Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

En kvinde kontaktede en online boligbutik angående en stilling som kreativ sælger. Hun fik afslag med begrundelsen, at hun havde to små børn. Nævnet fandt, at dette var i strid med ligestillingsloven.

Kvinden fik derfor medhold samt en godtgørelse på 25.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en boligbutik søgte en medarbejder, der skulle fungere som butikschefens højre hånd/kreativ sælger.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager fik afslag på at komme i betragtning til stillingen som butikschefens højre hånd/kreativ sælger.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 25.000 kr. med procesrente fra den 5. januar 2012, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Et boligbutik søgte på internettet en medarbejder, der skulle fungere som butikschefens højre hånd/kreativ sælger.

Det fremgik af stillingsopslaget, at virksomheden søgte en dynamisk og karriereorienteret super-wo(man) til fuldtidsansættelse.

Det fremgik også af opslaget, at virksomheden tilbød spændende arbejdsforhold med masser af udfordringer og stort råderum, attraktiv løn og fleksible ansættelsesvilkår/arbejdstider. Arbejdet skulle foregå i virksomhedens butik på hovedgaden i X by.

Herefter sendte klager den 6. september 2011 en mail til virksomheden stilet til Y, hvor hun oplyste, at hun var meget interesseret i jobbet, og at hun ville sende en ansøgning en af de kommende dage. Klager spurgte samtidig, hvordan bemærkningen om, at man forventede fleksible arbejdstider skulle forstås. Klager henviste i den forbindelse til, at "Min kæreste og jeg har to små drenge, er dog bosat i [X by], men der vil være noget logistik som skal gå op i en højere enhed, hvorfor jeg hæfter mig meget ved denne lavpraktiske detalje".

Samme dag modtog klager en mail fra Y, hvoraf fremgik, at "Det er godt du lige skriver på forhånd. . Grunden til at vi søger er mest, at vores butikschef selv har 2 små børn og det er utroligt svært at få til at gå op - så egentligt vil det være lidt dumt at ansætte en erstatning der også har småbørn. Tror derfor ikke du vil komme i betragtning på nuværende tidspunkt - alene af den grund".

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede har overtrådt ligebehandlingsprincippet i ligebehandlingslovens § 2, og at indklagede har forskelsbehandlet hende på grund af køn i forbindelse med hendes mulige jobsøgning hos indklagede. Klager ønsker at få en godtgørelse på 25.000 kr.

Klager henviser til, at mailkorrespondancen med indklagede ikke efterlader nogen som helst tvivl om, at klager blev afvist på grund af sit køn, og at der dermed er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at ligebehandlingsprincippet er blevet krænket. Klager henviser særligt til, at indklagede meddelte, at man ikke ville ansætte en ansøger med småbørn, og at klager alene af den grund blev sorteret fra.

For så vidt angår det af indklagede anførte om, at Y ikke var ansat i virksomheden, henviser klager til, at Y på virksomhedens hjemmeside optræder som marketingschef/iværksætter.

Indklagede afviser, at klager blev udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Indklagede henviser til, at stillingen som butikschefens højre hånd/krea-tiv sælger stillede særlige krav til arbejdstider/vilkår og mødestabilitet, som ikke var forenelige med det behov for fleksibilitet, som klager havde

givet udtryk for i sin mail. Stillingen krævede på grund af særlige omstændigheder, at pågældende skulle være i stand til at varetage flere af indehaverens tunge ansvarsområder og kunne varetage butikkens åbningstider med den størst mulige fleksibilitet.

Indklagede henviser i den forbindelse til, at der er tale om en personligt ejet virksomhed, der på tidspunktet for klagen havde tre medarbejdere: Indehaveren, en indkøber og en lageransvarlig. Alle tre var kvinder og to havde børn. Det pågældende jobopslag var blevet lagt på nettet for cirka tre år siden, idet man løbende havde søgt en kvalificeret medarbejder til at assistere indehaveren. På dette tidspunkt kunne indehaveren klare de fleste opgaver selv, således at en ansøger, der blev ansat som butikschefens højre hånd/kreative sælger, på daværende tidspunkt ville kunne have nydt fleksible vilkår.

Efter en langvarigt forløb med blandt andet et alvorligt sygt barn blev indehaveren sygemeldt i oktober 2011. I indehaverens fravær blev arbejdsgiverforpligtelsen varetaget af de andre ansatte, samt af Y, der var ven af indehaveren, og som fungerede som "konsulent/iværksætterven". Det forhold, at Y var omtalt på virksomhedens hjemmeside, kan efter indklagedes opfattelse ikke sidestilles med en formel ansættelse eller et ansvar i virksomheden. Indklagede henviser i den forbindelse til, at der på hjemmesiden optræder en række andre personer, der uden at være ansatte, varetager forskellige opgaver for virksomheden enten som frivillige eller på freelancebasis.

Som følge af indehaverens sygemelding blev det besluttet at ansætte tre nye medarbejdere, herunder en sælger. Det nye sælgerjob rummede på grund af indehaverens sygdom og fravær ikke den samme fleksibilitet som tidligere, og der var tale om et særdeles krævende job, hvor arbejdstiderne ikke var fleksible. Opslaget på nettet blev imidlertid ikke opdateret, da det kun var indehaveren, der havde kompetence til at ændre på hjemmesiden.

Det umiddelbare svar til klager om, at Y ikke troede, at klager kunne komme i betragtning til stillingen, skyldtes ikke klagers køn, men at hun havde tilkendegivet, at hun som småbørnsforælder havde nogle logistiske udfordringer i hverdagen. Der er i den forbindelse indklagedes opfattelse underordnet, om en ansøgers forventede fravær skyldes børn, hundeluftning, fodboldtræning eller andet.

Indklagede henviser i øvrigt til, at Y ikke er arbejdsgiver eller ansat i den indklagede virksomhed, og selvom han udtalte sig på vegne af indklagede, var der hverken tale om en formel ansøgning eller et formelt afslag, der havde nået arbejdsgiverniveau. Det er således indklagedes opfattelse, at en mailforespørgsel og en uformel straksformodning ikke kan sidestilles med en egentlig ansøgning.

Klager var således trods den umiddelbare udmelding fra Y ikke afskåret fra at søge jobbet og uddybe sin situation og sine kvalifikationer.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse (ligebehandlingsloven).

Ved ligebehandling forstås efter loven, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn. Dette gælder både direkte og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til ægteskabelig eller familiemæssig stilling.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn ringere end personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt betinget i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er saglige og hensigtsmæssige.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Indledningsvist bemærkes, at Y efter Ligebehandlingsnævnets opfattelse må anses for at have optrådt på indklagedes vegne i forbindelse med klagers henvendelse i anledning af opslaget om stillingen som butikschefens højre hånd/kreativ sælger.

Nævnet finder, at klager har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, hun blev udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Nævnet har herved lagt vægt på indholdet af Y's meddelelse til klager om, at han ikke troede, at klager kunne komme i betragtning til jobbet, alene fordi hun havde små børn, uden forud herfor at have konfereret med klager om hendes muligheder for at bestride stillingen. En sådan henvisning til klagers familiemæssige stilling er efter nævnet opfattelse udtryk for indirekte forskelsbehandling, idet det stiller kvinder ringere end mænd.

Nævnet finder ikke, at indklagede har tilbagevist denne formodning.

Nævnet har herved lagt vægt på, at indklagede i sit svar til klager direkte henviste til hendes familiemæssige situation som begrundelse for afslaget.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har herved lagt vægt på, at klager havde rettet henvendelse til indklagede og udtrykt interesse for stillingen, og at indklagede ved sin meddelelse om, at klager ikke kunne komme i betragtning, reelt har forhåndsafvist en ansøgning fra hende. Situationen kan således sidestilles med en ansøgning, hvorfor der skal tilkendes en godtgørelse.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrente fra den 5. januar 2012, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.