Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold

En kvinde blev afskediget fra sin ansættelse som husassistent hos indklagede imens hun var på barsel. Afskedigelsen var alene begrundet i anvendelsen af SIFU-princippet, og det var nævnets vurdering, at indklagede ikke havde fremlagt dokumentation for, at klager var den medarbejder, der bedst kunne undværes på tidspunktet for hendes afskedigelse. Nævnet fandt således, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at netop klager var den, der bedst kunne undværes, og at afskedigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i graviditeten. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 170.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse fra en ansættelse som husassistent hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager den 5. juli 2011 blev afskediget af indklagede fra ansættelsen som husassistent.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 170.000 kr. med procesrente fra den 18. januar 2011, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet

Sagsfremstilling

Den 1. oktober 2009 blev klager ansat som husassistent med tjeneste indtil videre på hjemmet i [by].

Ved brev af 5. juli 2011 blev klager indstillet til afskedigelse pr. 1. september 2011 på grund af indklagedes dårlige økonomiske resultater de senere år. Bestyrelsen havde derfor besluttet at reducere antallet af belægningsdage, hvilket betød, at der var behov for færre medarbejdere. Samarbejdsudvalget besluttede, at afskedigelserne skulle ske efter anciennitet (SIFU-princippet).

Indstillingen blev fulgt op af en meddelelse om afskedigelse dateret 29. august 2011.

Klager var på barselorlov, da hun blev afskediget. Hun skulle have genoptaget arbejdet den 25. august 2011.

På tidspunktet for afskedigelsen var der følgende husassistentstillinger ved hjemmet i [by]:

Husassistent 1 med 14 års anciennitet (rengøring)

Klager med 1 år og 11 måneders anciennitet (rengøring) - afskediget

Husassistent 2 ansat den 1. februar 2011 - afskediget

Husassistent med 5 års ansættelse (rengøring/vaskeri og tøjreparation)

Husassistent med cirka 8 års ansættelse (køkkenassistent)

Klagers forbund har på vegne af klager forsøgt at indgå forlig i sagen med indklagede. Parterne kunne imidlertid ikke blive enige. Sagen er derfor indbragt for Ligebehandlingsnævnet.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse under afholdelse af barselorlov. Samlet set er der ikke klare objektivt konstaterbare forhold, der gør det ubetænkeligt at antage, at afskedigelsen af klager ud fra en driftsmæssig betragtning var sagligt begrundet og dermed ikke var begrundet i klagers graviditet og barselorlov. Klager har krav på en godtgørelse på 169.371 kr., svarende til 9 måneders løn.

På tidspunktet for afskedigelsen af klager var der 5 husassistenter ansat på hjemmet i [by]. Klager og to af hendes kolleger var beskæftiget med rengøring, 1 person arbejdede i vaskeriet, og 1 person arbejdede i køkkenet. Indklagede besluttede, at afskedigelsen skulle ske efter SIFU-princippet, efter at afskedigelserne havde været behandlet på et møde i samarbejdsudvalget. Brugen af SIFU-princippet ændrer ikke ved, at indklagede skal godtgøre, at opsigelsen af klager ikke var begrundet i klagers barselorlov.

Klager var i stand til at varetage jobbet i både køkken og vaskeri. Hun har således tidligere arbejdet i køkkenet.

Det er af indklagede anført, at klager ikke havde de fornødne faglige og personlige kvalifikationer til at varetage de angivne stillingsområder. Samtidig har indklagede anført, at de ikke har fundet anledning til at kritisere det arbejde, der blev udført af klager.

Det fremgår af opsigelsen, at afskedigelsen skulle ske efter SIFU-princippet, hvilket ikke stemmer overens med, at der blev lagt vægt på faglige og personlige kvalifikationer.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket forskelsbehandling af klager i forbindelse med beslutningen om afskedigelse. Indklagede har ved beslutningen lagt vægt på SIFU-princippet og på faglige og personlige kvalifikationer. Hjemmet i [by] havde ikke et ønske om at afskedige medarbejdere og har ikke haft grund til at kritisere klagers arbejde.

I midten af 2011 blev indklagede nødt til at gennemføre besparelser på landets fire hjem. Antallet af optagne børn blev reduceret, og lukkeperioder blev udvidet. De ændrede forhold medførte mulighed for at reducere behovet for arbejdskraft og effektuere de nødvendige besparelser.

Forholdene blev drøftet i samarbejdsudvalgene på hjemmene, herunder på det hjem, hvor klager var ansat. Tillidsrepræsentanterne blev taget med på råd i relation til, hvordan reduktionerne kunne gennemføres og hvilke afskedigelseskriterier, der skulle anvendes. Der var enighed om at anvende et objektivt kriterium i form af anciennitet i relation til de enkelte medarbejdergrupper - også blandt husassistenterne.

Anciennitetskriteriet blev praktiseret i forbindelse med afskedigelsen af blandt andet klager. Klager blev ansat den 1. oktober 2009 og arbejdede fire måneder, hvorefter hun blev sygemeldt. Klager og den anden afskedigede medarbejder var de to, der havde den korteste anciennitet.

Anciennitetskriteriet blev ikke anvendt for blot at finde den mest simple måde at gennemføre personalereduktionerne på, men ancienniteten afspejlede langt henad vejen den væsentlige personlige kvalifikation i form af erfaring og indsigt, der var afgørende for de ansatte, der var i tæt kontakt med børnene under opholdet på hjemmet. Der er tale om børn, der ofte har brug for tæt kontakt til de voksne, og børn, der hver især har selvværdsproblemer og brug for erfarne voksne til at støtte dem under opholdet. Det er selvsagt primært det pædagogiske personale, der varetager denne opgave, men alle ansatte spiller en rolle heri.

Hjemmet i [by] har ved den gennemførte personalereduktion været nødt til at sikre, at det færre antal husassistenter fremadrettet også kunne udfylde denne rolle. Det kræver en personalegruppe med passende erfaring og indsigt på stedet. Derfor var anciennitetskriteriet også et relevant kriterium. Med færre husassistenter blev der også lagt vægt på, at de skulle kunne udveksle og understøtte hinanden mere mellem de forskellige opgaver. De tilbageværende husassistenter har via deres erfaring prøvet de forskellige funktioner og kan gå på tværs i nødvendigt omfang. Det er ikke en erfaring, klager har kunnet erhverve med fire måneders arbejde.

Jobbet i køkkenet på hjemmet i [by] krævede henholdsvis køkkenassistentuddannelse og et hygiejnekursus. Den nuværende medarbejder i køkkenet har disse uddannelsesfaglige kvalifikationer. Jobbet krævede også høj grad af fleksibilitet og overblik i dagligdagen, hvilket var nødvendigt i et hus med mange gæster og forældre, der skulle betjenes af køkkenet. 3 - 4 børn hjalp dagligt i køkkenet, hvilket krævede gode pædagogiske evner. Klager havde ikke alle uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det vurderedes også, at hun ikke havde de nødvendige personlige kvalifikationer til jobbet i køkkenet.

Jobbet i vaskeriet på hjemmet i [by] krævede også, at medarbejderen kunne reparere børnenes tøj blandt andet ved hjælp af symaskine. Herudover krævede jobbet også en særlig empati overfor de børn, der var sengevædere og derfor var særligt sårbare og selvudslettende. Fleksibilitet og hjælpsomhed var også meget vigtige kvalifikationer. Det var indklagedes vurdering, at vaskeriets nuværende medarbejder havde den rette sammensætning af faglige og personlige kvalifikationer til at kunne bestride jobbet. Klager kunne ikke matche dette.

Jobbet med rengøring på hjemmet i [by] krævede også, at medarbejderne var robuste, omhyggelige, pålidelige og omsorgsfulde. Den nuværende medarbejder, der er beskæftiget indenfor rengøring, har ud over en lang anciennitet på næsten 14 år disse personlige kvalifikationer og er i særdeleshed meget omsorgsfuld overfor den type af børn, der kommer på hjemmet. Ved afskedigelsen af klager var vurderingen, at klager ikke havde tilsvarende unikke personlige kvalifikationer.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Det er ligebehandlingslovens udgangspunkt, at en arbejdsgiver skal kunne godtgøre, at afskedigelsen er begrundet i særlige forhold, der ikke har forbindelse med graviditeten.

Afskedigelsen var alene begrundet i anvendelsen af SIFU-princippet, og det er nævnets vurdering, at indklagede ikke har fremlagt dokumentation for, at klager var den medarbejder, der bedst kunne undværes på tidspunktet for hendes afskedigelse.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der på tidspunktet for afskedigelsen af klager var fem husassistenter ansat inklusiv klager. En af disse medarbejdere arbejdede i køkkenet, hvorimod klager og de tre andre medarbejdere arbejdede med rengøring. Af disse medarbejdere blev klager og en anden medarbejder afskediget.

Uanset at de to tilbageværende medarbejdere havde længere anciennitet end klager, finder nævnet ikke, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at netop klager var den, der bedst kunne undværes, og at afskedigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i graviditeten.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 170.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 170.000 kr. til klager med procesrente fra den 18. januar 2012, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.