Den fulde tekst
L 73
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 14/11 14
Fremsat skr 14/11 14
1.beh 28/11 14 F
Betænkning 11/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 14 Tillæg H
2.beh 16/12 14 F
Lovf som vedt 18/12 14
3.beh 18/12 14 F
Lov nr 1490 af 23. december 2014
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Karin Gaardsted (S), Hans Kristian Skibby (DF), Ida Auken (RV), Frank Aaen (EL), Karl H. Bornhøft (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer af den finansielle lovgivning. Med lovforslaget indføres en ny bestemmelse, der fastsætter, at handlinger i strid med god skik-bestemmelserne er erstatningspådragende, og reglerne om, hvilke oplysninger der skal videregives ved indgåelse af aftaler om kautionsforpligtelse, præciseres.
Herudover indeholder lovforslaget yderligere krav til bestyrelsesmedlemmer om at gennemgå et kursusforløb, og samtidig udvides pligten for virksomheder til at offentliggøre rapporter fra Finanstilsynet om virksomheden.
Endelig foreslås en række ændringer i lovgivningen vedrørende elektroniske penge, herunder skærpede krav for opnåelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester.
Lovforslaget indfører en række ændringer, der er nødvendige for implementering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 (CSD-forordningen).
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod stemte 0.