Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sit job som sælger på grund af afholdelse af barselsorlov. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 225.000 kr.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse på grund af afholdelse af barselsorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det er i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sit job som sælger på grund af afholdelse af barselsorlov. Indklagede skal betale en godtgørelse til klageren på 225.000 kr.

Sagsfremstilling

Klager blev ansat som sælger i indklagedes virksomhed den 1. oktober 2006 til betjening af Århus-distriktet. Hun blev gravid under ansættelsen og fødte et barn den 28. februar 2008. Den 30. maj 2008 blev klager opsagt begrundet i "ændring af sælgerstrukturen og hermed færre sælgere i firmaet".

Opsigelsen blev af indklagede i brev af 28. august 2008 til klager begrundet med, at virksomheden havde en anstrengt økonomi, og at det derfor var nødvendigt at reducere antallet af sælgere fra 6 til 4. Virksomheden havde på det tidspunkt 4 sælgere i Jylland, og med henblik på at kunne betjene hele landet skulle reduktionen i sælgerstaben findes i Jylland. En medarbejder i Jylland valgte selv at opsige sin stilling, og der var således behov for at opsige en sælger i Jylland. Valget faldt på klager.

Indklagede havde 5. juni 2008 underskrevet en hensigtserklæring med virksomheden A, og selskaberne fusionerede 1. september 2008 til selskabet B. Der var herefter tale om, at der opererede 6 sælgere i Jylland, herunder en sælger i klagerens tidligere distrikt.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at opsigelsen er i strid med ligebehandlingloven. Klager har endvidere fremsat krav om godtgørelse.

Da opsigelsen fandt sted, mens klager var på barsel, henviser klager til, at indklagede skal godtgøre, at opsigelsen ikke var begrundet heri.

Det er klagers opfattelse, at indklagede ikke har fremlagt dokumentation for det økonomiske behov for at foretage afskedigelser, hvilket understøttes af, at en anden sælger har overtaget klagers stilling.

Klager fremhæver, at parterne i forbindelse med, at klager gik på graviditetsorlov, aftalte, at hun skulle oppebære fuld løn i de første 6 måneders orlov, og at hun skulle genoptage arbejdet i januar eller februar 2009.

Klager har henvist til, at virksomheden, trods det dårlige resultat i 2008, ansatte en sælger, som var gift med en af de øvrige sælgere i Jylland, nogenlunde samtidig med, at klager blev afskediget, ligesom indklagede primo 2008 lejede nogle større lagerlokaler i Esbjerg.

Det er klagers indtryk, at det allerede på opsigelsestidspunktet af klager var under overvejelse at fusionere virksomhederne.

Klager henviser til, at indklagede burde have tilbudt klager at blive omplaceret.

Klager anfører, at indklagedes oplysning om, at fusionen startede med en hensigtserklæring i juni 2008 forekommer urigtig og henviser til, at det ifølge hensigtserklæringen fremgår, at der forud for dateringen af hensigtserklæringen den 5. juni 2008 havde været afholdt møder mellem parterne. Endvidere henviser klager til, at det fremgår af hensigtserklæringen, at parterne hverken måtte ansætte eller afskedige medarbejdere i perioden fra indgåelsen af hensigtserklæringen 5. juni 2008 til 1. september 2008.

Endelig finder klager, at den anden sælger ifølge sagens akter allerede 17. oktober 2008 figurerede som B's sælger i Midtjylland, selvom hun ifølge kontrakten først tiltrådte den 1. januar 2009.

Indklagede bestrider, at opsigelsen er sket i strid med ligebehandlingsloven.

Indklagede påstår, at der ikke foreligger nogen aftale om, at klager skulle oppebære fuld løn eller særlige rettigheder i de første 6 måneders orlov, eller at klager skulle genoptage arbejdet i januar eller februar 2009. Det har alene været på overvejelsesstadiet, hvornår klager skulle genoptage arbejdet.

Indklagede har fremlagt virksomhedens årsregnskab for 2007, som viser, at virksomheden var økonomisk trængt. Virksomheden havde et negativt resultat på 2,2 mio. kr., og var derfor nødsaget til at tilpasse sin organisation, herunder reducere antallet af sælgere. Disse overvejelser blev foretaget i foråret 2008.

Indklagede har oplyst, at årsagen til afskedigelsen af klager var, at de to øvrige sælgere i Jylland var medejere af den indklagede virksomhed, og at det af hensyn til nogle særlige aktionæroverenskomster gjorde, at indklagede ikke kunne afskedige dem.

Indklagede har fremlagt aktionæroverenskomst vedrørende de to øvrige tilbageværende sælgere i Jylland, hvoraf det fremgår, at de to sælgere er pålagt en 3-årig konkurrenceklausul fra det tidspunkt, de som aktionærer udtræder af virksomheden. En afskedigelse af de to sælgere ville således være forbundet med uforholdsmæssigt store, navnlig økonomiske, konsekvenser.

Derudover stod de to øvrige sælgere ifølge overenskomsten med de øvrige aktionærer for henholdsvis ansvar for direkte salg fra alle afdelinger, ansvar for udarbejdelse af reklame og salgsmateriale og ansvar for opsøgende salg for alle afdelinger i Jylland/Fyn.

Videre henviser indklagede til, at de to øvrige sælgere i Jylland var tilknyttet henholdsvis Aalborg og Esbjerg, hvorfor det rent geografisk var oplagt at nedlægge klagers stilling i Århus, da klagers område kunne opdeles mellem de to øvrige sælgere.

Indklagede oplyser, at der på tidspunktet for opsigelsen af klager ikke forelå en aftale om fusion mellem indklagede og A. Arbejdet hermed påbegyndtes i juni 2008 med en hensigtserklæring, hvor virksomhederne 5. juni 2008 henvendte sig til en advokat. Det nystiftede selskab blev oprettet 1. september 2008.

Indklagede bekræfter, at der i det nye selskab, B, er ansat en sælger i klagers tidligere område. De oplyser, at den pågældende sælger var ansat i A, og at hun betjener distrikt Midtjylland, hvorfor hendes og klagers område kun er begrænset sammenfaldende. Videre påpeger indklagede, at sælgeren har betjent distrikt Midtjylland/Vestjylland under hele sin ansættelse i A. Der er således ikke tale om, at sælgeren har fået klagers tidligere område.

Hustruen til en af sælgerne blev den 1. april 2008 ansat som lagermedhjælper i Esbjerg. Da hun således blev ansat i en anden funktion og på et andet arbejdssted end klager, finder indklagede ikke, at ansættelsen af hustruen til en af sælgerne har relevans for sagen. De fik et nyt lejemål i Esbjerg i 2008, som skulle være ansvarlig for alle afdelinger i indklagede virksomhed. De havde allerede tre andre lagre i Esbjerg, og en medarbejder på lageret i Kolding blev flittigt anvendt i Esbjerg med det resultat, at Kolding-afdelingen ikke magtede at nå dagens arbejde. Derfor blev hustruen ansat.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af loven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Da klager blev afskediget under afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiver at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i dette forhold.

Ligebehandlingsnævnet finder ikke, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagerens afholdelse af barselsorlov.

Ligebehandlingsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at afskedigelsen af klager fandt sted den 30. maj 2008, og at virksomheden efter forudgående møder underskrev det første udkast til en hensigtserklæring vedrørende fusion den 5. juni 2008. Virksomheden har således på afskedigelsestidspunktet arbejdet på en løsning vedrørende virksomhedens fremtid, og haft en forhåbning samt en ikke uberettiget forventning om en snarlig fusion og dermed konsolidering af virksomheden.

Ligebehandlingsnævnet lægger endvidere vægt på, at indklagede valgte at afskedige klager som den eneste af 5 tilbageværende sælgere, heraf 3 i Jylland, og at indklagede ikke har anført tilstrækkelige saglige grunde til, at valget faldt på netop klager.

Ligebehandlingsnævnet har endelig lagt vægt på, at der efter fusionen var ansat en sælger fra A i klagers tidligere område.

Ligebehandlingsnævnet finder herefter, at klager er blevet opsagt på grund af afholdelse af barselsorlov i strid med ligebehandlingsreglerne.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse svarende til 9 måneders bruttoløn. Der er taget udgangspunkt i ansættelsens varighed.

Bruttolønnen udgjorde ca. 25.000 kr. om måneden.

Indklagede skal herefter betale 225.000 kr. til klager. Beløbet skal betales inden 14 dage med procesrenter fra den 18. marts 2009, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet.