Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - medhold

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede havde annonceret efter en kvindelig hjælper til pasning af en multihandicappet pige. Eftersom dispensation ikke var meddelt, var annonceteksten i strid med ligebehandlingsloven. Klager fik derfor medhold i klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at der i en annonce blev søgt efter en kvindelig hjælper til pasning af en multihandicappet pige.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede annoncerede efter en kvindelig hjælper.

Sagsfremstilling

Indklagede er et bureau, som på vegne af personer med handicap eller familier med børn med handicap søger efter hjælpere til at varetage personlig pleje og praktisk hjælp.

Der er klaget over, at indklagede på Jobnet havde en annonce med følgende ordlyd:

"Handicaphjælper til pige i [ ]

[Indklagedes navn]

Vi søger en glad og udadvendt kvindelig hjælper, til en pige på 11 år.

Pigen er multihandicappet og autist.

Du skal som minimum have erfaring med multihandicappede og loftlift.

Jobbet består af: give pigen mad, sørge for toiletbesøg, gøre hende natklar og putte hende. Derover skal hun leges med og synges for.

Den ledige stilling er 1-2 vagter om ugen fra kl. 17-20.

Der indgår personlig pleje i jobbet."

Parternes bemærkninger

Klager klager over, at det fremgår af annoncen, at kun kvinder kan søge jobbet.

Klager henviser til, at han tidligere har været ansat på et hospital, og at han afgjort mener, at også mænd kan klare en sådan opgave. På hospitalerne er mænd også vant til at passe kvinder, og de kvindelige sygeplejersker passer jo også de indlagte mænd.

Klager har aldrig oplevet, at en kvinde har klaget over, at han skiftede ble på hende.

Klager tror ikke på, at pigen selv har bedt om en kvindelig hjælper. Han mener, at pigen ville være tryg ved ham i løbet af et par dage, hvis hun fik en mandlig hjælper, som familien bakkede op omkring.

Indklagede oplyser, at de er et bureau, som på vegne af handicappede eller familier med handicappede søger efter hjælpere til at varetage personlig pleje og praktisk hjælp.

Indklagede afviser, at der er tale om forskelsbehandling på grund af køn, da annoncen er formuleret ud fra, hvad familien ønsker af hjælp til pigen ud fra deres erfaring gennem de 11 år, hvor de har haft brug for hjælp.

Indklagede er arbejdsgiver i relation til den pågældende annonce, da bureauet udbetaler løn til den ansatte hjælper. Indklagede har ikke nogen indflydelse på, om familien ønsker en kvindelig eller mandlig hjælper. Dette er udelukkende noget, som familien bestemmer, da den skal have hjælpen i det private hjem.

I det foreliggende tilfælde ønsker familien ikke en mandlig hjælper, da pigen ikke er tryg ved mænd, og familien har gennem nogle år fundet ud af, at det fungerer bedst med en kvindelig hjælper til pigen.

Indklagede henviser også til, at der i stillingen som handicaphjælper indgår en del personlig pleje af pigen, og at det derfor er moderens ønske, at pigen skal passes af en kvindelig hjælper.

Indklagede henviser i øvrigt til, at der er tale om et privat hjem, da pigen bor hjemme hos sine forældre.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af det ene køn. Bestemmelsen kan fraviges ved dispensation.

Da dispensation efter det oplyste ikke er meddelt, var annonceteksten i strid med ligebehandlingsloven.

Klager får derfor medhold i klagen.