Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold

Klager blev opsagt fra sin stilling som administrativ medarbejder under sin barselorlov. Indklagede var på grund af den økonomiske situation nødsaget til at foretage væsentlige besparelser, herunder reducere i antallet af stillinger. Erhvervsrådgivningen, som klager arbejdede i, blev nedlagt i forbindelse med omorganiseringen, og kun en enkelt af afdelingens medarbejdere, som var psykolog, blev ikke afskediget. Nævnet fandt, at klagers stilling og arbejdsopgaver måtte anses for bortfaldet i forbindelse med nedlæggelsen af hendes afdeling. Nævnet fandt derefter, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet eller afholdelse af barselorlov. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev opsagt fra sin stilling som administrativ medarbejder under sin barselorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt fra sin stilling som administrativ medarbejder under afholdelse af barselorlov.

Sagsfremstilling

Klager er uddannet cand.mag. (Kandidat i Public Relations). Hun blev den 3. marts 2008 ansat som administrativ medarbejder i indklagedes erhvervsrådgivning. Indklagede er en fond.

Fra den 29. juli 2009 blev hendes stillingsbetegnelse ændret til administrativ medarbejder og facilitator. Arbejdsopgaverne blev beskrevet som

"Jobprofil: Koordinering og varetagelse af [indklagedes] administrative opgaver samt virke som facilitator i forbindelse med møder m.m., herunder

- Koordinering af [indklagedes] kursus-, konference- og mødeaktiviteter

- Dagligt ansvar for telefoniske henvendelser til [indklagede]

- Visiterende samtaler med abonnenter

- Ansvarlig for varetagelse af kontakten til [indklagedes] . . . netværk

- Ansvarlig for vedligeholdelsen af [indklagedes] kunde- og opgavedatabase

- Administrativ support til [indklagedes] konsulenter

- Facilitere [indklagedes] konsulenter samt [indklagedes] netværk

- Ansvarlig for vedligeholdelsen af [indklagedes] hjemmeside

- Større og mindre ad hoc-opgaver

- Udviklingsopgaver efter aftale med den daglige leder"

Det fremgik af tillægget til ansættelsesaftalen, at klager i forlængelse af udvidelsen af hendes arbejdsopgaver og ansvarsområde fik en lønforhøjelse på 3.000 kr. om måneden.

Hun gik den 9. marts 2011 på barselorlov. Hun skulle efter aftale med indklagede være vendt tilbage til arbejdet den 15. marts 2012.

Den 4. januar 2012 blev hun opsagt til fratræden den 31. maj 2012. Hun var på opsigelsestidspunktet fortsat på barselorlov.

Det fremgik af opsigelsen, at indklagede så sig nødsaget til at opsige klager på grund af indklagedes økonomiske situation, der medførte, at ledelsen så sig nødsaget til at foretage væsentlige besparelser, herunder reducere i antallet af stillinger.

I alt blev 7 ud af 70 medarbejdere opsagt i forbindelse med omorganiseringen, herunder to ud af tre i klagers afdeling.

I tiden efter klagers opsigelse blev der på indklagedes hjemmeside opslået en stilling som webjournalist med kampagneerfaring. Der var ansøgningsfrist den 25. juni 2012. Det fremgik af stillingsopslaget, at indklagede efter sommerferien 2012 ville lancere en ny hjemmeside, og at indklagede søgte en erfaren og engageret webjournalist, som kunne holde hjemmesiden levende og relevant og samtidig bidrage til andre elementer af kampagnen, herunder off-line-aktiviteter.

Af stillingsopslaget fremgik videre:

"Du har:

- flere års erfaring med at skrive til nettet

- fortrolighed med at styre et CMS, herunder samarbejde med redaktører, skribenter og eksterne leverandører

- solid erfaring med holdningsskabende kampagner, on- eller off-line

- lyst at arbejde i en afdeling, hvor energi, humør, kollegialitet og hjælpsomhed er nogle af nøgleordene.

Du bliver del af et lille projektteam, som skal omsætte den fastlagte strategi og handlingsplan til effektiv kommunikation. Desuden skal du løbende være med til at udvikle og gennemføre nye initiativer inden for strategiens rammer."

Der var tale om en tidsbegrænset stilling på 16 måneder. Stillingen var placeret i indklagedes kommunikationsafdeling.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun blev valgt til opsigelse, fordi hun var på barselorlov. Hun ønsker en godtgørelse herfor. Hun gør desuden gældende, at hun er berettiget til fuld løn i hele opsigelsesperioden fra den 4. januar 2011 til den 14. april 2011, idet indklagede har opsagt hende under hendes barselorlov.

Klager mener ikke, at indklagede har vist, at indklagedes økonomi som helhed skulle være kritisk.

Ud over klager blev en af to konsulenter i erhvervsrådgivningen også afskediget, mens den anden fortsat er ansat hos indklagede.

Klager oplyser, at hun hovedsagligt udførte opgaver for indklagedes erhvervsrådgivning, men også for andre afdelinger hos indklagede og for indklagedes ledelse. Hendes opgaver gik meget på tværs i afdelingen, og de var yderst alsidige, hvilket gav hende et bredt indblik i afdelingens projekter og i indklagedes arbejde som helhed.

Hun mener, at den omstændighed, at hun har vist sig egnet og villig til at påtage sig opgaver på tværs af organisationen til ledelsens tilfredshed, viser, at hun er fleksibel og har kompetencer, der rækker ind på indklagedes andre områder.

Klager oplyser også, at indklagede har fundet ressourcer til ansættelse af andre medarbejdere. Stillingen som "webjournalist" havde ansøgningsfrist mindre end en måned efter klagers fratræden.

Det fremgik af stillingsopslaget, at de kvalifikationer indklagede efterspurgte til denne stilling stort set svarer til klagers faglige kompetencer og hendes tidligere arbejdsopgaver. Klager henviser til sit eksamensbevis, hvoraf hun mener, at det fremgår, at hendes uddannelsesmæssige kvalifikationer fortrinsvis er kommunikation og formidling. Hun henviser også til en udtalelse fra sin daværende afdelingsleder hos indklagede, hvoraf fremgår, at hun i sit arbejde for indklagede har haft kontraktansvar for netværk, kvalitetssikring af præsentationsmateriale og web-ansvar, herunder udvikling og redigering. Indklagede anvender i dag samme system, som de gjorde, da klager sad med opgaverne. Endelig oplyser klager, at hun har kampagneerfaring fra en tidligere ansættelse på en avis.

Hvis indklagede fandt, at klagers kompetencer ikke fuldt ud passede til de kompetencer de ønskede, burde indklagede have tilbudt hende opkvalificering frem for at opsige hende og annoncere efter en ny medarbejder.

Indklagede ansatte desuden en fundraiser kort tid efter hendes afskedigelse.

Klager oplyser, at hun er cand.mag. i dansk og virksomhedsstudier/public relations og derfor kan dokumentere faglige kompetencer, der dækker dette område. Hun gør opmærksom på, at indklagede ikke har bestridt hendes faglige kvalifikationer i øvrigt.

En væsentlig del af hendes arbejdsfunktioner har været at varetage kontakter udadtil til erhvervsrådgivningens kunder. Hun har desuden været nøgleperson ved udviklingen af og arbejdet med indklagedes website, hvilket netop er en del af de opgaver, som den ene af de nye medarbejdere skulle arbejde med.

Klager oplyser, at det tidligere fremgik af indklagedes hjemmeside, at der i løbet af foråret 2012 var blevet omplaceret en medarbejder til en 50% projektstilling i en afdeling, som oprindeligt var en del af en samlet afdeling sammen med erhvervsrådgivningen. Medarbejderen er på nuværende tidspunkt 100% projektkoordinator i denne afdeling.

Klager henviser til, at indklagede ikke har gjort sig den ulejlighed at redegøre for, på hvilken måde de påkrævede kvalifikationer til denne stilling afviger fra hendes. Den omtalte omplacering er sket i klagers opsigelsesperiode ca. tre måneder efter hendes opsigelse. Klager har ikke fået mulighed for at forholde sig til, om hun ønskede stillingen.

Klager har ikke hørt andet fra indklagedes daværende ledelse, end at der var tilfredshed med hendes opgaveløsninger. Indklagede har således tilbudt hende efteruddannelse i form af et kursus på journalisthøjskolen til videreudvikling af hendes kompetencer, så hun fremover kunne komme til at indgå mere tæt i journalistisk prægede opgaver med udarbejdelse af nyhedsbrev. Hun har også gennemgået et kursus i at foretage markedsundersøgelser og evalueringer.

Ud over de tre stillinger, der tidligere er nævnt, har indklagede en lang række funktioner i de forskellige afdelinger, herunder administration, kursusafdeling og X afdeling, som hun ville kunne varetage uden videre, og som hun havde kendskab til fra sit virke hos indklagede og fra andre arbejdspladser.

Klager gør opmærksom på, at hendes CV viser, at hun har arbejdet som administrativ generalist som koordinator, herunder mht. kursus, kampagnemedarbejder, kontaktperson udadtil m.v. med en profil inden for formidling.

Klager mener, at sagens forløb og omstændighederne i øvrigt tyder på, at hun ikke kom i betragtning i forbindelse med strukturændringerne, fordi hun var på barselorlov og ikke havde været til stede på arbejdspladsen. Hun mener, at dette understøttes af den omstændighed, at der i hendes barselperiode kom en ny ledelse, der formentlig ikke var bekendt med hendes kvalifikationer.

Indklagede gør gældende, at sagen bør afvises, da en afgørelse kræver bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Subsidiært gør indklagede gældende, at afskedigelsen ikke skete som følge af klagers barselorlov, og at klager derfor ikke har krav på godtgørelse.

Indklagede henviser til, at det er nødvendigt at indhente mundtlig parts- og vidneforklaring fra blandt andet indklagedes direktør og øvrige ledelse med henblik på at føre bevis for nødvendigheden af omorganiseringen, af omfanget af klagers arbejdsopgaver for indklagedes øvrige afdelinger og den manglende mulighed for omplacering.

Indklagede henviser også til, at væsentlige dele af klagers påstand vedrører krav efter funktionærloven, idet klager gør gældende, at hun har krav på fuld løn i perioden fra den 4. januar 2012 til den 14. april 2012 efter funktionærlovens regler, hvilket ikke er omfattet af Ligebehandlingsnævnets kompetence.

Indklagede henviser videre til, at de i vinteren 2011/2012 blev nødt til at foretage en omorganisering med henblik på at opnå en økonomisk besparelse. Som led heri blev det besluttet at nedlægge erhvervsrådgivningen, idet denne afdeling ikke havde givet økonomisk overskud, siden den blev etableret. Samtidig var afdelingens væsentligste aktivitet - en virksomhedsordning med abonnementsbetalt bistand til medarbejdere - frasolgt pr. 1. marts 2012. Indklagedes bestyrelse var samtidig af den opfattelse, at afdelingens aktiviteter ikke var overensstemmende med fondens formål.

Samtlige stillinger i erhvervsrådgivningen blev nedlagt i forbindelse med omorganiseringen. Kun en enkelt af erhvervsafdelingens medarbejdere - en psykolog - blev omplaceret i forbindelse med nedlæggelse af afdelingen, idet der var behov for en uddannet psykolog til at færdiggøre og afslutte igangværende uddannelsesforløb. Da klager ikke var uddannet psykolog, havde hun ikke mulighed for at bestride denne stilling.

Indklagede undersøgte muligheden for at omplacere klager, men der var ingen ledige stillinger til hverken klager eller de øvrige seks medarbejdere, som blev opsagt i forbindelse med omorganiseringen. Der var desuden ikke andre stillinger hos indklagede, som passede til klagers kompetencer. Dette understøttes af, at der 4 måneder efter opsigelsen fortsat ikke er ansat andre medarbejdere til erstatning for klager.

Indklagede oplyser, at klager kun var ansat til at udføre opgaver for indklagedes erhvervsrådgivning, hvilket også fremgår af ansættelsesaftalen. I overensstemmelse hermed har klager i al væsentlighed kun udført opgaver for erhvervsrådgivningen under sin ansættelse. Klagers assistance til indklagedes øvrige afdelinger har kun haft bagatelagtig karakter.

Indklagede opslog stillingen som webjournalist mere end 5 måneder efter klagers opsigelse. På opsigelsestidspunktet var indklagede ikke klar over, at denne stilling ville blive aktuel, hvorfor de ikke havde mulighed for at tilbyde hende stillingen på tidspunktet for opsigelsen. Stillingen krævede en egentlig journalistuddannelse. Indklagede havde behov for en journalist med en lang og dokumenteret erfaring med at skrive til både web og trykte medier, og som desuden havde solid erfaring med kontakt til pressen. Succesen af indklagedes landsindsats afhænger i høj grad af et godt og relevant website, og af at der hele tiden iværksættes konkrete tiltag over for målgrupperne, f.eks. via deres egne fagmedier. Indklagede ansatte derfor en journalist uddannet i 1994, som siden 2002 havde beskæftiget sig med webjournalistik.

Klager havde kun taget enkelte kommunikationskurser som led i sin uddannelse frem for en egentlig journalistuddannelse, og indklagede bestrider, at klager ville have været kvalificeret til at bestride stillingen som webjournalist.

Stillingen som fundraiser var en deltidsstilling. Stillingen blev ledig i december 2011. Det var væsentligt at finde en ny fundraiser med erfaring inden for relationsbaseret fundraising og med særlig vægt på håndtering af private fonde, da indklagede i meget høj grad er afhængig af de indtægter, som opnås via fundraising. Indklagede ansatte derfor en cand.mag. i medievidenskab, som i en årrække havde beskæftiget sig med professionel fundraising for andre humanitære organisationer. Da klager ikke havde relevant arbejdserfaring og det nødvendige netværk, bestrides det, at hun ville have været kvalificeret til at bestride stillingen som fundraiser.

Indklagede bestrider, at der er blevet ansat en ny medarbejder som projektkoordinator. Den person, der er tale om, har siden 2011 været ansat som projektkoordinator hos indklagede. Indklagede bestrider, at denne stilling har nogen relevans for vurderingen af klagers opsigelse.

Indklagede mener ikke, at de har været forpligtede til at tilbyde klager nogen af de nævnte stillinger, idet klager ikke har den relevante uddannelsesmæssige eller erhvervsmæssig erfaring, og idet stillingerne, hverken som følge af det tidsmæssige forløb eller omstændighederne i øvrigt, er relevante i forhold til vurderingen af opsigelsen af klager.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Indledningsvis skal Ligebehandlingsnævnet gøre opmærksom på, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til, om klager var berettiget til fuld løn fra den 4. januar 2012 til den 14. april 2012 efter funktionærlovens regler.

Som sagen foreligger oplyst for Ligebehandlingsnævnet, finder nævnet det ikke nødvendigt for sagens afgørelse, at der føres bevis i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Ligebehandlingsnævnet har lagt til grund, at klager blev opsagt under sin barselorlov, fordi indklagede på grund af den økonomiske situation så sig nødsaget til at foretage væsentlige besparelser, herunder reducere i antallet af stillinger. Der blev på den baggrund i alt opsagt 7 ud af indklagedes 70 medarbejdere.

Erhvervsrådgivningen, som klager arbejdede i, blev nedlagt i forbindelse med omorganiseringen, og kun en enkelt af afdelingens medarbejdere blev ikke afskediget. Denne medarbejder var psykolog, og nævnet har lagt til grund, at klager, der var kandidat i Public Relations, ikke kunne varetage denne persons opgaver.

Ligebehandlingsnævnet har også lagt til grund, at klager ikke blev omplaceret, men at det samme gjorde sig gældende for de øvrige 6 medarbejdere, der blev opsagt hos indklagede.

Endelig har nævnet lagt til grund, at der umiddelbart forud for klagers opsigelse opstod en ledig deltidsstilling som fundraiser, og at indklagede efter klagers opsigelse opslog en stilling som webjournalist. Der var desuden en allerede ansat projektkoordinator, som blev flyttet til et andet område, hvor hun fortsat skulle arbejde som projektkoordinator.

Klager var ifølge ansættelsesaftalen ansat til at varetage opgaver i Erhvervsrådgivningen, og det må på baggrund af sagens oplysninger lægges til grund, at hun hovedsagligt var beskæftiget med arbejdsopgaver, der var knyttet hertil.

Nævnet finder på den baggrund, at klagers stilling og arbejdsopgaver må anses for bortfaldet i forbindelse med nedlæggelsen af hendes afdeling.

Det bemærkes herved, at nævnet ikke har fundet grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at klager ikke havde de fornødne kompetencer til at indtræde i stillingerne som fundraiser eller webjournalist. Endelig finder nævnet ikke, at omplaceringen af en projektkoordinator har betydning for sagens afgørelse, idet der ikke er fremlagt oplysninger om, at der i stillingen som projektkoordinator var tale om arbejdsopgaver af samme type, som dem klager tidligere havde været beskæftiget med.

Nævnet finder derfor, at indklagede har løftet bevisbyrden for at opsigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet eller afholdelse af barselorlov.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.