Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

En timeansat assistent meddelte på sin første arbejdsdag, at hun var gravid. Hun blev med 14 dages varsel opsagt dagen efter tiltrædelsen. Arbejdsgiveren kunne ikke bevise, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagerens graviditet. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr. svarende til 6 måneders løn.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse på grund af graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det er i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sit job som timeansat assistent på grund af graviditet. Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse på 100.000 kr. til klager.

Sagsfremstilling

Klager søgte i januar 2008 uopfordret en stilling hos indklagede. Hun udførte i en periode på 1½ måned over marts og april 2008 en slags ulønnet praktik på virksomheden, da virksomheden ikke på det tidspunkt var økonomisk i stand til at ansætte hende.

Efterfølgende fik klager arbejde i en anden virksomhed. Parterne opretholdt kontakten, og da indklagedes økonomi blev bedre, underskrev parterne den 18. august 2008 en ansættelseskontrakt. Klager skulle starte i den indklagede virksomhed den 1. oktober 2008 som "time-assistent" på fuld tid. Kontrakten var oprettet med x som indehaver af "y" og lød på tre måneders prøvetid til 105 kr. i timen. Klager opsagde derfor sit arbejde i den anden virksomhed.

Den første arbejdsdag oplyste klager sin nye arbejdsgiver om, at hun var gravid, og at hun var cirka 5 uger henne. Den følgende dag blev hun afskediget. Ifølge den skriftlige opsigelse skyldtes opsigelsen virksomhedens dårlige økonomiske situation og bankens afslag på bevilling af et lån.

Indklagede havde udover klager en art director ansat, som stod for det produktionsmæssige, og som havde været ansat siden den 1. december 2007.

Parternes bemærkninger

Klager påstår opsigelsen kendt i strid med ligebehandlingsloven. Klager har endvidere fremsat krav om godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Klager har henvist til, at hun blev afskediget dagen efter ansættelsen, og at hun på sin første arbejdsdag havde fortalt arbejdsgiveren, at hun var gravid.

Arbejdsgiveren lagde ved samtalen forud for opsigelsen ikke skjul på, at det var den forestående barselsorlov og den deraf følgende forventede ekstra økonomiske belastning, som virksomheden ikke var i stand til at løfte.

Klager har supplerende oplyst, at indklagede flere gange efter praktikopholdet og inden ansættelsen besøgte hende på hendes arbejdsplads, og oplyste hende om, at der var bedring af indklagedes økonomi.

Det var efter indklagedes ønske, at klager opsagde sit arbejde og begyndte at arbejde i den indklagede virksomhed den 1. oktober 2008. Indklagede må således på det tidspunkt have vurderet, at indklagedes økonomi var god nok til at kunne bære en ny ansættelse.

Det er oplyst af klager, at indklagede i løbet af efteråret 2008 indgik en uddannelsesaftale med en mediegrafikerelev med start i januar 2009.

Indklagede påstår frifindelse.

Indklagede har oplyst, at afskedigelsen skyldtes indklagedes dårlige økonomiske situation, da indklagede ikke fik det forventede banklån, og at det derfor var nødvendigt at skære ned.

Indklagede har oplyst, at hun, før klager begyndte arbejdet den 1. oktober 2008, vidste, at klager skulle afskediges, men at hun havde dårlig samvittighed over for hende, da hun vidste, at hun havde opsagt sit job i den anden virksomhed. Ved at lade hende påbegynde arbejdet, ville klager få et 14 dages opsigelsesvarsel med løn.

Indklagede har ikke besvaret Ligebehandlingsnævnets anden høring.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af loven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Da klager blev afskediget under sin graviditet, er der formodning for, at indklagede har udøvet direkte forskelsbehandling.

Ligebehandlingsnævnet finder ikke, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagerens graviditet. Der lægges ved denne vurdering vægt på, at klageren efter et længerevarende kontaktforløb mellem parterne blev ansat den 1. oktober 2008 uopfordret, hvor indklagedes økonomi må antages at have været i orden.

Der lægges endvidere vægt på, at klager allerede på sin første arbejdsdag meddelte indklagede, at hun var gravid, og at hun blev opsagt med 14 dages varsel, allerede dagen efter tiltrædelsen. Der var således tale om en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem meddelelsen om graviditet og afskedigelsen.

Ligebehandlingsnævnet finder herefter, at afskedigelsen af klager er i strid med ligebehandlingsloven.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse svarende til 6 måneders bruttoløn. Bruttolønnen udgjorde 105 kr. i timen, og arbejdstiden var 37½ time om ugen. Indklagede arbejdsgiver skal herefter betale 100.000 kr. til klager. Beløbet skal betales inden 14 dage.