Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0048
 
32006R1925
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Tilsætning af vitaminer og/eller mineraler til fødevarer
Kapitel 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer
Kapitel 4 Administration, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Generelle tilladelser
Bilag 2 Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder
Bilag 3 Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1)

I medfør af §§ 7-9 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for:

1) kosttilskud,

2) modermælkserstatninger,

3) tilskudsblandinger,

4) forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn,

5) fødevarer til særlige medicinske formål og

6) slankekostprodukter.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse, hvor der ikke er fastsat specifikke bestemmelser om:

1) næringsstoffer,

2) nye fødevarer og nye fødevareingredienser (novel food),

3) fødevarer til særlig ernæring,

4) fødevaretilsætningsstoffer,

5) aromaer,

6) genetisk modificerede fødevarer eller

7) varestandarder og handelsnormer.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for krav til specifikationer for identitet og renhed af alle næringsstoffer, der er tilsat fødevarer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer.

§ 3. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Næringsstoffer:

a) vitaminer og mineraler og

b) andre stoffer end vitaminer eller mineraler, som har og/eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.

2) Sportsprodukter: Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk, herunder fødevarer markedsført til voksne ekstremsportsudøvere.

Kapitel 2

Tilsætning af vitaminer og/eller mineraler til fødevarer

Generelle tilladelser

§ 4. Tilsætninger kan anvendes på de i bilag 1 anførte betingelser.

§ 5. Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer og/eller mineraler omfattet af bilag 1, skal EU-producenten, EU-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ændringer i produktets deklarerede indhold af vitaminer og/eller mineraler, samt permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen.

Øvrige tilsætninger

§ 6. Tilsætning af vitaminer og/eller mineraler, der ikke er omfattet af en generel tilladelse, jf. § 4, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, jf. § 8.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for tilsætning af thiamin, biotin, pantothensyre, riboflavin og vitamin B12.

§ 7. Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer omfattet af § 6, stk. 2, skal producenten, importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ændringer i produktets deklarerede indhold af vitaminer og/eller mineraler, samt permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen.

§ 8. Vitaminer og/eller mineraler tilsat i overensstemmelse med § 6, stk. 1, må tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen til en specifik fødevare er anmeldt til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen, jf. stk. 1, skal indeholde de i bilag 3, afsnit I, indeholdte oplysninger. Anmeldelsen vedrører tilsætning af de pågældende vitaminer og/eller mineraler til den specifikke fødevare. En anmeldelse anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for anmeldelse i henhold til individuel tilladelse, jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Hvis anmeldelsen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, må tilsætningen dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at anmeldelsen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i anmeldelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan forlænge den i stk. 3 nævnte periode til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor.

Stk. 5. Det er en forudsætning for anvendelsen af en tilsætning efter stk. 1-4, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod tilsætningen.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af en anmeldt tilsætning.

Stk. 7. Anmeldte tilsætninger af vitaminer og/eller mineraler må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen.

Stk. 8. Uanset at Fødevarestyrelsen ikke i forbindelse med anmeldelsen har nedlagt forbud i henhold til stk. 5, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, hvis forholdene taler herfor, herunder på baggrund af ny viden om ernærings- og sundhedsmæssige forhold eller andre forhold i øvrigt.

Kapitel 3

Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer

§ 9. Hvis der i EU-lovgivningen, herunder om fødevaretilsætningsstoffer, er fastsat renhedskriterier for anvendelse af relevante stoffer, gælder disse uanset formålet med tilsætningen.

§ 10. For næringsstoffer, for hvilke der endnu ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen, gælder de renhedskriterier, der fremgår af bilag 2, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Tilsætning af næringsstoffer, der er anført i bekendtgørelsens bilag 2, men som ikke opfylder renhedskriterierne i dette bilag, skal godkendes af Fødevarestyrelsen, jf. stk. 3-5.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3, afsnit II. Ansøgningen vedrører tilsætning af det pågældende næringsstof til den specifikke fødevare. En ansøgning anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for godkendelse af et næringsstof jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse i henhold til stk. 2 senest 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen, dog senest efter 3 måneder, hvis ansøgningen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, og denne vurdering indgår i ansøgningen jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Hvis der er begrundet behov herfor, kan Fødevarestyrelsen forlænge den i stk. 4 nævnte periode til 6 måneder.

§ 11. Hvis der for et næringsstof ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bekendtgørelsens bilag 2, gælder de almindeligt accepterede renhedskriterier, som anbefales af internationale organer, indtil der er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bilag 2.

Kapitel 4

Administration, straf og ikrafttræden

§ 12. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen.

§ 13. Umiddelbart efter afsluttet sagsbehandling opdaterer Fødevarestyrelsen bilag 1 og bilag 2 med

1) vitaminer og/eller mineraler, der er taget i anvendelse i overensstemmelse med § 8, stk. 1-5, og

2) næringsstoffer, der er godkendt i henhold til § 10, stk. 2.

§ 14. Med bøde straffes den, der overtræder § 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, 5, 7 eller 8, § 9, § 10, stk. 1 eller 2, § 11 eller vilkår fastsat i medfør af § 8, stk. 6 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1104 af 26. november 2012 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer.

Fødevarestyrelsen, den 11. november 2014

P.D.V
Hanne Larsen

/ Marianne Øhlenschläger Larsen


Bilag 1

Generelle tilladelser

Produktkategori
Maksimalt indhold pr. 100 g eller 100 ml (som anført i næringsdeklarationen)
Drikkevarer
Læskedrikke (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Calcium
0,8 µg
2,4 mg
40 mg
8,6 mg
0,30 mg
10 µg
80 mg
25,5 mg
Læskedrikke (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand) tilsat koffein i en mængde over 15 mg pr. 100 ml
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Kalium
Magnesium
0,8 µg
2,4 mg
40 mg
8,6 mg
1,4 mg
35,6 µg
80 mg
14,1 mg
Frugtsaft og grønsagssaft
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
0,75 µg
5,0 mg
60 mg
9,0 mg
0,22 mg
9,0 µg
Sportsprodukter
Kulhydrat-elektrolytdrikke1)
Vitamin C
Kalium
Chlorid
Calcium
Magnesium
Natrium
26 mg
40 mg
94 mg
9,6 mg
12 mg
69 mg
Kulhydratrige drikkevarer1)
Niacin
Vitamin B6
Kalium
Magnesium
Calcium
6,0 mg
0,67 mg
9,6 mg
3,8 mg
9,6 mg
Geler
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Kalium
Chlorid
Calcium
Magnesium
Natrium
31 mg
125 mg
17,8 mg
1,6 mg
170 mg
190 mg
10,1 mg
40 mg
512 mg
Kulhydratrige barer
Vitamin E
Vitamin C
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
8,5 mg
54,7 mg
10,9 mg
0,95 mg
136,8 µg
Mælkebaserede drikkevarer samt vegetabilske alternativer hertil
Mælk
Vitamin D
1,5 µg
Mælkebaserede drikkevarer (fermenterede og/eller aromatiserede)
Vitamin D
Vitamin C
Vitamin B6
Calcium
1,5 µg
12 mg
0,42 mg
130 mg
Risdrikke
Vitamin D
Calcium
0,75 µg
120 mg
Sojadrikke
Vitamin D
Calcium
0,75 µg
120 mg
Morgenmadscerealier, brød, mel og gryn
Morgenmadscerealier
Niacin
Jern
10 mg
7,0 mg
Rugbrød
Vitamin D
1,5 µg
Hvedemel
Calcium
Jern
220 mg
4,2 mg
Hvedemel anvendt som en ingrediens i sammensatte produkter (omfatter ikke brød og almindeligt bagværk, pasta samt brød- og melblandinger)
Niacin
Folsyre
Calcium
Jern
5,3 mg
150 µg
310 mg
4,4 mg
Grahamsmel
Calcium
Jern
230 mg
6,3 mg
Rugmel
Calcium
Jern
430 mg
5,8 mg
Blandingsmel (hvedemel/rugmel)
Calcium
Jern
Som anført for hvedemel eller svarende til blandingsforholdet.
Kiks
Vitamin D
Vitamin E
7,5 µg
18 mg
Havregryn
Calcium
Phosphor
280 mg
590 mg
Fedtstoffer
Margariner og blandingsprodukter (smørbare og flydende)
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
900 µg
20 µg
20 mg
Vegetabilsk olier
Vitamin D
5 µg
Fermenterede mælkeprodukter samt vegetabilske alternativer hertil
Fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)
Vitamin D
Niacin
Calcium
4 µg
7,5 mg
120 mg
Soja-, ris- og havrebaserede alternativer til fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)
Vitamin D
Calcium
0,75 µg
120 mg
Glutenfri produkter
Glutenfri brød- og melblandinger
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Jern
6,4 mg
0,6 mg
40 µg
8 mg
Glutenfrit brød
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Calcium
Jern
2,7 mg
0,3 mg
30 µg
130 mg
5,0 mg
Glutenfrit knækbrød og skorper
Niacin
Vitamin B6
Folsyre
Calcium
Jern
4,5 mg
0,3 mg
50 µg
240 mg
9 mg
Glutenfri müsli
Jern
2,6 mg
Laktosefri produkter
Laktosefri mælk
Vitamin D
2,0 µg
Fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)
Vitamin D
1,0 µg
Andet
Smørepålæg baseret på gærekstrakt
Niacin
Folsyre
160 mg
2500 µg
Vegetabilsk chokolademousse
Vitamin D
0,75 µg
Dextrose tabletter
Vitamin C
120 mg
Kartoffelmospulver
Vitamin C
60 mg
Kondenseret mælk
Vitamin D
2,6 µg
Salt2)
Jod
2200 µg
Tyggegummi
Calcium
Fluorid
1200 mg
10 mg
Chokolade og lignende produkter
Vitamin D
6,3 µg

1) Kan være pulvere eller tabletter beregnet til opblanding med vand. I alle tilfælde angiver den generelle tilladelse det maksimale indhold i det drikkeklare produkt.

2) Omfatter ikke produkter reguleret af bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v.


Bilag 2

Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder

Navn
Specifikation for
identitet og renhed3)
Analysemetoder4)
Vitaminkilder
   
Vitamin A
   
Retinol
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684-2686 (DK 1)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684-2686
Retinylacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684- 2686 (DK 2)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684-2686
Retinylpalmitat
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686 (DK 3)
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686
Retinylpropionat
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686 (DK 4)
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686
Beta-caroten
E 160a (i)5)
 
Plantecarotener
E 160a (ii)5)
CX02 p. 385
Beta-Caroten fra Blakeslea trispora
E 160a (iii)5)
CX13 p. 21
Vitamin D
   
Cholecalciferol
Ph. Eur., 5th edition, 1272-1273, 1275 og 1277 (DK 17)
Ph. Eur., 5th edition, 1272-1273, 1275 og 1277
Ergocalciferol
Ph. Eur., 5th edition, p. 1512 (DK 18)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1512
Vitamin E
   
D-alpha-tocopherol
Ph. Eur., 5th edition, p. 2591 (DK 19)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2591
DL-alpha-tocopherol
E 3075)
CX10 p. 121
D-alpha-tocopherylacetat
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2595 (DK 20)
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2595
DL-alpha-tocopherylacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 2594 (DK 21)
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2594
D-alpha-tocopherylsuccinat
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2598 (DK 22)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2598
DL-alpha-tocopherylsuccinat
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2597 (DK 23)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2597
Vitamin K
   
Phytomenadion
Ph. Eur., 5th edition, p. 2241 (DK 24)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2241
Thiamin (B 1 )
   
Thiaminhydrochlorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2559 (DK 5)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2559
Thiaminmononitrat
Ph. Eur., 5th edition, p. 2561 (DK 6)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2561
Riboflavin (B 2 )
   
Riboflavin
E 101 (i)5)
CX02 p. 1267
Riboflavin-5'-phosphat
E 101 (ii)5)
CX02 p. 1271
Niacin
   
Nikotinsyre
Ph. Eur., 5th edition, p. 2097 (DK 171)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2097
Nikotinamid
Ph. Eur., 5th edition, 2094 (DK 13)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2094
Pantothensyre
   
Calcium-D-pantothenat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1166 (DK 14)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1166
Dexpantothenol
Ph. Eur., 5th edition, p. 1407 (DK 15)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1407
Vitamin B 6
   
Pyridoxinhydrochlorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2342 (DK 7)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2342
Folat
   
Pteroylmonoglutaminsyre
Ph. Eur., 5th edition, p. 1630 (DK 12)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1630
Vitamin B 12
   
Cyanocobalamin
Ph. Eur., 5th edition, p. 1375 (DK 8)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1375
Hydroxocobalamin
USP 2004 (DK 170)
 
Hydroxocobalaminacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1765 (DK 9)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1765
Hydroxocobalaminchlorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 1766 (DK 10)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1766
Hydroxocobalaminsulfat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1767 (DK 11)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1767
Biotin
   
D-biotin
Ph. Eur., 5th edition, p. 1100 (DK 16)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1375
Vitamin C
   
Ascorbinsyre
E 3005)
CX02 p. 155
Natriumascorbat
E 3015)
CX02 p. 1317
Calciumascorbat
E 3025)
CX02 p. 269
Ascorbylpalmitat
E 304 (i)5)
CX02 p. 157
Mineralkilder
   
Calciumacetat
E 2635)
CX02 p. 257
Calciumcarbonat
E 1705)
CX02 p. 273
Calciumchlorid
E 5095)
CX02 p. 277
Calciumcitratmalat
DK 255
 
Calciumsalte af citronsyre:
   
Monocalciumcitrat
Dicalciumcitrat
Tricalciumcitrat
E 333 (i)5)
E 333 (ii)5)
E 333 (iii)5)
CX02 p. 279
Calciumgluconat
E 5785)
CX08 p. 9
Calciumglycerophosphat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1159 (DK 56)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1159
Calciumhydroxid
E 5265)
CX02 p. 301
Calciumlactat
E 3275)
CX02 p. 311
Calciumsalte af orthophosphorsyre:
   
Monocalciumphosphat
Dicalciumphosphat
Tricalciumphosphat
E 341 (i)5)
E 341 (ii)5)
E 341 (iii)5)
CX06 p. 33
CX02 p. 315
CX02 p. 1525
Calciumascorbat
E 3025)
CX02 p. 269
Calciumoxid
E 5295)
CX02 p. 317
Magnesiumacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1952 (DK 26)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1952
Magnesiumcarbonat:
   
Magnesiumhydroxidcarbonat
E 504 (ii)5)
CX02 p. 875
Magnesiumchlorid
E 5115)
CX02 p. 869
Magnesiumsalte af citronsyre:
   
Dimagnesiumcitrat
Trimagnesiumcitrat
DK 57
DK 58
 
Magnesiumgluconat
CX09 p. 57 (DK 59)
CX09 p. 57
Magnesiumglycerophosphat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1957 (DK 152)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1957
Magnesiumsalte af orthophosphorsyre:
   
Dimagnesiumphosphat
Trimagnesiumphosphat
E 343 (ii)5)
CX02 p. 1545 (DK 154)
CX02 p. 879
CX02 p. 1545
Magnesiumsulfat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1962 (DK 156)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1962
Magnesiumlactat
CX02 p. 887 (DK 60)
CX02 p. 887
Magnesiumhydroxid
E 5285)
CX02 p. 881
Magnesiumoxid
E 5305)
CX02 p. 889
Ferrocitrat
FCC V p. 172 (DK 150)
FCC V p. 172
Ferriammoniumcitrat
FCC V p. 167 og 169 (DK 155)
FCC V p. 167 og 169
Ferrogluconat
E 5795)
CX08 p. 59
Ferrofumarat
FCC V p. 173 (DK 31)
FCC V p. 173
Natrium-ferridiphosphat
FCC V p. 412 (DK 62)
FCC V p. 412
Ferrolactat
E 5855)
CX02 p. 659
Ferrosulfat
CX09 p. 39 og 41 (DK 32)
CX09 p. 39 og 41
Ferridiphosphat (ferripyrophosphat)
FCC V p. 172 (DK 61)
FCC V p. 172
Jern:
   
Carbonyl
Elektrolytisk
Hydrogenreduceret
FCC V p. 229 (DK 28)
FCC V p. 230 (DK 29)
FCC V p. 231 (DK 30)
FCC V p. 229
FCC V p. 230
FCC V p. 231
Ferroglycinat (fremstillet
med citronsyre)
CX13 p. 31 (DK 153)
CX13 p. 31
Ferrophosphat
DK 151
 
Cuprigluconat
FCC V p. 121 (DK 36)
FCC V p. 121
Cuprisulfat
CX02 p. 463 (DK 39)
CX02 p. 463
Kobbercarbonat:
   
Cuprihydroxidcarbonat
DK 37
 
Cuprioxid
DK 38
 
Natriumjodid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2438 (DK 63)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2438
Kaliumjodid
FCC V p. 364 (DK 41)
FCC V p. 364
Kaliumjodat
FCC V p. 363 (DK 40)
FCC V p. 363
Zinkacetat
E 6505)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2728
Zinkchlorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2730 (DK 69)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2730
Zinkgluconat
FCC V p. 511 (DK 33)
FCC V p. 511
Zinkoxid
FCC V p. 512 (DK 34)
FCC V p. 512
Zinksulfat
FCC V p. 513 (DK 35)
FCC V p. 513
Manganocarbonat
DK 42
 
Manganochlorid
FCC V p. 274 (DK 43)
FCC V p. 274
Manganogluconat
FCC V p. 275 (DK 44)
FCC V p. 275
Manganoglycerophosphat
FCC V p. 276 (DK 64)
FCC V p. 276
Manganosulfat
FCC V p. 277 (DK 45)
FCC V p. 277
Natriumcarbonat
E 500 (i)5)
CX02 p. 1323
Natriumlactat
E 3255)
CX02 p. 1363
Natriumhydroxid
E 5245)
CX02 p. 1361
Natriumsalte af orthophosphorsyre:
   
Mononatriumphosphat
Dinatriumphosphat
Trinatriumphosphat
E 339 (i)5)
E 339 (ii)5)
E 339 (iii)5)
CX02 p. 1341
CX02 p. 547
CX02 p. 1559
Natriumgluconat
E 5765)
CX08 p. 139
Natriumselenat
DK 50
 
Natriumhydrogenselenit
DK 49
 
Natriumselenit
DK 51
 
L-Selenmethionin
DK 52
 
Natriumfluorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2432 (DK 68)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2432
Kaliumcarbonat
E 501 (i)5)
CX02 p. 1153
Kaliumchlorid
E 5085)
CX02 p. 1155
Kaliumcitrat:
   
Monokaliumcitrat
Trikaliumcitrat
E 332 (i)5)
E 332 (ii)5)
CX02 p. 1157
CX02 p. 1549
Kaliumgluconat
E 5775)
CX08 p. 111
Kaliumglycerophosphat
FCC V p. 361 (DK 67)
FCC V p. 361
Kaliumlactat
E 3265)
CX02 p. 1171
Kaliumhydroxid
E 5255)
CX02 p. 1167
Kaliumsalte af orthophosphorsyre:
   
Monokaliumphosphat
Dikaliumphosphat
Trikaliumphosphat
E 340 (i)5)
E 340 (ii)5)
E 340 (iii)5)
CX02 p. 1159
CX02 p. 531
CX02 p. 1553
Kaliumhydrogencarbonat
E 501 (ii)5)
CX02 p. 1165
Chrom(III)chlorid og hexahydrat heraf
USP 2004 (DK 46)
USP 2004
Chrom(III)sulfat og hexahydrat heraf
DK 48
 
Chromdinicotinat
DK 65
 
Chromtrinicotinat
DK 66
 
Natriumcitrat:
   
Mononatriumcitrat
Dinatriumcitrat
Trinatriumcitrat
E 331 (i)5)
E 331 (ii)5)
E 331 (iii)5)
CX02 p. 339
CX02 p. 1555
Ammoniummolybdat (molybdæn VI)
DK 53
 
Natriummolybdat (molybdæn VI)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2442 (DK 54)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2442
Andre næringsstoffer end vitaminer og mineraler
L-Arginin
FCC V p. 34 (DK 100)
FCC V p. 34
L-Argininhydrochlorid
FCC V p. 35 (DK 101)
FCC V p. 35
L-Carnitin
FCC V p. 100 (DK 102)
FCC V p. 100
L-Carnitin-L-tartrat
DK 127
 
L-Cystein
E 9205)
FCC V p. 130
L-Cystin
FCC V p. 130 (DK 128)
FCC V p. 130
L-Histidin
FCC V p. 217 (DK 103)
FCC V p. 217
L-Histidinhydrochlorid
FCC V p. 217 (DK 104)
FCC V p. 217
L-Isoleucin
FCC V p. 234 (DK 105)
FCC V p. 234
L-Leucin
FCC V p. 252 (DK 106)
FCC V p. 252
L-Lysinhydrochlorid
FCC V p. 257 (DK 107)
FCC V p. 257
L-Methionin
FCC V p. 286 (DK 108)
FCC V p. 286
L-Phenylalanin
FCC V p. 330 (DK 109)
FCC V p. 330
Taurin
DK 110
 
L-Threonin
FCC V p. 474 (DK 111)
FCC V p. 474
L-Tryptophan
FCC V p. 490 (DK 112)
FCC V p. 490
L-Tyrosin
FCC V p. 490 (DK 113)
FCC V p. 490
L-Valin
FCC V p. 492 (DK 114)
FCC V p. 492
L-Alanin
FCC V p. 18 (DK 119)
FCC V p. 18
L-Asparaginsyre
FCC V p. 41 (DK 120)
FCC V p. 41
L-Glutamin
FCC V p. 197 (DK 121)
FCC V p. 197
Glycin
E 6405)
FCC V p. 208
L-Lysinaspartat
JSFA p. 419 (DK 123)
JSFA p. 419
L-Prolin
FCC V p. 373 (DK 124)
FCC V p. 373
L-Serin
FCC V p. 396 (DK 125)
FCC V p. 396
Glutaminsyre
E 6205)
CX02 p. 695
Cholinchlorid
FCC V p. 113 (DK 115)
FCC V p. 113
Cholincitrat
DK 116
 
Cholinhydrogentartrat
FCC V p. 112 (DK 117)
FCC V. 112
Inositol
FCC V p. 228 (DK 118)
FCC V p. 228
Creatin
DK 126
 
Ubidecarenon (coenzym Q10)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2657 (DK 201)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2657
Lutein
E 161b5)
CX02, p. 963 og CX 11, p. 105
Lycopen
E 160d5)
 
Lecithiner
E 3225)
CX02, p. 841 og CX04 p. 65
Arabisk gummi (akaciegummi)
E 4145)
CX09, p. 49

3) Nyere versioner af specifikationen kan også anvendes.

4) Analysemetoden skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene. Nyere versioner af analysemetoden kan også anvendes.

5) Specifikation fremgår af Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) Nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Anvendte forkortelser:
CX02
Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture
 
Organization of the United Nations, Rome 1992.
CX06
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/4, Rome 1996.
CX09
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 7, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/7, Rome 1999.
CX11
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 9, FAO Food and
 
Nutrition Paper no. 52/9, Rome 2001.
DK
Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af
 
Fødevarestyrelsen.
FCC V
Food Chemicals Codex, fifth edition, National Academy Press,
 
Washington D. C. 2003.
Ph. Eur.
European Pharmacopoeia
JSFA
The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food
 
Additives Association, Tokyo, Japan 1994.


Bilag 3

Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse

I. Anmeldelsen, jf. § 8, stk. 2 skal indeholde følgende oplysninger:
1)
Anmelders navn (EU-producent, EU-importør, den, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel e-mail adresse.
2)
Produktets navn.
3)
Produktkategori.
4)
Navnet på de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes.
5)
Tilsat mængde (eksklusiv naturligt indhold) af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes.
6)
Produktets sammensætning i form af en ingrediensliste.
7)
Produktets næringsdeklaration6).
8)
Hvis anmelder er bekendt hermed:
EU-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.

II. Ansøgning om godkendelse, jf. § 10, stk. 3, skal indeholde følgende oplysninger:
1)
Ansøgers navn (EU-producent, EU-importør, den, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel e-mail adresse.
2)
Produktets navn.
3)
Produktkategori.
4)
Navnet på det næringsstof, som ansøgningen vedrører.
5)
Tilsat mængde (eksklusiv naturligt indhold) af det næringsstof, som ansøgningen vedrører.
6)
Fødevarens sammensætning i form af en ingrediensliste.
7)
Produktets næringsdeklaration6).
8)
Hvis ansøger er bekendt hermed:
EU-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.
9)
Stoffets kemiske navn, strukturformel og molekylmasse.
10)
Specifikation og analysemetode for stoffet.
11)
Beskrivelse af fremstillingsprocessen for stoffet i form af et flow-skema med oplysning om alle anvendte råvarer.
12)
Toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet.

6) Denne oplysning kan erstattes af oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) i produktet af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes, samt oplysning om produktets indhold af energi i kJ eller kcal.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved 98/48/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.