Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 31. oktober 2014 i sag 31.2014

A

v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F – Den Grønne Gruppe

mod

B

v/advokat Henrik Nielsen, AN Advokater

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Strøm Petersen, udpeget af GLS-A, og forhandlingssekretær Peter Kaae Holm, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 27. februar 1981, og indklagede, B, blev der den 11. og 18. april 2012 underskrevet en uddannelsesaftale, hvorefter eleven skulle uddannes som landbrugsassistent trin I med uddannelsesperiode fra den 1. juni 2012 til den 31. maj 2014.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt eleven skal aflønnes som voksenarbejder i henhold til Jordbrugsoverenskomsten indgået mellem GLS-A Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og 3F Den Grønne Gruppe.

A har ved sin faglige organisation, 3F Den Grønne Gruppe, ved klageskrift modtaget den 3. juni 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede virksomhed tilpligtes at betale 344.591,40 kr. med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som forskellen mellem den udbetalte elevløn og løn for voksne arbejdere for perioden fra april 2012 til maj 2014 med tillæg af feriepenge og pension.

Indklagede har påstået principalt afvisning, subsidiært frifindelse, idet den beløbsmæssige opgørelse af kravet ikke bestrides.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 20. oktober 2014.

Sagsfremstilling

Virksomheden har ikke indgået aftale om overenskomst. Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er Jordbrugsoverenskomsten indgået mellem GLS-A Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og 3F Den Grønne Gruppe. Af denne overenskomst for 2011-2013 fremgår af § 25 bl.a.:

”m. Løn til voksne elever

ved voksne elever forstås elever, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år

voksne elever, som gennemgår en faglig oplæring i henhold til erhvervsuddannelsesloven/landmandsuddannelsen, anbefales lønnet som voksne arbejdere

. . ."

I 2010 blev der gennemført en faglig voldgift om forståelsen af en tilsvarende bestemmelse i den tidligere overenskomst. Voldgiftssagen blev forligt efter opmandens tilkendegivelse uden afsigelse af kendelse, men ifølge et referat heraf på GLS-A’s hjemmeside kunne det ud fra sagen konkluderes bl.a., at der ved ansættelse af elever, der er fyldt 25 år:

når eleven ansættes – uden forudgående ansættelse i virksomheden – anbefales det også, at vedkommende aflønnes som voksen arbejder

anbefaling betyder i den forbindelse, at virksomheden skal have saglige grunde til ikke at tilbyde løn som voksen arbejder

aglige grunde kan f.eks. være, at eleven ikke har forudgående, praktisk erfaring inden for arbejdsområdet, eller at den opnåede erfaring kun er ganske kortvarig, dvs. væsentlig mindre end 12 måneder

Reglerne gælder også, når virksomheden ansætter udlændinge i en erhvervsuddannelse…”

A arbejdede ifølge et samlenotat af 12. maj 2014 fra SKAT hos landmand N1 fra den 31. januar til den 30. november 2011, hos N2 fra den 9. januar til den 24. februar 2012 og hos indklagede fra den 5. april 2012.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han hos indklagede både som ansat arbejder og som elev arbejdede i kostalden med malkning af køer, fodring af køer og kalve samt rengøring i staldene. Inden da havde han i 2011 og 2012 arbejdet i to danske svinebrug med fodring og pasning af smågrise.

B har forklaret bl.a., at A ved sin ansættelse, først som arbejder og siden som elev, ikke havde erfaring med malkning og pasning af køer. I moderne landbrug kan arbejdet med svin ikke sammenlignes med arbejdet i en kostald. Han har derfor skullet oplære A i alt fra begyndelsen.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført bl.a., at bestemmelsen i overenskomstens § 27 m er fortolket ved den faglige voldgift, som blev gennemført i 2010, og at der herefter ikke foreligger saglige grunde til ikke at aflønne eleven som voksne arbejdere. Landbrugsuddannelsens trin I er en generel uddannelse, som dækker en hvilken som helst landbrugsvirksomhed, og det er derfor ikke afgørende, om den forudgående erhvervserfaring er sket inden for svinebrug eller i en kostald.

Indklagede har til støtte for sine påstande anført bl.a., at det efter formuleringen af den dagældende overenskomst må anses for frivilligt, om en virksomhed vil aflønne sin voksenelev med elevløn eller som voksne arbejdere, idet der alene er tale om en ”anbefaling”. Under alle omstændigheder er der ikke tale om relevant erhvervserfaring, idet arbejdet i en svinestald – i det omfang det måtte anses for dokumenteret, at eleven har arbejdet i sådanne – slet ikke kan sammenlignes med arbejdet i en kostald.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Det lægges efter elevens forklaring og det af eleven over for SKAT oplyste til grund, at eleven forud for sin ansættelse hos indklagede havde arbejdet i ikke under 10 måneder med pasning af smågrise på to svinefarme i Danmark.

Om et sådant arbejde er at betegne som ”forudgående praktisk erfaring inden for arbejdsområdet” med den virkning, at eleven efter den dagældende overenskomst § 25 m, således som denne bestemmelse må forstås efter opmandens tilkendegivelse i den faglige voldgift fra 2010, har krav på aflønning som en voksen arbejder, beror på en fortolkning af overenskomsten.

Herefter, og da der ikke er enighed mellem nævnets faste medlemmer om at fortolke overenskomsten, afvises sagen fra Tvistighedsnævnet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 2.

T h i b e s t e m m e s:

Sagen afvises fra Tvistighedsnævnet.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.