Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at det fremgik af en stillingsannonce, at "navnlig kvinder" blev opfordret til at søge de ledige stillinger. Afgørelsen blev afsagt med dissens.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede i en stillingsannonce har opfordret navnlig kvinder fra alle medlemsstater til at søge ledige stillinger.

Det er ikke i strid med lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. i en stillingsannonce at opfordre kvinder til at søge ledige stillinger.

Annoncen blev bragt på indklagedes hjemmeside den 6. september 2007 under overskriften "Kriminaltekniker, Chefkonsulent (First Officer) til enheden for informationsstyringskoordinering (IMT5)" og har blandt andet følgende indhold:

". . .

Indklagede anser det for vigtigt, at mænd og kvinder er ligeligt repræsenteret, og at alle medlemsstaters statsborgere og Den Europæiske Unions officielle sprog er behørigt repræsenteret. Derfor opfordrer indklagede navnlig kvinder fra alle medlemsstater til at søge disse ledige stillinger.

. . ."

Sagsfremstilling

Der er klaget over, at indklagede i en stillingsannonce har opfordret navnlig kvinder fra alle medlemsstater til at søge de ledige stillinger.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at opfordringen i stillingsannoncen er i strid med ligebehandlingsloven. Klager har henvist til, at opfordringen i stillingsannoncen viser, at indklagede ved ansættelsesproceduren lægger vægt på køn og ikke kvalifikationer.

Indklagede påstår frifindelse.

Indklagede har henvist til, at udvælgelsesproceduren for ledige stillinger er baseret på personlig egnethed og kvalifikationer. Indklagede har en politik om lige muligheder for alt personale uanset køn, etnisk oprindelse, religiøs tro eller andre irrelevante forhold. Det er derfor udelukkende indklagedes mål at tilskynde til, at ubalancen i det eksisterende personale bliver mindre for så vidt angår både køn, minoritet og nationalitet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Stillingsannoncen er opslået på den europæiske organisations egen hjemmeside. Alle organisationens stillingsopslag kan læses på alle medlemslandenes sprog. På baggrund heraf, et det nævnets vurdering, at det konkrete stillingsopslag er omfattet af nævnets kompetence.

Der foreligger efter ligebehandlingsloven direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Det fremgår endvidere af loven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af det ene køn.

Der er tale om aktiv rekruttering, når en stillingsannonce opfordrer enten specielt kvinder eller mænd til at søge en stilling, hvor det ene køn er underrepræsenteret. Aktiv rekruttering er ligeledes i strid med ligebehandlingsloven.

Det fremgår af bekendtgørelse om initiativer til at fremme ligestilling, at det uanset bestemmelsen om annoncering i ligebehandlingsloven er tilladt at opfordre det underrepræsenterede køn til at søge ansættelse. Det er dog en forudsætning, at annoncen udformes på en sådan måde, at alle ansøgere har en almindelig adgang til at søge. Det skal fremgå af annoncen, at det underrepræsenterede køn ikke ved ansættelse har en fortrinsstilling.

To af nævnets medlemmer finder, at indklagede ved anvendelsen af udtrykket "navnlig" i stillingsannoncen tilsigter at sikre en ansøgerpulje, der omfatter begge køn. Efter flertallets opfattelse er ansættelseskriterierne så neutralt og detaljeret udformet, at det underrepræsenterede køn ikke har en fortrinsstilling ved besættelsen af de ledige stillinger. Flertallet finder derfor, at stillingsannoncen ikke strider mod ligebehandlingsloven.

Et af nævnets medlemmer finder, at indklagedes stillingsannonce, hvori der opfordres til, at "navnlig" kvinder søger de ledige stillinger, er i strid med ligebehandlingslovens annonceringsregel. Mindretallet har herved lagt vægt på, at anvendelsen af ordet "navnlig" kan læses som et udtryk for, at kvinder vil blive foretrukket ved besættelsen af de ledige stillinger, hvorfor det er mindretallets vurdering, at annoncen ikke opfylder bekendtgørelsens krav om, at det skal fremgå, at det underrepræsenterede køn ikke har en fortrinsstilling ved ansættelse.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Indklagede har således ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven.