Den fulde tekst
L 69
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen (S)).
Lovf som fremsat 13/11 14
Fremsat skr 13/11 14
1.beh 28/11 14 F
Betænkning 29/1 15
Lovf optrykt efter 2.beh 3/2 15 Tillæg H
2.beh 3/2 15 F
Lovf som vedt 5/2 15
3.beh 5/2 15 F
Lov nr 154 af 18. februar 2015
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Trine Bramsen (S), Kim Christiansen (DF), Helge Vagn Jacobsen (RV), Karl H. Bornhøft (SF), Henning Hyllested (EL), Mette Bock (LA).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Mette Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer, at aldersgrænsen for obligatorisk fornyelse af kørekort hæves fra 70 til 75 år, og samtidig hæves aldersgrænsen for, hvornår kørekortindehavere skal gennemgå et obligatorisk lægetjek i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekortet, tilsvarende.
Det foreslås derudover, at personer, som har fået frakendt førerretten ubetinget, i særlige tilfælde kan fritages for kravet om at skulle bestå en kontrollerende køreprøve til en bestemt køretøjskategori som betingelse for generhvervelse af førerretten.
Desuden foreslås en række konsekvensændringer, som følge af at Europa-Parlamentet og Rådet i foråret 2014 vedtog takografforordningen, der trinvis afløser kontrolapparatforordningen fra 1985. Det foreslås bl.a., at hjemlen til at fastsætte nærmere regler om autorisation af værksteder og installatører udvides til også at omfatte køretøjsfabrikanter.
Endelig foreslås en justering af reglerne om obligatorisk konfiskation af motordrevet køretøj i tilfælde af spiritus- eller narkokørsel for at skabe en bedre sammenhæng mellem de forskellige bestemmelser i færdselsloven om dette.
Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, dog med de undtagelser, at lovforslagets § 1, nr. 4-7, 10-12 og 15-16 træder i kraft den 2. marts 2015, § 1, nr. 1 og 9 træder i kraft den 1. juni 2015, § 1, nr. 8 og 17 træder i kraft den 2. marts 2016, og justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 1, nr. 3.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (V, S, DF, RV, SF, KF, UFG), imod stemte 13 (EL, LA), hverken for eller imod stemte 0.