Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.

I medfør af § 46, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Reglerne om renter i denne bekendtgørelse skal anvendes, når et medlem ikke rettidigt har fået udbetalt en ydelse eller den skattefrie præmie efter lovens § 74 m fra en a-kasse. Bekendtgørelsen anvendes ikke på Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse).

§ 2. Et medlem har ikke ret til renter, hvis den forsinkede eller manglende betaling af en forfalden ydelse skyldes forhold, som kan tilregnes medlemmet.

§ 3. Hvis en ydelse ikke bliver udbetalt til tiden, skal beløbet forrentes fra forfaldsdagen med den gældende morarente efter rentelovens § 5. Der regnes ikke rente af morarenten. Renten beregnes i øvrigt efter principperne i renteloven.

Stk. 2. Forfaldsdagen er den dispositionsdato, som a-kassen har fastsat, eller som er fastsat på anden vis. Der beregnes rente indtil det tidspunkt, hvor den forfaldne ydelse faktisk er udbetalt og til disposition.

Stk. 3. Beregningen af renten skal ikke ændres, selv om morarenten ændres inden den første mulige dispositionsdag.

Stk. 4. Renten kan ikke udbetales, hvis rentebeløbet er mindre end højeste dagpenge for en dag for fuldtidsforsikrede.

Stk. 5. A-kassen har ret til refusion for renter af efterbetalingsbeløb, der er udbetalt med rette, jf. lovens § 79, stk. 1. Dog har a-kassen ikke ret til refusion for renter, hvis a-kassen på grund af fejl i sagsbehandlingen mister retten til refusion for ydelsen, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.1)

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning ved forsinket eller manglende udbetaling af ydelser og skattefri præmie, der rettidigt kan udbetales den 1. januar 2015 eller senere.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1108 af 18. september 2013 om renter af efterbetaling af dagpenge mv.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 15. december 2014

Morten Binder

/ Søren Tingskov

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.