Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager i forbindelse med en jobansøgning fik tilsendt et spørgeskema med spørgsmål om, hvorvidt klager var gravid eller planlagde en graviditet. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i forbindelse med vurderingen af klagers ansøgning fremsendte et spørgeskema til klager med spørgsmål om klagers eventuelle aktuelle eller planlagte graviditet.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 25.000 kr. med procesrenter fra den 9. november 2010, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager, en 27-årig kvinde, ansøgte den 16. september 2010 om ansættelse hos indklagede. Senere samme dag modtog hun en mail fra direktøren vedhæftet et spørgeskema. Spørgsmålene omhandlede blandt andet ansøgerens tidligere arbejdsliv, ansøgerens fritidsliv og ansøgerens familiemæssige status, herunder om ansøgeren havde planlagt at blive forælder inden for de kommende par år (spgm. 32), eller om ansøgeren var gravid. Det fremgik af spørgeskemaet, at det var frivilligt at udfylde. Det var i fremsendelsesmailen anført, at "Du bestemmer selv hvor meget du vil gøre ud af besvarelsen - men vi vurdere din besvarelse af dette skema sammen med din ansøgning, førend vi indkalder til den første samtale."

Klager besvarede spørgeskemaet med undtagelse af spørgsmål 32, om hvorvidt hun havde planlagt at blive forælder inden for de kommende år, eller om hun var gravid. Klager returnerede spørgeskemaet den 17. september 2010.

Klager fik afslag på sin ansøgning den 5. oktober 2010. Indklagede oplyste i afslaget, at de havde modtaget mere end 300 ansøgninger, og at der havde været mange kvalificerede ansøgere.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at indklagede handlede i strid med ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven ved at fremsende et spørgeskema med det pågældende indhold til hende. Hun ønsker tilkendt en godtgørelse.

Der var flere stillinger opslået hos indklagede, og det var primært stillingen som direktionsassistent, som havde klagers interesse.

Klager henviser til, at indklagede oplyste, at det var frivilligt at besvare spørgeskemaet, men at spørgsmålene viste, at de ville lægge vægt på de momenter, der blev spurgt ind til. Klager henviser videre til, at en eventuel mangelfuld besvarelse af nogle af spørgsmålene ligeledes ville blive tillagt vægt.

Klager fandt, at flere af spørgsmålene var krænkende, men hun besvarede alle spørgsmål ærligt undtagen spørgsmål 32, som hun undlod at besvare. Klager henviser til, at indklagede ud fra hendes manglende besvarelse af spørgsmål 32 kombineret med hendes ærlige besvarelse af spørgeskemaets spørgsmål 4 og 5 omhandlende hvorvidt hun havde børn, og hvor mange børn hun havde, ligesom det fremgik af hendes besvarelse, at hun var barnløs og i en alder, hvor det måtte forventes, at hun snart fik børn. Klager finder, at dette havde medvirket til afslaget på hendes ansøgning.

Klager oplyser i sin klage til nævnet, at hun på dette tidspunkt var under fertilitetsbehandling.

Indklagede påstår, at der ikke er sket forskelsbehandling.

Indklagede oplyser, at det var frivilligt at besvare spørgeskemaet, og at de havde benyttet spørgeskemaet over en lang periode. Videre oplyser indklagede, at mænd og kvinder fik tilsendt samme spørgeskema, og at de ud over spørgeskemaet lagde vægt på uddannelse og erhvervserfaring. Indklagede havde modtaget mere end 300 ansøgninger med mange kvalificerede ansøgere, og klager var blevet sorteret fra på grund af de høje standarder.

Indklagede oplyser, at de dagligt modtog ansøgninger, og at de anvendte spørgeskemaer for at sortere standardafsendte ansøgninger fra, som skulle opfylde A-kassens krav om mindst to ansøgninger pr. uge. På baggrund af spørgeskemaerne fik indklagede skåret ansøgningerne ned til 38 kvalificerede ansøgere, som blev udvalgt til et videre forløb.

Indklagede oplyser, at de til stillingerne som direktionsassistenter ansatte to kvinder i alderen 22 og 28 år, hvoraf den ene var samboende på fjerde år. Videre oplyser indklagede, at de senest har ansat en grafiker i et tidsbegrænset vikariat til en fuldtidsstilling, selvom grafikeren var gravid i femte måned, og at konsekvensen var en betydelig forøget omkostning for virksomheden.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. Det følger videre af loven, at der foreligger direkte forskelsbehandling på grund af køn ved enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Nævnet finder, at indklagede ved fremsendelse af spørgeskema til klager, som skulle indgå i ansættelsesudvalgets vurdering sammen med ansøgningen, har skabt en formodning for forskelsbehandling på grund af køn.

Nævnet finder det henset til karakteren og antallet af spørgsmålene ubetænkeligt at fastslå, at klagers besvarelse af spørgsmålene indgik som et kriterium i indklagedes vurdering af klager.

Selvom både mænd og kvinder fik tilsendt spørgeskemaet, så findes skemaet ikke kønsneutralt, da kun kvinder kan blive gravide.

Indklagede har derfor handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Nævnet har ikke taget stilling til, om klager var kvalificeret til stillingen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af det skete.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrenter fra den 9. november 2010, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.