Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene

I medfør af § 235, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, fastsættes:

§ 1. Regionernes pligt til at yde vederlagsfri behandling ved de i § 79, stk. 2, i sundhedsloven nævnte private specialsygehuse m.v. er begrænset til en årlig økonomisk ramme, som udgør:

1) 16,7 mio. kr. for Sankt Lukas Hospice,

2) 16,7 mio. kr. for Diakonissestiftelsens Hospice,

3) 16,7 mio. kr. for Sct. Maria Hospice,

4) 18,1 mio. kr. for OASIS,

5) 19,1 mio. kr. for RCT i København,

6) 13,1 mio. kr. for RCT-Jylland,

7) 77,7 mio. kr. for Epilepsihospitalet i Dianalund,

8) 69,1 mio. kr. for Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry,

9) 29,8 mio. kr. for PTU’s RehabiliteringsCenter,

10) 12,9 mio. kr. for Center for sundhed og træning i Middelfart,

11) 14,7 mio. kr. for Center for sundhed og træning i Århus,

12) 19,9 mio. kr. for Center for sundhed og træning i Skælskør,

13) 21,4 mio. kr. for RehabiliteringsCenter for Muskelsvind,

14) 15,5 mio. kr. for Vejlefjord, og

15) 8,7 mio. kr. for Center for Hjerneskade.

Stk. 2. Regionernes pligt til at yde specialiseret ambulant behandling ved Øfeldt Centrene i medfør af § 79, stk. 3, i sundhedsloven er begrænset til en årlig økonomisk ramme, som udgør 17,0 mio. kr.

Stk. 3. Beløbsrammerne er anført i 2014 pris- og lønniveau. Beløbsrammerne er ekskl. lønsumsafgift. Beløbsrammerne pris- og lønreguleres årligt på tilsvarende måde som bloktilskuddet til regionerne. De pris- og lønregulerede rammer samt den anvendte reguleringssats udmeldes årligt.

§ 2. Regioners pligt til at yde vederlagsfri behandling ved Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry udgør ud over den i § 1 fastsatte årlige økonomiske ramme 15,0 mio. kr. i årene 2014 og 2015. Af de 15,0 mio. kr. anvendes 375.192 kr. til at etablere en udgående funktion fra sclerosehospitalerne.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2014 og har virkning fra 1. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 618 af 6. juni 2014 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene ophæves.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 25. november 2014

Nick Hækkerup

/ Lene Brøndum Jensen