Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager ikke i tilstrækkelig omfang havde sandsynliggjort, at der var tale om forskelsbehandling på grund af køn, da hun ikke fik en opslået stilling som servicemedarbejder.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med en job ansøgning.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at du ikke kom i betragtning til et job hos indklagede.

Sagsfremstilling

Der er klaget over, at klager blev afvist i forbindelse med en jobansøgning.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun er blevet forskelsbehandlet på grund af køn i forbindelse med en jobansøgning hos indklagede.

Klager henviser til, at hun telefonisk søgte et job som servicemedarbejder på baggrund af et opslag, hun fandt på jobnet. Manden hun talte med spurgte hende, hvor gammel hun var, og hun fortalte, at hun var 28 år. Han spurgte, om hun var i arbejde, hvorefter hun fortalte, at hun lige var gået fra barsel.

Manden afviste hende straks, fordi han ikke ville have unge mødre med småbørn på grund af barnets første sygedag mv.

Indklagede påstår, at han ikke har handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Indklagede henviser til, at han ikke kan nikke genkendende til oplysningerne i klagen. Han havde i forbindelse med jobannoncen omkring 50 henvendelser, der alle blev behandlet seriøst. Han har ved hver enkelt henvendelse spurgt til nuværende og tidligere beskæftigelse, alder, højde samt om ansøger var højre- eller venstrehåndet. Dette for at sikre, at den nyansatte var i stand til at betjene deres udstyr, der blandt andet er indrettet for kun højrehåndsbetjening.

Han anfører videre, at det må stå for klagers egen regning, hvis hun har fået den opfattelse, at hun ikke er blevet taget i betragtning på grund af, at hun lige havde været på barsel.

Indklagede har ved hver enkelt henvendelse vurderet, om der var grund til en yderligere vurdering, og i så tilfælde sagt, at de ville vende tilbage. I andre tilfælde har de vurderet, at der ikke var grund til dette og venligst takket for henvendelsen og oplyst, at det ikke havde interesse uden at nævne årsagen hertil.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn

behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af et bestemt køn ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opnå det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser.

Som sagen foreligger oplyst for Ligebehandlingsnævnet og mod indklagedes bestridelse, findes klager ikke i tilstrækkeligt omfang at have sandsynliggjort, at hendes køn har haft betydning for indklagedes beslutning om ikke at ansætte hende som servicemedarbejder.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.