Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en klager blev opsagt under hendes graviditet. Indklagede havde ikke godtgjort, at opsigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet. Indklagede var under konkurs. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 375.000 kr.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med opsigelse under graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt i forbindelse med graviditet/barsel.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 375.000 kr. med procesrenter fra den 25. januar 2010, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev ansat hos indklagede den 1. november 2004.

I virksomheden arbejdede udover klager, en bogholder, som var ansat på deltid samt en direktør.

Klager blev opsagt den 23. december 2009 begrundet i indklagedes dårlige økonomi samt dårlige tider på grund af krisen.

Klager var på det tidspunkt gravid med termin 13. januar 2010.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun er blevet opsagt på grund af graviditet. Klager har nedlagt påstand om godtgørelse.

Klager henviser til, at virksomheden havde svære økonomiske vanskeligheder under hele hendes ansættelse.

Klager oplyser, at virksomheden lukkede, da direktøren blev bekendt med hendes klage til nævnet. Videre oplyser hun, at direktøren har overført selskabets aktiver til et andet selskab. Det er klagers opfattelse, at indklagede forsøger at undgå at betale løn i hendes opsigelsesperiode samt at betale en godtgørelse.

Indklagedes kurator oplyser, at selskabet er under konkurs, og at der ikke er penge i boet. De vil derfor ikke foretage sig yderligere i forbindelse med klagen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Indklagede har ikke godtgjort, at opsigelsen af klager ikke var begrundet i klagers graviditet/barsel.

Indklagede har derfor handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 375.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 375.000 kr. til klager med procesrenter fra den 25. januar 2010, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.