Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en klager blev afskediget fra sit arbejde som advokatsekretær, under afholdelse af barselsorlov. Nævnet fandt, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af klager var begrundet i virksomhedens faldende omsætning og ikke i klagers afholdelse af barsel.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse på grund af graviditet/barsel.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det er ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sit job som advokatsekretær på grund af afholdelse af barselsorlov.

Sagsfremstilling

Klager blev ansat som advokatsekretær hos indklagede den 1. november 2007 med en ugentlig arbejdstid på 30 timer. Hun gik på barselorlov medio november 2008, og skulle vende tilbage til arbejdet den 6. november 2009.

Klager blev opsagt den 1. september 2009 med tre måneders varsel. Opsigelsen af klager var begrundet i, at omsætningen i firmaet var faldet væsentligt.

På advokatfirmaet arbejdede 5 advokater/advokatfuldmægtige. Udover klager var 7 advokatsekretærer A-H ansat, heraf 3 på deltid.

Indklagede havde i 2008 indgået en 2-årig uddannelsesaftale med en voksenlærling G med start den 3. november 2008. I januar 2009 udmeldte indklagede, at de ville sætte ind med sparetiltag, og i februar 2009 blev sekretær H opsagt grundet mangel på arbejde. Efterfølgende valgte sekretær B at gå ned i arbejdstid.

Udover klager havde indklagede sekretær C på barselorlov.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun blev afskediget på grund af graviditet/barsel.

Klager har fremsat krav om godtgørelse.

Klager har henvist til, at advokatsekretærerne E, F og G havde kortere anciennitet end klager. Klager havde inden ansættelsen hos indklagede arbejdet som advokatsekretær i 10 år hos et andet firma.

Klager oplyser, at der aldrig er udtrykt utilfredshed med hendes arbejde eller kvalifikationer.

Klager finder, at indklagede havde andre valgmuligheder end at afskedige klager. Klager mener ikke, at det skal komme hende til skade, at firmaet fejlkalkulerer sagstilgangen og forpligter sig til en 2-årig uddannelsesaftale med G.

Klager henviser til, at der i firmaet er to sekretærer E og F, som ikke har lige så høj anciennitet som hende, ligesom advokatfirmaet i forbindelse med klagers barsel ansatte en voksenlærling G, som firmaet var forpligtet over for i en 2-årig periode. Klager mener, at firmaet, på tidspunktet for ansættelsen af voksenlærlingen G, burde have forudset den økonomiske krise, og at firmaet i stedet for at ansætte en voksenlærling burde have lavet et tidsbegrænset vikariat.

Klager bemærker, at hun udover de oplyste arbejdsopgaver i udtalelsen af 25. august 2009 har varetaget en bred vifte af forskellige sagstyper, og at hun med sin mangeårige erfaring er i stand til at varetage de fleste opgaver.

I relation til specialisering finder klager ikke, at der er tale om en sådan grad af specialisering, som er gennemført over lang tid og derfor rodfæstet, at dette kan begrunde afskedigelse af klager. Klagers oplevelse er, at specialiseringen aldrig rigtig er implementeret i firmaet på grund af barslende, finanskrise mv.

Sekretærerne er generelt uddannet. De har varetaget forskellige funktioner over tid, og de går hinanden til hånde, når behovet er der. Klager har flere specialer og er ansat til at varetage almindelige sekretærfunktioner.

Klager oplyser, at hun tidligere har beskæftiget sig med inkasso, og at hun har lang anciennitet. Der er derfor ingen grund til at tro, at hun ikke vil kunne varetage denne funktion på fuld kvalificeret vis. Klager oplyser videre, at hun ikke er blevet tilbudt at gå op i tid.

Endvidere oplyser klager, at hun har næsten identiske specialer med E, ligesom hun oplyser, at der ikke er grund til at betvivle, at hun ikke kan varetage D's bogholderifunktioner.

Klager finder derfor ikke, at afskedigelsen er begrundet i arbejdsgivers økonomiske situation, ligesom klager ikke finder, at arbejdsgiver har godtgjort at afskedigelsen af hende ikke er begrundet i graviditet/barsel.

Indklagede bestrider, at klager er blevet afskediget på grund af graviditet/barsel.

Indklagede oplyser, at indklagede advokatfirma blev stiftet den 2. august 2004 i forbindelse med, at en advokat udtrådte fra et andet advokatfirma. Med advokaten fulgte 3 sekretærer A, B og C, som således har anciennitet fra henholdsvis år 1982, 1986 og 1999. I 2007 indtrådte to advokater som medejere af advokatfirmaet.

Klager blev ansat den 1. november 2007 for at varetage almindelige sekretærfunktioner samt med henblik på oplæring i ejendomshandler og dødsbobehandling.

Indklagede oplyser, at firmaet fra begyndelsen af 2008 valgte at satse på specialisering, både for jurister og sekretærer. I den forbindelse gennemførte firmaet et forløb med en forretningsudvikler, hvor der blev udarbejdet en profil på samtlige sekretærer og jurister, og hvor hver person valgte hvilke specialområder, den pågældende ønskede at dygtiggøre sig indenfor.

Klager var ansat med henblik på at ekspedere ejendomshandler og til at varetage sager vedrørende erhvervsrådgivning, hvilke sagsområder var faldet markant i sagstilgang og omsætning.

Indklagede henviser til, at klager har ønsket at specialisere sig inden for dødsbobehandling, herunder testamenter og ægtepagter, selskabsret, herunder rådgivning til erhvervsvirksomheder, og kontrakter. Herudover har hun været beskæftiget med konkursbehandling.

Indklagede henviser til at sekretær E, som blev ansat i firmaet 1. marts 2008, siden sin tiltræden har været beskæftiget med inkassosagsbehanding, ligesom det var hendes ønske at være specialiseret heri. Sekretæren har oparbejdet et tæt samarbejde med inkassoporteføljeklienterne, hun har deltaget i kurser med den ansvarlige jurist på området, og hun har oparbejdet en stor viden på inkassoområdet. Det oparbejdede tillidsforhold kan ikke uden videre erstattes med en anden sekretær, der ikke har arbejdet med inkasso i mange år. Derudover nødvendiggør sagsmængden og det telefoniske kontaktbehov fra klienterne, at sekretæren er ansat på fuld tid.

Ansættelsen af en voksenlærling, sekretær G, skyldtes firmaets gode udvikling i 2007 og 2008, ligesom firmaet selv ønskede at uddanne en sekretær i firmaets nye strategi vedrørende specialisering. Der var på tidspunktet for indgåelsen af aftalen om den 2-årige elevtid ingen indikationer for, at omsætningen ville stagnere. Indklagede oplyser videre, at det ikke er muligt at opsige en uddannelsesaftale.

Indklagede oplyser, at firmaet den 5. januar 2009 sendte en mail til alle medarbejderne om, at der ikke var udsigt til, at den gode udvikling ville ændres, men at der ville blive sat ind med sparetiltag.

Det stagnerende boligmarked og stilstand inden for selskabsretsområdet og erhversrådgivningsområdet bevirkede, at der ikke var arbejde til at beskæftige alle medarbejdere. I midten af februar 2009 måtte firmaet derfor afskedige en sekretær, der var beskæftiget med ejendomshandler.

I forlængelse heraf blev medarbejderne spurgt, om de var indstillet på at gå ned i tid. En medarbejder, sekretær B, valgte at gå ned til 30 timer.

Derudover udviklede indklagede et gratis to timers kursus i insolvens, som blev afholdt for 10 revisionsvirksomheder fra november 2008 til maj 2009. Tiltaget førte imidlertid ikke til sagstilgang på området.

Som følge af fortsat negativ udvikling og faldende omsætning, var indklagede nødt til at afskedige endnu en medarbejder. Valget faldt på klager, henset til hendes specialeområder, og da der ikke var sagligt grundlag for at opsige en anden medarbejder.

To sekretærer, A og B, havde henholdsvis 23 og 27 års anciennitet. En tredje sekretær, C, var på barselsorlov fra 20. maj 2009 til 1. januar 2010. En fjerde sekretær, D, var beskæftiget i bogholderiet. En femte sekretær, E, som kom tilbage fra barselsorlov den 27. marts 2009, har overtaget opgaverne fra en sekretær på barsel, ligesom hun varetager inkassoområdet, som er et sagsområde i vækst. En sjette sekretær, F, varetager et arbejde, som nødvendiggør en ansat på fuld tid, ligesom hun er beskæftiget med inkasso.

Videre oplyser indklagede, at sekretær B selv har opsagt sin stilling pr. 30. november 2009, og at firmaet med den nuværende medarbejderstab fortsat kan overkomme sagsmængden. Der vil således ikke blive ansat en ny medarbejder som følge af sekretærens egen opsigelse.

Indklagede oplyser, at specialiseringen følges konsekvent blandt sekretærerne. Der har dog været undtagelser i forbindelse med E's barselorlov. Indklagede oplyser, at klager ikke har beskæftiget sig med inkassoområdet, mens hun har været ansat hos indklagede, ligesom det ikke er indklagedes opfattelse, at klager har været beskæftiget med det i årene forud for hendes ansættelse hos indklagede. Klager findes derfor ikke at have en specialiseret og opdateret viden på området.

Indklagede bemærker, at klager ikke på noget tidspunkt selv har fremsat ønske om at gå op i tid, ligesom hun ved ansættelsens start har tilkendegivet, at hun ikke var interesseret i at arbejde på fuld tid.

Indklagede bemærker videre, at deres bogholder, D, har varetaget funktionen i firmaet i fire år, og dermed har den daglige indsigt og træning i denne funktion, hvorimod klager ikke tidligere har været beskæftiget hermed.

Indklagede bemærker yderligere, at E har længere anciennitet end klager, ligesom at E kom tilbage fra barselorlov i slutningen af marts 2009, at hun har en specialistviden i inkasso, og at inkassoområdet er i vækst.

Endelig oplyser indklagede, at der mangler tidsmæssig sammenhæng mellem klagers afvikling af barselsorlov og opsigelsen, idet klager på tidspunktet for opsigelsen alene manglede at afvikle to måneders barselsorlov. Hertil kommer, at klager efter 14 uger efter fødslen ikke har modtaget løn fra indklagede, men er overgået til dagpenge.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af loven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Da klager blev afskediget under afholdelse af barselorlov, er der formodning for, at indklagede har udøvet direkte forskelsbehandling.

Ligebehandlingsnævnet lægger til grund, at det var nødvendigt for indklagede at reducere i antallet af medarbejdere grundet faldende omsætning og faldende aktivitetsniveau.

Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagerens afholdelse af barselorlov.

Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at indklagede et halvt år forud for afskedigelsen af klager havde måttet afskedige en sekretær inden for ejendomshandler som følge af manglende arbejdsopgaver på området. Videre havde indklagede efterfølgende anmodet i hvert fald nogle af sekretærerne om at gå ned i tid. Et ønske sekretær B havde efterkommet.

Nævnet har videre lagt vægt på, at sekretærerne i et vist omfang var blevet inddelt i specialer, og at sekretær E er kompetent inden for inkassosagsbehandling.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at indklagede på tidspunktet for afskedigelsen af klager havde en anden sekretær ansat, sekretær C, som også var på barsel, samt en anden sekretær, E, som var kommet tilbage fra barsel den 27. marts 2009.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at klager først blev opsagt cirka ni måneder efter indklagedes indgåelse af aftale om voksenlærling, og at E's opsigelse af sin sekretærstilling pr. 30. november 2009 ikke har medført et behov for at firmaet for at ansætte en ny sekretær til hendes arbejdsopgaver.

Klager får derfor ikke medhold i sin klage.