Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte

Resumé

NaturErhvervstyrelsen havde nedsat landbrugsstøtten med 3 % for 2013 efter reglerne om krydsoverensstemmelse. Nedsættelsen var begrundet med, at krydsoverensstemmelseskrav 4.5 var overtrådt, da plantedækket på de permanente græsarealer ikke var tilstrækkeligt vedligeholdt.

Fødevareministeriets Klagecenter stadfæstede afgørelsen. Klagecentret tog med afgørelsen ikke stilling til, hvilket areal, der grundlæggende set havde været berettiget til enkeltbetalingsstøtte. Det var støttemodtagers eget ansvar, at krydsoverensstemmelseskravene var opfyldt, herunder at kortene blev indtegnet korrekt, og at de øvrige marker var ansøgt om og anmeldt korrekt.

NN
Den 10. juni 2014
Sagsnr. : 24783
Ref. : AMCH
Tlf. : 33951407

Afgørelse om krydsoverensstemmelse for 2013

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 26. februar 2013. Det betyder, at støtten for 2013 skal nedsættes med 3 %.

I har, på vegne af OO, den 25. marts 2013 klaget over styrelsens afgørelse om, at støtten for 2013 skal nedsættes med 3 % som følge af, at OO har overtrådt krydsoverensstemmelseskrav 4.5.

Begrundelse

Krav 4.5 var overtrådt, fordi plantedækket på de permanente græsarealer ikke var tilstrækkeligt vedligeholdt.

Center for kontrol konstaterede ved kontrol den 4. januar 2013, at OO, ikke havde vedligeholdt plantedækket på permanente græsarealer på 14 nærmere angivne marknumre med et samlet areal på 5,47 ha1). Dette er en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 4.5, delkrav 1 om, at permanente græsarealer skal slås en gang hvert år i perioden 1. juli – 15. september. Slåning kan erstattes af afgræsning, således at arealerne fremstår plejede, hvor mere end 50 % af plantedækket pr. 15. september har en græshøjde på under 40 cm. Delarealerne under 100 m² med en græshøjde over 40 cm accepteres. Arealerne skal holdes fri for opvækst af træer og buske2).

Muligheden for at kunne følge op på et konstateret forhold inden for en periode på 6 måneder er kun gældende, når overtrædelsen er vurderet som en mindre betydelig overtrædelse. Overtrædelsen i denne sag er ikke vurderet som en mindre betydelig overtrædelse.

I anfører, at styrelsen har ændret blokgrænsen fra 2011 til 2012 i bloknr. X således, at et areal på 2,06 ha ikke var indtegnet. Ændringen var en fejl, da arealet har kunnet opfylde kravet til enkeltbetalingsstøtte. I mener, at der burde have været udarbejdet en fuld opmåling af hele ansøgningen, og at kontrolmyndigheden kun forholder sig til mark 12-0 og mark 17-0, da disse er omfattet af miljøtilsagn.

Klagecentret har gennemgået kontrolrapporten, herunder de vedlagte fotos, og finder ikke grundlag for at tilsidesætte Center for kontrols oplysninger om de faktiske forhold. Heri ligger også, at vi med denne afgørelse om krydsoverensstemmelse for 2013 ikke kan tage stilling til, hvilket areal der grundlæggende set har været berettiget til enkeltbetalingsstøtte. Når NaturErhvervstyrelsen laver kontrol i forhold til krydsoverensstemmelseskravene, skal de tage stilling til, om hele det indtegnede areal er støtteberettiget, og om det overholder GLM-reglerne. Arealet på 2,06 var ikke indtegnet i IMK (Internet markkort) i 2012 vedrørende miljøtilsagn og blev ikke kontrolleret for overholdelse af GLM. Arealer, der ikke er medtaget i ansøgningen og dermed ikke er indtegnet, kan ikke medføre nedsættelse af støtte i forhold til krydsoverensstemmelsesreglerne. Grundlæggende set er det støttemodtagers eget ansvar, at krydsoverensstemmelseskravene er opfyldt, herunder at kortene bliver indtegnet korrekt, og at de øvrige marker er ansøgt og anmeldt korrekt.

Nedsættelse af støtten

Støtten for 2013 skal nedsættes, fordi krydsoverensstemmelseskrav 4.5 var overtrådt.

Der er ikke forhold i sagen, som giver Klagecentret grundlag for at tilsidesætte den faglige vurdering, der ligger til grund for den samlede karakter 10 for overtrædelsen. Nedsættelsen på 3 % gives efter praksis3), når den samlede karakter er 8-10.

Karaktererne for krav 4.5

Den procentvise nedsættelse på 3 % blev beregnet på baggrund af kontrolmyndighedens samlede karakter for kriterierne ”alvor”, ”omfang” og ”varighed” for den konstaterede overtrædelse4).

Vi har vurderet de tildelte karakterer i forhold til karakterkravene i NaturErhvervstyrelsens vejledning5). Med hensyn til karakteren 3 for ”alvor” gives denne efter praksis, når 3,01 – 6,0 ha ikke er slået eller afgræsset tilstrækkeligt hvert år i perioden 1. juli – 15. september. Det er vores vurdering, at karakteren er korrekt, fordi 5,47 ha ikke var slået eller tilstrækkelig afgræsset. Karakteren 3 for ”omfang” følger karakteren for alvor. Karakteren 4 for ”varighed” gives, når arealet er slået eller afgræsset for mellem 3 – 4 år siden. Det er vores vurdering, at karakteren er korrekt, idet kontrolmyndigheden fagligt har vurderet, at arealet ikke var slået eller afgræsset i 3-4 år.

Den procentvise nedsættelse af støtten beregnes ud fra sagens omstændigheder på kontroltidspunktet. Støtten nedsættes i det kalenderår, hvor myndigheden konstaterer overtrædelsen6).

Det er en betingelse for udbetaling af den fulde støtte, at alle krydsoverensstemmelseskrav er overholdt på hele bedriften7), og det er støttemodtagers ansvar at sætte sig ind i kravene for at modtage støtte og sikre sig, at disse krav på ethvert tidspunkt overholdes.

Nedsættelse af landdistriktsstøtten

NaturErhvervstyrelsen oplyser i deres afgørelse, at såfremt OO vælger at søge om støtte til arealbaserede landdistriktsordninger i 2013, vil denne støtte også blive nedsat.

NaturErhvervstyrelsen skulle om nedsættelsen af eventuelt landdistriktsstøtte have henvist til Landdistriktsforordningen8). Dette får dog heller ikke konsekvenser for afgørelsen, da vi med denne afgørelse har oplyst hjemlen9).

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 26. februar 2013 om krydsoverensstemmelse for 2013.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage af 25. marts 2013.

Bemærkninger fra Center for kontrol.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 17. februar 2014.

Jeres høringssvar af 3. marts 2014.

***

Vi gør opmærksom på, at I ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Anne Mette Christensen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Marknr. 12-0 B, 12-0 C, 12-0 D, 12-0 F, 12-0 G, 12-0 J, 12-0 M, 17-0 B, 17-0 D, 17-0 E, 17-0 F, 17-0 G, 17-0 H, 17-0 I.

2) § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 57 af 26. januar 2012 om krydsoverensstemmelse, med henvisning til punkt 4.5 i bilag 1.

3) Punkt 2.3 i NaturErhvervstyrelsens Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012 (www.naturerhverv.dk).

4) Artikel 24 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 og artikel 47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009.

5) Krav 4.5 i NaturErhvervstyrelsens Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012 (www.naturerhverv.dk).

6) § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 57 af 26. januar 2012 om krydsoverensstemmelse.

7) § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 57 af 26. januar 2012 om krydsoverensstemmelse.

8) For tilsagn givet efter 1. januar 2007: Artikel 50 a, og artikel 51, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 (Landdistriktsforordningen) og artikel 21 og artikel 19, stk. 2 og 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 (gennemførelsesbestemmelser).

9) Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret, Almindelige emner, 5. udgave, 2009, side 345-346.