Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold - retssag

Det var i strid med Ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra stillingen som ansvarlig kontorassistent og bogholder under sin graviditet. Indklagede havde ikke godtgjort, at opsigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 215.000 kr.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager under sin graviditet blev afskediget fra stillingen som ansvarlig kontorassistent og bogholder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med Ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra stillingen som ansvarlige kontorassistent og bogholder under sin graviditet.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 215.000 kr. med procesrenter fra den 9. juli 2010, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev ansat som ansvarlige kontorassistent og bogholder med en ugentlig arbejdstid på 30 timer den 7. januar 2008. Klager meddelte indklagede i starten af juli 2009, at hun var gravid. Hun blev under henvisning til omstrukturering opsagt den 25. august 2009 med fratræden den 30. november 2009. Opsigelsen blev begrundet med nødvendige omstruktureringer, hvorefter bogholderiopgaverne fremadrettet ville blive outsourcet.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun blev opsagt fra sin stilling grund af sin graviditet.

Klager henviser til, at hun blev ansat som ansvarlig kontorassistent og bogholder i januar 2008 med en ugentlig arbejdstid på 30 timer. Udover sædvanlige bogholderimæssige opgaver bestod hendes arbejdsopgaver blandt andet i korrespondance, APV, sagsstyring og projektstyring. Hun udførte endvidere bogføringsopgaver for seks andre selskaber, som direktøren i indklagedes virksomhed var involveret i.

I forsommeren 2009 drøftede klager og indklagede, hvorvidt klagers arbejdstid skulle reduceres, idet indklagede var af den opfattelse, at klagers arbejdstid på 30 timer om ugen ville blive for meget i forhold til sagsmængden. Ved drøftelsen tilkendegav klager, at arbejdstiden på daværende tidspunkt var nødvendig på grund af regnskabsafslutning med videre, men at hun var af den opfattelse, at det på sigt ville være relevant at reducere den ugentlige arbejdstid til 24 timer med en tilsvarende lønnedgang.

I starten af juli 2009 meddelte klager indklagede, at hun var gravid med forventet termin den 10. april 2010.

Den 7. august 2009 modtog klager et brev fra indklagede, hvori han spurgte om hendes holdning til, at han havde planer om at nedsætte den ugentlige arbejdstid til 12 timer.

Parterne drøftede samme dag, hvorvidt det ville være realistisk at udføre alle arbejdsopgaverne på 12 timer om ugen. Klager var umiddelbart af den opfattelse, at det ikke var muligt, men hun foreslog en reduktion til 20 timer ugentligt.

Klager modtog en opsigelse den 25. august 2009 og blev efterfølgende suspenderet i opsigelsesperioden.

Klager har fremsat krav om godtgørelse.

Indklagede påstår frifindelse. Subsidiært påstår indklagede frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter Ligebehandlingsnævnets skøn.

Indklagede henviser til, at det af klager udførte arbejde vedrørende sagsstyring, projektstyring samt bogføringsopgaver for de seks øvrige selskaber var yderst begrænset.

Indklagede vurderede, at det bogholderimæssige arbejde kunne udføres på 12 timer ugentligt. Indklagede oplyser, at det efterfølgende har vist sig muligt for indklagede at få arbejdet udført i det forudsatte niveau for omkring 10 timer om ugen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Ligebehandlingsnævnet har lagt til grund, at klager blev afskediget under sin graviditet, og det er således indklagede, der skal godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i dette forhold.

Nævnet vurderer, at indklagede ikke har godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at indklagede ikke har fremlagt dokumentation for, at klager blev tilbudt og afslog fortsat ansættelse i 12 timer ugentligt inden opsigelsen.

Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at indklagede ved afskedigelsen af klager har overtrådt ligebehandlingsloven.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 215.000 kr., svarende til omkring 9 måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 215.000 kr. til klager med procesrenter fra den 9. juli 2010, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.