Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 67-14 om enkeltudgift - gebyr for separation og skilsmisse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Aktivlovens § 81 er en generel regel, som giver mulighed for at yde hjælp til ikke-nærmere definerede nødvendige enkeltudgifter. Betingelserne for at få hjælp efter bestemmelsen er generelle betingelser, som ikke knytter sig til bestemte udgiftstyper.

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 647 af 12. juni 2013 om betaling af gebyr ved separation, skilsmisse og vilkårsforhandling, at hvis gebyret udgør en ekstraordinær belastning i ens økonomi, kan man søge sin kommune om hjælp efter Aktivlovens § 81.

Der kan således ydes hjælp til gebyrer i forbindelse med skilsmisse og separation, hvis betingelserne om hjælp til enkeltudgifter i øvrigt er opfyldt

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 81

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om der kan ydes hjælp efter aktivlovens § 81 til betaling af gebyrer for separation og skilsmisse.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 81 fastslår, at kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis ansøgerens egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre mulighederne for at klare sig selv i fremtiden.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

P-8-02: Det var efter pensionsloven ikke udelukket, at der kunne ydes personligt tillæg til egenbetaling efter anden lovgivning - herunder til egenbetaling af en pc bevilget som forbrugsgode.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der ikke på baggrund af lovteksten, forarbejderne eller praksis vedrørende personligt tillæg i øvrigt var grundlag for at antage, at reglerne udelukkede, at der kunne tildeles personligt tillæg til hjælp til egenbetaling efter anden lovgivning.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at tildeling af personligt tillæg sker efter en konkret, individuel vurdering af de økonomiske forhold (indtægter, udgifter og formueforhold) sammenholdt med størrelsen af og formålet med udgiften, der søges personligt tillæg til. Der er ikke herudover begrænsninger i, hvilke udgifter der kan søges personligt tillæg til.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NNs sag om hvorvidt der kan ydes hjælp efter aktivlovens § 81 til betaling af skilsmissegebyr.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle NNs sag igen og træffe en ny afgørelse.

Det betyder, at A Kommunes afgørelse af 11. juli 2013 ikke gælder. Kommunen skal behandle sagen igen efter de retningslinjer, vi har angivet nedenfor i begrundelsen.

NN skal være opmærksom på, at kommunen godt kan komme til samme resultat som tidligere.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at det ikke er udelukket, at der kan ydes hjælp til separations- og skilsmissegebyr efter aktivlovens § 81.

Aktivlovens § 81 indeholder efter sin ordlyd en generel mulighed for at yde hjælp til forskellige udgifter. Der er hverken i lovteksten eller i forarbejderne holdepunkter for at antage, at der er visse typer af udgifter, som generelt er undtaget fra muligheden for støtte efter § 81.

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 647 af 12. juni 2013 om betaling af gebyr ved separation, skilsmisse og vilkårsforhandling, at hvis gebyret udgør en ekstraordinær belastning i ens økonomi, kan man søge sin kommune om hjælp efter Aktivlovens § 81.

Vi hjemviser derfor sagen til kommunen med henblik på, at kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt NN opfylder de øvrige betingelser for hjælp til det ansøgte gebyr.

Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer ansøgningen, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Hvis NN er uenig i kommunens nye afgørelse, kan hun klage til os.

Oplysninger i sagen

Det fremgår af sagen, at NN flyttede på krisecenter i juni 2013 på grund af vold fra ægtefællen. Hun modtog kontanthjælp som supplement til ægtefællens lønindtægt.

Den 8. juli 2013 blev der ansøgt om hjælp til betaling af skilsmissegebyret.

Den 11. juli 2013 gav kommunen afslag på ansøgningen.

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 11. juli 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 17. juli 2013

• A Kommunes genvurdering