Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen af jordrente og rente af statslån med konjunkturbestemt rente i husmandsbrug

I medfør af § 22 i lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordbrugsfordelingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1275 af 2. november 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 782 af 22. november 1990 om bemyndigelse i henhold til lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige forhold m.m.:

§ 1. Rentefoden for konjunkturbestemt rente og ydelse af de statslån og jordfondslån samt den jordrenteforpligtelse, der er nævnt i § 26 i bekendtgørelse nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente, reguleres i december termin 2014 og juni termin 2015 således:

1) Rentesatser fra 3 pct. til 5 pct. nedsættes med halvdelen.

2) Rentesatser på 5½ pct. og derover nedsættes med 2½ pct.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. december 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1296 af 18. november 2013 om størrelsen af jordrente og rente af statslån med konjunkturbestemt rente i husmandsbrug ophæves.

Statens Administration, den 14. november 2014

Frank Petersen

/ Leif H. Skytt