Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

En handicaphjælper blev afskediget, da hun var langtidssygemeldt grundet graviditet. Afskedigelsen var begrundet med, at det var utrygt for den bruger, som klager var tilknyttet, at klager var langtidssygemeldt. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 145.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afskediget fra sin stilling som handicaphjælper. Klager var gravid på afskedigelsestidspunktet og var langtidssygemeldt grundet graviditeten.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling som handicaphjælper hos indklagede.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 145.000 kr. med procesrente fra den 3. juli 2012, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev den 20. januar 2012 ansat som handicaphjælper for X gennem indklagedes virksomhed. Ansættelsesaftalen var indgået med indklagede, mens X fungerede som arbejdsleder i det daglige.

Den 22. april 2012 blev klager fuldtidssygemeldt grundet graviditetskvalme.

Ved brev af 25. juni 2012 fra indklagede blev klager afskediget til fratræden den 8. juli 2012. Begrundelsen for afskedigelsen var, at det var utrygt for X, at klager var fuldtidssygemeldt.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, idet hun blev afskediget under graviditet og grundet en sygemelding, der skyldtes hendes graviditet.

Klager gør gældende, at hun som fraværende grundet graviditet må være omfattet af ligebehandlingslovens beskyttelse.

Klager ønsker, at Ligebehandlingsnævnet konstaterer, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og at der fastsættes en godtgørelse.

Indklagede gør gældende, at klager ikke blev afskediget, fordi hun var gravid eller på grund af sit køn, men fordi hun var langtidssygemeldt.

Når man arbejder som handicaphjælper i eget hjem, er det meget sårbart med langtidssygemeldinger. Den handicappede er afhængig af, at der møder en på arbejde hele døgnet. Når der mangler en hjælper i lang tid, hænger det ikke sammen. Det er næsten umuligt at få afløsere på hverdage.

Når der er tale om langtidssygemeldinger er det almindeligt, at X afskediger sine hjælpere. Det er dog sket flere gange, at en hjælper er blevet genansat, når de er raskmeldte og der er en ledig stilling.

Indklagede afskediger ikke medarbejdere, fordi de er gravide. I øjeblikket er der en medarbejder, der er på barsel.

Udover X's mand, er der ikke og har ikke været ansat mænd hos X.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Klager blev af indklagede afskediget fra sin stilling som handicaphjælper på grund af, at hun var langtidssygemeldt. Det er ubestridt, at sygemeldingen skyldtes klagers graviditet, og at indklagede var bekendt hermed. Nævnet finder, at indklagede ikke har godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet.

Indklagede har derfor handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Det forhold, at det er uhensigtsmæssigt for den handicappede, at en hjælper er langtidssygemeldt, kan ikke føre til et andet resultat, når sygdommen er begrundet i graviditet.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 145.000 kr., svarende til omkring seks måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 145.000 kr. til klager med procesrente fra den 3. juli 2012, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.