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, Momordica L. og Solanum melongena L.
 
-
Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. og Vaccinium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande.
 
-
Capsicum L.
4)
Knolde af Solanum tuberosum L.
5)
Isoleret bark af:
 
-
Nåletræer (Coniferales) med oprindelse i ikke-europæiske lande.
 
-
Acer saccharum Marsh., Populus L., Quercus L., undtagen Quercus suber L.
 
-
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jaxq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA.
 
-
Betula L., med oprindelse i Canada og USA.
 
-
Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. og Taxus brevifolia Nutt., med oprindelse i USA.
6)
Træ, der
 
a)
helt eller delvis kommer fra en af nedenstående ordener, slægter eller arter, bortset fra træemballeringsmateriale som defineret i bilag 4, nr. 2:
   
-
Quercus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA, bortset fra træ, der svarer til beskrivelsen i litra b) i KN-kode 4416 00 00, såfremt der foreligger dokumentarisk bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 176 °C i 20 minutter
   
-
Platanus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Armenien, Schweiz eller USA
   
-
Populus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent
   
-
Acer saccharum Marsh., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA og Canada
   
-
Nåletræer (Coniferales), herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i ikke-europæiske lande, Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet
   
-
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA
   
-
Betula L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada og USA
   
og
 
b)
svarer til en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87:
 
KN-kode
Varebeskrivelse
 
4401 10 00
Brænde
 
4401 21 00
Træ af nåletræ i form af flis eller spåner
 
4401 22 00
Andet træ end nåletræ i form af flis eller spåner
 
ex 4401 30 40
Savsmuld, ikke-agglomereret til briketter eller lignende former
 
ex 4401 30 80
Andet træaffald, ikke-agglomereret til briketter eller lignende former
 
4403 10 00
Ubearbejdet træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, ikke afbarket, afgrenet eller groft firhugget
 
4403 20
Ubearbejdet træ af nåletræ, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket, afgrenet eller groft firhugget
 
4403 91
Træ af eg (Quercus spp.), ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket, afgrenet eller groft firhugget
 
ex 4403 99
Andet ubearbejdet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 eller andet tropisk træ, eg (Quercus spp.), bøg (Fagus spp.) eller birk (Betula L.)), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler
 
4403 99 51
Ubearbejdet rundtræ af birk (Betula L.), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget
 
4403 99 59
Ubearbejdet træ af birk (Betula L.), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, undtagen rundtræ
 
ex 4404
Stolper, pæle, stokke og lign. af træ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen
 
4406
Jernbane- og sporvejssveller af træ
 
4407 10
Træ af nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
 
4407 91
Træ af eg (Quercus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
 
ex 4407 93
Træ af Acer saccharum Marsh., savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
 
4407 95
Asketræ (Fraxinus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
 
ex 4407 99
Andet træ end nåletræ (dog ikke tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 eller andet tropisk træ, eg (Quercus spp.), bøg (Fagus spp.), ahorn (Acer spp.), kirsebær (Prunus spp.) eller ask (Fraxinus spp.)), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
 
4408 10
Nåletræsplader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm
 
4416 00 00
Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver
 
9406 00 20
Præfabrikerede bygninger af træ
6.1)
Ud over kravene i nr. 6 a, 2°) og nr. 6 b Træ af Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus defensiflorus (H & A) Quercus L. og Taxus brevifolia med oprindelse i USA.
7)
a)
Jord og vækstmedium som sådant, der helt eller delvis består af jord eller faste, organiske stoffer såsom plantedele, humus, også med tørvejord eller bark, bortset fra sådant, der udelukkende består af tørvejord.
 
b)
Jord og vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, og som helt eller delvis består af
   
1°)
materiale som anført i litra a) eller
   
2°)
et fast, uorganisk stof bestemt til at styrke planternes livskraft, med oprindelse i:
     
-
Tyrkiet
     
-
Hviderusland, Georgien, Moldova, Rusland, Ukraine
     
-
ikke-europæiske lande bortset fra Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko og Tunesien.
8)
Kerner af slægterne Triticum, Secale og X Triticosecale med oprindelse i Afghanistan, Indien, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan og USA.


Bilag 6

Forpligtelser for importører

(§3, stk.4)
1)
Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor importerede planter opbevares.
2)
Med henblik på at have fuldstændige oplysninger til rådighed for NaturErhvervstyrelsen skal virksomheden føre regnskab over planter og planteprodukter m.m, der importeres og sælges, og de relevante bilag skal opbevares i mindst et år.
3)
Virksomheden skal udpege en person, der har faglig erfaring i planter og plantesundhedsspørgsmål med henblik på faglig kontakt med NaturErhvervstyrelsen.
4)
Der skal sikres adgang for NaturErhvervstyrelsen, navnlig for at foretage kontrol og prøveudtagning, samt adgang til de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.
5)
Den ansvarlige leder af virksomheden skal i øvrigt samarbejde med NaturErhvervstyrelsen.
6)
Alle importer af planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 5 skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsen med henblik på kontrol senest 24 timer før varernes ankomst til grænsekontrolstedet.
6a)
Træ, der importeres jf. § 9, stk. 2 skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsen med henblik på kontrol senest 72 timer før varernes ankomst til toldhavnen.
6b)
Importkontrol, der ønskes foretaget søndag andre steder end Københavns lufthavn, lørdage og søgnehelligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytåraftensdag, skal dog anmeldes senest kl. 14:00 næstsidste hverdag før ekspeditionsdagen.
7)
På mindst et af de dokumenter der kræves for toldbehandlingen skal følgende angives:
 
a)
Typen af planter og planteprodukter m.m. ved angivelse af koden i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (Taric).
 
b)
Følgende erklæring:”Denne forsendelse indeholder produkter af plantesundhedsmæssig relevans”. Erklæringen kan affattes på et andet af den Europæiske Unions officielle sprog, eller på norsk.
 
c)
Numrene på plantesundhedscertifikaterene.
 
d)
Importørens officielle registreringsnummer.
8)
De certifikater, der skal ledsage et parti planter m.m., skal foreligge, når NaturErhvervstyrelsen undersøger partiet.
9)
Originalcertifikater skal videregives til NaturErhvervstyrelsen.
10)
Importøren skal opbevare kopi eller fotokopi af alle certifikater i mindst et år.


Bilag 7

Betingelser for tilladelsen til at få identitets- og plantesundhedskontrollen udført på forsendelsens bestemmelsessted

Importøren skal til stadighed opfylde følgende for at tilladelsen til at få identitets- og plantesundhedskontrollen udført på forsendelsens bestemmelsessted:
1)
Følgende krav til den fysiske indretning skal være opfyldt på det bestemmelsessted, der ønskes godkendt til gennemførelse af identitets- og plantesundhedskontrol:
 
a)
Planterne eller planteprodukterne m.m. skal modtages i et lokale, som er godkendt af NaturErhvervstyrelsen til gennemførelse af kontrollen.
 
b)
Modtagelokalet må ikke anvendes til anden opbevaring af plantemateriale. Hvis der er planteproduktion på bestemmelsesstedet skal modtagelokalet været isoleret fra denne planteproduktion.
 
c)
Modtagelokalet skal være indrettet med egnede områder til kontrollen, herunder med et bord til inspektion og med tilstrækkelig belysning.
 
d)
Der skal være adgang til faciliteter til tilintetgørelse af afviste forsendelser.
2)
Forsendelsen skal være ledsaget af et plantesundhedstransportdokument. Dokumentet skal være stemplet, udfyldt klart og letlæseligt og være underskrevet af den myndighed ved første indgangssted i Den Europæiske Union, som har foretaget dokumentkontrollen samt af forsendelsens importør.
3)
Forsendelsen skal sendes direkte til det godkendte bestemmelsessted, der fremgår af plantesundhedstransportdokumentet.
4)
Emballage eller transportmidlet anvendt til forsendelsen skal være lukket eller plomberet på en sådan måde, at forsendelsen ikke kan forårsage angreb af planteskadegørere under transporten til det godkendte bestemmelsessted. Emballagen skal være af en sådan beskaffenhed, at forsendelsens identitet bevares. NaturErhvervstyrelsen kan tillade transport af forsendelser som ikke er lukkede eller plomberede, forudsat at der ikke fra forsendelsen kan ske udslip af planteskadegørere under transporten til det godkendte bestemmelsessted.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EF-Tidende 2000, nr. L 169, s. 1, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/83/EU af 25. juni 2014 om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2014, L 186, s. 64, Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale, EF-Tidende 1998, nr. L 226, s. 16, Kommissionens direktiv 2001/32/EF af 8. maj 2001 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet og om ophævelse af direktiv 92/76/EØF, EF-Tidende 2001, nr. L 127, s. 38, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/32/EF af 17. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet, EU-Tidende 2004, nr. L 85, s. 24, Kommissionens beslutning 2007/201/EF af 27. marts 2007 om ændring af Kommissionens beslutning 2002/757/EF om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning i og spredning inden for EF af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., EU-Tidende 2007, nr. L 90, s. 83, Kommissionens beslutning 2007/365/EF af 25. maj 2007 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Rhynchophorus ferrugineus (Oliver), EU-Tidende 2007, nr. L 139, s. 24, som senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2010/467/EU af 17. august 2010 om ændring af beslutning 2007/365/EF for så vidt angår de modtagelige planter og de foranstaltninger, der skal træffes, hvis Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) påvises, EU-Tidende 2010, nr. L 226, s. 42, Kommissionens beslutning 2007/410/EF af 12. juni 2007 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af kartoffeltenknoldviroid, EU-Tidende 2007, nr. L 155, s. 71, Kommissionens beslutning 2007/433/EF af 18. juni 2007 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell, EU-Tidende 2007, nr. L 161, s. 66, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/138/EU af 1. marts 2012 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Anoplophora chinensis (Forster), EU-Tidende 2012, nr. L 64, s. 38, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/356/EU af 12. juni 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/138/EU for så vidt angår betingelserne for indførsel til og flytning inden for Unionen af visse planter for at forebygge indslæbning og spredning af Anoplophora chinensis (Forster), EU-Tidende 2014, nr. L 175, s. 38, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU af 16. maj 2012 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lex.) og Epitrix tuberis (Gentner), EU-Tidende 2012, nr. L 132, s. 18, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/697/EU af 8. november 2012 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning af slægten Pomacea (Perry) i Unionen, EU-Tidende 2012, nr. L 311, s. 14, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/756/EU af 5. december 2012 for så vidt angår foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, EU-Tidende 2012, nr. L 335 s. 49, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/237/EU af 24. april 2014 om foranstaltninger til at forhindre indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegørere for så vidt angår visse frugter og grønsager med oprindelse i Indien, EU-tidende 2014, nr. L 125, s. 93, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/422/EU af 2. juli 2014 om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse citrusfrugter med oprindelse i Sydafrika for at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, EU-Tidende 2014, nr. L 196, s 21, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/497/EU af 23. juli 2014 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Well et Raju), EU-Tidende 2014, nr. L 219, s. 56.