Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 66-14 om økonomisk støtte til efterskole - 11. skoleår - undervisningspligtig alder

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Økonomisk støtte til et efterskoleophold efter servicelovens § 52 a er betinget af, at den unge har et særligt behov for støtte, og at et efterskoleophold må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov for støtte.

Vurderingen af, om den unge har et særligt behov for støtte, sker uafhængigt af, om den unge har gennemført folkeskolens grunduddannelse og uafhængigt af, om den unge må anses for at være i den undervisningspligtige alder.

Kommunen kan ikke give afslag på økonomisk støtte til et efterskoleophold med den begrundelse, at reglerne i serviceloven ikke kan anvendes til at støtte et 11. eller 12. skoleår. Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af den unges særlige behov for støtte og kan ikke alene henvise til kommunens serviceniveau.

Hvis et efterskoleophold anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov for støtte, skal kommunen foretage en vurdering af, om de økonomiske betingelser er opfyldt. Det afgørende for bedømmelsen heraf er, om udgiften vil bringe et i øvrigt rimeligt budget hos forældremyndighedsindehaveren ud af balance.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014 - 52a

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare om økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a kan ydes uafhængigt af, om den unge har gennemført folkeskolens grunduddannelse eller må anses for ikke længere at være i den uddannelsespligtige alder.

2. Reglerne

Lov om social service, § 52 a, fastslår, at der kan ydes økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.

Det følger af § 52 a, stk. 1, nr. 2, at der kun kan ydes støtte efter en trangsvurdering.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

O-26-99: Ankestyrelsen fastslår, at det er en betingelse for at træffe afgørelse om foranstaltninger, at det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barn eller en ungs særlige behov for støtte. Hertil kræves, at der er tale om et individuelt behov, og at det konstaterede behov relaterer sig til de hjælpemuligheder, der er nævnt i § 33, stk. 2 (servicelovens § 52 a).

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i A´s sag om økonomisk støtte til efterskole for B for skoleåret 2013/2014.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle A´s sag igen og træffe en ny afgørelse. I skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i A´s sag.

Vi hjemviser således kommunens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at kommunen ikke kan give afslag med den givne begrundelse.

Kommunen kan ikke give afslag på økonomisk støtte til et efterskoleophold med den begrundelse, at reglerne i serviceloven ikke kan anvendes til at støtte et 11. skoleår. Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af B´s særlige behov for støtte.

Det fremgår af serviceloven § 52 a, at der kan ydes økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til en ungs særlige behov for støtte.

Ved vores afgørelse har vi lagt vægt på, at kommunen ikke har forholdt sig konkret til B´s behov for støtte.

Det fremgår af pædagogisk psykologisk vurdering af 18. juni 2013, at B er middelsvært mentalt retarderet og lider af en ADHD-problematik. B´s vanskeligheder medfører store problemer med at indgå i sociale relationer. Derfor kræves der social støtte for, at B lykkedes i sociale situationer.

Det fremgår af kommunens afgørelse, at B vurderes omfattet af målgruppen for støtte til uddannelse gennem STU. Det fremgår ligeledes, at kommunen vurderer, at servicelovens § 52 a ikke finder anvendelse til 11. skoleår.

Vi finder, at kommunen ikke har forholdt sig til, om B har et sådan særligt behov for støtte, at dette kan begrunde bevilling af økonomisk støtte til et efterskoleophold i henhold til serviceloven § 52 a, stk. 1, nr. 2.

Vi bemærker også, at kommunen i deres oversendelsesbrev henviser til kommunens serviceniveau. Kommunen kan ikke begrunde afslag på støtte med henvisning til deres serviceniveau. Kommunens serviceniveau er alene vejledende, mens afgørelsen om et efterskoleophold til B skal træffes efter en konkret og individuel vurdering.

Vi bemærker afslutningsvis, at såfremt kommunen ved den fornyede behandling af sagen måtte finde B omfattet af målgruppen, skal de økonomiske betingelser ligeledes være opfyldt. Der kan således ydes økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren i det omfang, denne ikke selv har midler til afholdelse af udgifterne. Det afgørende for bedømmelsen heraf vil være, om udgiften vil bringe et i øvrigt rimeligt budget ud af balance.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 28. juni 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 14. juli 2013

• Kommunens genvurdering af 18. juli 2013