Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Afslag på ansøgning om dispensation fra forbuddet mod at udstille og fremvise halekuperede hunde i Danmark

Resumé

Klager søgte, på vegne af Tysk Jagtterrierklub i Danmark, om dispensation fra udstillings- og fremvisningsforbuddet i dyreværnslovens § 14, stk. 2. Klager ønsker at anvende tyske jagtterriere, der er avlet i udlandet, og som dermed er lovligt halekuperede i forhold til den udenlandske lov på området, i den danske avl. Begrundelsen herfor er, at den nuværende danske avl af tyske jagtterriere består af få egnede avlshanner, hvilket har medført en meget lille genpulje og forringelse af avlen af tyske jagtterriere i Danmark.

Fødevareministeriets Klagecenter fandt ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger, praksis og formålet med loven, at hensynet til avlen og racens udvikling ikke kunne anses for at udgøre sådanne særlige omstændigheder, hvorefter udstillings- og fremvisningsforbuddet kunne tilsidesættes. Fødevareministeriets Klagecenter gav derfor afslag på ansøgning om dispensation til at fremvise halekuperede hunde.

NN
Den 4. juni 2013
Sagsnr. : 19351
Ref. : AMWJ
Tlf. : 41 93 23 15

Afslag på dispensation fastholdes

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder Fødevarestyrelsens afgørelse af 19. september 2012.

Du klager på vegne af Tysk Jagtterrierklub i Danmark ved telefonisk henvendelse af 20. september 2012 over styrelsens afslag på ansøgning om dispensation fra forbuddet mod at udstille og fremvise halekuperede hunde i Danmark.

Begrundelse

Der gives afslag på ansøgning om dispensation til at fremvise halekuperede hunde, med henblik på bedømmelse af dens brugsegenskaber og færdigheder, da hensynet til avlen og racens udvikling, ikke vurderes at udgøre sådanne særlige omstændigheder, hvorefter udstillings- og fremvisningsforbuddet kan tilsidesættes.

Uddybet begrundelse for afgørelsen

Fødevareministeriets Klagecenter finder ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger og formålet med loven, at hensyn til opdræt og avl af hunderacer generelt ikke er omfattet af den snævre dispensationsadgang til at afvige forbuddet mod at udstille og fremvise halekuperede hunde ved danske avlsprøver. Vi er derfor enige i Fødevarestyrelsens vurdering af, at betingelserne ikke er opfyldt for, at forbuddet mod at fremvise og udstille halekuperede hunde i Danmark kan tilsidesættes.

I oplyser i jeres klage, at baggrunden for ønsket om dispensation fra halekuperingsforbuddet er, at der kun er få egnede avlshanner i Danmark, hvilket har resulteret i, at den nuværende danske avl af tyske jagtterrier består af en meget lille genpulje. I ønsker derfor at anvende tyske jagtterrier, der er avlet i udlandet og som dermed er lovligt halekuperede i forhold til den udenlandske lov på området, i den danske avl for at undgå indavl. I søger derfor om tilladelse til at tyske jagtterrier, som er blevet lovligt halekuperede i udlandet, kan deltage i danske avlsprøver.

I anfører desuden, at I kun ønsker, at dispensation skal gælde til de af klubben arrangerede avlsprøver, og at antallet af forventede hunde vil være 4-8 hunde om året.

Operative indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende, herunder halekupering af hunde er forbudt ved lov i Danmark1). Halekupering må dog foretages på hvalpe efter stambogsførte forældredyr ved særligt oplistede hunderacer, der anvendes til jagt2). Tysk Jagtterrier er ikke omfattet af denne udtømmende liste og må derfor ikke halekuperes.

Halekuperingsforbuddet suppleres af et generelt forbud mod, at hunde, der er hale- eller ørekuperede, udstilles eller på anden måde fremvises med henblik på bedømmelse af hundens ydre, dens brugsegenskaber eller færdigheder3).

Formålet med udstillings- og fremvisningsforbuddet er, at understøtte halekuperingsforbuddet og undgå incitamenter til at omgå dette forbud. For at hindre omgåelse af reglerne gælder udstillingsforbuddet også, selv om halekuperingen har været lovlig, fx fordi hunden er blevet importeret med kuperet hale fra udlandet, eller fordi halekuperingen har været nødvendig af veterinære årsager.

Det er hensigten med loven, at fremvisnings- og udstillingsforbuddet skal gælde både dansk og udenlandsk opdrættede hunde, for at undgå risikoen for, at danske hundeejere skaffer sig dækadresser i udlandet for at omgå udstillings- og fremvisningsforbuddet for dansk opdrættede hunde4).

Der kan i ganske særlige tilfælde meddeles dispensation til, at halekuperede hunde alligevel kan deltage i udstillinger og andre fremvisninger5). Sådanne særlige tilfælde omfatter, ifølge praksis og bemærkningerne til loven, eksempelvis situationer hvor det af veterinære årsager har været nødvendigt at kupere halen på en hund, der er påbegyndt et træningsforløb med henblik på, at aflægge en brugsprøve og for efterfølgende at kunne anvendes som fx politihund eller servicehund for handicappede, inden halekupering blev aktuel.

Det forhold, at forbuddet mod udstilling af udenlandske halekuperede hunde kan medføre en forringelse af avlen i Danmark, vurderes ud fra ovenstående ikke at falde under sådanne særlige tilfælde, og kan derfor ikke medføre en dispensation fra forbuddet.

Fødevareministeriets Klagecenter henviser til, at halekuperede hunde, der er avlsgodkendt i hjemlandet, fortsat kan bruges til avl i Danmark,6) og deltage i undervisningssammenhænge fx. hundetræning, så længe de ikke gennemgår brugs- eller færdighedsprøver.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af:

Jeres dispensationsansøgning af 28. august 2012.

Fødevarestyrelsen afgørelse af 19. september 2012.

Jeres mundtlige klage af 20. september 2012.

Jeres mail af 1. oktober 2012.

Jeres mail af 12. oktober 2012.

Jeres mail af 28. november 2012 med yderligere materiale.

Fødevarestyrelsens brev af 15. januar 2013 med uddybende oplysninger.

Jeres mail af 19. januar 2013 med yderligere materiale.

Fødevarestyrelsens bemærkninger af 22. februar 2013.

Jeres høringssvar af 19. marts 2013.

***

Vi skal gøre opmærksom på, at I ikke kan klage over Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Ann Marie Willemoes Jørgensen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013 (Dyreværnsloven).

2) § 1 i bekendtgørelse nr. 627 af 29. august 1991, om halekupering af visse hunderacer.

3) § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, (Dyreværnsloven).

4) Jf. besvarelse af spørgsmål nr.1, pkt. 2, af 31. januar 1996 fra Folketingets Retsudvalg , (Lovforslag nr. L 185 – bilag

5) § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, (Dyreværnsloven).

6) Jf. besvarelse af spørgsmål nr. 10 af 9. februar 1996 fra Folketingets Retsudvalg (Lovforslag nr. L 185-bilag 20) vedr. forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (indførelse af forbud mod udstilling af halekuperede hunde m.v.).