Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold

Det var ikke i strid med loven, at indklagede under klagers afholdelse af forældreorlov, besluttede at ændre ansættelsesforholdet og efterfølgende at opsige klager fra hendes stilling som Product Manager.

Klagen drejer sig om ændring af ansættelsesforhold og afskedigelse under afholdelse af forældreorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med loven, at indklagede under klagers afholdelse af forældreorlov besluttede at ændre klagers ansættelsesforhold og efterfølgende at opsige hende.

Sagsfremstilling

Den 1. februar 2007 blev klager ansat som Product Manager hos indklagede i afdeling 1.

Den 30. maj 2008 gik klager på graviditetsbetinget sygeorlov. Den 5. august 2008 fødte hun tvillinger.

Af de fremlagte oplysninger i sagen fremgår det, at klagers barselsorlov sluttede den 11. november 2008, hvorefter hun gik på forældreorlov til og med den 18. juli 2009. I forlængelse af orloven skulle hun holde noget ferie og starte med at arbejde den 1. september 2009.

I efteråret 2008/foråret 2009 foretog indklagede en del omstruktureringer og afskedigede en større del af selskabets medarbejdere.

Den 26. maj 2009 blev klager tilbudt en stilling som Account Manager hos indklagede. Klager afslog dette tilbud og blev herefter opsagt.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun er blevet afskediget i strid med loven under sin barselsorlov (forældreorlov). Klagers forbund ønsker ikke at videreføre sagen, da det ikke vil være muligt at dokumentere, at klagers afskedigelse reelt var begrundet i hendes graviditet/barsel. Klager anmoder derfor Ligebehandlingsnævnet om at foretage en vurdering af sagen.

Som Product Manager havde klager en stilling som "Head of Department". Hun refererede direkte til selskabets Chief Technical Officer. Hun udarbejdede produktstrategier og kom med forslag til nye produkttiltag eller til forbedringer af eksisterende produkter. Da hun gik på barsel, havde hun ansvaret for en medarbejder.

Klager mener ikke, at indklagede har fremlagt dokumentation for, at det ikke var muligt at tilbyde hende en passende stilling, idet stillingen som Account Manager ikke var en passende stilling. Der mangler også dokumentation for, hvilke arbejdsopgaver og stillinger, der var tilbage, for at kunne vurdere, om det ville have været muligt at foretage en omplacering. Endelig mangler der dokumentation for indklagedes økonomiske situation. Klager henviser i den forbindelse til, at indklagede i 2009 blev udnævnt til Gazelle virksomhed af dagbladet Børsen. Det dokumenteres af fremlagt artikel af 24. september 2009.

Klager stiller spørgsmålstegn ved den egentlige grund til, at afdeling 1 blev flyttet ind under afdeling 2. Afdeling 1 hørte organisatorisk ikke hjemme under afdeling 2, idet opgaverne i de to afdelinger var forskellige. Klager blev aldrig kontaktet af sin ny chef i afdeling 2 - for hende er det et bevis på, at hun ikke i længden skulle tilhøre afdelingen. Klager mener, at indklagede allerede ved omstruktureringen i december 2008 vidste, at afdeling 2 ville blive skåret ned på et senere tidspunkt. Afdeling 2 er ikke blevet lukket, men beskåret til en medarbejder.

Den tilbudte stilling som Account Manager udgjorde ikke et alternativ for klager. Lønnen afveg kraftigt fra hendes tidligere lønniveau. Den maksimale løn på cirka 68.000 kr. ville kun blive udbetalt, hvis det opnåede salgsbudget lå på 100 procent. Den faste del af lønnen var på 20.000 kr. om måneden, hvilket var 60 procent lavere end lønnen i stillingen som Product Manager på 50.000 kr. om måneden. Forud for sin barsel var klager mellemleder med ansvar for en medarbejder. Stillingen som Account Manager svarede hverken til klagers akademiske uddannelsesniveau eller hendes mangeårige erhvervserfaring.

Tilbuddet om jobbet som Web Security Support Engineer blev først fremsat en måned efter, at hun havde afslået stillingen som Account Manager og dermed var at betragte som opsagt. Klager undrer sig over, at den ikke blev fremsat før? Klager har ikke nogen tekniske færdigheder og havde derfor ikke nogle forudsætninger for at varetage stillingen som Web Security Support Engineer. Det sene tilbud kan derfor næppe have været ment alvorligt fra indklagedes side.

Endelig mener klager, at hun blev afskediget, fordi hun umiddelbart ville være den "billigste" at afskedige, da hun ville være på forældreorlov i en del af opsigelsesvarslet.

Indklagede påstår, at sagen skal afvises, da der er brug for parts- og vidneforklaringer i sagen. Klager fremfører en lang række kommentarer og beskrivelser af faktuelle forhold omkring omstruktureringen og opsigelsen samt hendes samtaler med indklagede, der ikke er korrekt gengivet. Det underbygger behovet for parts- og vidneforklaringer. Subsidiært påstår indklagede frifindelse.

Klager blev i slutningen af 2008 flyttet sammen med sin afdeling ind under afdeling 2, hvor der efter omstruktureringen var i alt fire medarbejdere. Klager var på daværende tidspunkt på barselsorlov, men det blev vurderet, at hendes arbejdsopgaver som Product Manager var nødvendige og værdiskabende for virksomheden. Det var meningen, at hun efter sin barselsorlov skulle genoptage arbejdet med at udarbejde forslag til nye produkttiltag og strategier for produkter.

&Aelig; ndringerne i slutningen af 2008 var dog ikke tilstrækkelige til at rette op på den negative udvikling af selskabets økonomiske situation. Indklagede vurderede derfor, at det var nødvendigt at foretage endnu en række omkostningsbesparende tiltag, herunder yderligere personalereduktioner. 22 medarbejdere ud af 80 blev afskediget i marts 2009.

Det blev også besluttet, at der ikke skulle påbegyndes produktudviklingsprojekter af betydning, og at de fleste product management opgaver skulle nedlægges, da de ikke længere var relevante. Det medførte, at opgaverne i afdeling 2 faldt betydeligt. Klagers arbejdsopgaver blev således nedlagt i forbindelse med nedskæringen i afdeling 2, hvor eneste tilbageværende medarbejder var chefen for afdelingen. Han skulle herefter tage sig af de tilbageværende opgaver, der bestod af klassiske marketingopgaver.

I forbindelse med nedlukningen af afdeling 2 blev klager tilbudt en stilling som Account Manager, der indebar en grundløn på 20.000 kr. om måneden. Derudover ville klager indgå i firmaets bonusordning, hvorefter provisionen kunne udgøre op til cirka 49.000 kr. om måneden. Klager ville reelt have mulighed for at tjene cirka 69.000 kr. uden pension om måneden. Klager afslog dette tilbud uden yderligere dialog med indklagede.

Under et efterfølgende møde hos indklagede den 25. juni 2009 med deltagelse af klager, klagers forbund og indklagede, udtrykte indklagede håb om, at klager ville blive hos indklagede. Det var indklagedes opfattelse, at klager havde de rette tekniske forudsætninger for at tiltræde stillingen som Web Security Support Engineer, idet hun tidligere havde arbejdet med området. Klager afslog dette tilbud.

Indklagede har vist stor velvilje i forsøget på at omplacere indklagede til andre ledige stillinger. Klager har afvist begge tilbud. Indklagede fastholder, at opsigelsen var nødvendig i forhold til selskabets økonomiske situation, og at den derfor ikke er sket i strid med ligebehandlingslovens regler.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Indklagede har påstået afvisning med henvisning til, at sagen forudsætter bevisførelse. Således som sagen foreligger oplyst og er argumenteret fra parterne, findes sagen egnet til behandling i nævnet. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Det fremgår af loven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene, der må sidestilles med en opsigelse, er ligeledes omfattet af beskyttelsen.

Da beslutningen om ændringen af klagers ansættelsesforhold og opsigelse er truffet under afholdelsen af klagers forældreorlov, påhviler det arbejdsgiver at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i dette forhold.

Nævnet lægger til grund, at det var nødvendigt for indklagede at reducere antallet af medarbejdere i forbindelse med selskabets svigtende omsætning og deraf følgende faldende aktivitetsniveau.

Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagerens afholdelse af barselsorlov.

Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at tre ud af fire medarbejdere i afdeling 2 blev afskediget, og at klagers arbejdsopgaver blev nedlagt i den forbindelse, idet den eneste tilbageværende medarbejder alene skulle varetage klassiske marketingsopgaver.

Klager får derfor ikke medhold i sin klage.