Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014R0517
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser

I medfør af § 7 a, § 45, stk. 1, § 47 og § 51 b i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Miljøstyrelsen udfører de opgaver, som tildeles medlemsstaternes kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006, jf. forordningens artikel 6, stk. 2 og 3, artikel 11, stk. 3, artikel 15, stk. 4, artikel 17, stk. 4, og artikel 19, stk. 6, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 berører ikke toldmyndighedernes status som kompetent myndighed efter forordningens artikel 17, stk. 4.

§ 2. Tilsyn og kontrol med overholdelsen af reglerne i forordningen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens og forordningens regler herom.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1015 af 16. oktober 2008 om henlæggelse til Miljøstyrelsen af tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser ophæves.

Miljøministeriet, den 4. december 2014

Kirsten Brosbøl

/ Michel Schilling