Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 60-14 om klageadgang - privat - kommunalt - optagelse - udskrivning - § 110-botilbud

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Lederens afgørelse om optagelse på eller udskrivning fra ophold på § 110-botilbud kan ikke påklages til Ankestyrelsen, da der ikke er hjemmel i serviceloven. Dette gælder uanset, om der er tale om et privat eller kommunalt § 110-botilbud.

Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014 - § 110 og § 166

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare, om afgørelser truffet af lederen af § 110-botilbud kan påklages til Ankestyrelsen.

2. Reglerne

Det fremgår af § 110, stk. 3, i lov om social service, at lederen træffer afgørelse om optagelse på § 110-botilbud.

Det fremgår af servicelovens § 166, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Der er ikke i lovtekst eller lovforarbejder til lov om social service angivet klageadgang over afgørelser truffet af lederen af § 110-botilbud. Servicelovens § 166 omhandler klageadgang over kommunalbestyrelsens afgørelser.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

28-14: Det er lederen af et krisecenter, som har kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning fra krisecenteret på samme måde, som det efter serviceloven er lederen af et krisecenter, der træffer afgørelse om optagelse på centeret.

Kommunen har således ikke kompetence til at træffe afgørelse om ophør af ophold på krisecenter, men kommunen skal under opholdet yde den nødvendige hjælp, herunder udarbejde handleplan efter servicelovens § 141.

4. De konkrete afgørelser

Sag 1

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NN sag om afklaring af, om der er klageadgang over afgørelser truffet af lederen af § 110-botilbud.

Resultatet er:

Lederens afgørelse om afslag på optagelse på Z kan ikke påklages til Ankestyrelsen

Det betyder, at Ankestyrelsen ikke kan behandle din klage over afgørelsen om afslag på optagelse på Z.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at afgørelsen kunne påklages til Ankestyrelsen ved administrativ rekurs.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at vi ikke har kompetence til at behandle en klage over lederens afgørelse om afslag på optagelse på Z.

Det skyldes, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til, at afgørelser truffet af lederen af § 110-botilbud kan påklages til Ankestyrelsen.

Det fremgår af servicelovens § 110, stk. 3, at det er lederen af § 110-botilbud, som har kompetencen til at træffe afgørelse om optagelse på Z.

Det fremgår af servicelovens § 166, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det er således efter servicelovens § 166 alene kommunalbestyrelsens afgørelser, der kan påklages til Ankestyrelsen. Da afgørelse om optagelse på § 110-botilbud træffes af lederen af botilbuddet, og ikke af kommunalbestyrelsen, kan afgørelsen ikke påklages til Ankestyrelsen.

Vi bemærker, at da afgørelsen ikke kan påklages til Ankestyrelsen, kan vi ikke tage stilling til om afslaget på optagelse på Z var berettiget.

Der var på mødet ikke enighed om afgørelsen. En mødedeltager mente, at afgørelsen kunne påklages til Ankestyrelsen ved administrativ rekurs.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Z traf afgørelse i sagen

• Klagen af 11. april 2014

• Zs genvurdering af 5. maj 2014

Sag 2

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af, om der er klageadgang over afgørelser truffet af lederen af § 110-botilbud.

Resultatet er

• Lederens afgørelse om udskrivning fra Z kan ikke påklages til Ankestyrelsen

Det betyder, at Ankestyrelsen ikke kan behandle din klage over afgørelsen om udskrivning fra Z.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at afgørelsen kunne påklages til Ankestyrelsen ved administrativ rekurs.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at vi ikke har kompetence til at behandle en klage over lederens afgørelse om udskrivning fra ophold på Z.

Det skyldes, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til, at afgørelser truffet af lederen af § 110-botilbud kan påklages til Ankestyrelsen.

Det fremgår af servicelovens § 110, stk. 3, at det er lederen, som har kompetencen til at træffe afgørelse om optagelse på § 110-botilbud.

Vi finder, at det ligeledes er lederen, der har kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning fra § 110-botilbud. Vi henviser til principperne i vores principafgørelse 28-14.

Det fremgår af servicelovens § 166, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det er således efter servicelovens § 166 alene kommunalbestyrelsens afgørelser, der kan påklages til Ankestyrelsen. Da afgørelse om udskrivning fra § 110-botilbud træffes af lederen af botilbuddet, og ikke af kommunalbestyrelsen, kan afgørelsen ikke påklages til Ankestyrelsen.

Vi bemærker, at da afgørelsen ikke kan påklages til Ankestyrelsen, kan vi ikke tage stilling til om udskrivningen fra Z var berettiget.

Der var på mødet ikke enighed om afgørelsen. En mødedeltager mente, at afgørelsen kunne påklages til Ankestyrelsen ved administrativ rekurs.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

•De oplysninger, som forelå da Z traf afgørelse i sagen

•Klagen af 6. januar 2014

•Zs genvurdering af 7. januar 2014

Redaktionel note
  • Denne princpafgørelse er kasseret den 7. juni 2018, da der er kommet nye regler på området.