Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld

I medfør af § 86, stk. 9, og § 87, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Personkreds

§ 1. Et tidligere medlem af en a-kasse (medlem), der er slettet på grund af svig, jf. lovens § 87, stk. 1, og som ønsker at blive genoptaget, er omfattet af §§ 2-5 i denne bekendtgørelse. §§ 2-5 gælder også for et medlem, der er slettet på grund af misligholdelse af betalingspligt over for en a-kasse, jf. § 10 i bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld (opkrævningsbekendtgørelsen).

Generelle betingelser for genoptagelse

§ 2. Betingelserne for optagelse, jf. § 41 i loven, skal være opfyldt, før der kan gives tilladelse til genoptagelse.

Stk. 2. Ingen kan genoptages, før hele gælden til a-kassen er indfriet, eller der er indgået et skriftligt, frivilligt forlig med a-kassen om afvikling af gælden. Forliget skal omfatte de uberettigede ydelser, påløbne renter og omkostninger ved opkrævning. Gælden skal være afviklet, inden medlemmet bliver folkepensionist.

Stk. 3. Giver gælden mulighed for at få skat tilbage, er det et krav for genoptagelse, at a-kassen får fuldmagt til at søge skatteansættelsen for de berørte år ændret og får transport i overskydende skat.

Tilladelse til genoptagelse

§ 3. A-kassen kan give tilladelse til genoptagelse, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2. A-kassen kan give tilladelse til genoptagelse, hvis medlemmet fuldt ud har betalt gælden til a-kassen.

Stk. 3. Hvis medlemmet fortsat har gæld til a-kassen, er det en betingelse, at medlemmet har indgået et skriftligt, frivilligt forlig med a-kassen. Videre er det en betingelse, at gælden kan afvikles inden for de tidsrammer, der er nævnt i stk. 4-6.

Stk. 4. Hvis gælden på optagelsestidspunktet højst er 10 x dagpengenes højeste beløb for en uge, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 3 år.

Stk. 5. Hvis gælden på optagelsestidspunktet højst er 15 x dagpengenes højeste beløb for en uge, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 4 år.

Stk. 6. Hvis gælden på optagelsestidspunktet er mere end 15 x dagpengenes højeste beløb for en uge, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 5 år.

Stk. 7. Hvis medlemmet ikke kan afvikle gælden inden for de tidsrammer, der fremgår af stk. 4-6, kan a-kassen, hvis særlige forhold taler for det, tillade genoptagelse.

Stk. 8. Afviklingsperioden efter stk. 4-6 regnes fra det tidspunkt, hvor medlemmet genoptages.

Tidspunkt for genoptagelse

§ 4. Genoptagelse kan tidligst ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige ansøgning om genoptagelse.

Stk. 2. Hvis medlemmet har indgået et skriftligt, frivilligt forlig med a-kassen, kan genoptagelsen tidligst ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen både har modtaget medlemmets ansøgning, og medlemmet har underskrevet forliget.

Misligholdelse af forlig

§ 5. Hvis medlemmet ikke overholder det indgåede forlig, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal slettes som medlem af a-kassen, jf. reglerne i opkrævningsbekendtgørelsens § 10.

Ikrafttræden m.v.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for sager, hvor ansøgningen om genoptagelse er modtaget i a-kassen den 1. januar 2015 eller senere.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1107 af 18. september 2013 om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 15. december 2014

Morten Binder

/ Søren Tingskov

Redaktionel note
  • Markeret historisk i forbindelse med, at bekendtgørelsen er ophævet ved ikrafttræden af bekendtgørelse nr. 992 af 29. juni 2016.