Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0027
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Obligatorisk energisyn
Kapitel 3 Kvalifikationer og krav til eksperter, der foretager energisyn
Kapitel 4 Rapportering
Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder1)

I medfør af § 16, stk. 1, og § 21, stk. 3, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 345 af 8. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler følgende:

1) Præcisering af definitionen af store virksomheder.

2) Krav til energisyn samt energi- og miljøledelsessystemer, herunder indhold, omfang, udarbejdelse, rapportering, kontrol og anvendelse af relevante standarder, og om hel eller delvis undtagelse for elementer af energisyn, der er dækket af anden lovgivning.

3) Krav til eksperter, der sikrer nødvendige kvalifikationer og udførelse af energisyn på en uafhængig måde.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Stor virksomhed: En virksomhed, der globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab. Definitionen gælder også for offentlige virksomheder, der fungerer på markedsvilkår. Det totale antal ansatte, den samlede omsætning og balance for selskabet inklusive datterselskaber og andre virksomheder, hvor virksomheden har over 25% af ejerskabet eller stemmerettighederne, regnes med i virksomhedens størrelse. Beregningen skal foretages i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2003/361/EF, bilag 1, artikel 3-5.

2) Energipræstation: Målbare resultater for energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug.

Stk. 2. Definitioner i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, artikel 2, nr. 1, 4, 6, 11-13 og 25, finder anvendelse for denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Obligatorisk energisyn

§ 3. Store virksomheder og datterselskaber af store virksomheder i Danmark, og danske datterselskaber af store, udenlandske virksomheder skal senest den 5. december 2015 foretage et energisyn, som derefter foretages minimum hvert fjerde år beregnet fra datoen for det foregående energisyn, jf. dog § 7. En virksomhed, der først efter d. 5. december 2015 falder indenfor denne bekendtgørelses definition af en stor virksomhed, skal foretage et energisyn senest to år efter, at den er defineret som værende en stor virksomhed. Energisynet skal overholde følgende krav:

1) Bygge på ajourførte, målte, sporbare driftsdata om energiforbrug herunder belastningsprofiler for elektricitet.

2) Omfatte en detaljeret gennemgang af energiforbrugsprofilen for bygninger eller grupper af bygninger, industrielle aktiviteter eller anlæg, og transport.

3) Bygge på en livscyklusomkostningsanalyse i stedet for simple tilbagebetalingsperioder for at tage hensyn til langsigtede besparelser, langsigtede investeringers restværdier og kalkulationsrenter, når det er muligt.

4) Være forholdsmæssige og tilstrækkeligt repræsentative til at gøre det muligt at tegne et troværdigt billede af den samlede energipræstation og pålideligt identificere de betydeligste muligheder for forbedringer.

5) Give mulighed for detaljerede og validerede beregninger af de foreslåede foranstaltninger, således at der tilvejebringes præcise oplysninger om potentielle besparelser.

6) De data, der anvendes i energisyn, skal opbevares af virksomheden med henblik på historisk analyse og udvikling i energipræstation.

Stk. 2. Energistyrelsen offentliggør en liste over standarder, der er godkendt for energisyn på sin hjemmeside www.ens.dk. Andre metoder til gennemførelse af energisyn kan anvendes, såfremt der indsendes dokumentation for at den valgte metode overholder kravene til energisyn, jf. stk. 1. Energistyrelsen kan fastsætte krav til dokumentationen.

§ 4. Med forbehold for tidsfrister i § 3, kan udførelsen af et energisyn fordeles over en fireårig periode. Benyttes denne mulighed, skal det af energisynsrapporten fremgå, hvornår de enkelte dele af energisynet er gennemført.

§ 5. En stor virksomhed kan undtage følgende fra energisynet:

1) Mindre eller ubetydelige energiforbrugende enheder eller systemer, hvor summen af disse enheders energiforbrug udgør højest 10 % af virksomhedens samlede energiforbrug.

2) Elementer af virksomheden, der er omfattet af BAT-konklusioner i forbindelse med en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven, når BAT-konklusioner relaterer sig til energieffektivitet.

3) Skibe under 5.000 bruttoregistertons.

4) Bygge- og anlægsprojekter.

Stk. 2. Virksomheder omfattet af § 3 med et samlet energiforbrug på under 100.000 kWh/år er fritaget for forpligtelsen til at gennemfører energisyn. Dokumentation herfor indsendes til Energistyrelsen, jf. § 10, stk.3.

§ 6. Energisyn af store virksomheder med bygninger, hvor der foreligger gyldigt energimærke baseret på en bygningsgennemgang, efter reglerne om energimærkning af bygninger, kan tage udgangspunkt i datagrundlaget for energimærket.

§ 7. Store virksomheder opfylder kravene i kapitel 2, hvis de benytter og vedligeholder et energiledelsessystem eller et miljøledelsessystem, der indeholder en energigennemgang svarende til den, som er indeholdt i et energiledelsessystem, og som er certificeret af et akkrediteret organ i overensstemmelse med de relevante europæiske eller internationale standarder.

Stk. 2. Såfremt en virksomheds certificering ophører, skal dette meddeles Energistyrelsen.

Kapitel 3

Kvalifikationer og krav til eksperter, der foretager energisyn

§ 8. Virksomheden kan benytte sig af eksterne eksperter til at foretage energisyn, såfremt eksperten eller en gruppe af eksperter er kvalificeret til at foretage energisyn af virksomhedens energipræstation, herunder bygninger eller grupper af bygninger, industrielle aktiviteter eller anlæg, og transport, og

1) eksperten er ansat i en virksomhed, der er akkrediteret af DANAK eller tilsvarende organ til at foretage energisyn efter internationale standarder, som er godkendte, jf. § 3, stk. 2,

2) eksperten er en registreret energisynskonsulent eller godkendt under tilsvarende ordninger, der anerkendes af Energistyrelsen, eller

3) eksperten er en energikonsulent ansat i et certificeret energimærkningsfirma for virksomheder indenfor handel og service.

Stk. 2. Energistyrelsen offentliggør en liste over ordninger, der er anerkendte i henhold til stk. 1 på sin hjemmeside www.ens.dk

§ 9. Virksomheden kan benytte sig af egne uvildige eksperter til at foretage energisyn, såfremt eksperten eller en gruppe af eksperter opfylder kravene i § 8, eller virksomheden dokumenterer, at eksperten har kvalifikationer svarende til de nævnte i § 8 ved at indsende oplysninger om ekspertens stilling, uddannelse og erfaring til Energistyrelsen. Eksperten må ikke være direkte involveret i den aktivitet, der underkastes energisyn.

Kapitel 4

Rapportering

§ 10. En energisynsrapport skal opfylde følgende krav:

1) Indholdet i rapporten skal følge de formater, som fremgår af de godkendte standarder jf. § 3 stk. 2 eller tilsvarende, og dokumentere overholdelsen af § 3, eventuelle benyttelse af undtagelser i §§ 4-6 samt overholdelse af §§ 8 eller 9.

2) Det skal fremgå, hvilken ekspert eller gruppe af eksperter, der har udarbejdet rapporten.

3) Rapporten skal være udarbejdet på dansk eller engelsk.

4) Rapporten skal være underskrevet af en repræsentant fra virksomhedens ledelse.

Stk. 2. Såfremt virksomheden ikke ønsker at indsende selve energisynsrapporten, kan virksomheden indsende en opsummering af denne, der dokumenterer, at bekendtgørelsens krav er opfyldt. Energistyrelsen kan fastlægge krav til format og indhold.

Stk. 3. Rapporten eller opsummering indsendes til Energistyrelsen første gang senest den 1. marts 2016 og derefter senest den 1. marts hvert fjerde år.

§ 11. Virksomheder omfattet af § 7 skal indsende rapporten for certificering eller re-certificering af energi- eller miljøledelse i elektronisk format til Energistyrelsen senest den 1. marts 2016 og derefter ved udløbet af gyldighedsperioden for certifikatet.

§ 12. Energistyrelsen offentliggør en liste over virksomheder, der har gennemført et energisyn eller har et certificeret energi- eller miljøledelsessystem på www.ens.dk, såfremt virksomheden er indforstået hermed.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. november 2014. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 846 af 1. juli 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Stk. 2. Energisyn foretaget efter den 4. december 2012 og inden 1. juli 2014 anses for at opfylde kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Virksomheder, der er certificerede i henhold til Trafikstyrelsens ordning for Grøn certificering af transportvirksomheder, anses for at opfylde kravene i kapitel 2 frem til 1. marts 2016, såfremt der indsendes dokumentation til Energistyrelsen herom senest 5. december 2015. Derefter er der en frist på to år til at overholde bekendtgørelsens bestemmelser, jf. § 3, 2. pkt.

Stk. 4. Virksomheder, der benytter og vedligeholder et miljøledelsessystem på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, skal senest overholde kravene til energigennemgang, jf. § 7, ved fornyelsen af certifikatet for at være undtaget fra krav om obligatorisk energisyn, jf. § 3.

Energistyrelsen, den 19. november 2014

Morten Bæk

/ Morten Pedersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på baggrund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-tidende 2013, nr. L 141, side 28.