Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - arbejdsvilkår - medhold

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at et jobcenter ikke gav en klager, som havde været på barsel, tillæg ved de årlige lønforhandlinger. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 10.000 kr. Afgørelsen er afsagt med dissens.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med at klager under sin barselsorlov, ikke fik tillæg ved de årlige lønforhandlinger.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede ikke gav klageren tillæg ved lønforhandlingerne i oktober 2008 og april 2009.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 10.000 kr. med procesrenter fra den 17. juni 2009, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klageren, der var på barselsorlov fra maj 2008 til april 2009, er ansat som kontorfunktionær i et statsligt jobcenter. Der er klaget over, at hun ikke fik tillæg ved de årlige lønforhandlinger, der fandt sted i oktober 2008 og april 2009.

Det fremgår af sagen, at klageren blev assistent inden for kontorområdet den 31. juli 2005. Frem til udgangen af juli 2007 var klageren ansat i to tidsbegrænsede stillinger som assistent i arbejdsformidlingen/det statslige beskæftigelsessystem.

Den 1. juli 2007 blev klageren ansat som kontorfunktionær i det statslige beskæftigelsessystem i en region. Klageren blev indtil videre placeret i et jobcenter.

Der har ifølge arbejdsgiveren været to lønforhandlinger, siden klageren blev ansat i jobcenteret, henholdsvis oktober 2008 (vedrørende april 2007-april 2008) og april 2009 (vedrørende april 2008-april 2009). I oktober 2007 blev der desuden afsluttet en lønforhandling, som vedrørte perioden forud for klagerens ansættelse.

Der er i alt tre medarbejdere i den administrative medarbejdergruppe, som klageren er en del af. Ved forhandlingen i 2008 fik de to andre medarbejdere hvert et engangstillæg med den begrundelse, at de havde været med til at oplære klageren, og at de desuden havde leveret en ekstraordinær indsats i en meget svær opstartstid for jobcentrene. Der var ved denne lønforhandling ansat i alt ni medarbejdere i jobcentret, hvoraf to fik forhøjet deres kvalifikationstillæg med 8.400 kr. årligt, og seks hver fik et engangsvederlag på 5.500 kr.

Ved forhandlingen i 2009 fik ingen af de tre administrative medarbejdere engangsvederlag, men de to fik begge forhøjet deres kvalifikationstillæg med 5.000 kr. årligt. Ved denne lønforhandling fik tre af de i alt ni medarbejdere i jobcentret forhøjet kvalifikationstillægget med 5.000 kr., mens fem fik et engangsvederlag på 2.734 kr.

Jobcentret har efter det oplyste ikke udarbejdet retningslinier for uddeling af engangstillæg, men har oplyst, at forhandlingerne på daværende tidspunkt fulgte cirkulære af 19. november 2003 om rammeaftale for nye lønsystemer. Det fremgår af rammeaftalen, at der lokalt kan aftales engangsvederlag, for eksempel som honorering af en særlig indsats.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at det er en overtrædelse af ligebehandlingsloven, at hun i to eller tre tilfælde ikke blev tilgodeset med engangstillæg/kvalifikationstillæg ved de årlige lønforhandlinger.

Klager henviser til, at hun blev ansat som overassistent i jobcentret den 1. juli 2007. I august måned 2007 var der lønforhandlinger, som tillidsrepræsentanten førte på medarbejdernes vegne, og der blev uddelt engangstillæg til alle, men klageren fik ikke noget, da hun var nyansat og overgået fra at være assistent til at være overassistent. Efterfølgende besluttede klagerens tidligere chef, at hun skulle have et halvt tillæg for det halve år, hvor hun var i driftsregionen.

Klager henviser videre til, at hun i maj 2008 gik på barsel. Hun vendte tilbage til arbejdet i april 2009. Hun fik ikke tillæg eller lønforhøjelse i denne periode, og hun blev heller ikke orienteret om lønforhandlinger/engangstillæg. Der var i maj 2009 lønforhandlinger, hvor tillidsmanden forhandlede. Hun fik heller ikke løntillæg/bonus for denne periode, og hun fik at vide, at hendes kolleger skulle lave tre personers arbejde, når hun ikke var der.

Det er klagers opfattelse, at hun er løbet ind i et automatisk lønstop, fordi hun har været på barsel. Hun finder det underligt, at hun ved to eller tre lønforhandlinger ikke er blevet tilgodeset. Hun har ikke fået kritik af sin indsats i jobcentret, men har tværtimod fået at vide, at hun er meget dygtig til sit arbejde. Det er også klagers opfattelse, at hun har leveret en ekstraordinær flot indsats i forhandlingsperioden. Klager bestrider, at hun var urutineret og skulle læres op.

Indklagede har oplyst, at klageren ligesom alle andre statslige medarbejdere er blevet "forhandlet" med den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant.

Indklagede henviser til, at der ved lønforhandlingerne blev tildelt engangstillæg med den begrundelse, at medarbejderne havde leveret en ekstraordinær flot indsats i forhandlingsperioden, herunder at der eventuelt havde været tale om ekstraordinære opgaver i perioden ud over det normale.

Indklagede oplyser også, at klageren i forbindelse med, at hun blev ansat pr. 1. juli 2007, fik et varigt pensionsgivende tillæg på 8.000 kr. I perioden frem til lønforhandlingen 2008 leverede klageren en stabil indsats, som fortsat var præget af, at der var tale om en indkørings- og oplæringsperiode. Der var således ikke tale om, at klageren leverede en ekstraordinær indsats i perioden. Hun påtog sig heller ikke ekstraordinære opgaver ud over det normale.

Indklagede oplyser videre, at klageren ikke fik engangstillæg ved forhandlingen i 2009, da hun var på barsel i næsten hele forhandlingsperioden fra april 2008 til april 2009. Klageren havde således ikke leveret en ekstraordinær indsats i perioden, hvilket var et af kriterierne for tildeling af engangsvederlag.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår.

Det fremgår også af loven, at hvis en person, der føler sig krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Ligebehandlingsnævnet har lagt til grund, at der har været to lønforhandlinger i jobcentret, efter at klageren blev ansat i sommeren 2007, dels lønforhandlingen i oktober 2008 (april 2007-april 2008) dels lønforhandlingen i april 2009 (april 2008-april 2009). Nævnet har også lagt til grund, at klageren var på barsel i perioden fra maj 2008 til april 2009, og at lønforhandlingerne således fandt sted, mens klageren var på barselsorlov.

Ligebehandlingsnævnet finder, at klageren har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling, idet hun som den eneste af medarbejderne i jobcentret ikke fik tillæg.

To medlemmer finder ikke, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke blev krænket ved lønforhandlingerne i oktober 2008 og i april 2009.

Disse medlemmer har herved lagt vægt på, at indklagede har oplyst, at klageren ikke kunne komme i betragtning til tillæg ved lønforhandlingen for perioden fra april 2008 til april 2009, fordi hun havde været på barselsorlov i det meste af perioden.

De har endvidere lagt vægt på den omstændighed, at alle de øvrige medarbejdere i jobcentret fik enten engangsvederlag eller forhøjelse af deres kvalifikationstillæg ved lønforhandlingerne, herunder at de to øvrige administrative medarbejdere ved den seneste lønforhandling begge fik forhøjet deres kvalifikationstillæg med 5.000 kr. årligt.

Disse to medlemmer finder, at arbejdsgiveren ikke har godtgjort, at det ikke var på grund af barselsorloven, at klageren ikke fik tillæg, og at hun derfor er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn. Udnyttelsen af retten til at holde barselsorlov må således ikke komme en lønmodtager til skade.

Et medlem finder, at indklagede ikke har løftet bevisbyrden for, at der ved lønforhandlingen i 2009, hvor klagers to kolleger begge fik tilkendt kvalifikationstillæg, ikke er sket forskelsbehandling af klager på grund af køn.

Dette medlem finder derimod, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at klageren ikke blev forskelsbehandlet på grund af køn ved lønforhandlingen i 2008, hvor hendes to kolleger begge fik et engangstillæg.

Godtgørelse

Der er enighed om, at klageren tilkendes en godtgørelse, der ud fra de tillæg, der blev givet til de øvrige medarbejdere, passende skønsmæssigt kan fastsættes til 10.000 kr.

Indklagede skal herefter betale 10.000 kr. til klageren med procesrenter fra den 17. juni 2009, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet.