Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte

Resumé

NaturErhvervstyrelsen havde nedsat landbrugsstøtten med 3 % for 2013 efter reglerne om krydsoverensstemmelse. Nedsættelsen var begrundet med, at krydsoverensstemmelseskrav 4.11 var overtrådt, da landbruger havde indvundet en for stor mængde vand i forhold til indvindingstilladelserne.

Fødevareministeriets Klagecenter fastholdt afgørelsen. Det var til landbrugers fordel, at kommunen administrerede den manglende behandling af en ny ansøgning som om, at tilladelsen stadig var gældende. Selvom den samlede indvinding fra ejendommens boringer fra 2013 ikke oversteg den samlede tilladelse for ejendommens 4 boringer, var indvindingstilladelserne gældende hver boring for sig. Klagecentret fandt desuden, at prøvepumpningsrapporten med boringens ydelse kun havde virkning fremadrettet. Endeligt fandt Klagecentret, at landbruger ikke kunne påberåbe sig force majeure på baggrund af sygdom hos den ene virksomhedsejer, da en forudsætning for at kunne påberåbe sig force majeure bl.a. var, at omstændighederne vedrørte landbrugeren selv, landbrugerens nærmeste familie eller landbrugerens bedrift.

NN
Den 2. juni 2014
Sagsnr. : 25198
Ref. : AMCH
Tlf. : 33951407

Afgørelse om krydsoverensstemmelse for 2013

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 27. januar 2014. Det betyder, at støtten for 2013 skal nedsættes med 3 %.

Du har den 23. februar 2014 klaget over styrelsens afgørelse om, at støtten for 2013 skal nedsættes med 3 % som følge af, at du har overtrådt krydsoverensstemmelseskrav 4.11.

Begrundelse

Krav 4.11 var overtrådt, fordi du havde indvundet en for stor mængde vand i forhold til indvindingstilladelserne.

OO Kommune konstaterede ved kontrol den 19. november 2013, at der på anlægget med reg. nr. X, boring nr. Y var oppumpet 18 % mere vand end tilladt (der var oppumpet 28.890 m³), og at der på boring nr. Z var oppumpet 53 % mere vand end tilladt (der var oppumpet 37.453 m³). Dette er en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 4.11, delkrav 4 om, at vilkåret i tilladelsen vedr. maksimal indvindingsmængde af grundvand og overfladevand ikke må overskrides1).

Klagecentret har gennemgået kontrolrapporten, herunder vandindvindingstilladelserne, og finder ikke grundlag for at tilsidesætte OO Kommunes oplysninger om de faktiske forhold. Vi har lagt vægt på, at du selv har indberettet indvindingsmængderne.

OO Kommune har bekræftet, at du i december 2011 ansøgte om fornyelse af tilladelserne, og at ansøgningen endnu ikke var behandlet. I de situationer, hvor en markindvindingstilladelse er udløbet, og hvor der er ansøgt om fornyelse, administrerer kommunen forholdet som om, at tilladelsen fortsat er gældende. Der er således til din fordel, at du er stillet som om, at tilladelserne fortsat er gyldige, da alternativet ville være, at du helt manglede tilladelse til vandindvinding, som omhandles i krav 4.11, delkrav 1. Der sanktioneres således ikke for noget, som der ikke er ikke tilsagn til, og der er ikke grundlag for fradrag.

Selvom den samlede indvinding fra ejendommens boringer fra 2013 ikke overstiger den samlede tilladelse for ejendommens 4 boringer, gælder indvindingstilladelserne hver boring for sig, og er afgørende for den vandmængde, der må indvindes per år på denne boring. Det er denne mængde, der skal overholdes. Det fremgår således af indvindingstilladelserne samt af krav 4.11, delkrav 4 henholdsvist, at der må foretages vandindvinding for boring nr. Y med max. 24.500 m³ pr. år og for boring Z med max. 24.500 m³ pr. år, samt at vilkåret i tilladelsen vedrørende maksimal indvindingsmængde af grundvand og overfladevand ikke må overskrides.

Du forklarer, at afgrødefordelingen på virksomheden har været skævt fordelt – græs og helsæd tæt på og majs på arealer lidt væk, hvilket betyder, at oppumpningen af markvand primært er fordelt på 2 ud af de 4 boringer. Vi finder ikke, at denne forklaring kan føre til et andet resultat, da der er konstateret en overtrædelse af indvindingsmængden. Vi finder desuden ikke anledning til at tilsidesætte kontrolmyndighedens faglige vurdering af, at overtrædelsen påvirker egen bedrift. At du mener, at der ikke har været påvirkning af miljøet, kan derfor ikke føre til et andet resultat.

Forskelle i kommunernes administrationspraksis

Klagecentret lægger til grund, at det i vandindvindingstilladelsen til de ovennævnte boringer fremgår, at den tilladte vandingsmænge er angivet på årsbasis. Dette er i overensstemmelse med delkrav 4 om, at vilkåret i tilladelsen vedrørende maksimal indvindingsmængde af grundvand og overfladevand pr. år ikke må overskrides. Det fremgår desuden af vejledning om krydsoverensstemmelse2), at det generelt gælder, at Fødevareministeriets administration af krydsoverensstemmelses-/GLM- reglerne lægger sig op ad den praksis for administration og håndhævelse af lovgivning på andre ministeriets område, som følges af de relevante myndigheder, således også den praksis, som følges af kommunerne på Miljøministeriets områder. Der er derfor ikke grundlag for at betvivle kommunens administrationspraksis.

Måling af virkningsgraden

Ved mail af 10. december 2013 fra OO Kommune til dig, anfører kommunen, at du kan bede en brøndborer prøvepumpe boringerne med al vandingsudstyret monteret. Kommunen har således ikke afvist, at du kan få målt virkningsgraden. OO Kommune oplyser videre i samme mail, at prøvepumpningsrapporten med boringens ydelse kun har virkning fremadrettet, og at den således ikke får betydning for KO-indberetningen for 2013. Desuden er det omstændighederne på kontroltidspunktet, der lægges til grund for vurderingen af, om der er sket en overtrædelse. Vi finder ikke, at der er forhold i sagen, som giver grundlag for at tilsidesætte denne administration samt den faglige vurdering, der ligger til grund for fastsættelsen af omregningsfaktoren.

Force majeure

Vi bemærker indledningsvis, at det er en betingelse for udbetaling af den fulde støtte, at alle krydsoverensstemmelseskrav er overholdt på hele bedriften3), og det er støttemodtagers ansvar at sætte sig ind i kravene for at modtage støtte og sikre sig, at disse krav på ethvert tidspunkt overholdes. Det er derfor som udgangspunkt ikke OO Kommunes ansvar at orientere dig om muligheden for at påberåbe sig force majeure. Bortset fra det orienterede OO Kommune dig om muligheden for at påberåbe sig force majeure i høringsbrev af 19. november 2013. Det fremgår af vejledningen4) bl.a., at afgørende for vurderingen af, om der kan påberåbes force majeure er, at omstændighederne skal vedrøre landbrugeren selv, landbrugerens nærmeste familie eller landbrugerens bedrift. Herudover skal der være sammenhæng mellem årsagen til overtrædelsen af kravet og tidspunktet for den særlige omstændighed. Allerede fordi der ikke er sammenhæng mellem overtrædelsen af krav 4.11, delkrav 4, og sygdom hos den ene virksomhedsejer, finder vi ikke, at du kan påberåbe dig force majeure.

Nedsættelse af støtten

Støtten for 2013 skal nedsættes, fordi krydsoverensstemmelseskrav 4.11 var overtrådt.

Der er ikke forhold i sagen, som giver Klagecentret grundlag for at tilsidesætte den faglige vurdering, der ligger til grund for den samlede karakter 10 for overtrædelsen. Nedsættelsen på 3 % gives efter praksis5), når den samlede karakter er 8-10.

Karaktererne for krav 4.11

Den procentvise nedsættelse på 3 % blev beregnet på baggrund af kontrolmyndighedens samlede karakter for kriterierne ”alvor”, ”omfang” og ”varighed” for den konstaterede overtrædelse6).

Vi har vurderet de tildelte karakterer i forhold til karakterkravene i NaturErhvervstyrelsens vejledning7). Med hensyn til karakteren 4 for ”alvor” gives denne efter praksis, når der er indvundet over 50 % mere vand end tilladt. Vi vurderer, at karakteren er korrekt, da der på den ene boring var oppumpet 53 % mere vand end tilladt. Karakteren 2 for ”omfang” gives, når det vurderes at påvirke egen bedrift. Vi vurderer, at karakteren er korrekt, da overtrædelsen kun har påvirket egen bedrift. Karakteren 4 for ”varighed” følger karakteren for ”alvor”.

Den procentvise nedsættelse af støtten beregnes ud fra sagens omstændigheder på kontroltidspunktet. Støtten nedsættes i det kalenderår, hvor myndigheden konstaterer overtrædelsen8).

Nedsættelse af landdistriktsstøtten

NaturErhvervstyrelsen oplyser i deres afgørelse, at såfremt du vælger at søge om støtte til arealbaserede landdistriktsordninger i 2013, vil denne støtte også blive nedsat.

NaturErhvervstyrelsen skulle om nedsættelsen af eventuelt landdistriktsstøtte have henvist til Landdistriktsforordningen9). Dette får dog heller ikke konsekvenser for afgørelsen, da vi med denne afgørelse har oplyst hjemlen10).

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 27. januar 2014 om krydsoverensstemmelse for 2013.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Din klage af 23. februar 2014.

OO Kommunes bemærkninger af 28. februar 2014 til din klage.

Vandindvindingstilladelser fremsendt af OO Kommune den 3. marts 2014.

Svar fra OO Kommune af 4. marts 2014.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 5. marts 2014 med tilhørende bilag.

Dit høringssvar af 9. april 2014.

***

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Anne Mette Christensen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 51 af 23. januar 2013 om krydsoverensstemmelse, med henvisning til punkt 4.11 i bilag 1.

2) Side 283 i NaturErhvervstyrelsens Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013 (www.naturerhverv.dk).

3) § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 51 af 23. januar 2013 om krydsoverensstemmelse.

4) Side 42, i NaturErhvervstyrelsens Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013 (www.naturerhverv.dk).

5) Punkt 2.3 i NaturErhvervstyrelsens Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013 (www.naturerhverv.dk).

6) Artikel 24 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 og artikel 47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009.

7) Krav 4.11 i NaturErhvervstyrelsens Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013 (www.naturerhverv.dk).

8) § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 51 af 23. januar 2013 om krydsoverensstemmelse.

9) For tilsagn givet efter 1. januar 2007: Artikel 50 a, og artikel 51, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 (Landdistriktsforordningen) og artikel 21 og artikel 19, stk. 2 og 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 (gennemførelsesbestemmelser).

10) Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret, Almindelige emner, 5. udgave, 2009, side 345-346.