Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - ligeløn - medhold

Klager blev ikke indkaldt til kvalifikationssamtale under sin barsel. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at indklagede hvert forår gennemførte en kvalifikationsvurdering af den enkelte medarbejder, og at klager ikke blev indkaldt til kvalifikationssamtale i foråret 2007, 2008, 2009 og 2010, hvor hun var fraværende på grund af graviditetsbetinget sygdom og barsel- og forældreorlov. På den baggrund fandt Ligebehandlingsnævnet, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun blev udsat for direkte forskelsbehandling. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at den manglende indkaldelse af klager til kvalifikationsvurdering ikke var begrundet i hendes fravær på grund af graviditetsbetinget sygdom og barsel- og forældreorlov. Klager fik medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager ikke blev indkaldt til kvalifikationssamtale i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom og afholdelse af barsel- og forældreorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager ikke blev indkaldt til kvalifikationssamtale i årene 2007-2010.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 5.000 kr. med procesrente fra den 19. december 2011, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev ansat hos indklagede pr. 10. november 2003. Ifølge ansættelsesaftalen skulle hun udføre montage og diverse forefaldende arbejde.

Klager blev opsagt den 25. marts 2011 med sidste arbejdsdag den 3. juni 2011. Begrundelsen for opsigelsen var manglende arbejde.

Ved brev af 14. september 2011 bad klagers forbund indklagede om en redegørelse for, hvorfor klager ikke var blevet indkaldt til eller tilbudt den årlige lønsamtale, mens hun afviklede barselorlov i henholdsvis 2007-2008 og 2009-2010. Forbundet henviste til, at det fremgår af Industriens overenskomst, at lønforhandling kunne finde sted en gang om året, og at de havde fået oplyst, at det var fast praksis i virksomheden, at den enkelte medarbejder blev indkaldt til lønsamtale årligt.

Det er oplyst, at klager ikke har været indkaldt til samtale siden maj 2006.

Indklagede oplyste ved brev af 6. oktober 2011 til klagers forbund, at de ikke gennemfører individuelle lønsamtaler, men at lønnen forhandles centralt. Der gennemføres hvert forår en kvalifikationsvurdering af den enkelte medarbejder. For klagers vedkommende var forholdene unormale i hele perioden på grund af graviditet, sygdom, og orlov.

Der er lavet følgende opgørelse:

25/12-06 til 13/05-07 Sygemeldt

14/05-07 til 25/11-07 Barsel med løn

26/11-07 til 16/03-08 Arbejde, 3½ måned

17/3-08 til 03/08-08 Barsel uden løn

04/08-08 til 12/10-08 Arbejde, 2 måneder

13/10-08 til 15/03-09 Sygemeldt

16/03-09 til 16/08-09 Barsel med løn

17/08-09 til 08/08-10 Barsel uden løn

09/08-10 til 04/04-11 Arbejde

05/04-11 til 01/05-11 Syg

02/05-11 til 03/06-11 Arbejde

Indklagede oplyste videre i brevet, at klager i foråret 2007, 2008, 2009 og 2010 har været fraværende i en så stor del af tiden, at en kvalifikationsbedømmelse ikke har kunnet finde sted. Hvis den skulle finde sted, ville der blive tale om et fald i vurdering, da de korte arbejdsperioder ikke var tilstrækkelige til, at klager kunne bibeholde sine kvalifikationer, endsige hæve dem.

I foråret 2011 er der ikke foretaget en kvalifikationsvurdering, da den årlige kvalifikationsvurdering blev fravalgt af medarbejderne i forbindelse med de lokale lønforhandlinger. I stedet blev der givet en stigning på den almindelige timeløn.

Det fremgår af indsendte lønsedler for perioden 9. januar 2006 til 15. maj 2011, at klagers kvalifikationstillæg er steget i juni 2006, februar 2008 og april 2011.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsloven, fordi de gennem flere år har forbigået klager til den årlige kvalifikationsvurdering (lønsamtale) på grund af fravær fra arbejdspladsen. Fraværet skyldtes i stort omfang graviditetsbetinget sygdom og orlov ved fødsel. Klager ønsker en godtgørelse.

Klager henviser til, at der er en direkte sammenhæng mellem den manglende indkaldelse til lønsamtale og klagers graviditeter, orlov og sygemelding i tilknytning hertil.

Klager oplyser, at kvalifikationssamtalerne havde betydning for hendes individuelle løn og at samtalerne derfor havde betydning for de materielle ansættelsesvilkår.

Klager er steget i kvalifikationstillæg i 2008 og 2011, men der er ikke tale om årlige stigninger. Endvidere kan det ikke udelukkes, at klager ville have haft mulighed for at stige mere i kvalifikationstillæg, såfremt hun havde været indkaldt til samtale på lige fod med kollegerne, som ikke var på barsel og dermed selv kunne påvirke stigningen.

Klager henviser til, at indklagede i brev til ligebehandlingsnævnet anerkender, at hun ikke er blevet indkaldt på grund af fravær i forbindelse med barsel.

Afslutningsvis oplyser klager, at efter at denne sag er indbragt for nævnet, blev de ansatte, der havde været, eller som var på barsel, indkaldt til en kvalifikationssamtale.

Indklagede gør gældende, at de ikke har handlet i strid med ligebehandlingslovens regler.

Indklagede bestrider, at klager er blevet udelukket fra lønsamtaler eller lønreguleringer på grund af barselfravær. De henviser til, at det ikke var lønsamtaler, men kvalifikationssamtaler, klager ikke blev indkaldt til. Klager er blevet lønreguleret på linie med øvrige medarbejdere.

Lønnen blev årligt forhandlet kollektivt med tillidsrepræsentanterne. De lønreguleringer der har været en følge af de kollektive lønforhandlinger, har klager fået del i på fuldstændig lige fod med sine kolleger, uanset om hun har været på barsel eller ej.

Uafhængigt af lønforhandlingen, foretog indklagede under normale omstændigheder en kvalifikationsvurdering af de enkelte medarbejdere. Den vurdering har intet med den kollektive forhandling af timelønnen at gøre.

Den manglende indkaldelse af klager til kvalifikationsvurdering skyldtes ikke, at hun aktuelt var fraværende, men derimod at omfanget af hendes fravær var så stort, at det ikke var muligt at foretage en forsvarlig vurdering af en eventuel udvikling i hendes kompetencer. Hvis indklagede havde gennemført kvalifikationsvurderingen, ville der i bedste fald være tale om en opretholdelse af status quo. I værste fald ville klagers kompetencer være blevet forringet i hvert fald relativt i forhold til kolleger, der ikke havde været fraværende i samme omfang. Det er i virkeligheden i medarbejderens interesse, at der normalt ikke gennemføres kvalifikationsvurderinger i perioder, hvor der har været et højt fravær.

Indklagede mener ikke, at det er enhver anderledes behandling i forhold til kolleger, der udgør et brud på ligebehandlingsloven. Det følger af lovens ordlyd og formål og af den seneste retspraksis, at det alene er den forskelsbehandling, der har materiel indflydelse på en medarbejders ansættelsesvilkår og aflønning, der er i strid med loven. Klager blev ikke frataget nogen regulering af timelønnen, da denne blev forhandlet centralt med tillidsrepræsentanterne.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige for så vidt angår arbejdsvilkår.

Hvis en person, der anser sig for krænket som følge af manglende ligebehandling, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Ligebehandlingsnævnet har lagt til grund, at indklagede hvert forår gennemførte en kvalifikationsvurdering af den enkelte medarbejder, og at klager ikke blev indkaldt til kvalifikationssamtale i foråret 2007, 2008, 2009 og 2010, hvor hun var fraværende på grund af graviditetsbetinget sygdom og barsel- og forældreorlov.

På den baggrund finder Ligebehandlingsnævnet, at klager har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun blev udsat for direkte forskelsbehandling.

Indklagede har ikke løftet bevisbyrden for, at den manglende indkaldelse af klager til kvalifikationsvurdering ikke var begrundet i hendes fravær på grund af graviditetsbetinget sygdom og barsel- og forældreorlov. Indklagede har således oplyst, at det normalt er i medarbejderens interesse, at der ikke gennemføres kvalifikationsvurderinger i perioder, hvor der har været et højt fravær. Klagers fravær var begrundet i graviditets betinget sygdom og barsel- og forældreorlov.

Det var derfor i strid med ligebehandlingsloven, at klager ikke blev indkaldt til kvalifikationssamtaler i årene 2007-2010.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsen skønnet over sagens faktiske omstændigheder, herunder at der ikke er oplysninger om, at den manglende indkaldelse til samtale har haft konkret økonomisk betydning for klageren.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager med procesrente fra den 19. december 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.