Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - arbejdsvilkår - medhold

Nedsættelse af den ugentlige arbejdstid med 10 timer blev sidestillet med en afskedigelse og samtidig tilbud om en ny ansættelse. Arbejdsgiveren havde ikke godtgjort, at afskedigelsen ikke var sket på grund af klagerens graviditet og graviditetsbetingede sygdom.

Klagen drejer sig om en ændring af en sekretærstilling fra 37 timer til 27 timer om ugen på grund af graviditet og graviditetsbetinget sygdom.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det er i strid med ligebehandlingsloven at ændre den ugentlige arbejdstid fra 37 til 27 timer. Klager har ret til godtgørelse på 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Klager har ved klage modtaget den 23. december 2008 klaget til Ligestillingsnævnet (nu Ligebehandlingsnævnet) over, at hendes stilling som advokatsekretær er blevet ændret fra 37 timer til 27 timer om ugen på grund af hendes graviditet og graviditetsbetingede sygdom.

Klager blev ansat som advokatsekretær 37 timer om ugen pr. 4. august 2008. Hun sygemeldte sig den 23. oktober 2008 på grund af graviditetsbetinget sygdom og modtog den 25. oktober 2008 varsling om ændring af arbejdstid til 27 timer om ugen.

Parternes påstande/bemærkninger

Klageren påstår, at forholdet er i strid med ligebehandlingsloven. Klageren har endvidere fremsat krav om godtgørelse.

Klageren gør gældende, at der er tale om en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet, som må sidestilles med en opsigelse. Opsigelsen fandt sted på et tidspunkt, hvor klageren var gravid, og der er nær tidsmæssig sammenhæng mellem klagerens graviditetsbetingede sygdom og den efterfølgende opsigelse den 25. oktober 2008.

Klageren har ikke modtaget en advarsel eller påtale for sin indsats forud for orienteringen om graviditeten, og de økonomiske forudsætninger for den oprindelige ansættelse på fuld tid burde kunne ikke ændre sig på så kort tid.

Indklagede gør gældende, at varslingen af ændringen i arbejdstiden var nødvendiggjort af sagsnedgang og af indklagedes nedgang af undervisningstimer på universitetet. &Aelig; ndringen var berettiget og ikke begrundet i klagerens graviditet og graviditetsbetingede sygdom. Der var ikke tilstrækkeligt arbejde til at kunne udfylde en fuldtidsstilling, og der er ikke efterfølgende ansat en advokatsekretær eller vikar. Klagerens indsats havde løbende været omtalt, og klageren havde fuldt ud kunnet se nødvendigheden af arbejdstidsnedsættelsen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af loven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Ligebehandlingsnævnet lægger til grund, at den varslede nedsættelse af arbejdstiden fra 37 timer om ugen til 27 timer er en så væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, at den må sidestilles med en opsigelse.

Ligebehandlingsnævnet finder ikke, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at arbejdstidsnedsættelse ikke var begrundet i klagerens graviditet og graviditetsbetingede sygdom. Der lægges ved denne vurdering vægt på, at klageren blev ansat den 4. august 2008, og blev varslet om en arbejdstidsnedsættelse den 25. oktober 2008, hvilket er mindre end tre måneder efter, at klageren var blevet ansat. Der lægges endvidere vægt på, at indklagede ikke har dokumenteret, at hun var utilfreds med klagerens arbejdsindsats forud for varslingen.

Ligebehandlingsnævnet finder herefter, at ændringen af klagerens arbejdstid er i strid med ligebehandlingsloven.

Godtgørelse

Klager tilkendes godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Der lægges ved denne vurdering vægt på, at klageren udelukkende har været ansat i en kort periode forud for opsigelsen på knap 3 måneder.

Det fremgår af ansættelseskontrakten mellem klager og indklagede, at den månedlige løn udgør 25.000 kr.

Indklagede skal således godtgøre klager et beløb svarende til 150.000 kr.