Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under barsel - ansættelse - ej medhold

Et konkursbo havde ikke overtrådt ligebehandlingsloven, i forbindelse med at de to erhvervende selskaber ansatte en del af de tidligere medarbejdere fra det konkursramte selskab, mens de ikke ansatte klager.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af barselsorlov, i forbindelse med at klager ikke blev genansat af et af de to selskaber, der i forbindelse med en konkurs overtog dele af det selskab, hun var ansat i.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Konkursboet efter det selskab, klager var ansat i, har ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Sagsfremstilling

Der er klaget over, at klager ikke blev genansat i forbindelse med at det selskab, hun arbejdede i gik konkurs, og dele af det blev solgt til to andre selskaber.

Klager blev ansat i selskabet den 1. juni 2001. Den 15. oktober 2008 gik hun på barselsorlov.

Ved brev af 30. januar 2009 blev klager opsagt, da selskabet valgte at opsige samtlige 262 medarbejdere i forbindelse med konkurs.

Den 4. februar 2009 blev selskabet taget under konkursbehandling.

Den 18. februar 2009 blev der gennemført et delvist videresalg til to andre selskaber.

16 medarbejdere blev genansat i det ene selskab, 42 blev genansat i det andet. Af de 15 medarbejdere, der varetog økonomifunktionen, blev 5 genansat i de to erhvervende selskaber.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun ikke er blevet genansat i et af de to erhvervende selskaber, på grund af hendes barselsorlov.

Klager gør gældende, at hun har krav på en godtgørelse på 252.366,27 kr., svarende til 9 måneders løn.

Klager har henvist til, at 60 ud af de 190 ansatte i hendes selskab blev genansat i de to erhvervende selskaber. Hun oplyser også, at hun har oplært to af de personer, der blev overdraget til de andre selskaber. Disse to personer havde desuden ikke været ansat ret længe. Den ene blev ansat et par måneder før klager gik på barsel, og den anden havde været der i knap 1 år. Der er desuden løbende blevet genansat flere medarbejdere i de to selskaber.

Da ligebehandlingsloven først er overtrådt, efter virksomheden gik konkurs, var det ikke muligt at rejse krav forud for konkursen. Lovbruddet skete, da klager ikke bliver videresolgt til et af de to selskaber, der erhvervede dele af klagers selskab, på trods af, at hun til fulde kunne varetage en stilling i begge de to opkøbende selskaber.

Klager mener, at hun blev forbigået, fordi hun på tidspunktet for salget var på barsel.

Klager gør opmærksom på, at der er et betydeligt personsammenfald mellem det selskab, der gik konkurs og erhververne. Ledelsen i det ene af de erhvervende selskaber består primært af personer, der indgik i ledelsen af det konkursramte selskab. Det må derfor antages, at medarbejderudvælgelsen er foretaget af personer, der har haft et indgående kendskab til alle medarbejderne og således har været bekendt med, at klager var på barsel på tidspunktet for både konkurs og overdragelse. Dette bestyrkes af, at der som led i overdragelsesaftalen mellem det konkursramte selskab og de to erhvervende selskaber var udarbejdet en liste over de medarbejdere, der skulle overdrages til erhververne.

Indklagede påstår, at Ligebehandlingsnævnet ikke er kompetent til at behandle klagen, idet prøvelse af et krav rettet mod konkursboet efter konkursdekretets afsigelse afgøres af skifteretten.

Der henvises til, at klager skal anmelde sit krav overfor konkursboet, som derefter foretager prøvelse af kravet ved indstilling overfor skifteretten. Såfremt konkursboet ikke kan godkende det anmeldte krav, indstilles dette til afvisning, og klager har derefter en frist på 4 uger til at anlægge retssag mod boet ved skifteretten.

Indklagede påstår også sagen afvist, idet konkursboet ikke er rette indklagede. Konkursboet har således ikke ansat klageren, og konkursboet er ikke indtrådt i klagers ansættelsesforhold.

Det gøres endvidere gældende, at sagen ikke kan behandles uden nærmere vidneforklaring fra de medarbejdere fra de to erhvervende selskaber, som var med til at udvælge, hvilke medarbejdere de to selskaber ønskedes skulle overdrages fra konkursboet til de to selskaber.

For det tilfælde at afvisningspåstanden ikke følge, har indklagede desuden påstået frifindelse, idet det gøres gældende, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Det anføres også, at konkursboet ikke har krænket ligebehandlingsprincippet, idet der navnlig lægges vægt på, at det var de to erhvervende selskaber, som udvalgte de medarbejdere, der skulle overdrages, og at det var mindre end ¼ af samtlige medarbejdere omfattet af konkursen, som blev overdraget.

Hvis frifindelsespåstanden ikke følges, påstår indklagede endelig frifindelse mod fastsættelse af en mindre godtgørelse end klagerens påstand.

Der blev i forbindelse med de to selskabers køb af dele af aktiviteterne fra konkursboet indgået en overdragelsesaftale mellem konkursboet og erhververne. Der blev ikke indgået en særskilt aftale i relation til de medarbejdere, der skulle overdrages. Navnene på de overdragne medarbejdere blev alene vedlagt som bilag til aftalen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Der er enighed om, at klager blev opsagt sammen med samtlige de øvrige ansatte i det konkursramte selskab.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

På den baggrund finder Ligebehandlingsnævnet ikke, at der har fundet forskelsbehandling sted på grund af klagers graviditet i forbindelse med opsigelsen.

Det er oplyst, at konkursboet ikke er indtrådt i klagers ansættelsesforhold.

Det er således, som sagen foreligger oplyst, de to erhvervende selskaber, der har udvalgt de medarbejdere fra det konkursramte selskab, som de ønskede at genansætte.

Nævnet finder ikke, at konkursboet har overtrådt ligebehandlingsloven, i forbindelse med at de to erhvervende selskaber har ansat en del af de tidligere medarbejdere fra det konkursramte selskab, mens de ikke har ansat klager.

På den baggrund finder nævnet ikke, at indklagede er rette indklagede i forhold til det krav, klager gør gældende.

Indklagede har herefter ikke handlet i strid med ligebehandlingsreglerne.