Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - arbejdsvilkår - ej medhold

En gravid Beauty Consultant blev afskediget, da hun ikke ville acceptere væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene, som blandt andet betød, at hun skulle flytte til Nordjylland. Nævnet fandt, at indklagede havde godtgjort, at beslutningen om ændrede arbejdsvilkår var truffet før man blev bekendt med at klager var gravid, og at klagers graviditet ikke havde nogen indflydelse hverken på beslutningen om at varsle væsentlige ændringer i ansættelsesvilkårene eller på beslutningen om at afskedige klager. Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en gravid Beauty Consultant blev afskediget, fordi hun ikke ville acceptere væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene, som betød, at hun skulle flytte til Nordjylland, og at hun skulle arbejde flere dage end tidligere.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget, da hun ikke ønskede at acceptere væsentlige ændringer af ansættelsesvilkårene.

Sagsfremstilling

Klager blev i januar 2003 ansat som Beauty Consultant i den indklagede virksomhed. Klagers arbejdsområde var [ ] Group Travel Retail på det nordiske område. Klager boede på dette tidspunkt i Randers. I 2008 flyttede klager til Sorø.

Der er tale om en international virksomhed. På afskedigelsestidspunktet var indklagedes agent i Danmark et anpartsselskab, der ejes af A og B.

Ifølge ansættelsesaftalen var klagers arbejdsplads "flydende", eftersom arbejdet skulle udføres på forskellige færgeruter. Der var 15 arbejdsdage om måneden på grund af skiftende arbejdstider på skibene. Arbejde på lørdage talte for 1,5 dag og arbejde på søn- og helligdage talte for 2 dage.

Klagers arbejde bestod ifølge arbejdsbeskrivelsen i at booke og koordinere ture på færgerute X og Y, herunder hjælpe til på en rute til Göteborg samt 1 til 2 gange årligt tage ruten fra Amsterdam til England. Klager skulle sørge for at samle virksomhedens produkter/holde dem samlet ombord og se efter mulighederne for mere og/eller bedre plads til produkterne. Klager skulle eventuelt også hjælpe med promotion i skandinaviske lufthavne og undersøge mulighederne for at promote på finske linier.

Ved brev af 8. juni 2005 meddelte indklagede, at det reelle antal arbejdsdage (eksl. ferie) pr. 1. juli 2005 var 162 dage.

Det fremgår af sagen, at B i mail af 30. juni 2010 indkaldte klager til møde den 20. juli 2010. Mødet blev flyttet, således at det blev holdt den 23. juli 2010.

Klager oplyste i brev af 13. juli 2010 skriftligt indklagede om, at hun var gravid med termin til 13. januar 2011. Klager fødte en søn den 19. januar 2011.

I mail af 23. juli 2010 meddelte indklagede, at "Som aftalt i dag på vort møde, vil jeg grundet struktur ændringer bekræfte de betingelser som er gældende for den stilling som vil blive aktuel pr. 1. januar 2011".

Det fremgår af særskilt brev af 23. juli 2010, at stillingsændringen medførte, at der var bopælspligt i Nordjylland i området Ålborg eller nord for Ålborg, og at klagers arbejdsområde var færgerute X og Y med udgangspunkt i Hirtshals og Frederikshavn. Den årlige arbejdsnorm var nu 210 faktiske dage om året, eller i gennemsnit 17,5 dage om måneden. Klager skulle arbejde hver anden weekend. Arbejde om lørdagen talte som 1,5 arbejdsdag og arbejde om søndagen talte som 2 arbejdsdage. Lønnen var uændret 29.000 kr. om måneden.

&Aelig; ndringen af klagers arbejdsvilkår blev varslet med fem måneders varsel, således at vilkårene skulle træde i kraft den 1. januar 2011. Hvis ikke klager kunne acceptere de ændrede arbejdsvilkår, kunne hun betragte sig som opsagt fra stillingen som Beauty Consultant med udgangen af december 2010.

Klager oplyste den 11. august 2010, at hun ikke kunne acceptere ændringerne i ansættelsesvilkårene.

Indklagede meddelte herefter den 13. august 2010 klager, at da hun ikke havde accepteret ændringerne i ansættelsesvilkårene, var hun at anse for opsagt med udgangen af december måned 2010. Klager blev fritstillet fra den 13. august 2010.

Der er i sagen fremlagt kopi af mailkorrespondance, herunder mail af 4. juni 2010 fra Regional Director C til A om organisationsændringer på det nordiske område. Det fremgår heraf, at Danmark fremover skulle opdeles i Område 1- Norddanmark (Frederikshavn) og Område 2 - Syddanmark (Lolland).

Af mail af 23. juni 2010 fra B til C fremgår, "Jeg kan oplyse, at vi indkalder [klager] til møde, og der giver hende en forklaring på vores organisationsændring og dermed vores tilbud om stillingsændring, mandag eller tirsdag i næste uge således at det sker i juni måned."

Af mail af 1. juli 2010 fra indklagedes advokat til B fremgår bl.a., at "Vi drøftede jeres muligheder for enten at opsige [klager] eller varsle ændringer af ansættelsesvilkårene, og du valgte det sidste. I den forbindelse udarbejder jeg udkast til et brev til [klager], som du kan udlevere på mødet den 20. juli.

Såfremt hun ikke accepterer vilkårsændringerne, skal I skrive et brev til hende, hvor I bekræfter dette og vilkårene for fratrædelse."

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at afskedigelsen er i strid med ligebehandlingsloven. Klager har nedlagt påstand om godtgørelse svarende til mindst 12 måneders løn.

Det er ikke over for nævnet uddybet, hvorfor klager mener, at ændringen af ansættelsesvilkårene og den efterfølgende afskedigelse er i strid med ligebehandlingsloven.

Det fremgår dog af sagen, at det tidligere er gjort gældende, at klager først på møde den 23. juli 2010 blev gjort bekendt med den mulige stillingsændring. Indklagede havde således ikke oplyst klager om stillingsændringen, før indklagede ved brevet af 13. juli 2010 blev gjort bekendt med klagers graviditet.

Klager afviser, at rejseomkostningerne, som anført af indklagede, blev væsentligt forøgede i forbindelse med, at hun flyttede fra Randers til

Sorø. Klager henviser i den forbindelse til, at kørsel/transport foregik uden for arbejdstiden, og at hun aldrig overnattede på hotel hverken før eller efter en rejse.

Klager oplyser, at hun ikke udelukkende havde kunder i Nordjylland, idet hun også havde kunder i Esbjerg, Århus, Ålborg, Kiel og Polen. Hun afviser også, at hun havde givet udtryk for, at hun havde mere fordelagtige ansættelsesvilkår end de øvrige ansatte.

Indklagede afviser, at afskedigelsen af klager var i strid med ligebehandlingsloven.

Indklagede gør gældende, at der var tale om en sagligt begrundet ændring af klagers arbejdsvilkår, og at afskedigelsen var begrundet i, at klager ikke ville acceptere de ændrede ansættelsesvilkår.

Indklagede gør også gældende, at man ikke havde kendskab til klagers graviditet, da beslutningen om ændring af ansættelsesvilkår/afskedigelse blev taget i juni måned, og at man først blev bekendt med klagers graviditet den 17. juli 2010, da man modtog klagers brev af 13. juli 2010. Klagers graviditet har derfor ikke haft indflydelsen på beslutningen om de varslede ændringer og afskedigelsen af klager.

Såfremt Ligebehandlingsnævnet finder, at det ikke kan lægges til grund, at beslutningen om ændring af arbejdsvilkår og afskedigelse blev taget uden kendskab til klagers graviditet, så er det indklagedes opfattelse, at sagen ikke kan afgøres uden parts- og vidneforklaringer.

Indklagede henviser til, at klager ved sin ansættelse i 2003 havde bopæl i Randers, og at hendes arbejdssted primært var de toldfrie butikker på skibe på de to færgeruter X og Y, der sejlede fra Hirtshals og Frederikshavn. Klagers kørselsgodtgørelse fordelte sig på cirka 60 procent til Nordjylland og cirka 40 procent til andre destinationer.

Da klager i 2008 valgte at flytte til Sorø, fik hun væsentligt længere transporttid mellem hjem og arbejde. Det medførte en væsentlig forøgelse af indklagedes rejseomkostninger, idet klager fik betalt kørselsgodtgørelse i forbindelse med transporten mellem hjem og arbejde, samt overnatning på hotel.

Da indklagede i oktober 2009 fik en ny agent i Danmark, var der ansat to Beauty Advisers for henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Danmark. Klagers område var den nordlige del. Den ansatte Beauty Adviser for den sydlige del boede i Sakskøbing, og hun havde sit primære arbejdssted på skibe, der sejlede fra Rødbyhavn cirka 30 km. væk. Denne medarbejders arbejdstid var aftalt til 240 faktiske arbejdsdage om året, og hun arbejdede hver anden weekend.

I juni 2010 besluttede indklagede at gennemføre en strukturændring for at øge indsatsen ombord på skibene. En kortere afstand mellem medarbejdernes bopæl og arbejdsstedet ville give mulighed for større fleksibilitet og nedbringe indklagedes rejseomkostninger.

Indklagede henviser i den forbindelse til mail af 4. juni 2010 fra Regional Director C om strukturændringen, som krævede, at den ansatte Beauty Adviser for den Nordlige del af Danmark havde bopæl i Nordjylland (Frederikshavn). Indklagede besluttede derfor allerede i juni 2010 at varsle en ændring af klagers ansættelsesvilkår.

Det var indklagedes hensigt at meddele beslutningen om struktur- og stillingsændringen til klager på et møde i juni måned, hvilket fremgår af mailen af 23. juni 2010 fra B til C. Indklagede valgte dog efterfølgende at udsætte mødet med klager til juli måned.

Den 30. juni 2010 indkaldte indklagede klager til møde den 20. juli 2010, og den 1. juli 2010 sendte B en SMS til klager og bad hende bekræfte, at hun kunne komme den 20. juli 2010. Efter anmodning fra klager blev mødedatoen ændret til den 23. juli 2010.

B modtog først den 17. juli 2010 klagers brev af 13. juli 2010 med meddelelse om, at klager var gravid.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet, barselorlov eller adoption, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Klager blev afskediget, mens hun var gravid. Det påhviler derfor indklagede at godtgøre, at den varslede ændring af klagers arbejdsvilkår og den efterfølgende afskedigelse ikke var begrundet i klagers graviditet.

Det er ubestridt, at klager i brev af 13. juli 2010 orienterede indklagede om graviditeten, og at indklagede ikke var bekendt med graviditeten forud for modtagelsen af brevet.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at indklagede i juni 2010 havde drøftelser om strukturændringer, som blandt andet ville medføre en ændring af klagers arbejdsvilkår. Det fremgår således af mail af 1. juli 2010, at indklagede med sin advokat havde drøftet muligheden for enten at opsige klager eller at varsle ændringer af ansættelsesvilkårene, og at man havde besluttet at varsle en ændring.

Ligebehandlingsnævnet finder på denne baggrund, at indklagede har godtgjort, at klagers graviditet ikke havde nogen indflydelse hverken på beslutningen om at varsle væsentlige ændringer i klagers ansættelsesvilkår eller beslutningen om at afskedige klager, da hun ikke ønskede at acceptere de ændrede ansættelsesvilkår.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.