Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1
Kapitel 2 Ansøgning om adoption m.v.
Kapitel 3 Samtykke og erklæring m.v.
Kapitel 4 Stedbarns- og familieadoptioner
Kapitel 5
Kapitel 6 Godkendelse som adoptant
Kapitel 7 International fremmedadoption
Kapitel 8 National adoption
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adoption

I medfør af § 4 a, stk. 2, § 8, stk. 1 og 5, § 25, § 25 b, stk. 5, § 25 c, stk. 3, § 29 a, § 29 b, stk. 2, og § 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Indledning

§ 1. I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner:

1) Stedbarnsadoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer sin ægtefælles barn eller adoptivbarn, jf. lovens § 5 a.

2) Familieadoption, jf. lovens § 4 a, stk. 2:

a) En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barnebarn, et søskendebarn eller en søskende,

b) en adoption af et barn under 18 år af forældre, som ansøgeren gennem nært og længerevarende bekendtskab er særligt knyttet til, eller

c) en adoption af et barn, som ansøgeren har et særligt tilknytningsforhold til.

3) Fremmedadoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn under 18 år, og hvor det er en betingelse for adoptionen, at ansøgeren godkendes som adoptant, jf. lovens § 4 a, stk. 1.

4) National adoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl her i landet, og hvor barnet ikke er ankommet til Danmark med henblik på adoption.

5) International adoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl i et andet land, eller et barn, der er ankommet til Danmark med henblik på adoption.

6) Afgiverland: Det land, hvor barnet har bopæl.

7) En formidlende organisation: En organisation, som ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har godkendt til at modtage anmodninger om bistand til at skaffe forbindelse mellem adoptionsansøgere og børn fra andre lande med henblik på adoption og til at gennemføre adoption, jf. lovens § 30.

8) Haagerkonventionen: Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

9) Godkendt blanket: En blanket, der er godkendt af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.

Kapitel 2

Ansøgning om adoption m.v.

Ansøgningen

§ 2. Ansøgning om adoption eller om godkendelse som adoptant indgives til statsforvaltningen.

Stk. 2. Ansøgningen indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. lovens § 29 c, stk. 1. Skal ansøgningen ikke indgives ved digital selvbetjening, jf. lovens § 29 c, stk. 2 eller 3, skal ansøgningen indgives på en blanket, der er godkendt af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.

Stk. 3. En ansøgning om adoption eller om godkendelse som adoptant vedhæftes eller vedlægges de erklæringer, dokumenter m.v., der er nævnt i ansøgningen. Dokumenter udstedt af danske myndigheder kan vedhæftes eller vedlægges i kopi. Udenlandske erklæringer, attester, domsudskrifter m.v. og eventuelle oversættelser heraf, jf. § 4, skal indgives til statsforvaltningen i original, uanset om ansøgningen indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 2, 1. pkt., eller ved ansøgningsblanket, jf. stk. 2, 2. pkt. Til brug for en ansøgning om fremmedadoption skal der desuden vedhæftes eller vedlægges en helbredsattest, der er udstedt af ansøgerens sædvanlige læge på en godkendt blanket. Hvis en anden læge udsteder attesten, skal ansøgeren give en fyldestgørende grund herfor. Helbredsattesten må ved ansøgningens indgivelse ikke være mere end 3 måneder gammel.

Stk. 4. Ansøgningen anses først for indgivet, når statsforvaltningen har modtaget de erklæringer, dokumenter m.v., som er nævnt i ansøgningen.

Stk. 5. Et ægtepar indgiver ansøgningen i fællesskab, medmindre der ansøges om stedbarnsadoption. Dette gælder dog ikke, hvis ægtefællen befinder sig i en af de tilstande, der er nævnt i lovens § 5, stk. 1. En ansøgning, der indgives ved digital selvbetjening, jf. stk. 2, skal være underskrevet digitalt af begge ægtefæller.

§ 3. En ansøgning om godkendelse som adoptant til fremmedadoption kan tidligst indgives 6 måneder efter modtagelsen af det sidst ankomne barn i familien, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Oversættelser

§ 4. Den, der ansøger om adoption eller om godkendelse som adoptant, skal efter anmodning tilvejebringe oversættelse til dansk af erklæringer, attester, domsudskrifter m.v., der er udfærdiget på andre sprog end dansk, grønlandsk, færøsk, norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk. Oversættelsen skal være bekræftet af en offentlig myndighed i vedkommende land eller af en autoriseret translatør eller tolk her i landet.

Kapitel 3

Samtykke og erklæring m.v.

Samtykke fra forældre eller værge

§ 5. Samtykke fra barnets forældre eller barnets værge, jf. lovens § 7, skal afgives under personligt fremmøde for statsforvaltningen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Har en forælder eller værge bopæl eller ophold i Grønland eller på Færøerne, kan statsforvaltningen anmode Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 3. Har en forælder eller værge bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan statsforvaltningen anmode en dansk repræsentation om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 4. Før forældrene eller værgen afgiver samtykket, skal de vejledes om retsvirkningerne af adoptionen og samtykket, herunder om lovens kapitel 2 og 3, og, medmindre der er ansøgt om stedbarnsadoption, om lovens § 9, stk. 1, og § 12.

Stk. 5. Samtykket skal være ubetinget, og det skal afgives på en godkendt blanket.

§ 6. Samtykke fra barnets forældre eller barnets værge, jf. lovens § 7, til, at barnet bortadopteres ved en national fremmedadoption, kan meddeles til, at barnet adopteres af den, der udpeges hertil af Adoptionsnævnet.

§ 7. Ved en international fremmedadoption, der er formidlet gennem en godkendt formidlende organisation, hvor forældrenes samtykke til adoption er afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution, og hvor der ikke foreligger en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes her i landet efter lovens § 28, stk. 2, afgør statsforvaltningen, om samtykket kan ligestilles med samtykke afgivet over for en dansk myndighed.

Afgivelse af erklæring om adoption

§ 8. Erklæring fra forældre og barnets værge, jf. lovens §§ 13 og 14, skal afgives på en godkendt blanket.

Stk. 2. Statsforvaltningen påser, at forældrene og værgen inden afgivelsen af erklæringen er vejledt om adoptionens retsvirkninger, herunder om lovens kapitel 2 og 3.

Stk. 3. Statsforvaltningen kan, hvis omstændighederne taler herfor, stille krav om, at erklæringen afgives under personligt fremmøde for statsforvaltningen.

Stk. 4. Har en forælder eller værge bopæl eller ophold i Grønland eller på Færøerne, kan statsforvaltningen anmode Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på at afgive erklæringen.

Stk. 5. Har en forælder eller værge bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan statsforvaltningen anmode en dansk repræsentation om at indkalde den pågældende til personligt fremmøde med henblik på at afgive erklæringen.

Samtykke fra barnet og oplysning om barnets holdning til adoptionen

§ 9. Samtykke fra barnet, jf. lovens § 6, stk. 1, skal afgives under personligt fremmøde for statsforvaltningen.

Stk. 2. Har barnet bopæl eller ophold i Grønland eller på Færøerne, kan statsforvaltningen anmode Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne om at indkalde barnet til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket.

Stk. 3. Har barnet bopæl eller længerevarende ophold i udlandet, kan statsforvaltningen anmode en dansk repræsentation om at indkalde barnet til personligt fremmøde med henblik på at afgive samtykket

Stk. 4. Samtykket afgives skriftligt eller mundtligt. Afgives samtykket skriftligt, anvendes en godkendt blanket. Afgives samtykket mundtligt, udfærdiges der en erklæring om, at samtykket er afgivet.

Stk. 5. Inden barnet afgiver samtykke, skal barnet vejledes om virkningerne af adoptionen og samtykket, herunder om lovens kapitel 2 og 3.

Stk. 6. § 7 finder tilsvarende anvendelse.

§ 10. Samtykke kræves ikke, hvis barnet er under 18 år, og indhentelse af samtykke skønnes at være til skade for barnet.

Kapitel 4

Stedbarns- og familieadoptioner

Almindelige bestemmelser

§ 11. Statsforvaltningen skal sikre, at den, der søger om stedbarns- eller familieadoption, modtager eller har modtaget vejledning i nødvendigt omfang.

§ 12. Statsforvaltningen forelægger en ansøgning om stedbarns- eller familieadoption for Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, i følgende situationer:

1) Samtykke til adoption er afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution, og der foreligger ikke en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes efter lovens § 28, stk. 2. Hvis der er tale om en adoption med bistand fra en formidlende organisation, skal sagen dog ikke forelægges.

2) Sagen giver anledning til mistanke om overtrædelse af lovens § 31, stk. 1, (ulovlig adoptionshjælp) eller § 33 (ulovlig formidling af surrogatmoderskab).

3) Sagen i øvrigt giver anledning hertil.

Særligt om familieadoptioner

§ 13. Ansøges der om national familieadoption af et barn, der ikke er fyldt 18 år, indhenter statsforvaltningen hos kommunalbestyrelsen en erklæring om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne for at have et barn i pleje efter reglerne herom i lov om social service. Kommunalbestyrelsen skal oplyse, hvilke undersøgelser der ligger til grund for erklæringen, og om der har foreligget særlige forhold, der gør det tvivlsomt, om adoption er til gavn for barnet. I bekræftende fald skal det materiale, der har foreligget for kommunalbestyrelsen, medsendes erklæringen til statsforvaltningen.

§ 14. Ansøges der om international familieadoption, der er omfattet af Haagerkonventionen, og finder statsforvaltningen, at adoptionen kan antages at være til gavn for barnet, sender statsforvaltningen ansøgningen til den myndighed, som er blevet udpeget som centralmyndighed i afgiverlandet, eller anden relevant myndighed. Ansøgningen skal vedlægges en rapport om adoptionsansøgeren og en begrundet tilkendegivelse fra statsforvaltningen om, at ansøgeren på baggrund af de foreliggende oplysninger må anses for egnet til at adoptere barnet.

Stk. 2. Finder statsforvaltningen på baggrund af de modtagne oplysninger om barnet fra afgiverlandet, at en adoption kan gennemføres, afgiver statsforvaltningen på en godkendt blanket erklæring i overensstemmelse med konventionens artikel 17 c og sender erklæringen til afgiverlandets centralmyndighed eller til den myndighed, som centralmyndigheden har bemyndiget til at modtage eller afgive erklæringen. Statsforvaltningen påser, at afgiverlandet ligeledes sender en artikel 17 c-erklæring til statsforvaltningen.

Stk. 3. Ansøges der om international familieadoption, der ikke er omfattet af Haagerkonventionen, skal statsforvaltningen forelægge adoptionssagen for afgiverlandets myndigheder.

Stk. 4. Statsforvaltningen kan i de situationer, der er nævnt i stk. 1 og 3 forlange, at ansøgeren tilmelder sig en formidlende organisation, hvis lovgivningen i afgiverlandet kræver, at ansøgningen indgives af en sådan organisation, eller hvis det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt.

§ 15. Statsforvaltningen indkalder ansøgeren til en samtale om adoptionen og dens betydning, medmindre ansøgeren allerede har modtaget tilstrækkelig vejledning af en anden myndighed.

§ 16. Statsforvaltningen indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgeren, umiddelbart inden bevilling til familieadoption udfærdiges, medmindre den, der ønskes adopteret, er fyldt 18 år.

Stk. 2. Giver de oplysninger, som statsforvaltningen modtager om ansøgerens fysiske eller psykiske helbredstilstand, anledning til tvivl om, hvorvidt adoptionen er til gavn for barnet, kan statsforvaltningen indhente en udtalelse fra Adoptionsnævnet om, hvorvidt oplysningerne gør den ansøgte adoption betænkelig.

Kapitel 5

Adoption uden samtykke

§ 17. Hvis kommunen finder, at hensynet til et barn taler for at gennemføre en adoption uden samtykke efter lovens § 9, stk. 3 eller 4, skal kommunen fremlægge følgende oplysninger til børn og unge-udvalget med indstilling om adoption:

1) Dokumentation for, at betingelserne i lov om social service for anbringelse uden for hjemmet uden samtykke er opfyldt.

2) En prognosevurdering om forældrenes evne til at varetage omsorgen for barnet (forældreevne), der indeholder:

a) Oplysninger om forældrenes psykiske tilstand, deres intellektuelle funktionsniveau, omfanget og varigheden af eventuelt misbrug, eventuelle fysiske sygdomme samt tidligere iværksat behandling.

b) Oplysninger om forældrenes eventuelle andre børn og deres trivsel og kontakt til forældrene.

c) Til brug for prognosevurderingen skal der inddrages specialundersøgelser fra eksempelvis en psykiater, psykolog eller anden relevant fagperson med henblik på at afklare forældrenes forhold.

d) For et barn under 1 år skal der også foreligge en vurdering af, om forældrene må forventes at være i stand til at spille en positiv rolle i forbindelse med samvær med barnet.

Stk. 2. Hvis kommunen i andre særlige tilfælde finder, at væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for at gennemføre en adoption uden samtykke efter lovens § 9, stk. 2, udarbejdes indstilling til børn og unge-udvalget herom.

Stk. 3. Børn og unge-udvalget vurderer på baggrund af oplysningerne i stk. 1 og 2, om adoption uden samtykke kan anbefales, jf. § 74, stk. 1, nr. 13, i lov om social service.

§ 18. Hvis børn og unge-udvalget anbefaler adoption uden samtykke, jf. § 17, stk. 3, sender kommunen sagen til Ankestyrelsen, da meddelelse af bevilling kræver samtykke fra Ankestyrelsen, hvis barnet er anbragt uden for hjemmet.

§ 19. Statsforvaltningen indleder en sag om adoption uden samtykke, når statsforvaltningen modtager Ankestyrelsens samtykke.

§ 20. Inden statsforvaltningen træffer afgørelse om adoption uden samtykke, forelægges sagen for Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen. Statsforvaltningen skal i den forbindelse udarbejde en begrundet indstilling til afgørelse og medsende sagens akter.

§ 21. Statsforvaltningen orienterer den involverede kommune og Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, om afgørelsen i sager, der er rejst i medfør af lovens § 9, stk. 2-4.

Kapitel 6

Godkendelse som adoptant

Godkendelsen

§ 22. En afgørelse om godkendelse som adoptant, jf. lovens § 4 a, stk. 1, træffes af Adoptionssamråd 1 eller Adoptionssamråd 2.

Stk. 2. Statsforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for adoptionssamrådene. Sekretariatet fordeler sagerne mellem adoptionssamrådene.

§ 23. Godkendelse som adoptant kan meddeles

1) til at adoptere et konkret barn (konkret godkendelse) eller

2) til at adoptere et barn, der bringes i forslag fra en dansk eller udenlandsk adoptionsformidlende myndighed eller organisation (generel godkendelse).

Stk. 2. Adoptionssamrådet fastsætter det konkrete indhold af en generel godkendelse (godkendelsesrammen).

§ 24. En ansøger kan godkendes som adoptant, når ansøgeren opfylder betingelserne i §§ 25-28, og ansøgeren i øvrigt kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn alene eller sammen med sin ægtefælle, hvis ansøgeren er gift, jf. stk. 2.

Stk. 2. En ansøger, som er gift, kan kun godkendes som adoptant, hvis ægtefællen samtidig godkendes som adoptant, jf. lovens § 5, stk. 1. Dette gælder dog ikke, hvis ægtefællen befinder sig i en af de tilstande, der er nævnt i lovens § 5, stk. 1.

§ 25. Et ægtepar kan kun godkendes som adoptanter, hvis de på ansøgningstidspunktet har levet sammen i mindst 2½ år, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

§ 26. Det er en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at ansøgerens alder på ansøgningstidspunktet ikke overstiger barnets alder med mere end 42 år.

Stk. 2. Betingelsen i stk. 1 kan dog fraviges, hvis

1) ansøgeren inden rimelig tid efter at have modtaget et adoptivbarn ansøger om godkendelse til adoption af endnu et barn, eller

2) der foreligger særlige omstændigheder.

§ 27. Det er endvidere en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at

1) ansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand ikke forringer mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste,

2) ansøgeren råder over en bolig, der er egnet til at danne rammerne for opfostring af barnet,

3) ansøgeren har forsvarlige økonomiske forhold, og

4) ansøgeren ikke er straffet for forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om ansøgerens egnethed til at adoptere.

§ 28. Deltagelse i et adoptionsforberedende kursus er en betingelse for, at en ansøger, der ikke tidligere har adopteret et barn, kan godkendes som adoptant.

Stk. 2. Adoptionssamrådet kan, indtil der er truffet afgørelse i medfør af § 34, beslutte, at en ansøger, der tidligere har adopteret et barn, skal deltage i et adoptionsforberedende kursus for på ny at blive godkendt.

§ 29. Godkendelsen som adoptant gælder i 4 år fra godkendelsestidspunktet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Adoptionssamrådet kan forlænge en godkendelse med 2 år, hvis ansøgeren opfylder betingelserne i §§ 25, 27 og 28, og ansøgeren i øvrigt anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. En godkendelse kan længst gælde og forlænges, indtil ansøgerens alder overstiger barnets alder med mere end 47 år, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis ansøgeren har fået aldersdispensation efter § 26, stk. 2, gælder godkendelsen i 4 år. Godkendelsen kan forlænges, indtil ansøgerens alder overstiger barnets alder med mere end 47 år.

§ 30. Ved barnets alder i §§ 26 og 29 forstås den lavest mulige alder inden for godkendelsesrammen, hvis der søges om en generel godkendelse som adoptant.

Undersøgelses- og godkendelsesforløbet i statsforvaltningen

§ 31. Undersøgelsesforløbet i statsforvaltningen falder i to faser. Undersøgelsens første fase (fase 1) indledes, når statsforvaltningen modtager en ansøgning om godkendelse som adoptant. Undersøgelsens sidste fase (fase 3) indledes efter anmodning fra ansøgeren, når statsforvaltningen eller adoptionssamrådet har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. § 33, og ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus (fase 2), hvis dette kræves, jf. § 28.

Stk. 2. Ansøgeren tilvejebringer forud for fase 3 bekræftelse på følgende:

1) Ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus, hvis dette kræves.

2) Ansøgeren er tilmeldt en formidlende organisation, jf. § 55, eller ansøgeren over for Adoptionsnævnet har tilkendegivet et ønske om at gennemføre en national adoption. Dette gælder dog ikke, hvis der søges om adoption af et konkret barn ved national adoption.

Stk. 3. Anmodning om iværksættelse af fase 3 skal indgives inden tre måneder efter, at statsforvaltningen eller adoptionssamrådet efter § 33 har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Hvis ansøgeren skal deltage i et adoptionsforberedende kursus, skal anmodningen være indgivet inden ét år efter afgørelsen i medfør af § 33. Adoptionssamrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne.

Stk. 4. Hvis ansøgeren ønsker at gennemføre en international adoption uden at være tilmeldt en formidlende organisation, skal ansøgeren forud for fase 3 indsende bekræftelse på, at ansøgeren har fået Ankestyrelsen, Familieretsafdelingens, tilladelse i medfør af § 56.

§ 32. I fase 1 tilvejebringer statsforvaltningen de oplysninger, der er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om ansøgeren opfylder de generelle betingelser i §§ 25-27, jf. § 33.

Stk. 2. I fase 3 udarbejder statsforvaltningen til brug for adoptionssamrådets afgørelse efter § 34 en individuel beskrivelse af ansøgeren.

Stk. 3. Beslutning om at iværksætte medicinsk, psykiatrisk, psykologisk eller anden specialundersøgelse træffes af adoptionssamrådet. Dette gælder, selv om ansøgeren er indforstået med, at undersøgelsen foretages.

Stk. 4. Statsforvaltningen skal sikre, at en ansøger, der kan godkendes uden at deltage i et adoptionsforberedende kursus, modtager rådgivning i nødvendigt omfang.

§ 33. Adoptionssamrådet træffer i fase 1 afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis statsforvaltningen vurderer, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle betingelser i §§ 25-27 for godkendelse som adoptant, træffer statsforvaltningen afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte uden at forelægge sagen for adoptionssamrådet.

§ 34. Som afslutning på undersøgelses- og godkendelsesforløbet tager adoptionssamrådet stilling til, om ansøgeren efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn alene eller, hvis ansøgeren er gift, sammen med sin ægtefælle.

Stk. 2. Hvis ansøgeren efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn, godkendes ansøgeren som adoptant i fase 3.

Det adoptionsforberedende kursus

§ 35. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, tilrettelægger og udbyder det i § 28 nævnte adoptionsforberedende kursus, der indgår som en selvstændig del af undersøgelses- og godkendelsesforløbet (fase 2).

§ 36. Deltagelse i kurset kan først finde sted, når

1) statsforvaltningen eller adoptionssamrådet har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. § 33, og

2) betaling af det beløb, der er nævnt i § 39, er sket.

Stk. 2. Tilmelding indgives af ansøgeren til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, når betingelsen i stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

§ 37. Ansøgeren anses for at have deltaget i et adoptionsforberedende kursus, når ansøgeren har gennemført hele kurset.

Stk. 2. Ægtefæller skal have deltaget i kurset samtidigt.

§ 38. Der må ikke til brug for adoptionssamrådets afgørelse om godkendelse som adoptant indhentes oplysninger om ansøgeren, som er fremkommet i forbindelse med deltagelsen i et adoptionsforberedende kursus. Sådanne oplysninger må heller ikke af kursuslederne eller af andre videregives til statsforvaltningen eller adoptionssamrådet.

§ 39. For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales kr. 2.500.

Stk. 2. Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding til kurset.

Stk. 3. Afmelding fra et kursus senere end 14 dage før kursets begyndelse medfører ikke tilbagebetaling af beløbet. Hvis ansøgeren tilmelder sig et andet kursus, betales beløbet på ny.

Godkendelsen

§ 40. Det skal fremgå af godkendelsen, om den omfatter:

1) en adoption, der formidles enten af en formidlende organisation eller af Adoptionsnævnet,

2) en national adoption af et konkret barn eller

3) en adoption, som ansøgeren har tilladelse til at gennemføre uden at være tilmeldt en formidlende organisation, jf. § 56.

§ 41. Søger en ansøger med generel godkendelse som adoptant efter § 23, stk. 1, nr. 2, om national fremmedadoption, sender statsforvaltningen sagen til Adoptionsnævnet, jf. § 61.

§ 42. For en ansøger med en konkret eller generel godkendelse, jf. § 23, stk. 1, der ønsker at adoptere et udenlandsk barn, udarbejder statsforvaltningen på baggrund af den individuelle beskrivelse af ansøgeren en rapport om ansøgerens forhold til brug for de udenlandske adoptionsmyndigheder. Statsforvaltningen sender rapporten til den formidlende organisation, som ansøgeren er tilmeldt, jf. § 55, eller til den udenlandske adoptionsformidlende myndighed eller organisation, jf. § 56.

Bortfald af godkendelsen som adoptant

§ 43. Adoptionssamrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant, jf. lovens § 25 a, stk. 2.

Stk. 2. Ansøgeren har pligt til at meddele statsforvaltningen, hvis der indtræder relevante ændringer i ansøgerens forhold.

Opfølgning på godkendelsen og adoptionen

§ 44. Statsforvaltningen skal tilbyde adoptanterne vejledning og hjemmebesøg, efter at barnet er hjemtaget.

§ 45. Statsforvaltningen skal medvirke til at udarbejde erklæringer og opfølgningsrapporter, når myndighederne her i landet eller udlandet kræver det.

Kapitel 7

International fremmedadoption

Udenlandsk barn i forslag (matchningsforslag)

§ 46. Når der gennem den formidlende organisation, som ansøgeren er tilmeldt, bringes et konkret barn i forslag til ansøgeren (matchningsforslag), vurderer den formidlende organisation, om barnet ligger inden for ansøgerens godkendelse. Den formidlende organisation orienterer ansøgeren om vurderingen og sender samtidig oplysningerne om barnet til ansøgeren.

§ 47. Vurderer den formidlende organisation, at det barn, der er bragt i forslag, åbenbart ligger inden for ansøgerens godkendelse, anmoder den formidlende organisation ansøgeren om at tilkendegive, om ansøgeren er indforstået med at adoptere det foreslåede barn.

Stk. 2. Den formidlende organisation underretter statsforvaltningen om ansøgerens tilkendegivelse og sender samtidig oplysningerne om barnet til statsforvaltningen.

Stk. 3. Når myndighederne i afgiverlandet ikke har bragt barnet i forslag til en konkret ansøger, bringer den formidlende organisation barnet i forslag til en konkret ansøger. Herefter tager adoptionssamrådet stilling til, om barnet ligger inden for ansøgerens godkendelse. Dette gælder dog ikke, hvis den formidlende organisation har stillet barnet i forslag til den ansøger med aldersrelevant godkendelse, som står øverst på ventelisten.

§ 48. Vurderer den formidlende organisation, at det barn, der er bragt i forslag, ligger uden for ansøgerens godkendelse, orienterer den formidlende organisation ansøgeren om muligheden for at ansøge om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det foreslåede barn.

Stk. 2. Ønsker ansøgeren at søge om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det foreslåede barn, orienterer den formidlende organisation statsforvaltningen herom og sender samtidig oplysningerne om barnet til statsforvaltningen.

Stk. 3. Adoptionssamrådet tager stilling til, om ansøgerens ansøgning om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det foreslåede barn kan imødekommes.

§ 49. Den formidlende organisation kan fastsætte en rimelig frist for, hvornår ansøgerens tilkendegivelse efter §§ 47 eller 48 skal foreligge.

§ 50. Vurderer den formidlende organisation, at barnet ikke åbenbart ligger inden for ansøgerens godkendelse efter § 47, men at barnet heller ikke ligger uden for ansøgerens godkendelse efter § 48, forelægger den formidlende organisation sagen for adoptionssamrådet.

Stk. 2. Adoptionssamrådet tager stilling til, om barnet ligger inden for ansøgerens godkendelse. Adoptionssamrådet orienterer ansøgeren om vurderingen og sender samtidig oplysningerne om barnet til ansøgeren. §§ 47-49 finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af, at vurderingen af, om det foreslåede barn ligger inden for ansøgerens godkendelse, foretages af adoptionssamrådet, og af, at ansøgerens tilkendegivelse skal meddeles statsforvaltningen.

§ 51. Når der over for statsforvaltningen bringes et barn fra et andet land i forslag til ansøgeren, jf. § 56, vurderer adoptionssamrådet, om det foreslåede barn ligger inden for ansøgerens godkendelse. Adoptionssamrådet orienterer ansøgeren om vurderingen og sender samtidig oplysningerne om barnet til ansøgeren. §§ 47-49 finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af, at vurderingen af, om det foreslåede barn ligger inden for ansøgerens godkendelse, er foretaget af adoptionssamrådet, og af at ansøgerens tilkendegivelse skal meddeles statsforvaltningen.

§ 52. Når et barn bringes i forslag til en adoption omfattet af Haagerkonventionen, og når barnet er omfattet af ansøgerens godkendelse, og ansøgeren er indforstået med at adoptere det foreslåede barn, jf. § 47, afgiver den formidlende organisation erklæring i overensstemmelse med konventionens artikel 17 c til den udenlandske centralmyndighed om, at adoptionsproceduren kan fortsætte.

Stk. 2. I tilfælde, hvor matchningsforslaget skal forelægges adoptionssamrådet, jf. §§ 48 og 50, afgives erklæring efter konventionens artikel 17 c af adoptionssamrådet.

Stk. 3. Erklæring efter stk. 1 og 2 afgives på en godkendt blanket.

§ 53. Statsforvaltningen indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgeren, umiddelbart inden barnet overdrages til denne. Hvis barnet allerede opholder sig hos ansøgeren, indhenter statsforvaltningen en fuldstændig straffeattest umiddelbart inden adoptionsbevillingen udfærdiges.

Formidling af børn

§ 54. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har godkendt følgende formidlende organisationer til at modtage anmodninger om bistand til at skaffe forbindelse mellem adoptionsansøgere og børn fra andre lande med henblik på adoption og til at gennemføre adoptionen:

1) AC Børnehjælp.

2) DanAdopt.

§ 55. En ansøger, der er godkendt som adoptant, og som ønsker formidlet et barn gennem international adoption, skal være tilmeldt en formidlende organisation, jf. dog § 56. Tilmelding skal ske, inden fase 3 indledes.

§ 56. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, kan tillade, at en ansøger ikke er tilmeldt en formidlende organisation, hvis ansøgeren har et særligt forhåndskendskab til barnet eller barnets pårørende, eller hvis der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. En ansøger, der er omfattet af stk. 1, skal godtgøre, at

1) ansøgerens forbindelse med barnet eller dets pårørende er skabt på lovlig måde efter både reglerne her i landet og i barnets hjemland,

2) forbindelsen ikke er skabt med henblik på adoption,

3) adoption må antages at kunne gennemføres lovligt og etisk forsvarligt, og

4) en af de formidlende organisationer ikke samarbejder eller fører drøftelser om samarbejde med den udenlandske adoptionsformidlende myndighed eller organisation.

Stk. 3. Ansøgeren skal fremskaffe en erklæring fra den udenlandske adoptionsformidlende myndighed eller organisation om, at formidleren sender de oplysninger, som de danske adoptionsmyndigheder anmoder om, direkte til de pågældende myndigheder.

Stk. 4. Ansøgeren skal efter anmodning afholde udgifter til oversættelser og legalisering af dokumenter, lovgivning m.v. Oversættelsen skal være bekræftet af en offentlig myndighed eller af en autoriseret translatør eller tolk.

Stk. 5. Hvis Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, har givet tilladelse til, at ansøgeren ikke er tilmeldt en formidlende organisation, sender Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, et eventuelt matchningsforslag til adoptionssamrådet til vurdering af, om barnet falder inden for ansøgerens godkendelse som adoptant.

Kapitel 8

National adoption

Anmodning om frigivelse af barn til adoption

§ 57. En sag om frigivelse af et barn, der har bopæl her i landet, til national adoption, behandles af statsforvaltningen.

§ 58. Modtager kommunalbestyrelsen henvendelse om frivillig frigivelse af et barn til national adoption, vejledes forældrene om mulighederne for at modtage støtte efter den sociale lovgivning, hvis de undlader at bortadoptere barnet. Hvis ønsket om bortadoption fastholdes, videresendes sagen snarest, om muligt senest ved barnets fødsel, til statsforvaltningen.

Stk. 2. Statsforvaltningen vejleder forældrene på samme måde som nævnt i stk. 1, hvis vejledning ikke allerede er givet af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Fastholdes ønsket om bortadoption, sørger statsforvaltningen for, at der foretages de nødvendige undersøgelser af barnets og forældrenes forhold.

§ 59. Henvendelse om adoption af et barn, der bor i Danmark, til en ansøger med bopæl i en anden stat, der har tiltrådt Haagerkonventionen, kan ligeledes ske til statsforvaltningen.

Stk. 2. Statsforvaltningen forelægger sagen for Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.

National fremmedadoption

§ 60. Når et barn frigives til national fremmedadoption med eller uden samtykke fra forældrene, sender statsforvaltningen sagen til Adoptionsnævnet. Hvis samtykket til bortadoption er givet med henblik på, at barnet adopteres af en bestemt ansøger, behandles sagen dog af statsforvaltningen.

§ 61. Når et barn bringes i forslag af Adoptionsnævnet, jf. § 60, 1. pkt., udvælger Adoptionsnævnet blandt de ansøgere, hvis sag er sendt til Adoptionsnævnet, jf. § 41, den ansøger, der skønnes bedst egnet til at adoptere det konkrete barn.

Stk. 2. Hvis det barn, som Adoptionsnævnet har bragt i forslag, ligger uden for ansøgerens godkendelse, tager Adoptionssamrådet stilling til, om en ansøgning om udvidelse af godkendelsen til at omfatte det foreslåede barn kan imødekommes.

§ 62. Statsforvaltningen indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgere med en generel godkendelse, jf. § 23, stk. 1, nr. 2, umiddelbart inden barnet overdrages til ansøgeren. Ligeledes indhenter statsforvaltningen en fuldstændig straffeattest om ansøgere med en konkret godkendelse, jf. § 23, stk. 1, nr. 1, umiddelbart inden adoptionsbevillingen udfærdiges.

§ 63. Når adoptionssamrådet godkender en ansøger til national adoption af et konkret barn, jf. § 23, stk. 1, nr. 1, skal sagen indberettes til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.

Kapitel 9

Adoptionsbevillingen

§ 64. Statsforvaltningen udfærdiger adoptionsbevillingen på en godkendt blanket. En kopi af bevillingen opbevares af statsforvaltningen.

Stk. 2. Når statsforvaltningen udfærdiger bevilling til adoption, der er omfattet af Haagerkonventionen, skal statsforvaltningen attestere, at adoptionen er i overensstemmelse med konventionen, jf. konventionens artikel 23. Attesten udfærdiges på en godkendt blanket og udleveres til adoptanten. Attesten sendes i kopi til afgiverlandet.

§ 65. Hvis adoptionen er gennemført ved en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes her i landet, jf. lovens § 28, stk. 2, udfærdiges der ikke adoptionsbevilling, men statsforvaltningen bekræfter skriftligt, at den udenlandske adoptionsafgørelse anerkendes.

§ 66. Statsforvaltningen underretter Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, om de udfærdigede adoptionsbevillinger og om udenlandske adoptionsafgørelser, der er anerkendt efter lovens § 28, stk. 2.

Kapitel 10

Ændring af ældre adoptioners retsvirkninger

§ 67. Ansøgning efter lovens § 39, stk. 2, indgives til statsforvaltningen, der sender ansøgningen til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen. Har adoptanten ikke bopæl her i landet, indgives ansøgningen til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.

§ 68. Ansøgningen skal underskrives af ansøgeren personligt og indeholde oplysning om, hvorvidt forbindelse mellem barnet og dets oprindelige forældre er bevaret efter adoptionen.

Stk. 2. Sammen med ansøgningen indsendes

1) den originale adoptionsbevilling eller, hvis den er bortkommet og ikke udfærdiget af Justitsministeriet, en bekræftet genpart af bevillingen,

2) en erklæring fra forældrene om, at forbindelsen mellem barnet og dets oprindelige forældre er bevaret efter adoptionen,

3) samtykke fra barnet til ansøgningen,

4) dokumentation for dødsfaldet, hvis en af adoptanterne er død, og

5) dokumentation for dødsfaldet, hvis en af barnets oprindelige forældre er død, og forbindelsen mellem barnet og forældrene er bevaret efter adoptionen.

Kapitel 11

Tilsyn og klage

§ 69. Adoptionsnævnet fører tilsyn med adoptionssamrådene og behandler klager over afgørelser, der træffes af adoptionssamrådene.

Stk. 2. Klage over et adoptionssamråds afgørelser indgives til adoptionssamrådet, der videresender klagen og sagens akter til Adoptionsnævnet.

§ 70. Klage over statsforvaltningens afgørelser behandles af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, jf. dog stk. 2. Klage indgives til statsforvaltningen, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.

Stk. 2. Klage over statsforvaltningens afgørelser om adoption uden samtykke efter lovens § 9 indgives til statsforvaltningen, der indbringer sagen for retten.

§ 71. Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en afgørelse, der er påklaget efter § 70, stk. 1, hvis

1) klagen indeholder en ansøgning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Klageren kan klage til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, over statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen.

§ 72. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, fører tilsyn med de formidlende organisationer, jf. dog stk. 2. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, kan indhente udtalelser fra Adoptionsnævnet eller bede nævnet udarbejde redegørelser om generelle og konkrete forhold.

Stk. 2. Adoptionsnævnet fører tilsyn med de formidlende organisationers behandling af matchningsforslag og med den del af organisationernes virksomhed, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold.

Stk. 3. Statsforvaltningen indberetter til Adoptionsnævnet, hvis statsforvaltningen bliver opmærksom på forhold vedrørende de formidlende organisationers behandling af matchningsforslag eller med den del af organisationernes virksomhed, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold, der kan give anledning til at overveje tiltag.

Stk. 4. Statsforvaltningen indberetter til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, hvis statsforvaltningen bliver opmærksom på øvrige forhold vedrørende de formidlende organisationers virksomhed, der kan give anledning til at overveje tiltag over for organisationerne.

Stk. 5. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, og Adoptionsnævnet behandler klager over de formidlende organisationer inden for styrelsens og nævnets sagsområder.

Kapitel 12

Internationalt samarbejde

§ 73. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, er centralmyndighed for Danmark efter Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

§ 74. Som centralmyndighed skal Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen

1) samarbejde med centralmyndighederne i de øvrige stater, der har tiltrådt Haagerkonventionen, og

2) udføre de opgaver, som ifølge Haagerkonventionen i øvrigt påhviler centralmyndigheden.

§ 75. Enhver myndighed eller organisation, der medvirker til adoptionssagers gennemførelse, og som konstaterer, at en bestemmelse i Haagerkonventionen ikke er blevet overholdt, eller at der er en alvorlig risiko for, at den ikke bliver det, skal straks underrette centralmyndigheden herom.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 76. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2013 om adoption ophæves.

Stk. 3. Ansøgninger om godkendelse som adoptant efter lovens § 25 a, der er indgivet inden den 1. juli 2012, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 919 af 28. september 2009 om godkendelse som adoptant. Reglerne i denne bekendtgørelse anvendes dog, hvis ansøgeren derved får en bedre retsstilling.

Stk. 4. En godkendelse som adoptant efter lovens § 25 a, der er udstedt inden den 1. juli 2012, kan af statsforvaltningen ændres fra 3 års til 4 års varighed, hvis ansøgerne ønsker det. Når en sådan godkendelse er udløbet, finder reglerne i § 29 i denne bekendtgørelse om forlængelse af godkendelser som adoptant anvendelse.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 13. november 2014

Manu Sareen

/ Carina Fogt-Nielsen