Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 62-14 om bil - udskiftning - beregning - nettoprovenu ved salg af tidligere bil

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Når kommunen bevilger udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, og der ved købet af den gamle bil er foretaget merkøb, skal provenuet fra salget af den gamle bil fordeles efter den samme fordelingsnøgle som kommunen og borger betalte bilen efter, da bilen blev købt.

Ved kommunens beregning af borgers andel af provenuet fra salget af den gamle bil, skal den afdragspligtige del af lånet til den gamle bil ikke betragtes som en del af borgers egenbetaling.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014 - § 114, stk. 4, nr. 4.

Bekendtgørelse:

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013 om støtte til køb af bil efter serviceloven - § 12.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at belyse praksis vedrørende beregning af nettoprovenu fra salg af en bil, hvortil der er ydet støtte, i forbindelse med udskiftning af bil, herunder for at afklare hvorvidt den afdragspligtige del af lånet skal betragtes som en del af borgers egenbetaling ved beregningen af borgers andel af provenuet fra salget af den gamle bil.

2. Reglerne

Lov om social service § 114, stk. 4, nr. 4, fastslår, at ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i en bekendtgørelse fastsætter regler om adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1-3, herunder regler om fremgangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af bil og om anvendelse af provenu ved afhændelse af en bil, der tidligere er ydet støtte til, herunder i forbindelse med genbevilling af støtte til køb af en bil.

Det fremgår af § 12, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, at hvis en ansøger bevilges en bil efter § 7, stk. 1, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet ejer en bil, hvortil der er ydet støtte, skal nettoprovenuet, jf. stk. 3, ved salget af denne bil anvendes til afdrag på den nye bil. Nettoprovenuet, jf. stk. 3, fratrækkes ved beregningen af det nye lån efter § 7, stk. 1, først i den beregnede tilbagebetalingspligtige del. Et herefter resterende provenu fratrækkes i den del af lånet, der nedskrives.

Endvidere fremgår det af § 12, stk. 3, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, at hvis ansøgeren har foretaget merkøb, skal provenuet fra salget af bilen fordeles mellem ansøgeren og kommunalbestyrelsen efter samme fordelingsnøgle, som ansøgeren og kommunalbestyrelsen har betalt bilen efter, da den blev købt, før nettoprovenuet anvendes som efter stk. 1 og stk. 2. Ansøgeren råder frit over sin andel af et eventuelt provenu.

3. Andre principafgørelser

Der er ikke andre principafgørelser.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NNs sag om klage over A Kommunes beregning af nettoprovenu fra salget af en gammel bil, hvortil der er ydet støtte, i forbindelse med genbevilling af bil.

Resultatet er:

• A Kommunes beregning af nettoprovenu i forbindelse med salget af den gamle bil og købet af den nuværende bil er foretaget efter den beregningsmetode, der er fastsat i bilbekendtgørelsen.

Det betyder, at nettoprovenuet på 32.086 kr. fra salget af den gamle bil skal indgå ved beregningen af lånet til den nuværende bil, således at den afdragspligtige del af lånet nedskrives fra 81.430 kr. til 49.344 kr.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at A Kommunes beregning af nettoprovenuet i forbindelse med salget af NNs gamle bil og købet af den nuværende bil er foretaget efter den beregningsmetode, der er fastsat i bilbekendtgørelsen.

Vi finder således, at 57,22 % af provenuet fra salget af den gamle bil skal tilfalde NN, der frit kan råde over denne del af provenuet. Vi finder samtidig, at den resterende del af provenuet fra salget af den gamle bil skal indgå ved beregningen af lånet til den nuværende bil. Vi finder dermed ikke, at den afdragspligtige del af lånet til den gamle bil, som NN har betalt tilbage til kommunen i løbet af bevillingsperioden, skal indgå ved beregningen af NNs andel af provenuet fra salget af den gamle bil.

Beregning af nettoprovenu ved udskiftning af den gamle bil

Vi lægger vægt på, at NN i 2013 får bevilget støtte til køb af bil, og at NN på dette tidspunkt har en bil, hvortil der er ydet støtte. Den gamle bil sælges, og provenuet fra salget er 75.000 kr.

Vi lægger også vægt på, at der ved købet af den gamle bil til NN i 2007 blev foretaget et merkøb på 57,22 % i forhold til det beløb, kommunen bevilgede til køb af bil.

Af bilbekendtgørelsens § 12, stk. 3, fremgår, at når der er foretaget merkøb, skal provenuet fra salget af den gamle bil fordeles mellem borger og kommune efter samme fordelingsnøgle, som borger og kommune har betalt bilen efter, da bilen blev købt. Det er således NNs og kommunens betaling på tidspunktet for købet af bilen, der er afgørende for, hvordan provenuet fra salget af bilen skal fordeles.

Vi lægger i denne sammenhæng særligt vægt på, at købsprisen på den gamle bil var 331.410 kr., og at kommunen ved købet af bilen udbetalte et lån på 141.740 kr.

Vi lægger på denne baggrund vægt på, at eftersom der ved købet af den gamle bil blev foretaget merkøb på 57,22 %, skal NN have en forholdsmæssig andel af provenuet fra salget af bilen på 57,22 %. Den resterende del af provenuet fra salget af den gamle bil udgør nettoprovenuet.

Vi lægger endvidere vægt på, at det følger af bilbekendtgørelsens § 12, stk. 1, at nettoprovenuet fra salget af den gamle bil skal anvendes til at nedbringe lånet i den nuværende nye bil.

Vi skal bemærke, at det forhold, at NN ikke frit kan råde over en større andel end 57,22 % af provenuet fra salget af den gamle bil, ikke er ensbetydende med, at kommunen frit kan råde over den resterende del af provenuet fra salget af den gamle bil (nettoprovenuet). Nettoprovenuet skal i første omgang anvendes til at betale af på den del af billånet, som NN skal betale tilbage til kommunen. Dette betyder, at det lån, som NN skal betale tilbage til kommunen, bliver mindre. Konsekvensen af, at nettoprovenuet skal anvendes ved beregningen af det nye lån, er dermed, at NNs gæld til kommunen bliver mindre, hvorfor de månedlige afdrag følgeligt bliver lavere.

Vi kan samtidig oplyse, at hvis den gamle bil var blevet solgt, og NN enten ikke ønskede genbevilling af bil eller ikke var berettiget til genbevilling, så ville provenuet fra bilsalget efter betaling af eventuel restgæld til kommunen tilfalde NN.

Forventet beregning af provenu ved kommende salg af nuværende bil

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tage endeligt stilling til, hvordan et eventuelt provenu fra et kommende salg af den nuværende bil skal fordeles. Et eventuelt provenu fra et kommende salg af den nuværende bil skal beregnes og anvendes i overensstemmelse med de regler, der gælder på det tidspunkt, hvor den nuværende bil skal sælges.

Vi kan vejlede om, at hvis de nuværende regler fortsat gælder, når den nuværende bil skal udskiftes, og NN enten ikke ønsker genbevilling af bil eller ikke er berettiget til genbevilling, så tilfalder hele provenuet fra bilsalget, efter betaling af eventuel restgæld til kommunen, NN.

A Kommune har bevilget et lån til køb af den nuværende bil på 162.860 kr., og den nuværende bil har kostet 193.638 kr. Der er således ved købet af den nuværende bil foretaget merkøb for 27.778 kr., hvilket svarer til 15 % af bilens pris. Hvis NN er berettiget til udskiftning af den nuværende bil, vil NN derfor være berettiget til en forholdsmæssig andel af provenuet fra salget af bilen på 15 %. Den resterende del af provenuet fra salget af bilen udgør nettoprovenuet, der skal anvendes til at nedbringe lånet i den nye bil.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå, da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 4. november 2013 vedrørende beregning af gældsbrev

• Klagen til Ankestyrelsen af 25. november 2013

• A Kommunes genvurdering af 28. november 2013

NN får i 2007 bevilget støtte til køb af bil. A Kommune bevilger et lån på 141.740 kr. Der købes en VW Caravelle til 331.410 kr., og der foretages et merkøb på 189.710 kr., svarende til 57,22 % af bilens pris.

Den 7. juni 2013 træffer A Kommune afgørelse om, at NN har ret til førtidig udskiftning af bilen. Der ydes et lån på 162.860 kr. svarende til prisen på en Ford Transit. Halvdelen af lånet – 81.430 kr. – er afdragsfrit og nedskrives en gang om måneden i en periode på seks år. Den anden halvdel på 81.430 kr. skal afdrages over en periode på seks år.

Den 2. august 2013 underskrives slutseddel på en Fiat Ducato. Prisen for bilen er 190.638 kr. og der foretages dermed et merkøb på 27.778 kr., svarende til 15 % af bilens pris.

Kommunen udfærdiger den 4. november 2013 gældsbrev på den nyindkøbte bil på baggrund af et udateret beregningsark. Ifølge kommunens beregning er der ingen restgæld i den gamle bil. Det fremgår også, at salgsprisen for den gamle bil er 75.000 kr. 57,22 % af dette beløb, det vil sige 42.914 kr., tilfalder NN. Den resterende del af bilens salgspris er 32.086 kr., hvilket er lig med nettoprovenuet fra salget af bilen. Kommunen anvender de 32.086 kr. til at afdrage på afdragspligtige del af billånet, således at NN kun skal afdrage 49.344 kr.

Der klages over, at der ved beregningen af nettoprovenuet ved salget af den gamle bil ikke er taget højde for, at familien både har betalt 57,22 % af bilens pris og i løbet af bevillingsperioden har betalt halvdelen af de 42,78 % tilbage til kommunen.

Der klages også over, at kommunens beregning viser, at NNs andel af provenuet ved et salg af den nuværende bil er 15 %, mens kommunens andel er 85 %. Det anføres, at NNs andel bør være 15 % + halvdelen af 85 %, eftersom NN betaler halvdelen af de 85 % tilbage til kommunen i løbet af en periode på seks år.

Kommunen genvurderer sagen og fastholder beregningen.