Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager fik afslag på en stilling som sygeplejerske på grund af graviditet. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afslag efter jobsamtale på grund af graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det er i strid med ligebehandlingsloven, at klager fik afslag på stillingen som sygeplejerske på grund af graviditet.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 25.000 kr. med procesrenter fra den 19. januar 2010.

Sagsfremstilling

Klager, en gravid sygeplejerske, søgte i februar 2009 en stilling på et sygehus.

Klager var til samtale om jobbet. Den 27. februar 2009 modtog klager et afslag pr. mail. Afslaget var begrundet i, at der skal bruges tid på oplæring, hvorefter klager ville gå fra på barselorlov. Afdelingen ville derfor ikke få glæde af hende i sommerferieperioden.

I de efterfølgende måneder var stillingen ubesat.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun fik afslag på stillingen på grund af graviditet.

Klager har henvist til, at hun til jobsamtalen blev spurgt til parforhold og børn. Klager oplyste, at hun ikke var gift, men at hun var tre måneder henne i sin graviditet.

En afdelingssygeplejerske hos indklagede ringede dagen efter til klager, hvor indklagede meddelte, at de ikke kunne bruge klagers arbejdskraft på grund af hendes graviditet.

Klager anmodede efterfølgende om et skriftligt afslag med begrundelse, hvilket hun modtog med mailen af 27. februar 2009.

Indklagede har beklaget, at klager fik et usagligt argument for afslag i forbindelse med hendes ansøgning. Indklagede er bevidst om, at der ikke stilles spørgsmål til familiemæssige forhold. Indklagede har påtalt afslaget over for afdelingssygeplejersken, der i øvrigt ikke længere er ansat på afdelingen.

Indklagede har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. Det følger videre af loven, at der foreligger direkte forskelsbehandling på grund af køn ved enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Nævnet har lagt til grund, at klagers graviditet ifølge oplysningerne til sagen var det afgørende kriterium for, at klager ikke blev ansat. Indklagede har i afslaget til klager lagt vægt på, at der skulle bruges tid på at oplære klager, hvorefter hun ville gå på barselorlov, ligesom indklagede lagde vægt på, at klager ville være på barsel i ferieperioden, hvor der var spidsbelastning.

Nævnet finder, at der herved foreligger direkte forskelsbehandling.

Indklagede har derfor handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrenter fra den 19. januar 2010, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.