Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

I medfør af § 41, stk. 6, § 53, stk. 8, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, i henhold til Aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landstyre om koordinering af arbejdsløshedsforsikring af 20. november 2014, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved arbejde mv. inden for EØS, Schweiz, Færøerne og i det øvrige udland.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse i forhold til det enkelte EØS-land, Schweiz eller Færøerne, hvis landet har tilsluttet sig forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordningen), Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014 (konventionen) eller er omfattet af Aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landstyre om koordinering af arbejdsløshedsforsikring af 20. november 2014 (aftalen).

Stk. 3. Optagelse i en a-kasse forudsætter, at betingelserne i § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven) er opfyldt, jf. dog §§ 3 og 4. Kravet om bopæl i lovens § 41, stk. 1, nr. 1, fraviges for personer, der har bopæl i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne.

Ret til at medregne forsikrings- og arbejdsperioder efter arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne og retten til optagelse for personer, der er omfattet af forordningen, konventionen eller aftalen

§ 2. En person, som ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, men som har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan medregne forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz til at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven, når betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.

Stk. 2. Personen skal inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz,

1) skriftligt søge om optagelse i en a-kasse og

2) begynde arbejde i Danmark, jf. stk. 3.

Stk. 3. Et fuldtidsforsikret medlem skal forud for ledigheden have indberettet mindst 296 løntimer inden for de seneste sammenhængende indberetningsperioder, som dækker 12 uger eller 3 måneder. Et deltidsforsikret medlem skal forud for ledigheden have indberettet mindst 148 løntimer inden for de seneste sammenhængende indberetningsperioder, som dækker 12 uger eller 3 måneder. Løntimerne opgøres på baggrund af indberettede løntimer, jf. lov om et indkomstregister, i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. En selvstændig erhvervsdrivende skal drive selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 måneder, jf. reglerne i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan medregnes til at opfylde kravet om arbejde i § 53 i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, selv om 8-ugers-fristen i stk. 2 ikke er opfyldt.

Stk. 5. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3 i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Fristerne kan forlænges med op til 2 år.

Stk. 6. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3. Fristerne kan forlænges med op til 2 år.

§ 3. En person, som har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, og som herefter har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan genoptages i en a-kasse og medregne forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz til at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven, jf. stk. 2.

Stk. 2. Det er et krav, at personen inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz,

1) har bopæl og opholder sig i Danmark, jf. § 41, stk. 1, nr. 1, i loven, og

2) skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse.

Stk. 3. Lønarbejde og selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan med regnes til at opfylde kravet om arbejde i § 53 i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, selv om 8-ugers-fristen i stk. 2 ikke er opfyldt.

Stk. 4. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2, nr. 2, i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år.

Stk. 5. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 med op til 2 år.

§ 4. En person, der er omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, og som modtager færøske dagpenge under arbejdssøgning i Danmark i 3 måneder, omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i Danmark efter udløb af denne periode, eller hvis personen er kommet i arbejde, jf. § 3 i aftalen. Det er et krav, at personen skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse inden 8 uger efter, at personen ophører med at være omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring.

Stk. 2. § 3, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse i forhold til medregning af forsikrings- og arbejdsperioder på Færøerne.

§ 5. Helt arbejdsløse grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere med bopæl i Danmark, som har været arbejdsløshedsforsikret og har haft lønarbejde eller drevet selvstændig virksomhed i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, kan blive optaget i en a-kasse, hvis personen, skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne.

Stk. 2. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 1 i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Fristerne kan forlænges med op til 2 år.

Stk. 3. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 1 med op til 2 år.

§ 6. Forsikringsperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne kan medregnes til at opfylde kravet om medlemsperiode i lovens § 53, stk. 1, medmindre der har været afbrydelser i forsikringen, der overstiger i alt 8 uger inden for 12 måneder.

Stk. 2. A-kassen kan se bort fra afbrydelser i forsikringen i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, der skyldes sygdom eller barselsorlov.

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, hvor PD U1 eller SED U002 endnu ikke er modtaget

§ 7. Dagpenge kan udbetales i op til 6 måneder, selv om PD U1 endnu ikke er udstedt, eller a-kassen endnu ikke har modtaget underretning fra den udenlandske myndighed, hvis betingelserne i §§ 2-6 i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Det er et krav, at personen har underskrevet en erklæring om eventuel efterregulering af dagpenge, og at a-kassen har indledt indhentning af PD U1, eller SED U002 fra den udenlandske myndighed.

Stk. 3. Hvis PD U1 eller SED U002 ikke er modtaget, når a-kassen har udbetalt dagpenge i 6 måneder, afgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om der fortsat kan udbetales dagpenge.

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge efter artikel 65 i forordningen

§ 8. A-kassen skal indberette til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når den i medfør af artikel 65 i forordningen har udbetalt dagpenge til et medlem, som forud for ledigheden var omfattet af et andet lands arbejdsløshedsforsikring som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder, dog ikke hvis seneste arbejdsland var omfattet af konventionen.

Stk. 2. A-kassen skal oplyse det samlede bruttobeløb, medlemmet har modtaget fra 1. ledighedsdag og op til 3 måneder frem, jf. artikel 65, stk. 6, i forordningen.

Stk. 3. A-kassen skal oplyse det samlede bruttobeløb, medlemmet har modtaget fra 1. ledighedsdag og op til 5 måneder frem, hvis medlemmet forud for udbetalingerne fra a-kassen har haft arbejde som lønmodtager, eller har drevet selvstændig virksomhed i 12 måneder inden for 24 måneder i et andet EU-land, jf. artikel 65, stk. 7, i forordningen.

Stk. 4. Oplysningerne skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest 1 måned efter den sidste udbetaling efter stk. 2 eller stk. 3. A-kassens krav på refusion bortfalder, og udbetalte dagpenge for op til 3 eller 5 måneder skal tilbagebetales, hvis a-kassen ikke indsender den relevante dokumentation inden for 1-måneds-fristen.

Ret til at blive optaget eller genoptaget under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode ved arbejde inden for EØS, Schweiz eller Færøerne

§ 9. En lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter forordningen, konventionen eller aftalen, kan optages i en a-kasse.

Stk. 2. En lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, som ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, kan optages i en a-kasse under arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, hvis § 41 i loven er opfyldt. Kravet om bopæl i § 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges, hvis personen har bopæl i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne.

Stk. 3. Optagelse efter stk. 2 kan kun ske, hvis lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende har haft bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før arbejdet blev påbegyndt, og pågældende søger om optagelse senest 1 år efter skift af bopæl til det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne.

Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Udsendt til arbejde uden for EØS, Schweiz eller Færøerne

§ 10. En person, der midlertidigt er udsendt til lønarbejde uden for EØS, Schweiz og Færøerne i en dansk arbejdsgivers eller en dansk organisations tjeneste, kan optages i en a-kasse, hvis § 41 i loven er opfyldt. Kravet om bopæl i § 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges.

Stk. 2. Det er et krav, at personen har haft bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før arbejdet blev påbegyndt, og at personen skriftligt søger om optagelse senest 1 år efter, at pågældende har skiftet bopæl til udlandet.

Stk. 3. Lønarbejde i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode.

Genoptagelse efter arbejdsløshedsforsikring i et EØS-land, Schweiz eller på Færøerne og efterfølgende arbejde i eller uden for EØS, Schweiz eller på Færøerne

§ 11. En person kan genoptages i en a-kasse, hvis personen efter at have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne begynder andet arbejde i et EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, hvor pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret. Det samme gælder, hvis personen begynder arbejde uden for EØS, Schweiz eller Færøerne. Kravet om bopæl i § 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges.

Stk. 2. Det er et krav, at personen skriftligt søger om optagelse inden 8 uger, efter at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, og at personen har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år.

Stk. 3. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Stk. 4. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 i tilfælde af sygdom eller barselsorlov i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år.

Stk. 5. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugersfristen i stk. 2 med op til 2 år.

Ret til at bevare medlemskabet af en dansk a-kasse under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode

§ 12. Et medlem kan bevare medlemskabet under arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, hvis medlemmet er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter forordningen eller efter konventionen, og medlemmet ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret efter dette lands regler.

Stk. 2. Et medlem, der ikke er omfattet af forordningen eller konventionen, kan bevare medlemskabet.

Stk. 3. Et medlem, der arbejder uden for EØS, Schweiz eller Færøerne, kan bevare medlemskabet.

Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Uretmæssigt medlemskab under arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne

§ 13. Et medlem har været uretmæssigt medlem af a-kassen, når medlemmet

1) skulle have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne (fejlforsikring), jf. § 14, eller

2) samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne (dobbeltforsikring), jf. § 15.

Fejlforsikring

§ 14. Medlemskabet af a-kassen annulleres i perioder, hvor et medlem har været fejlforsikret, jf. dog stk. 6. Perioder med fejlforsikring og arbejde i sådanne perioder kan ikke regnes med til at opfylde kravet om arbejde og medlemsperiode i § 53 i loven.

Stk. 2. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, skal optages som nyt medlem af a-kassen efter reglerne i lovens § 41.

Stk. 3. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, er igen retmæssigt medlem fra det tidspunkt, hvor det seneste arbejdsforhold eller den seneste periode med drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne er ophørt.

Stk. 4. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal opfylde kravet om medlemsperiode i lovens § 53, stk. 1, på ny.

Stk. 5. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven. Det er dog en betingelse for ret til dagpenge, at personen opfylder beskæftigelseskravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Stk. 6. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige tilfælde se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret.

Dobbeltforsikring

§ 15. Medlemskabet af en dansk a-kasse annulleres i perioder, hvor et medlem samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Hvis hyppige, kortvarige ansættelser giver unødig administration for a-kassen i forbindelse med udmeldelse og genindmeldelse, kan et medlem bevare medlemskabet af den danske a-kasse, selv om der herved opstår perioder med dobbeltforsikring. Bevarelse af medlemskabet forudsætter, at a-kassen efterfølgende annullerer perioderne med dobbeltforsikring. Forsikringsperioder, lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne kan regnes med til opfyldelse af § 53 i loven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år fra tidspunktet for ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring, skal opfylde betingelserne i § 1, stk. 3, og § 2, stk. 2 og 3, for at medlemskabet igen kan anses for retmæssigt. Dette er også en betingelse for, at forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med.

Stk. 3. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år fra tidspunktet for ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring, er igen retmæssigt medlem fra det tidspunkt, hvor forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz er ophørt, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne for medlemskab af en dansk a-kasse.

Uretmæssig arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne

§ 16. Perioder, hvor et medlem har været fejlforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, kan ikke regnes med til opfyldelse af § 53 i loven, jf. dog stk. 4. Ligeledes kan lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i disse perioder ikke medregnes.

Stk. 2. Et medlem, som har været retmæssigt arbejdsløshedsforsikret uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven uanset perioden med fejlforsikring.

Stk. 3. Et medlem, som ikke har været retmæssigt arbejdsløshedsforsikret i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal opfylde kravet om medlemsperiode i lovens § 53, stk. 1, på ny.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige tilfælde se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret.

Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret efter udløbet af PD U2

§ 17. Et medlem, der har tilmeldt sig som arbejdssøgende i jobcenteret i Danmark, efter at perioden i PD U2 er udløbet, har først ret til dagpenge, når medlemmet har arbejdet i det omfang, som fremgår af § 2, stk. 3.

Stk. 2. Kravet om arbejde falder bort, hvis medlemmet på grund af arbejde er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Det er et krav, at arbejdet er påbegyndt inden udløb af perioden i PD U2.

Stk. 3. A-kassen kan i umiddelbar tilknytning til periodens udløb forlænge fristen for tilmelding i stk. 1, hvis medlemmet skal til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne eller afventer resultatet af en ansættelsessamtale. Fristen forlænges med op til 4 uger.

Stk. 4. A-kassen kan også i umiddelbar tilknytning til periodens udløb forlænge fristen for tilmelding i stk. 1 i tilfælde af

1) sygdom,

2) barselsorlov, eller

3) uforudsigelige omstændigheder.

Stk. 5. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret skal ske senest dagen efter, at medlemmet er raskmeldt, orloven er ophørt eller de særlige omstændigheder ikke længere er til stede.

Krav om arbejde for at få et nyt PD U2

§ 18. Et PD U2 kan af en dansk a-kasse udstedes for en periode af højst 3 måneder. Perioden kan ikke forlænges.

Stk. 2. Et medlem, hvor perioden i PD U2 er udløbet, har først ret til et nyt PD U2, når medlemmet har arbejdet i det omfang, som fremgår af § 2, stk. 3.

Ikrafttræden mv.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 490 af 30. maj 2012 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og det øvrige udland og bekendtgørelse nr. 1156 af 23. december 1993 om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne ophæves.

Stk. 3. En person, der er optaget i en a-kasse inden 1. januar 2015, bevarer sine rettigheder efter § 1 eller § 2 i bekendtgørelse nr. 1156 af 23. december 1993 om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne.

Stk. 4. En person, der inden den 1. januar 2015 har valgt at bevare sit medlemskab af a-kassen efter § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 2 i bekendtgørelse nr. 1156 af 23. december 1993 om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne, bevarer sine rettigheder efter denne bestemmelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2014

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen


Bilag 1

 
BM logo Size: (110 X 110)
     
Færøernes landsstyre logo Size: (128 X 110)
       

Aftale

mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre

om koordination af arbejdsløshedsforsikring

 
§ 1. Denne aftale regulerer koordinationen af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne.
 
§ 2. Koordination af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne sker efter reglerne i Nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012 med de fravigelser, der følger af § 3.
 
§ 3. En fuldtidsledig, der er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, og som rejser fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark for at søge beskæftigelse, bevarer retten til dagpenge fra hjemlandet i tre måneder, dog ikke ud over det tidspunkt hvor retten til dagpenge er opbrugt.
Stk. 2. Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte periode på tre måneder omfattes den ledige af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger arbejde, og modtager dagpenge der, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
Stk. 3. En ledig, der i løbet af den i stk. 1 nævnte periode kommer i beskæftigelse, omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i beskæftigelseslandet, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.
 
§ 4. Aftalen træder i kraft den 1. januar. 2015
Stk. 2. Samtidig ophæves aftale mellem Arbejdsministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring af 26. august 1993.

     
For Beskæftigelsesministeriet
 
For Færøernes Landsstyre
København, den 20. november 2014
 
Tórshavn, den 20. november 2014
     
     
Henrik Dam Kristensen
 
Johan Dahl


Bilag 2

Vejledning

Til

Aftale mellem Danmark og Færøerne om koordination af arbejdsløshedsforsikring

Generelle bemærkninger

Denne aftale indebærer, at koordinationen af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne fremover som udgangspunkt sker efter reglerne i Nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012.

Herudover sikrer aftalen yderligere rettigheder i forhold til adgangen til arbejdsløshedsforsikringen mellem Danmark og Færøerne.

Ad § 3

Ad stk. 1

Bestemmelsen indebærer, at dagpengeberettigede ledige fra første ledighedsdag kan medtage deres dagpenge fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark for at søge arbejde. Retten omfatter også personer, der har ret til danske dimittenddagpenge, uanset at der ikke er ret til dimittenddagpenge i det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem.

Dagpenge kan eksporteres i tre måneder, dog ikke ud over det tidspunkt hvor retten til dagpenge udløber.

Retten til at medtage dagpenge under arbejdssøgning i Danmark henholdsvis på Færøerne i tre måneder skal være opbrugt, inden den ledige omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger arbejde, med mindre pågældende kommer i beskæftigelse, jf. § 3.

En ledig, der har mindre end tre måneders dagpengeret tilbage, inden pågældende påbegynder arbejdssøgning med dagpenge i Danmark henholdsvis på Færøerne, kan ikke blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen og modtage dagpenge i det land, hvor pågældende søger arbejde, efter udløb af dagpengeretten, medmindre pågældende kommer i beskæftigelse og opfylder betingelserne herfor.

Ad stk. 2

Efter udløbet af de tre måneder, indtræder den ledige direkte i arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger beskæftigelse, og modtager dagpenge der, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Det betyder:

En ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Færøerne til Danmark, skal skriftligt have søgt om optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse inden otte uger fra det tidspunkt, hvor personen ophørte med at være omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, og skal opfylde kravet om et års medlemskab og arbejdskravet på 1924 timers beskæftigelse inden for de sidste tre år. Medlems- og beskæftigelseskravet kan opfyldes ved sammenlægning af medlems- og beskæftigelsesperioder fra Danmark og Færøerne.

En ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Danmark til Færørene, skal henvende sig til ALS om optagelse i den færøske arbejdsløshedsforsikring og kan herefter modtager dagpenge i henhold til den færøske lovgivning. Da der ikke er dagpengeret for dimittender i den færøske arbejdsløshedsforsikring, har personer, der har eksporteret deres danske dimittenddagpenge til Færøerne, ikke umiddelbart ret til færøske dagpenge efter udløbet af de tre måneder. Da selvstændige erhvervsdrivende ikke er omfattet af den obligatoriske arbejdsløshedsforsikring på Færøerne, har de efter udløbet af eksportperioden heller ikke umiddelbart ret til færøske dagpenge. Det kræver bl.a. optagelse i den frivillige forsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

Ad stk. 3

Det følger af reglerne i Nordisk konvention om social sikring, som bygger på forordning EF nr. 883/2004 om koordination af de sociale sikringsordninger, at man omfattes af beskæftigelseslandets sociale sikringssystem, når man kommer i arbejde. Hvis en ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark, kommer i arbejde inden udløbet af den tremåneders eksportperiode, indtræder pågældende derfor straks i arbejdsløshedsforsikringen i beskæftigelseslandet.

Ad § 4

Aftalen træder i kraft den 1. januar. 2015 og erstatter aftalen mellem Danmark og Færøerne fra 1993.


Bilag 3

 
BM logo Size: (110 X 110)
     
Færøernes landsstyre logo Size: (128 X 110)
       

Sáttmáli

millum Beskæftigelsesministeriet og Vinnumálaráðið

um samskipan av arbeiðsloysistrygging

 
§ 1. Hesin sáttmáli leiðrættar samskipanina av arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar.
 
§ 2. Samskipanin av arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar fer fram eftir reglunum í Norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd frá 12. juni 2012 við teim frávikum, ið stava av § 3.
 
§ 3. Ein fulltíðartøkur, sum hevur rætt til útgjald av arbeiðsloysistrygging, og sum fer úr Danmark til Føroyar ella úr Føroyum til Danmarkar fyri at leita eftir arbeiði, varveitir rættin til arbeiðsloysisstuðul frá heimlandinum í 3 tríggjar mánaðir, tó ikki longri enn tað tíðarskeið, tá ið rætturin til arbeiðsloysisstuðul er uppi.
Stk. 2. Eftir at 3 mánaðar skeiðið, nevnt 1. petti er farið, verður tann tøki fevndur av arbeiðsloysistryggingini í tí landi, har viðkomandi søkir arbeiði og fær arbeiðsloysisstuðul har, um treytirnar fyri tí eru loknar.
Stk. 3. Ein tøkur, sum í leypi av tí í 1. petti nevnda tíðarskeiði, fær arbeiði, verður fevndur av arbeiðsloysistryggingini í arbeiðslandinum, um treytirnar fyri hesum annars eru loknar.
 
§ 4. Sáttmálin kemur í gildi tann 1. januar 2015
Stk. 2. Samstundis fer sáttmálin millum Arbejdsministeriet og Føroya Landsstýri, um samskipan av arbeiðsloysistrygging frá 26. august 1993, úr gildi.

     
Fyri Beskæftigelsesministeriet
 
Fyri Vinnumálaráðið
København, tann 20. november 2014
 
Tórshavn, tann 20. november 2014
     
     
Henrik Dam Kristensen
 
Johan Dahl


Bilag 4

Vegleiðing

til

Sáttmála millum Danmark og Føroyar um samskipan af arbeiðsloysistrygging

Almennar viðmerkingar

Hesin sáttmáli inniber, at samskipanin av arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar í framtíðini sum útgangsstøði fer fram sambært reglunum í Norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd frá 12. juni 2012.

Harumframt tryggjar sáttmálin fleiri rættindi í mun til atgongdina til arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar.

Ad. § 3

Ad stk. 1

Ásetingin inniber, at arbeiðstøk við rætti til arbeiðsloysisstuðul frá fyrsta arbeiðsloysisdegi kunnu taka sín arbeiðsloysisstuðul við sær úr Danmark til Føroyar ella úr Føroyum til Danmarkar fyri at leita eftir arbeiði. Hesi rættindi fevna eisini um persónar, ið hava rætt til danskar dimittenddagpengar, hóast at tað ikki finst ein rættur til dimittenddagpengar í føroysku arbeiðsloysisskipanini.

Arbeiðsloysisstuðul kann útflytast í tríggjar mánaðir, tó ikki longri enn til tá rætturin til arbeiðsloysisstuðul er uppi.

Rætturin at taka arbeiðsloysisstuðul við sær, meðan leita verður eftir arbeiði í Danmark ella í Føroyum í tríggjar mánaðir, skal vera brúktur, áðrenn tann tøki verður fevndur av arbeiðsloysistryggingini í tí landi viðkomandi søkir arbeiði, uttan so at viðkomandi fær arbeiði, jbr. § 3.

Ein arbeiðstøkur, ið hevur minni enn tríggjar mánaðir eftir av rættinum til arbeiðsloysisstuðul, áðrenn viðkomandi byrjar at leita eftir arbeiði við arbeiðsloysisstuðli í Danmark ella í Føroyum, kann ikki verða fevndur av arbeiðsloysistryggingini og fáa arbeiðsloysisstuðul í tí landi, viðkomandi søkir arbeiði, aftaná at rætturin til arbeiðsloysistuðul er farin úr gildi, uttan so at viðkomandi fær arbeiði og lýkur treytirnar fyri hesum.

Ad stk. 2

Tá ið teir tríggir mánaðirnir eru farnir, kemur hin arbeiðstøki beinleiðis inn í arbeiðsloysistryggingina í tí landi, har viðkomandi leitar eftir arbeiði og fær arbeiðsloysisstuðul har, um treytirnar fyri hesum eru loknar.

Tað merkir:

Ein arbeiðstøkur, sum hevur flutt sín arbeiðsloysisstuðul við sær úr Føroyum til Danmarkar, skal skrivliga hava søkt um limaskap í einum donskum a-kassa innan átta vikur frá tí, at viðkomandi ikki longur var fevndur av føroysku arbeiðsloysistryggingini, og skal lúka kravið um eitt ára limaskap og arbeiðskravið upp á 1924 tímars arbeiði seinastu trý árini. Lima – og arbeiðskravið kann lúkast við at samanleggja lima- og arbeiðsskeið í Danmark og Føroyum.

Ein arbeiðstøkur, sum hevur flutt sín arbeiðsloysisstuðul við sær úr Danmark til Føroyar, skal venda sær til ALS og søkja um upptøku í føroysku arbeiðsloysisskipanini og kann síðani fáa arbeiðsloysisstuðul sambært føroyskari lóg. Eftirsum dimittendar ikki hava rætt til arbeiðsloysisstuðul i føroysku arbeiðsloysistryggingini, hava persónar, sum hava flutt sínar donsku dimittenddagpengar til Føroyar, ikki beinleiðis rætt til føroyskan arbeiðsloysisstuðul, tá teir tríggir mánaðirnir eru farnir. Eftirsum sjálvstøðug vinnurekandi ikki eru fevnd av lógarkravdu arbeiðsloysistryggingini í Føroyum, hava tey, aftaná tíðarskeiðið sum tey hava søkt um arbeiði er farið, heldur ikki beinleiðis rætt til føroyskan arbeiðsloysisstuðul. Til tað krevst m.a. umsókn um tekna trygging fyri sjálvstøðug vinnurekandi.

Ad stk. 3

Sambært reglunum í Norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd, sum byggir á ES fyriskipan nr. 883/2004 um samskipan av sosialu tryggingarskipanunum, verður ein fevndur av sosialu trygdarskipanini í arbeiðslandinum, tá ið ein fær í arbeiði. Um ein arbeiðstøkur, sum hevur flutt sín arbeiðsloysisstuðul úr Danmark til Føroya ella úr Føroyum til Danmarkar, fær arbeiði áðrenn 3 mánaða tíðarskeiðið er farið, verður viðkomandi tí beinanvegin fevndur av arbeiðsloysistryggingini í landinum arbeitt verður.

Ad § 4

Sáttmálin kemur í gildi tann 1.januar 2015 og tá fer avtalan millum Danmark og Føroyar frá 1993 úr gildi.