Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede undlod at ansætte den eneste kvindelige ansøger, i forbindelse med udlicitering af arbejdsopgaver fra kvindens tidligere arbejdsgiver, til indklagede. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Sagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn ved ansøgning om ansættelse hos indklagede i forbindelse med udlicitering af arbejdsopgaver fra klagers tidligere arbejdsgiver.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede undlod at ansætte klager i forbindelse med overtagelsen af serviceforpligtelser fra hendes tidligere arbejdsgiver. Indklagede skal betale en godtgørelse på kr. 25.000 til klager. Beløbet skal betales inden 14 dage med procesrente fra den 27. maj 2009, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager arbejdede tidligere med reparation af computere og anden teknik hos arbejdsgiver 1. I forbindelse med udlicitering af arbejdsgiver 1's serviceforpligtelser til indklagede, blev ni af medarbejderne indbudt til en jobsamtale hos indklagede, herunder klager. Hun var den eneste kvinde, der blev indkaldt til samtale.

Indklagede valgte at ansætte fem af medarbejderne. Klager fik afslag.

Klager har til brug for sagen indleveret en lydfil af en telefonsamtale med arbejdsgiver 1, der deltog i samtalen med indklagede. Lydfilen er udskrevet til brug for nævnet. Det fremgår heraf, at arbejdsgiver 1 er enig med klager i, at det var upassende af indklagede at henvise til klagers køn som en begrundelse for afslaget. Arbejdsgiver 1 mente, at indklagede gjorde dette i et forsøg på at give en forklaring på årsagen til, at han ikke kunne ansætte mere end fem medarbejdere.

Arbejdsgiver 1 har over for nævnet skriftligt bekræftet, at han var til stede under samtalen med klager, og oplyst, at det ikke er hans opfattelse, at klager blev fravalgt som medarbejder på grund af sit køn. Det er hans opfattelse, at fravalget alene skete på grundlag af kvalifikationer.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, og at hun har krav på en passende godtgørelse.

I forbindelse med arbejdsgiver 1's udlicitering af serviceforpligtelser, fik klager mulighed for et møde med indklagede, der nu skulle varetage opgaverne. I mødet deltog klagers daværende arbejdsgiver, arbejdsgiver 1, og indklagede. Klager fik efterfølgende besked om, at hun var kvalificeret til arbejdet, og at hun besad de faglige kvalifikationer. Indklagede valgte dog ikke at ansætte hende på grund af hendes køn med den forklaring, at hun ikke ville kunne klare presset med at arbejde med "100-tals" drenge. Hun ville blive den eneste kvindelige medarbejder blandt virksomhedens teknikere. Indklagede opfordrede hende i stedet til at søge en stilling som økonomielev, selvom hun nævnte, at hun hellere ville arbejde med teknik.

Klager fastholder, at hun fik afslag på jobbet på grund af sit køn. Indklagede sagde

under samtalen; "vi ved, at du er dygtig, det kan dine kolleger bekræfte. Men det er fordi du er pige, at du ikke får ansættelsen". Indklagede forklarede hende også, at der arbejdede 60 personer i afdelingen, der alle var mænd, og at hun ikke ville kunne klare presset med at arbejde kun med mænd. Det insisterede indklagede på, selvom arbejdsgiver 1 vidste, at klager i sit arbejde hos ham kun havde arbejdet sammen med mænd.

Klager forstår ikke, hvorfor hun blev tilbudt en elevplads i selskabets økonomiafdeling. Hun har en teknisk uddannelse, og hun har under ansættelsen hos arbejdsgiver 1 beskæftiget sig med computere. Klager undrer sig også over, at det kun var

hende, der fik dette tilbud og ikke de tre andre, der tilsvarende fik afslag på ansættelse hos indklagede.

Indklagede påstår frifindelse.

På tidspunktet for udliciteringen af serviceforpligtelserne til indklagede, bestod den pågældende afdeling af 94 medarbejdere, hvoraf fem var kvinder.

I forbindelse med indklagedes overtagelse af serviceforpligtelser fra arbejdsgiver 1, blev der afholdt jobinterviews med ni af medarbejderne, heraf en kvinde. Interviewet blev gennemført af to ledende medarbejdere fra indklagede og blev efterfølgende gennemgået med en ledende medarbejder fra arbejdsgiver 1. Resultatet blev, at indklagede ansatte fem medarbejdere på grundlag af deres kvalifikationer. Alle fem medarbejdere var mænd. Der er ikke grundlag for at hævde, at klager blev fravalgt på grund af køn, da også mandlige medarbejdere blev fravalgt.

Under samtalerne forsøgte indklagede sammen med arbejdsgiver 1 at afklare, om der var andre muligheder end jobbet som tekniker. I den forbindelse nævnte indklagede overfor klager, at der var et job som elev i deres Økonomiafdeling. Indklagede har overvejende mandligt ansatte medarbejdere, men har også et større antal kvindelige medarbejdere ansat i "Consumer Service", hvor klager skulle have arbejdet, hvis hun havde fået jobbet. Indklagede fastholder derfor, at ansættelserne er sket på et sagligt og fagligt grundlag.

Indklagede beklager, at kommunikationen på mødet kunne tolkes som værende kønsdiskriminerende. Der blev ansat fem teknikere, der alle blev ansat, fordi de var bedre kvalificerede end klager. De ansattes kvalifikationer blev bedømt ud fra en samlet vurdering af uddannelse, kvalifikationer indenfor arbejdsområdet og personlig fremtræden. I den forbindelse vurderede indklagede, at andre kandidater end klager var bedre kvalificerede.

Indklagede mener ikke, at den fremlagte lydfil giver anledning til supplerende bemærkninger.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet. Det fremgår af loven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved blandt andet ansættelse.

Hvis en person, der anser sig for udsat for forskelsbehandling, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Det er Ligebehandlingsnævnets vurdering, at en arbejdsgiver inden for lovens rammer har et skøn til at vurdere, om en medarbejder har kvalifikationerne til at besidde en konkret stilling. Skønnet omfatter også arbejdsgiverens ret til at sammenligne ansøgernes tekniske færdigheder.

Klager har med sine oplysninger om forløbet af jobsamtalen, der støttes af oplysningerne på lydfilen, påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Nævnet finder ikke, at indklagede har godtgjort, at klagers køn ikke var medvirkende årsag til, at hun ikke blev ansat.

Klager får derfor medhold i sin klage.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrenter fra 27. maj 2009, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.