Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt fra sin stilling som kreativ indkøber, efter at hun havde meddelt indklagede, at hun var gravid. Indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen var begrundet i et ønske om at reducere udgifterne og ikke i klagerens graviditet.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse under graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt efter at have meddelt indklagede, at hun var gravid.

Sagsfremstilling

Klager blev ansat hos indklagede den 2. maj 2008 i en stilling som kreativ indkøber. Indklagede designer herremodetøj til de yngre kunder under varemærke 1 og varemærke 2. Varerne sælges til detailledet i Norden, Tyskland, Frankrig og England.

Klager havde blandt andet ansvaret for indkøb, produktion og design på varemærke 1. Klagers ansvarsområder er nærmere beskrevet i et fremlagt bilag.

Den 19. marts 2009 meddelte klageren, at hun var gravid.

Den 31. marts 2009 blev klager opsagt med fratrædelse den 30. juni 2009. Ifølge opsigelsen blev hun opsagt på grund af virksomhedens økonomiske vanskeligheder, hvilket betød, at hendes stilling blev nedlagt.

Ifølge indklagedes oplysninger var på det tidspunkt ansat yderligere en kreativ indkøber (i det følgende kaldt medarbejder 1), en regnskabsansvarlig, to sælgere og en medarbejder med ansvar for administration og strategi. Den regnskabsansvarlige og den ene sælger blev afskediget i tæt tidsmæssig sammenhæng med afskedigelsen af klager.

Klagers månedsløn var på afskedigelsestidspunktet 28.000 kr., mens medarbejder 1's månedsløn var 30.000 kr. Begge havde anciennitet fra slutningen af 1990'erne.

Den 19. maj 2009 blev der afholdt et møde mellem klager, hendes fagforening og indklagede, der dog ikke resulterede i en løsning af sagen.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun er blevet opsagt i strid med loven, og at hun har krav på godtgørelse. Det påhviler indklagede at bevise, at opsigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i indklagedes graviditet. Indklagede har ikke løftet denne bevisbyrde, og klager har derfor krav på en godtgørelse.

Indklagede har ikke løftet bevisbyrden for, at den eneste mulighed for at opnå besparelser var at opsige klager. Indklagede havde valget mellem flere mulige medarbejdere og har ikke dokumenteret, at andre afskedigelsesmuligheder var udelukket. Endelig har indklagede ikke dokumenteret at have undersøgt, om der var mulighed for at omplacere klager inden opsigelsen.

Klager har ikke på noget tidspunkt i ansættelsesforholdet modtaget påtaler eller kritik for udførelsen af sit arbejde. I december 2008 fik hun en lønforhøjelse fra 26.500 kroner til 28.000 kroner med virkning fra 1. marts 2009.

Ifølge det oplyste overfor klager blev hendes arbejdsopgaver ved hendes fratræden overdraget til medarbejder 1, idet denne medarbejder nu havde ansvaret for begge varemærker. Indklagede havde valget mellem flere medarbejdere inden afskedigelsen, herunder medarbejder 1, der arbejdede i en tilsvarende stilling.

Indklagede har påstået, at denne persons arbejdsopgaver lå langt fra klagers, og at han havde en anden erhvervsmæssig baggrund, herunder som butikschef med salgserfaring. Det bestrides, at de nævnte opgaver ikke kunne varetages af klager, eventuelt med en kortere oplæring.

Klager har fra 1998 - 2000 været indkøber og bestyrer af en tøjbutik, ligesom hun selv havde en butik fra 2003 - 2005. Det bemærkes, at klager i 2004 vandt en pris for "årets bedste butik". Hun er derfor fuldt bekendt med alle led indenfor detailhandel og har omfattende salgserfaring. Vedrørende opgaven med webdesign bemærker klager, at hun siden 2003 har haft sit eget website og selv har sat det op, redigeret, vedligeholdt og publiceret det. Indklagede har desuden oplyst, at medarbejder 1 ikke havde nogen uddannelsesmæssig baggrund for at varetage opgaven.

Indklagede påstår frifindelse. Opsigelsen af klager var sagligt begrundet i nedskæringer på grund af indklagedes økonomi, og klager var ikke den eneste, der blev opsagt.

Ud af virksomhedens tidligere medarbejderantal på syv medarbejdere er tre blevet opsagt på grund af nedskæringer. Umiddelbart før opsigelsen af klager fratrådte en sælger, og i forbindelse med opsigelsen af klager blev den administrative medarbejder også opsagt.

Indklagede består i dag af fire medarbejdere, inklusiv den arbejdende indehaver, der er overordnet ansvarlig for indklagedes drift. Derudover er der ansat en person, der arbejder med administration og strategi, og en medarbejder, der arbejder med salg i Jylland. Endelig fortsatte medarbejder 1 frem til november 2009, hvor han valgte at fratræde og starte som selvstændig.

I tiden forud for opsigelsen af klager havde virksomheden haft en meget lav indtjening, primært forårsaget af detailbutikkernes manglende betalingsevne på grund af finanskrisen. Der er fremlagt årsrapport for perioden 1. juni 2008 til 31. maj 2009. Heraf fremgår, at årets ordinære resultat udgør et tab på cirka 3, 2 mio. kroner, og at egenkapitalen blev tabt og herefter udgjorde et negativt beløb på 1, 6 mio. kroner. Det var derfor stærkt påkrævet for virksomheden at få tilpasset sine kapacitetsomkostninger.

Klager har anført, at indklagede havde valget mellem at opsige klager eller den anden kreative indkøber i virksomheden, medarbejder 1. Medarbejder 1 var rigtig nok i stand til at håndtere de arbejdsopgaver, hun havde. Arbejdsopgaverne adskilte sig imidlertid også fra klagers arbejdsopgaver, da han også fungerede som sælger og som web-designer af virksomhedens hjemmeside. Der var derfor ikke tale om, at han bestred en "tilsvarende stilling som klager".

På grund af medarbejder 1's varierede arbejdsopgaver var han den mest fleksible medarbejder. Kompetencer indenfor eksempelvis salg, herunder opsøgende salgsarbejde, og web-design kan ikke tilegnes i løbet af en kortere oplæring, når man som klager beskæftigede sig med kreativt indkøbsarbejde.

Det bemærkes i øvrigt også, at medarbejder 1 havde en anden erhvervsmæssig baggrund end klager, idet han havde erfaring indenfor detailhandel fra et tidligere arbejde som butikschef. Derudover havde han erfaring fra afsætning til erhvervskunder i udlandet via sit arbejde som Area Sales Manager med eksportsalg som hovedopgave. Endelig havde han været udstationeret i et andet europæisk land som National Sales Manager med ansvar for dette lands marked.

Medarbejder 1 havde derfor langt større og solide kompetencer, idet han var vant til at arbejde selvstændigt på højere niveau i salgsleddet, hvilket var til gavn for indklagede. Indklagedes beskedne størrelse nødvendiggjorde brede kompetencer hos de tilbageværende medarbejdere. Det bestrides, at klageren kunne tilegne sig alle medarbejder 1's kompetencer i løbet af et kortere oplæringsforløb.

Medarbejder 1 havde så vidt vides ingen IT-mæssig uddannelse. Gennem de sidste 10 år havde han tillært sig store kompetencer indenfor området. På grund af hans erfaring var han i stand til at forudse IT-problemer og løse disse egenhændigt. Vedligeholdelse af en hjemmeside kræver stor forståelse for brugerfladedesign og konstruktion heraf. Uanset hvilke IT-kompetencer man har, er der meget stor forskel på at lave en hjemmeside i eget regi og en professionelt drevet side, der skal holdes opdateret konstant, og som skal kunne håndteres og sikres ved nedbrud. Det bemærkes dog, at de IT-mæssige opgaver alene udgjorde en meget lille del af de samlede arbejdsopgaver

Efter opsigelsen af klager blev hendes arbejdsopgaver varetaget af medarbejder 1 samt af indehaveren og til dels den medarbejder, der var beskæftiget med salg i Jylland. Enkelte elementer blev tilkøbt udefra gennem en selvstændig freelancedesigner. Udgifterne hertil beløb sig til cirka 25.000 kroner, men heri indgik også andre ydelser end klagers. På baggrund af de foretagne kapacitetstilpasninger vurderes det, at medarbejder 1 efterfølgende brugte cirka en tredjedel af sin arbejdstid på at varetage de opgaver, der blev udført af klager.

Medarbejder 1 har efterfølgende valgt at starte sit eget firma og er derfor fratrådt med udgangen af november 2009.

Ved udvælgelsen af de medarbejdere, som indklagede bedst kunne undvære, stod valget mellem klager og medarbejder 1, idet de begge beskæftigede sig med kreativt indkøbsarbejde. De to øvrige medarbejdere varetog funktioner, der lå langt fra klagers ansættelsesområde.

For at få gang i indtjeningen bestemte indklagede sig for at fokusere på afsætning og skære designfunktionen ned. Fra indklagedes opstart i 2000 og frem til 2008 havde indehaveren af indklagede selv stået for designarbejdet med hjælp fra enkelte freelancedesignere. Udvælgelsesprocessen bestod derfor i at se på, hvem der havde den største fleksibilitet i forhold til at håndtere flest mulige arbejdsopgaver i relation til især salg og til dels design og indkøb.

Indklagede lagde vægt på, at der fortsat skulle være en stor international erfaring, idet en stor del af samhandlen foregik internationalt. Det var her, der var den største basis for vækst. Endelig blev det tillagt betydning, at den tilbageværende medarbejder skulle have en stor kundekontakt for at forfølge målet om effektivt salg. Det blev her vurderet, at medarbejder 1 besad tunge, selvstændige kompetencer indenfor disse områder i kraft af hans tidligere erhverv. Han havde også haft en tæt kontakt til indklagedes internationale kunder.

Medarbejder 1 har gennemført en Højere Handelseksamen samt en 2-årig tekstilfaglig uddannelse som designteknolog med fokus på handel og speciale i eksportsalg fra skole 1. Udover de handelsfaglige discipliner, indeholdt uddannelsen også designfaglige grunddiscipliner. Klager er i modsætning til medarbejder 1 student fra gymnasiet og uddannet beklædningshåndværker og har ikke samme tunge, internationale erhvervserfaring med områder som planlægning af deltagelse ved modemesser, opsøgende og opfølgende salgsarbejde udenfor landets grænser, pressehåndtering og gennemførelsen af PR-aktiviteter, udarbejdelse af salgsforecasts og salgs- og vækststrategier, eller produktionsplanlægning.

Det bestrides, at samme internationale og praktiske kompetencer kunne opnås gennem et kortere kursusforløb eller oplæring, da det kræver flere års praktisk erhvervserfaring. Klager har ikke på noget tidspunkt bidraget med hverken interesse eller kompetencer i disse retninger. Hvis hun pludselig påstår at have stærke kompetencer indenfor disse felter på et krævende niveau, vil det stærkt have formodningen imod sig. Det bestrides derimod ikke, at klager havde stærke kompetencer indenfor design. Det ændrer dog ikke ved det beskrevne udvælgelsesgrundlag, hvor der rettes særlig fokus på afsætning og vækst på de internationale markeder.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af loven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Da klager blev afskediget under sin graviditet, skal indklagede godtgøre, at der ikke er udøvet forskelsbehandling.

Nævnet lægger til grund, at det var nødvendigt for indklagede at reducere antallet af medarbejdere på grund af selskabets faldende indtjening.

Det er nævnets vurdering, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen var begrundet i et ønske om at reducere udgifterne og ikke i klagerens graviditet.

Selvom opsigelsen skete i tæt tidsmæssig sammenhæng med klagers meddelelse om, at hun var gravid, har nævnet tillagt det betydning, at tre ud af virksomhedens syv medarbejdere blev afskediget i samme periode som klager. Nævnet har endvidere lagt vægt på oplysningerne om medarbejder 1's bredere kvalifikationer i forhold til klagers og på det oplyste om virksomhedens behov. På den baggrund finder nævnet det godtgjort, at medarbejder 1 var bedre kvalificeret til at varetage de tilbageværende opgaver hos indklagede.

Der lå således andre saglige årsager til grund for opsigelsen af klager, og opsigelsen var derfor hverken helt eller delvist begrundet i klagers graviditet.

Klager får derfor ikke medhold i sin klage.